Wideoszkolenie: Egzekucja opłaty śmieciowej

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co zrobić z zaległościami mieszkańca z tytułu opłaty śmieciowej w przypadku jego śmierci? Jak przeprowadzić egzekucję należności z majątku wspólnego małżonków? Kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty i jak temu zapobiec? Nowe zasady przekazywania tytułów do egzekucji administracyjnej

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się windykacją oraz egzekucją opłaty śmieciowej

Zawiadomienia w formie elektronicznej - omówienie wzoru eZW, rodzajów, uprawnień i terminów!
Podczas wideoszkolenia omówimy istotne zmiany w przepisach dotyczących postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Powiemy, jakie formy pomocy w zakresie opłaty śmieciowej może zaoferować wójt/burmistrz/prezydent. Przeanalizujemy aktualny wzór tytułu wykonawczego, prawidłowe jego wypełnienie oraz najczęściej występujące błędy w sporządzaniu TW. Wyjaśnimy zagadnienia, które sprawiają najwięcej problemów urzędnikom m.in.: przedawnienia, egzekucja w przypadku śmierci dłużnika, wystawanie tytułów egzekucyjnych na współmałżonków. Aby pomóc Państwu w skutecznej egzekucji należności w zrozumiały sposób omówimy nowości – obligatoryjne przesyłanie zawiadomień w formie elektronicznej. Przedstawimy formy i rodzaje zawiadomień dotyczących wierzyciela i zobowiązanego. Wyjaśnimy, czy wystarczy wysłać jedno zawiadomienie, aby zawiadomić organ o wszystkich zmianach wysokości tytułów wykonawczych. Powiemy kto podpisuje, a kto sporządza zawiadomienie i czy są potrzebne nowe uprawnienia. Jakie są terminy przesyłania zawiadomień eZW? Co w przepisie oznacza zwrot "w szczególności"? Jak wygląda zawiadomienie o zmianie wysokości zaległości w egzekucji, kiedy następuje zarachowanie wpłaty lub zaliczenie nadpłaty

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czego dotyczy zmiana definicji właściciela nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 • Jakie zaszły zmiany w zakresie pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe?
 • Na czym polega zmiana sposobu przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego?
 • Ograniczenie obowiązywania dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych
 • Zmiana wysokości kosztów upomnienia i wpływ ich wysokości na postępowanie egzekucyjne, przedawnienia zobowiązania
 • Umożliwienie wójtowi/ burmistrzowi/prezydentowi do wykorzystywania informacji i danych pochodzących z prowadzonych przez gminę rejestrów, w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach
 • Na czym polega weryfikacja wstępna tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny- po uruchomieniu systemu? Jaki to ma wpływ na odmowę wszczęcia egzekucji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Dokument informujący o przedawnieniu
 • Informacja o dodatkowych danych dla US do tytułu
 • Pismo do USC
 • Postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka
 • Wezwanie od złożenia oświadczenia o majątku
 • Wniosek o nr PESEL
 • Wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej - WZÓR
 • Wzór oświadczenia o posiadanym majątku
 • Wzory upomnień
 • Zaliczenie - post. dowodowe
 • Zapytanie do NUS o klauzulę wykonalności
 • Zapytanie do SR
 • Zapytanie o egzekucję US
 • Zawiadomienie o zmianach - US

Szczegółowy program szkolenia:

Zagadnienia, jakie poruszyliśmy na ostatnich warsztatach:

