Szkolenie: Należności budżetowe OPS

Należności budżetowe Ośrodków Pomocy Społecznej, m.in.: Nienależnie pobrane świadczenia, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Odpłatność za pobyt w domu dla osób bezdomnych i w ośrodkach wsparcia dziennego, odpłatność rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej oraz fundusz alimentacyjny.

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do pracowników OPS-ów uczestniczących w procesie powstawania, ewidencjonowania i egzekwowania należności budżetowych (publicznoprawnych i cywilnoprawnych) – tj. pracownicy merytoryczni wydający decyzje administracyjne z zakresu: nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za usługi świadczone w ramach realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej, pracownicy prowadzący postępowanie egzekucyjne w administracji oraz pracownicy księgowości OPS.

Kiedy należności budżetowe się przedawniają?
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rodzajami należności budżetowych występujących w OPS, dokumentacją administracyjną i księgową w tym zakresie. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają przykładową procedurę postępowania w sprawach ustalania i zobowiązania do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Zostaną omówione poszczególne etapy postępowanie przedegzekucyjnego i egzekucyjnego, co pozwoli uczestnikom szkolenia nabyć umiejętność zastosowania obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawowych w praktyce. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w czynnościach organu będącego wierzycielem. Dodatkowo udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące pracowników OPS-ów pytania dotyczące m.in. możliwości dochodzenia świadczeń, stosowania ulg w spłacie należności, (rozłożenie na raty, umorzenie), przedawnienie należności oraz postępowania w sytuacjach braku informacji o miejscu zamieszkania zobowiązanego. Zostanie omówiona klasyfikacja budżetowa dochodów w przedmiotowym zakresie oraz sposób ujęcia należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych. Księgowi uczestniczący w szkoleniu pogłębią swoją wiedzę w zakresie stosowanych dokumentów, będących podstawą do ujęcia operacji w księgach rachunkowych na poszczególnych etapach postępowania administracyjnego i egzekucyjnego. Dodatkowo omówione zostaną kwestie naliczania odsetek, kosztów upomnienia i niedochodzenia należności o niskiej wartości. Przedmiotem szkolenia będzie również omówienie uwiarygodnienie należności wątpliwych na potrzeby bilansowe, poprzez zastosowanie odpisu aktualizującego należności. Stan prawny na dzień 01.09.2020r.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

• Jak wygląda procedura umorzenia należności budżetowych krok po kroku?
• Jak dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?

• Czy jednostka może umarzać swoje należności (dochody własne gminy)? Jeśli tak, to do jakiej wysokości? Czy to nie ma znaczenia jaką wysokość kierownik może umorzyć?

• Co robić w sytuacji gdy następuje zgon osoby, która jest zobowiązana do odpłatności?

• Czy faktycznie obowiązuje zwolnienie z podatku VAT z tytułu świadczonych usług pomocy społecznej?

• Co zrobić w sytuacji gdy płatność jest rozłożona na raty, ale w ciągu dwóch lat nikt nie spłacił ani jednej raty? Czy należy czekać aż urząd zrobi jakiś ruch czy kierować pismo ponaglające czy może nic nie robić?

• Potrącenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z bieżących świadczeń – jak zaksięgować?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • Przykładowa instrukcja dla OPS określająca postępowanie w sprawach o nienależnie pobrane świadczenie i inne należności budżetowe – działania pracowników merytorycznych i księgowości oraz umocowanie operacji końcowych na podstawie decyzji kierownika jednostki.
  • Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowych

Szczegółowy program szkolenia:

• Kiedy powstają należności budżetowe – omówienie wszystkich należności występujące w OPS?
• Jak ująć należności w księgach rachunkowych OPS (przypis należności) – ewidencja księgowa i dokumentacja księgowa?

• Obieg dokumentów w OPS w zakresie powstawania, monitorowania i egzekucji należności budżetowych.

• Czy naliczać odsetki za opóźnienie? - jeżeli tak od jakich należności i kiedy je naliczyć?

• Jak dochodzić należności? – prawne procedury stosowania egzekucji.

• Jak prawidłowo przeprowadzać postępowanie egzekucyjne w zakresie należności OPS - omówienie podziału ról poszczególnych pracowników uczestniczących w etapach postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i księgowego.

• Prawne możliwości udzielania ulg w spłacie należności - rozkładanie na raty i umarzania.

• Kiedy należności budżetowe się przedawniają?

