Wideoszkolenie: Indywidualny Plan Działania

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Indywidualny Plan Działania w PUP w ujęciu praktycznym – analiza informacji warunkujących opracowanie skutecznego IPD. Tworzenie, monitorowanie, ewaluacja oraz warunki zakończenia IPD. Jak skutecznie diagnozować motywację klienta oraz jak postępować z osobą, która rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do osób zajmujących się obsługą klienta w zakresie planowania działań i prowadzenia współpracy . Do udziału zapraszamy w szczególności doradców klienta oraz doradców zawodowych w Powiatowych Urzędach Pracy, doradców zawodowych w WUP i OHP oraz osób świadczących doradztwo zawodowe w ramach projektów unijnych zakładających aktywizację zawodową osób poszukujących pracy.

Polepszenie umiejętności w zakresie stosowania metody IPD!
Celem szkolenia jest profesjonalizacja realizowanych działań na zajmowanym stanowisku pracy. Dowiedzą się Państwo jak skutecznie stworzyć IPD i poznają Państwo metodologię jego tworzenia. Prowadząca przedstawi praktyczne wskazówki i przykłady rozwiązań dla problematycznych sytuacji, które pojawiają się w codziennej pracy. Powie także o dostępnych formach wsparcia, dokumentowaniu i modyfikacji IPD oraz narzędziach do kontroli klientów. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Jak powinny być robione modyfikacje? Tylko w wersji papierowej, czy elektronicznej? A może oba sposoby są poprawne? Kiedy należy modyfikować plan? W jakich sytuacjach?
  • Jak wygląda kontrola IPD? Co jest wtedy sprawdzane, kontrolowane? Czy kontrole muszą być zapowiedziane?
  • Jak opracować IPD dla obywateli Ukrainy?
  • Jakie są sposoby postępowania w sytuacji przerwania IPD, odmowy udziału w IPD, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia z tytułu urodzenia dziecka i in.?
  • Jak postępować z osobą, które rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia? Czy da się to zweryfikować?
  • IPD dla osób oddalonych od rynku pracy i osób niezainteresowanych wsparciem PUP – jakie są przykłady takich rozwiązań?
  • Przygotowanie do opracowania IPD – analiza informacji warunkujących opracowanie skutecznego IPD

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Poza prezentacją otrzymają Państwo materiały ściśle związane z poszczególnymi zagadnieniami. Dodatkowo spis literatury i wykaz linków do publikacji online.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jakie są aktualne informacje i zmiany w obszarze IPD w dostępnych źródłach (pismach, raportach z MRiPS)?

• Jak opracować IPD dla obywateli Ukrainy?

• Przy osobach z Ukrainy jeśli są w towarzystwie osoby tłumaczącej mamy dopisywać, że przedstawiono IPD w obecności osoby tłumaczącej na język ukraiński

• Jaka jest rola doradcy klienta? Jakie powinien mieć cechy kompetentny doradca klienta? Jakie są jego zadania i jakie ma znaczenie w procesie aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych?

• Kto może sporządzać IPD? tzn. czy tylko pośrednik/doradca po okresie 12 miesięcy pracy?

• Na jak długo sporządzane są plany IPD?

• Jaki jest związek ustawowego IPD z planem działania przygotowywanym przez doradców zawodowych?

• Jakie źródła określają metodologię IPD? Skąd czerpać inspirację do pracy?

• Jakie elementy zawiera IPD jako zadanie ustawowe?

• Jakie są wytyczne zawarte w protokołach pokontrolnych?

• Jak przygotować się do opracowania IPD? Jakie informacje zebrać i z jakich pomocniczych narzędzi skorzystać?

• Jak zachęcić klientów do realizacji IPD?

• Jak postępować z osobą, które rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia? Czy da się to zweryfikować?

2. Elementy IPD

• Na czym polega metodologia tworzenia IPD w doradztwie zawodowym?

• Jaka jest geneza IPD? – historia i doświadczenia na gruncie krajowym i zagranicznym

• Jakie cechy musi posiadać dobry plan?

• W jaki sposób zaplanować i prowadzić ewaluację IPD?

• Jak odróżnić cele główne od szczegółowych w trakcie planowania?

• Co powinno być warunkiem zakończenia IPD?

• Co stanowi termin zakończenia?

• Czy podjęcie pracy stanowi skuteczne zakończenie IPD?

• Jak ustalać dostępność form wsparcia i planować terminy ich realizacji?

• Jakie działania powinna podjąć osoba do samodzielnej realizacji?

• Czy są jakieś wytyczne co do liczby i terminów kontaktów z doradcą klienta?

• W jaki sposób zaplanować i prowadzić ewaluację IPD?

3. Dokumentowanie IPD

• Jak udokumentować udział klienta w opracowaniu IPD? zatwierdzanie zmian, wydruki dokumentu

• Jakie informacje wprowadzać do IPD?

• Jak należy monitorować realizację IPD, w szczególności w zakresie liczby, terminów i form kontaktów, w tym kontaktów z innymi pracownikami PUP?

• Czy jest możliwość wprowadzenia narzędzia do kontroli klientów?

• Czy w IPD powinno się wpisywać, co ile dni mają się zgłaszać klienci?

• Jak wygląda kontrola IPD? Co jest sprawdzane, kontrolowane?

• Czy kontrole zawsze są zapowiedziane?

• Na co zwracać uwagę wiedząc, że taka kontrola się odbędzie?

4. Modyfikacja IPD – przykłady sytuacji wymagających wprowadzenie zmian

• IPD dla osób oddalonych od rynku pracy i osób niezainteresowanych wsparciem PUP – jakie są przykłady takich rozwiązań?

• Jak powinny być robione modyfikacje? Tylko w wersji papierowej, czy elektronicznej? A może oba sposoby są poprawne?

• Kiedy należy modyfikować plan? W jakich sytuacjach?

• IPD dla osoby ze statusem poszukującego pracy

• Jak identyfikować problemy zawodowe klienta?

• Jak analizować możliwości i ograniczenia klienta?

• Jak diagnozować motywację klienta do realizacji przyjętych działań?

• W jaki sposób przygotowywać plany na odległość?

• Jak dostosować plan do indywidualnych potrzeb klienta?

• Co w sytuacji gdy osoba chce szkolić się w innej dziedzinie, bo zdobyła jakieś dodatkowe kwalifikacje?

• IPD w systemie informatycznym i jego obsługa przez doradców klienta oraz pracowników merytorycznych realizujących poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy – zasady wprowadzania i uzupełniania poszczególnych zapisów.

• Jakie problemy występują bądź mogą wystąpić w pracy doradców klienta?

• Jakie są sposoby postępowania w sytuacji przerwania IPD, odmowy udziału w IPD, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia z tytułu urodzenia dziecka i in.?

• Czy fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim od początku ciąży, być może do końca jego trwania nie koliduje z przepisem mówiącym, że klient może przebywać na zwolnieniach lekarskich ciągiem przez max. 90 dni ?

• Praktyczne wskazówki w zakresie zapisów w IPD, przygotowania IPD na odległość, współpracy doradcy klienta z osobami zarejestrowanymi w ramach IPD.

Prowadzący

Jadwiga Burda – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, od 2008 roku kierownik działu odpowiedzialna za poradnictwo zawodowe i obsługę osób zarejestrowanych, doktor nauk humanistycznych, wykładowca i dydaktyk.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
13 lipca 2022
od 409.00
09 września 2022
od 409.00
25 listopada 2022