 • Jak zamknąć pozycję zmarłej osoby, gdy nie przychodzi nikt z rodziny? Czy robimy to z urzędu?
 • Czy żona zmarłego męża jako spadkobierczyni może dokonać opłaty, jeżeli oboje mieszkali razem?
 • Na podstawie jakich przepisów prawnych wysyłać upomnienie - Kodeksu postępowania administracyjnego czy Ordynacji podatkowej?
 • Czy zawiadomienie o zmianie stawki wydajemy na podstawie k.p.a. czy o.p.?
 • Ile upomnień powinno się wystawić się w ciągu roku?
 • Czy zawiadomienie o zmianie stawki, generowane automatycznie, może nie zawierać podpisu tak jak upomnienie?
 • Czy na zwrotce musi być wymieniona podstawa prawna z k.p.a., czy wystarczy, żeby zawierała wszystkie wymagane informacje?
 • Co, jeśli termin płatności raty za grudzień 2017 wypadał na 2 stycznia 2018?
 • Czy możemy informacyjnie wydać postanowienie wpłaty z urzędu w przypadku należności głównej, gdzie nie ma odsetek?
 • Jeżeli nie wystawimy tytułu na zaległość mniejszą niż 160 zł i po 5 latach ta zaległość przedawni się, to czy należy odpisać PK?
 • Jeśli zmieni się wysokość raty, bo złożono deklarację zwiększającą, to czy trzeba wysłać upomnienie przed wystawieniem zmienionego TW?
 • Jak wystawić kolejny i dalszy tytuł wykonawczy? Jak uzyskać klauzulę wykonalności? Czy wysyłamy wszystko elektronicznie?
 • Jeśli w upomnieniu wskazano dwie raty po 60 zł wynikające z deklaracji i jedną ratę 60 zł wynikającą z zawiadomienia, to czy do tego upomnienia należy wystawić drugi tytuł wykonawczy z kodem OZGD i OZGZ?
 • Czy w TW należy podać nr zawiadomienia?
 • Czy w przypadku zaznaczenia w TW odpowiedzialność za należność z majątku wspólnego wpisujemy też dane małżonka?
 • Jeżeli mamy opłatę za I kwartał do 15 marca w kwocie 201,00 zł, to czy musimy wystawić upomnienie na podaną kwotę? Czy wystawiamy za każdy kolejny kwartał z upomnieniem?
 • Jeżeli mieszkaniec deklaruje, że mieszka na terenie gminy od 2 lat, ale nigdy nie złożył deklaracji, to czy można naliczyć opłatę wstecz?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy chcemy usunąć podmiot gospodarczy z gminnego systemu usuwania odpadów, a podmiot odpowiada, że deklaruje chęć pozostania?
 • Czy w przypadku śmierci właściciela należy założyć nową kartę w systemie dla nowego właściciela, czy można zrobić zmianę właściciela na karcie?
 • Co w przypadku, gdy dzieci uchylają się od złożenia deklaracji?
 • Czy w przypadku zgonu można wygasić konto z urzędu?
 • Jak prawidłowo określić strony?
 • Czy jeżeli małżonkowie są właścicielami, to mogą złożyć deklarację?
 • Czy zmianę deklaracji może złożyć mąż, jeżeli deklaracja jest na żonę?
 • Czy mąż może wpłacać zaległości po zmarłej żonie bez postępowania spadkowego? Mieszkaniec chce je spłacać, a zaległości są już objęte tytułem wykonawczym
 • Czy NIP i REGON są konieczne?
 • We wrześniu tego roku wystawiony został tytuł wykonawczy, a po tygodniu przyszło zawiadomienie od naczelnika urzędu skarbowego w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji. Uzasadnienie: bezskuteczność egzekucji poprzedniej. Wierzyciel nie wskazał informacji o mieniu zobowiązanego. Co robimy w takiej sytuacji?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy zostało zadłużenie, a podatnik nie miał rodziny? Deklaracja była złożona imiennie na księdza. Czy można to odpisać?