• Jaki dokument dotyczący przedawnienia powinien być podstawą do wyksięgowania z ksiąg rachunkowych przedawnionej należności?

• Jak ująć na kontach księgowych należności przedawnione a jak umorzone?

• Jak aktualizować należności budżetowe na potrzeby bilansowe?

• Należności budżetowe w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów.

Obowiązki podatkowe wierzyciela należności umorzonych i przedawnionych a Pit -8C1. Rodzaje należności budżetowych publicznoprawnych występujących w OPS

Pojęcie i definicja należności budżetowych niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych z podaniem podstaw prawnych - przykłady z praktyki

• świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami),

• fundusz alimentacyjny,

• świadczenia wychowawcze,

• świadczenie „dobry start”

• świadczenia z pomocy społecznej

• stypendia szkolne

• odpłatności za usługi

2. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

3. Decyzja administracyjna (prawomocna czy ostateczna) jako podstawowy dokument ustalający wysokość zobowiązania, termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym.

4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie niedochodzenia należności budżetowych.

5. Procedura postępowania w przypadku powstania i egzekwowania należności OPS - świadczeń nienależnie pobranych, odpłatności za usługi pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego.

Przykładowa instrukcja dla OPS określająca postępowanie w sprawach o nienależnie pobrane świadczenie i inne należności budżetowe – działania pracowników merytorycznych i księgowości oraz umocowanie operacji końcowych na podstawie decyzji kierownika jednostki.

6. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

• Przekazanie zaległych należności do trybu administracyjnego (egzekucja w administracji) oraz konsekwencje związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych związane z niewłaściwym dochodzeniem należności. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:

• wydanie decyzji, uprawomocnienie decyzji, ostateczność decyzji,

• wezwanie do zapłaty i działania informacyjne,

• upomnienie, (doręczenie, wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń, kuratora)

• tytuł wykonawczy i informacja dodatkowa do niego,

• postanowienia komornicze,

• zakończenie postępowania egzekucyjnego,

• koszty egzekucji.

• wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych należności przedawnionych, umorzonych

7. Zasady umarzania i potrącania z urzędu oraz na wniosek dłużnika

• Omówienie niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym – ulgi i ich zastosowanie w praktyce oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w odniesieniu do ulg wprowadzonych przez organy stanowiące (Rada Gminy). Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

• umorzenie należności,

• odroczenie terminu płatności,

• rozłożenie zaległości na raty.

8. Zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze publicznoprawnym.

9. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy

Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2020.

10. Należności długo i krótkoterminowe – aspekt bilansowy i terminowy Przypis i odpis należności oraz pojęcie należności nieprzypisanych.

11. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe a umorzenie, przedawnienie, nieściągalność należności

Ujęcie na kontach księgowych operacji dotyczących odpisu aktualizującego należności, należności umorzone jako pozostałe koszty operacyjne i odpowiednio koszty finansowe.

12. Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowe. – wzór zarządzenia w tym zakresie

13. Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowe

Typowe nieprawidłowości z tym związane.

14. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB”

Omówienie w zakresie wykonania budżetów, planów finansowych oraz w zakresie operacji finansowych – odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniu RB-27, RB-27S, RB-27ZZ, od zasad dotyczących sprawozdania RB-N w zakresie należności głównej, odsetek i odpisów aktualizujących należności.

15. Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów – Wzory księgowań należności głównej, należnych odsetek, innych należności ubocznych, umorzenia w całości albo w części, odroczenia lub rozłożenia na raty, zaniechania poboru, przeniesienia i przejęcia własności, przedawnienia, postępowania spornego i egzekucyjnego, itp.

16. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

• potwierdzanie sald,

• weryfikacja.

18. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów

W programie ponadto:

• Jak wygląda procedura umorzenia należności budżetowych krok po kroku?

• Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?

• Kiedy powstaje nienależnie pobrane świadczenia – decyzja,

• Jak dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?

• Czy można potrącić z bieżących świadczeń należności przedawnione?

• Czy ze świadczeń rodzinnych można potrącić zaległą odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym?

• Po jakim czasie należność z mieszkań chronionych się przedawnia?

• Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych wpłaty należności budżetowych?

• Kiedy można umorzyć nienależnie pobrane świadczenie?

• Jaki dokument będzie podstawą do wyksięgowania z ksiąg rachunkowych należności umorzonych a jaki należności przedawnionych?

• Sytuacja: Dostajemy pisma z urzędu wojewódzkiego o przedawnieniu niektórych decyzji ROPS. Czy mamy je z naszych ksiąg wyksięgować na podstawie pisma z UW o przedawnieniu? Czy nie działamy w ten sposób na szkodę budżetu państwa?

• Jakie czynności OPS podejmuje gdy osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności nie płaci ? na koncie zobowiązanego powstaje dług.

• Czy jednostka może umarzać swoje należności (dochody własne gminy)? Jeśli tak, to do jakiej wysokości? Czy to nie ma znaczenia jaką wysokość kierownik może umorzyć?

• Czy jeżeli jest uchwała burmistrza w sprawie umarzania należności i nie ma podanej wartości kwoty to czy to znaczy, że kierownik ma upoważnienie do każdej kwoty umorzenia? Czy trzeba trzymać się ustawy o finansach publicznych?

• Co robić w sytuacji gdy następuje zgon osoby, która jest zobowiązana do odpłatności?

• Co w przypadku jeśli powstała niedopłata o niskiej wartości a osoba nie kontaktując się i w kolejnych miesiącach wpłaca pieniądze zgodnie z decyzją?

• Jak traktować w księgach rachunkowych należności powstałe z lat ubiegłych za pobyt DPS?

• Czy od nieuregulowanej odpłatności za DPS od rodziny (umowa) nalicza się odsetki?

• Jak postępować z zobowiązaniami po zgonie klienta w pomocy społecznej?

• Czy ich dochodzić? Jeżeli tak to w jaki sposób?

• Jak wyznaczyć odpłatność osobie bezdomnej za udzielone schronienie?

• Na podstawie jakiego dokumentu przypisywać należności w księgach rachunkowych – czy wystarczy decyzja administracyjna? Czy mają to być faktury własne? Czy polecenia księgowania?

• Czy faktycznie obowiązuje zwolnienie z podatku VAT z tytułu świadczonych usług pomocy społecznej?

• Czy można wystawić jeden tytuł wykonawczy na dwie decyzję które trafiły do księgowości tego samego dnia i są wymagalne a dotyczą różnych okresów świadczeniowych, np. 2018/2019 i 2019/2020

• Przykład: Wysłano tytuł wykonawczy 5 lat temu i rok temu wysłaliśmy pismo do urzędu skarbowego na jakim etapie jest sprawa. Nic nie zostało ściągnięte. Co dalej robimy?

• Czyli jeżeli nie mamy nowych informacji o majątku dłużnika, nie można wystąpić z ponownym tytułem wykonawczym?

• Fundusz alimentacyjny – jak egzekwować ? Czy można go umarzać?

• Jak są naliczane odsetki od umów ratalnych kiedy nikt ich nie spłaca?

• Co robić gdy ktoś wpłaca więcej niż potrzeba? Co zrobić jeśli taka osoba umrze i nie będzie możliwości zwrotu?

• Co zrobić w sytuacji gdy płatność jest rozłożona na raty, ale w ciągu dwóch lat nikt nie spłacił ani jednej raty? Czy należy czekać aż urząd zrobi jakiś ruch czy kierować pismo ponaglające czy może nic nie robić?

• Jakimi dokumentami można wzywać do zapłaty, ponaglać zobowiązanego?

• Potrącenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z bieżących świadczeń – jak zaksięgować?

• Sytuacja: Zobowiązany do spłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego zmarł. Pracownik zajmujący się egzekucjami dostał akt zgonu. Jakie czynności powinien podjąć lub o jaki dokumenty powinien wnioskować i od kogo aby stwierdzić czy są inne osoby zobowiązane do spłaty lub czy posiadał majątek z którego można przeprowadzić egzekucję?

• Nienależnie pobrane świadczenie poszło upomnienie i tytuł, obecnie mamy możliwość potrącić z bieżących świadczeń - czy liczyć odsetki po dniu wydania decyzji do dnia spłaty czy jak poszło upomnienie to tylko do dnia upomnienia?

• Czy można i od jakiego czasu naliczyć osobie zobowiązanej opłatę za pobyt w DPS wstecz 9 lat? Osoba zobowiązana została znaleziona w ostatnim czasie.

• Czy można potrącić z bieżących świadczeń należności przedawnione?

• Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i 500 + - jak ich dochodzić i jak prowadzić ich egzekucję?