 • Podatnik przebywa w zakładzie karnym. Zanim trafił do zakładu zamknął deklarację, ale nie spłacił zadłużenia za 2019 rok. Wcześniej nie zostało wystawione upomnienie. Czy należy przeprowadzić postępowanie egzekucyjne? Jeśli tak, w jaki sposób to zrobić?
 • Jeżeli nie wiemy, czy dana czynność egzekucyjna była skuteczna, to w jaki sposób traktować należność? Jest przedawniona czy nie? Uznać czynność za skuteczną czy nie?
 • Czy w sytuacji, gdy zaległość wynosi 135 zł upomnienia, nie powinno się generować?
 • Zobowiązany ma obowiązek informowania o zmianie adresu. Poczta Polska na zwrotce napisała "od 10 lat nie mieszka" brak daty. Co w tej sytuacji?
 • Mając zarządzenie określające minimalną kwotę zaległości (135,00 zł) należy je zmienić na kwotę 160?
 • Czy upomnienia odebrane przez pełnoletniego domownika są skuteczne?
 • Przy wystawieniu tytułu wykonawczego odsetki są wyższe niż te, które program księgowy pokazuje jako odsetki do pobrania w momencie wystawienia upomnienia. Które odsetki należy wpisać do zestawienia dla komornika?
 • Deklarację wypełnił mąż, a w księdze wieczystej nieruchomości widnieje małżeństwo. Czy w celu zabezpieczenia hipotecznego wierzyciel powinien wystawić kolejny tytuł wykonawczy? Czy należy skierować go do Urzędu Skarbowego po klauzulę i następnie wysłać wraz z wnioskiem do sądu?
 • Czy można prowadzić egzekucję z majątku wspólnego zobowiązanego i małżonka, a nie tylko zobowiązanego, mimo że upomnienie było wystawione na niego?
 • Czy z rachunku bankowego lub świadczenia emerytalno-rentowego małżonka nie można prowadzić egzekucji, a jedynie z majątku wspólnego?
 • Czy w tytule wykonawczym podaje się odsetki za zwłokę, czy odsetki ustawowe?
 • Podstawa prawna elektronicznego zawiadomienia wierzyciela - obligatoryjność przesłania zawiadomienia w formie elektronicznej. Do kiedy można stosować własne wzory zawiadomienia - omówienie wzoru eZW, zamieszczonego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
 • Rodzaje zawiadomień eZW, dotyczących wierzyciela i dotyczących zobowiązanego - kiedy jaka forma? Czy wystarczy wysłać jedno zawiadomienie, aby zawiadomić organ o wszystkich zmianach wysokości wszystkich tytułów wykonawczych? Kto podpisuje, a kto sporządza zawiadomienie? Czy są potrzebne nowe uprawnienia? Jakie są terminy przesyłania zawiadomień eZW?
 • Czy elektroniczne zawiadomienia o zmianie wysokości zaległosci będą też wysyłane do osób fizycznych, czy tylko do instytucji?
 • Czy zawsze trzeba zawiadamiać organ o zmianie wysokości zaległości objętej tytułem wykonawczym? Co w przepisie oznacza zwrot "w szczególności"? Zawiadomienie o zmianie wysokości zaległości w egzekucji, kiedy następuje zarachowanie wpłaty lub zaliczenie nadpłaty. Czy należy zawiadomić organ w przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego lub umorzenia postępowania?
 • Zawiadomienie o przedawnieniu kosztów upomnienia
 • W jaki sposób pytać organ o klauzulę wykonalności czy stan egzekucji?

Dodatkowo:

 • Czy spółdzielnia musi pilnować poprawności złożonej deklaracji, dotyczącej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość? Mamy spółdzielnię, która broni się przed aktualizacją
 • Czy najemca może złożyć deklarację?
 • Czy możemy przyjąć dwie deklaracje z jednej nieruchomości, jeśli nieruchomość zamieszkują np. matka i syn z rodziną, są skłóceni; właścicielem nieruchomości jest matka, matka nie chce płacić za syna i jego rodzinę?
 • Co z nieruchomością rekreacyjno-wypoczynkową, jeśli nikt nie będzie w danym roku korzystać z tej nieruchomości, a deklaracja została złożona w ubiegłym roku?
 • Co w sytuacji: najemca złożył deklarację, egzekucja jest bezskuteczna. Czy można pociągnąć do odpowiedzialności właściciela nieruchomości, na której są zaległości za odpady komunalne?
 • Czy współwłaściciele odpowiadają solidarnie, jeśli są wskazani w deklaracji? Czy pomimo niewskazania w deklaracji jednego zobowiązanego, ten nadal odpowiada solidarnie?
 • Tytuł egzekucyjny jest wystawiony na jednego z małżonków, egzekucja okazała się bezskuteczna. Czy można egzekwować od drugiego małżonka? Czy na tytule należy zaznaczyć w pozycji D6 odpowiedzialność za należność pieniężną obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka?
 • Co w przypadku sprzedaży nieruchomości? Kiedy podatnik ma złożyć deklarację?
 • Co w przypadku, jeśli nie ma podobnej sytuacji w gminie, czyli nie ma dwóch zakładów fryzjerskich?
 • Co, jeśli osoba zmarła pozostawiła zaległości? Jak wygasić zobowiązanie w systemie? Wydać decyzję wygaszającą?
 • Co w przypadku zbycia nieruchomości z wydaniem nieruchomości z późniejszym terminem?
 • Co w przypadku zmiany najemcy? Czy musi składać deklarację zerową?
 • Co, jeśli sprzedaż jest w styczniu i przekazanie w styczniu, ale nowi mieszkańcy będą mieszkać dopiero za kilka miesięcy?
 • Czy po śmierci właściciela robimy nową kartę np. dla syna, czy zostają na tej samej karcie?
 • Jeśli najemca składa deklarację, wyprowadza się, to czy musi składać deklarację korygującą?
 • Jeśli zmarł właściciel jako jedyny zamieszkujący nieruchomość, to czy deklarację zerową ma obowiązek złożyć ktoś z rodziny?
 • Czy pobieramy opłatę za czerwiec, jeśli właściciel zmarł w czerwcu?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, syn, jest za granicą, nie płaci za odpady komunalne, nieruchomość zamieszkują rodzice - nie chcą płacić, bo nie są właścicielami. Jak prowadzić egzekucję?
 • Co w przypadku uchodźców, przebywających od marca, jeśli do dziś nie zostały złożone deklaracje?
 • Co w przypadku, gdy umiera mąż - osoba, która złożyła deklarację, a żona nadal tam mieszka i składa deklarację na siebie. Zamykamy konto i otwieramy nowe? Co z płatnościami?
 • Czy przy zmianie nazwisk lub adresu trzeba zmienić deklarację, czy robi się to z urzędu?
 • Czy możemy upomnienie doręczać małżonkowi, niewskazanemu w deklaracji jako zobowiązanemu?
 • Czy możemy wysyłać smsy jako działanie informacyjne?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik wskazał w tytule miesiąc maj, a upomnienie jest za miesiąc kwiecień? Czy możemy pobrać z tych pieniędzy koszty upomnienia i zaległość za kwiecień?
 • Upomnienie wysyłamy raz. A co w sytuacji, kiedy zobowiązany zmieni adres?
 • Co w przypadku dwojga zobowiązanych, którzy nie są małżonkami (np. bracia)? Czy koszty upomnienia są płatne raz, czy każdy swoje?
 • Jak prowadzić egzekucję w przypadku firmy, która zakończyła działalność i nie mamy doręczonego upomnienia, gdyż firmy już nie ma pod wskazanym adresem?
 • Czy wspólnota składa do gminy propozycję uchwały o tym, by lokatorzy płacili za siebie, czy propozycja wychodzi od mieszkańców lokalu?
 • Jakie odsetki wpisywać w tytuł wykonawczy, skoro tak często ostatnio zmieniają się stopy procentowe?
 • Czy świadczenie otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy podlegają egzekucji?
 • Zmiany po 20.06.2022 r. w sposobie zawiadamiania organu egzekucyjnego o zmianie wysokości należności podlegającej egzekucji
 • Czy po tym terminie wierzyciel będzie mógł używać własnego formularza zawiadomienia o zmianach?
 • Kto podpisuje elektroniczne zawiadomienie wierzyciela eZw?
 • Czy mogą być dwie deklaracje na jednej nieruchomości (małżeństwo), w celu zgłoszenia dwóch kompostowników, aby mieć niższą opłatę?
 • Czy w razie śmierci domownika, jeśli deklaracja wpływa po 2- 3 miesiącach, jest odstępstwo od terminu?
 • Jak daleko można się cofnąć z datą przy wydawaniu decyzji?
 • Jeśli zmarł jeden ze współmałżonków, to czy należy zamknąć konto bieżące osoby zmarłej, a druga ma założyć nowe jako pierwsze, czy można zrobić zmianę właściciela? Co, jeśli mieszkańcy się wyprowadzili, nie wiemy dokąd, a nie było korekty? Co w przypadku, gdy byli to najemcy?
 • Jeśli w deklaracji jest ujęta tylko jedna osoba, współmałżonek nie, to tytuł jest na jedną osobę, czy można dodać współmałżonka?
 • Jeśli podatnik ma więcej kosztów z innych tytułów i odsetki, a kwota jest niewielka, to jak księgować?

Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, a opłata śmieciowa

 • Czy można zwolnić opłaty śmieciowej osoby, które przyjęły uchodźców pod swój dach?
 • Czy możliwa jest rezygnacja z dokonywania korekt deklaracji na odpady, z uwagi na zamieszkanie w nieruchomości uchodźców?
 • Jakie formy pomocy w zakresie opłaty śmieciowej może zaoferować wójt/burmistrz/prezydent?

Zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

 • Wpływ zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na praktyczną windykację należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nowe zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych
 • Ustalenie kwoty minimalnej podlegającej egzekucji
 • Kiedy mówimy o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a kiedy o wszczęciu egzekucji administracyjnej? Rozróżnienie pojęć - konsekwencje finansowe dla gminy, z uwagi na błędną interpretację
 • Nowe zasady przedawniania kosztów upomnienia
 • Nowe zasady przekazywania tytułów do egzekucji administracyjnej. Nadawanie uprawnień - komu nadawane są uprawnienia? Czy wniosek powinien być podpisany przez wójta /burmistrza /prezydenta?
 • Odróżnienie wszczęcia postępowania egzekucyjnego od wszczęcia egzekucji administracyjnej
 • Rozszerzenie przepisu dotyczącego wydawania dalszego tytułu wykonawczego
 • Uszczegółowienie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sytuacji kiedy nie uregulowano kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia
 • Nowe brzmienie przepisu dotyczącego kosztów egzekucyjnych
 • Nowe zasady regulowania zaległości zobowiązanego przez inne osoby i dalsze
 • Egzekucja należności z majątku wspólnego małżonków

Elektroniczna forma wystawiania upomnienia. Jak właściwie wystawić tytuły egzekucyjne? Jak powinny wyglądać upomnienia? Co powinny zawierać?

 • Kiedy obowiązkowo należy wystawić upomnienie, a kiedy można poczekać?
 • W jakich sytuacjach nie trzeba wysyłać upomnienia?
 • Co powinno zawierać upomnienie? Jakie są najważniejsze elementy?
 • Kiedy naliczać koszty upomnienia?
 • Jak ustalać wysokość upomnień?
 • Czy gmina powinna pobierać koszty upomnienia w dniu, w którym dłużnik odebrał upomnienie?
 • Czy jest jakaś minimalna kwota, na którą można wystawić upomnienie?
 • Jak często można przesyłać upomnienia?
 • Elektroniczna forma wystawiania upomnienia - nowy wzór upomnienia
 • Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych
 • Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym
 • Jak długo i w jakich sytuacjach można korzystać ze starego wzoru?
 • Jak prowadzić postępowanie przy upomnieniach, które zostały już wysłane i nie zostały odebrane? Czy później, przy wystawieniu tytułu wykonawczego, trzeba ponowić ponowne wystawienie upomnienia, przy zapisie, że jeżeli dłużnik zmienia adres zamieszkania to ma obowiązek poinformować o tym wierzyciela i organ egzekucyjny?
 • Czy można wysłać upomnienie w przypadku, kiedy nie ma deklaracji po zmianie metody opłaty?
 • Jak odpowiedzieć na pismo w związku z wniesionymi zarzutami dłużnika, który zaskarżył zajęcie wierzytelności z uwagi na stwierdzenie bezpodstawności zajęcia, podając przyczynę niewykonania przez gminę obowiązku wywozu? Firma odbierająca twierdzi, że śmieci nie są wystawiane, przeciwne zdanie ma dłużnik. Skutkiem było wystawienie tytułu wykonawczego, na co dłużnik wniósł skargę do US
 • Przedawnienie obowiązku uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej
 • Jak ściągać zaległości, żeby się nie przedawniło?
 • Wycofanie tytułu po zbiegu egzekucji od komornika - czy komornik sądowy może obciążyć gminę kosztami?
 • Czy można zmienić już wystawiony tytuł wykonawczy? Czy w takim przypadku należy wysyłać ponowne upomnienie?
 • Co robić, gdy urząd gminy przesłał tytuł egzekucyjny do urzędu skarbowego, a tytuł leży tam przez jakiś czas lub postępowanie zostanie umorzone?
 • Umarł dany właściciel i pozostawił po sobie zaległości w opłacie śmieciowej; tytuł został przesłany do urzędu skarbowego, ale należność nie została ściągnięta - co robić w takiej sytuacji?
 • Jak w programie wystawiać tytuły egzekucyjne?
 • Jak wystawiać dalsze tytuły wykonawcze?
 • Jak wystawić tytuł wykonawczy na małżonka lub współwłaściciela nieruchomości, gdy na deklaracji zapisana jest tylko jedna osoba?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez wcześniejszego upomnienia?
 • Tytuły elektroniczne. Czy jeżeli przesłaliśmy tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną, to musimy przesyłać również w formie papierowej?
 • Jak wystawiać tytuł wykonawczy na osobę fizyczną, prowadzącą działalność?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na małżonka, który nie jest opodatkowany, ale jest wpisany jako współwłaściciel nieruchomości?
 • Co musi zawierać tytuł, aby nie został zwrócony? Jakie są najważniejsze elementy?
 • Osoba X deklaruje, że mieszka na ternie gminy, gmina wysyła upomnienia, ale urząd skarbowy informuje, że osoba X mieszka w Gdańsku. Czy te wcześniejsze upomnienia są ważne? Czy gmina musi wysyłać nowe upomnienia na nowy adres do Gdańska?
 • Jak i gdzie poszukiwać zobowiązanych do regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posiadających nieruchomości na terenie naszej gminy?
 • Urzędnik wysłał upomnienie do Anglii ( miejsce pobytu właściciela nieruchomości), nie otrzymał żadnej odpowiedzi, nie otrzymali potwierdzenia odbioru upomnienia – co w takiej sytuacji ma zrobić gmina?