• Ustawa o świadczeniach rodzinnych mówi o potrącenie nienależnych św. Rodzinnych z 500 +, nie ma mowy o odsetkach, czy mimo to możemy potracić takie nienależnie pobrane świadczenie rodzinne wraz z odsetkami z bieżącego 500+?

• Czy można potrącić zasiłki rodzinne z odsetkami?

• Jaki termin wyznaczyć na zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych - czy jest to gdzieś określone?

• Czy można umorzyć drobne kwoty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

• Jaki jest okres przedawnienia należności budżetowych i w jaki sposób anulować – wyksięgować stare należności z ksiąg rachunkowych?

• Jakie czynności należy podejmować aby nie dopuścić do przedawnienia?

• Zaległości w regulowaniu odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DPS i inne usługi świadczone przez OPS - w jakiej formie prawnej dochodzić ich przed organem egzekucyjnym tzn. czy wystarczy decyzja przyznająca usługi?

• Czy na odpłatność za usługi opiekuńcze można wystawić tytuł egzekucyjny? Gdy jest naliczenie, brak wpłaty.

• Jak postąpić w sytuacji gdy osoba mająca usługi opiekuńcze zmarła?

• Czy można i od jakiego czasu naliczyć osobie zobowiązanej opłatę za pobyt w DPS wstecz 9 lat? Osoba zobowiązana została znaleziona w ostatnim czasie.

• Czy dłużnik alimentacyjny może sam wpłacić na konto ośrodka pomijając komornika?

• Co zrobić z dłużnikami zagranicznymi z którymi nie ma kontaktu od lat? (nie wiemy gdzie mieszka i czy żyje)

• Jak postąpić w sytuacji gdy osoba mająca usługi opiekuńcze umiera?

• Jeśli mamy decyzję rozłożoną na raty a nie ma harmonogramu spłaty i daty końcowej to czy ta decyzja jest właściwa?

• Czy dłużnik alimentacyjny może wpłacić bezpośrednio do ośrodka pomocy?

• Wpłata dokonana bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego na konto OPS, z jaka datą naliczyć odsetki czy z datą nadania przez dłużnika czy z datą księgowania w OPS?

• Wpłaty rodziny za DPS to 85202/0830, a opłata zastępcza osoby umieszczonej to 85202/0970?

• Czy nadpłacone zasiłki stałe ( zwrot z ZUS) są należnościami wymagalnymi? Do tych spłat nie mamy określonego przez zus harmonogramu spłaty. A wpłaty ZUS dokonuje miesięcznie i często spłata trwa kilka lat. To czy te należności przechodzą w należności długoterminowe.

• Jeśli ZUS w piśmie określa dokładnie kiedy spłaci i w ilu ratach ? To wtedy można przypisać w całości?

• Sytuacja: Wcześniejsza księgowa nie robiła przypisu na podstawie decyzji dot. Nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 r. Do dziś zaległość nie została spłacona. Co powinnam zrobić po kolei aby mieć porządek w księgach i na jakich kontach?

• Czy analogicznie tak samo mam potraktować pisma do ZUS o zwrot zasiłków pielęgnacyjnych? Nie robić przypisu należności?

• A co zrobić jak ja mam zaksięgowane te informację wysyłane do ZUS. Czy teraz je wyksięgować do wysokości wpłat ?

• Jeśli ZUS w piśmie określa dokładnie kiedy spłaci i w ilu ratach to czy wtedy można przypisać w całości?

• Czy od odpłatności za usługi specjalistyczno-opiekuńcze płatne po ustalonym terminie, te wykazywane w RB 27 powinny być naliczone odsetki za opóźnienie?

• Sytuacja: Otrzymujemy pisma z urzędu wojewódzkiego o tym, że należności z decyzji z roku 2012 uległy przedawnienie, czym to skutkuje dla nas jako działu świadczeń lub księgowości? Czy coś musimy z tym robić?

• Jeżeli nie przypisujemy tej informacji wysyłanej do ZUS to co należy prosić od działu merytorycznego przy wpłacie na WB?

• Czy Rb-ZN wykazujemy wartość należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego- budżetu państwa bez odsetek?

• Czy gdy dłużnik zagraniczny ma zaległość powyżej 3 lata i nie ma o nim wiadomości to tez przedawnienie.

• Czy zaliczka alimentacyjna może być przedawniona?