W jaki sposób można uniknąć przedawnień? Jak wyglądają pierwsze przedawnienia opłaty śmieciowej?

 • Czy ponowne upomnienie spowoduje, że termin biegu przedawnienia będzie liczony od początku?
 • Od kiedy liczyć datę faktycznego przedawnienia? Czy umorzenie postępowania przez organ egzekucyjny może być taką datą?
 • Kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty i jak temu zapobiec?
 • Zmiany w przedawnieniu dochodzenia kosztów upomnienia – praktyczne wskazówki
 • Co przerywa bieg przedawnienia? Na jakiej podstawie może być przerwany bieg przedawnienia? Czy muszą być podpięte jakieś dokumenty z egzekucji? Czy gmina musi mieć karty przedawnień?
 • Urząd skarbowy nie poinformował urzędu gminy o umorzeniu postępowania, gmina dowiedziała się o tym dopiero po jakimś czasie - jak w takim przypadku liczyć termin przedawnienia?
 • Co robić, gdy płatności się przeterminowały? Jakie kroki musi podjąć gmina?
 • Zaległości i nadpłaty - kiedy się przedawniają? Czy odpisywać takie kwoty?
 • Kiedy i jak robić odpisy?
 • Co zrobić, jeżeli egzekucja jest nieskuteczna, a zbliża się termin przedawnienia?

Egzekucja w przypadku śmierci dłużnika – co gmina może zrobić, żeby uprościć postępowanie spadkowe, aby szybciej ściągać należności?

 • Co zrobić z zaległościami z tytułu opłaty w przypadku śmierci mieszkańca ?
 • Właściciel nieruchomości umiera, deklaracja była tylko na niego; urzędnicy wiedzą, że ktoś mieszka w tej nieruchomości, ale nie została złożona ponowna deklaracja, a mieszkaniec uchyla się od płacenia opłaty śmieciowej twierdząc, że on nie jest właścicielem nieruchomości - co gmina może zrobić? Jak zmienić taką sytuację? Czy można nałożyć na tego mieszkańca jakąś karę?
 • Zmarł ojciec, córka i syn mieszkają w nieruchomości, nie było jeszcze postępowania spadkowego - czy mogą wystawić deklarację na siebie?
 • Jak wygląda zawieszenie odsetek w przypadku śmierci dłużnika?
 • Jedna osoba składa deklarację, zgłasza 4 osoby; umiera osoba składająca deklarację, przypisy idą dalej - co robić dalej? Czy urząd sam może skorygować deklarację?
 • Co robić, gdy jest nadpłata w przypadku śmierci dłużnika? Co robić, jeżeli tytuł został wysłany do organu egzekucyjnego, tymczasem dłużnik zmarł i nie da się ściągnąć zaległości? Czy odpisuje się takie należności?
 • Jeżeli nie ma postanowienia o nabyciu spadku, czy gmina musi czekać na przedawnienie wierzytelności, czy może wcześniej spróbować wyegzekwować należność?
 • Co, jeżeli właściciel nieruchomości umiera, tylko na niego jest wystawiona deklaracja, a nie było jeszcze postępowania spadkowego?
 • Czy można przenieść zaległości na spadkobierców bez postanowienia sądu?
 • Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?
 • Czy gmina musi czekać na postanowienie sądu, czy sama może przeprowadzić postępowanie spadkowe? Jeżeli tak, jak to wygląda?
 • Jak zwrócić nadpłatę osoby zmarłej?
 • Jak znaleźć sposób na ściągnięcie należności ze spadkobierców?
 • Jak znaleźć spadkobiercę za granicą?
 • Czy w przypadku śmierci dłużnika długi przechodzą na spadkobiercę? Co robić, jeśli nie ma informacji o spadkobiercy?
 • Co robić, gdy tytuł został wysłany do urzędu skarbowego i niespodziewanie dłużnik umiera? Co się wtedy dzieje?
 • Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego – czy umarzać takie postępowanie? Jak skutecznie zmusić spadkobierców do płacenia należności?
 • Co zrobić, gdy nie ma spadkobierców, nikt nie zgłasza się po spadek?
 • Jakie są koszty takiego postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci dłużnika?

Egzekucja – jak skutecznie wyegzekwować należności? Czy gmina może pomóc organowi egzekucyjnemu w trakcie egzekucji? Co robić, aby egzekucja była skuteczniejsza?

 • Na deklaracji została wpisana żona, która nie pracuje; do urzędu skarbowego został przesłany tytuł, ale urząd nie może ściągnąć należności - co zrobić, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne z męża?
 • Jest kilku właścicieli na jednej nieruchomości - jak ustalić, kto ma zapłacić zaległości?
 • Co robić z mieszkańcem, który nie płaci należności? Organ egzekucyjny nie może ściągnąć należności, bo dłużnik mówi, że nie ma dochodów, ale urzędnicy wiedzą, że dłużnik kłamie i nie wie jak to udowodnić
 • Osoba najmująca widnieje jako osoba zobowiązana do płacenia opłaty śmieciowej, ale powstały zaległości - czy gmina może ściągnąć zaległości z właściciela?
 • Tytuł został wysłany do urzędu skarbowego, ale ten nie może ściągnąć należności, ponieważ dłużnik nie ma żadnych dochodów - co robić? Czy jest jakiś inny sposób ściągnięcia należności? Jak znaleźć dochód takiego dłużnika? Czy gmina może jakoś pomóc organowi egzekucyjnemu?
 • Jak szukać dłużnika, który wynajmował mieszkanie, na deklaracji był zaznaczony, że płaci opłatę, ale potem się wyprowadził i nie podał nowego adresu zamieszkania. Co gmina może zrobić w takiej sytuacji? Jak znaleźć takiego dłużnika? Gdzie szukać o nim informacji?
 • Co robić, gdy była licytacja, ale nadal są długi?
 • Umorzenie egzekucji przez organ egzekucyjny z powodu nieściągalności należności - jak wszcząć ponowne postępowanie? Jak szukać dochodów u dłużnika?
 • Zbieg egzekucji - czy za każdym razem, gdy komornik wyegzekwuje należność, nawet małą, np. 5 zł, to czy gmina musi o tym powiadamiać urząd skarbowy? Czy można poczekać, aż ta zebrana należność będzie większa?
 • Co, jeżeli mieszkaniec płaci w starej stawce, a nie w nowej, pomimo tego, że otrzymał zawiadomienie o zmianie stawki?
 • Czego urząd gminy może wymagać od urzędu skarbowego? O co i na jakim etapie może pytać urząd skarbowy?
 • Współpraca z organem egzekucyjnym - jakich informacji gmina może wymagać od organu egzekucyjnego?
 • Jakie prawa ma wierzyciel w stosunku do organu egzekucyjnego?
 • Jakie są koszty egzekucyjne? Kiedy pokrywa je wierzyciel?
 • Za co naliczają się koszty egzekucyjne?
 • Jakie są inne środki egzekucyjne oprócz egzekucji z nieruchomości?
 • Czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty?
 • Hipoteka przymusowa. Czy można zabezpieczyć zaległości z tytułu opłaty w formie hipoteki przymusowej? Jak zakładać?Co jest potrzebne do założenia hipoteki? Jak wygląda cała procedura?
 • Jak ściągnąć należność z osoby, która nie ma żadnych dochodów? Co będzie z takimi należnościami?
 • Czy gminie opłaca się przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości ze śmieci?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości? Czy gmina może korzystać z takiego środka egzekucyjnego w przypadku egzekucji opłaty śmieciowej?
 • Czy można ściągnąć należności ze współmałżonka?
 • Jaki są koszty egzekucji z nieruchomości?
 • Co robić, gdy urząd skarbowy wysyła postanowienie do gminy, że należność jest nieściągalna?
 • Jak prowadzić egzekucję, jeżeli ktoś nie złożył deklaracji po podwyżce?
 • Czy wpisywać hipotekę razem z podatkiem?
 • Jak znaleźć dochód lub źródło utrzymania dłużnika?
 • Czy gmina z urzędu może wszcząć egzekucję z nieruchomości? Jak to wygląda w praktyce?