• Czy rozkładając na raty zadłużenie dłużnika alimentacyjnego, w decyzji spłaty (w harmonogramie) przypisujemy proporcjonalnie odsetki do raty należności z fa czy dłużnik ma najpierw spłacić odsetki?

• Kto ponosi odpłatność za pobyt osoby bezdomnej w schroniskach gmina czy osoba skierowana? Czy wpłata od osoby skierowanej to dochody czy zwroty wydatków?

• Czy można z zasiłku stałego potrącać odpłatność za pobyt w schronisku?

• Odpłatność rodziny za pobyt DPS – przykład: ktoś z rodziny jest umieszczony w DPS-ie i ponosi odpłatność, gmina też na podstawie noty otrzymanej od DPS-u przelewa pewną kwotę i jeszcze wpłaca rodzina. Co zrobić z tą kwotą, którą wpłaca rodzina? Czy przeznaczyć na zmniejszenie wydatków na koniec roku bieżącego czy na dochody gminy czy może ma to być uiszczane do DPS-u?

• Usługi opiekuńcze -wpłata po terminie czy nie naliczamy odsetek?

• Czy rozłożenie na raty odpłatności za DPS (została wystawiona decyzja) przypadające na kolejne lata księgujemy na 226 czy tylko na 221?

• Jeśli strona ma w decyzji określą kwotę do zwrotu wraz z odsetkami na konkretny dzień i spłaca ją w piątek a my otrzymujemy wpłatę w poniedziałek co z różnicą . Czy prosimy stronę o dopłatę np. 0,50zł?

• Czy rozłożenie na raty odpłatności za DPS (została wystawiona decyzja) przypadające na kolejne lata księgujemy na 226 czy tylko na 221?

• Jeżeli są zaległości w odpłatności za usługi opiekuńcze to musi być wystawiona decyzja na zwrot wydatków art 96?

• Czy otrzymana informacja z US, która zawiera informację o przebiegu postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia? (chodzi o zasiłek stały)

• Koszty upomnień – kto je ponosi?

• Kiedy naliczyć koszty upomnienia?

• Jeżeli jest ustne upomnienie to czy należy przypisać te koszty dłużnikowi?

• Jeżeli czas nie przekracza 30 dni to czy należy już wysyłać upomnienie?

• Gdy mamy decyzję ratalną, upomnienie wysyłam do każdej raty, która staje się wymagalna?

• Windykacja – czy to działanie księgowości czy pracowników merytorycznych?

• Odpis aktualizujący należności jak często go robić?

• Czy w sprawozdaniu RB-N powinno się wykazać kwotę różnicy pomiędzy wysokością planu a faktycznie poniesionym wydatkiem funduszu ze świadczeń socjalnych? Kwota wydatku jest obliczona na faktyczną liczbę pracowników już do końca roku.

• Sytuacja: Skarbnik uznał, żeby księgować na zmniejszenie kosztów. 13-tki wypłacane były w marcu i decyzję z ZUS za marzec jest pozytywna ale co z kosztami? Bo koszty 13-tki były w ubiegłym roku.

• Jak rozliczać wpłaty zadłużenia na podstawie wpłaty z tytułu wykonawczego z urzędu skarbowego, gdzie US odlicza sobie opłatę komorniczą? Jak księgować?

Prowadzący

Prowadząca: Małgorzata Jaźwińska, praktyk, od ponad 20 lat pracuje w MOPS w Dębicy a od 2004 roku zajmuje stanowisko Głównego Księgowego oraz zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego. Odpowiada za wydatki budżetowe w rocznej wysokości ok 60 mln. zł. Realizuje lub nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w rocznej wysokości ok 1,5 mln. zł. Prowadzi ewidencję księgową dla pięciu ośrodków wsparcia dla seniorów i dzieci znajdujących się w strukturach OPS. Wprowadziła: własny innowacyjny system zarządzania dokumentacją księgową oraz jego obieg we wszystkich komórkach organizacyjnych OPS-u, a także zadaniową strukturę budżetu. Była również Główną Księgową zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej dla stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych oraz dokumentacji wymaganej do KRS w związku z prowadzeniem tego typu działalności. W 2001 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii na UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz w 2004 r. i 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. W 2014 roku uzyskała certyfikat Księgowy Ministra Finansów w zakresie samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych. Prowadzi seminaria i prelekcje dla księgowych OPS na terenie całej Polski.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
02 grudnia 2020

Podobne szkolenia