Deklaracje – jak powinna wyglądać weryfikacja?

 • Osoba X wynajmowała mieszkanie i na nią została złożona deklaracja; gdy przeprowadziła się, powstała zaległość - czy jest ona zobowiązany do płacenia aż do dnia złożenia deklaracji korygującej? Czy można ściągnąć należność z właściciela nieruchomości? Czy właściciel może złożyć deklarację korygującą?
 • Kogo obciążyć opłatą za śmieci - tylko właściciela, czy może to być np. użytkownik bądź najemca?
 • Co zrobić, aby nakłonić właściciela nieruchomości do wpisania siebie na deklarację?
 • Czy można wystawić upomnienia na małżonka, jeżeli deklaracja jest wystawiona tylko na jednego ze współmałżonków?
 • Czy na deklaracji koniecznie musi być wystawiony tylko właściciel nieruchomości, czy może to być np. posiadacz nieruchomości?
 • W deklaracji jest właściciel nieruchomości, wyjechał za granicę, wynajął komuś nieruchomość, opłata nie jest płacona, powstają zaległości - co robić? Jak ściągnąć taką należność?
 • Jak wygląda egzekucja na wspólnotę mieszkaniową? Czy tytuł wykonawczy trzeba wystawić na zarząd? Czy deklarację można wystawić na zarząd?

Prowadzący

Marta Olech - praktyk, członek kolegium RIO; długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmujący się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego, w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej; przez 8 lat na stanowisku dyrektora wydziału podatkowego; prowadzi szkolenia z zakresu wymiaru i księgowości podatków lokalnych dla jednostek samorządowych i pracowników firm informatycznych; publikuje w prasie branżowej, w tym w "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Procedury Administracyjne i Podatkowe" ; absolwent studiów wyższych na Wydziale Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu i Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej, studiów podyplomowych zrealizowanych w Wyższej Szkole Finansów Międzynarodowych, Politechnice Krakowskiej i Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieny Pracy, a także tytuł Asystenta ds. Wdrażania SZBHP. Uczestnik wielu rozlicznych kursów i szkoleń związanych z problematyką podatkową.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
13 lutego 2023
od 539.00
27 marca 2023
od 539.00
24 kwietnia 2023

Podobne szkolenia