Wideoszkolenie: Egzekucja opłaty śmieciowej

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle zmian przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dalszy TW, zmieniony TW, utracony TW - praktyczne zastosowanie. Hipoteka przymusowa - zapobieganie przedawnieniu opłaty. Przepisy w ujęciu praktycznym. Najnowsze orzecznictwo


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się windykacją oraz egzekucją opłaty śmieciowej

Prelegentka omówi najnowszy wynik kontroli NIK z maja 2023 r. w sprawie uchybień gmin w podejmowaniu czynności prowadzących do wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!
Dodatkowo omówione zostaną zmiany przepisów wnikające z ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie już 1.09.2023 r. oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które wejdą w życie 25.03.2024 r., w tym kolejne zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia. Podczas wideoszkolenia omówimy istotne zmiany w przepisach dotyczących postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Powiemy, jakie formy pomocy w zakresie opłaty śmieciowej może zaoferować wójt/burmistrz/prezydent. Przeanalizujemy aktualny wzór tytułu wykonawczego, jego prawidłowe wypełnienie oraz najczęściej występujące błędy w sporządzaniu TW. Wyjaśnimy zagadnienia, które sprawiają najwięcej problemów urzędnikom m.in.: przedawnienia, egzekucja w przypadku śmierci dłużnika, wystawanie tytułów egzekucyjnych na współmałżonków. Aby pomóc Państwu w skutecznej egzekucji należności w zrozumiały sposób omówimy nowości – obligatoryjne przesyłanie zawiadomień w formie elektronicznej. Przedstawimy formy i rodzaje zawiadomień dotyczących wierzyciela i zobowiązanego. Wyjaśnimy, czy wystarczy wysłać jedno zawiadomienie, aby zawiadomić organ o wszystkich zmianach wysokości tytułów wykonawczych. Powiemy, kto podpisuje, a kto sporządza zawiadomienie i czy są potrzebne nowe uprawnienia, jakie są terminy przesyłania zawiadomień eZW, co w przepisie oznacza zwrot "w szczególności", jak wygląda zawiadomienie o zmianie wysokości zaległości w egzekucji, kiedy następuje zarachowanie wpłaty lub zaliczenie nadpłaty.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czego dotyczy zmiana definicji właściciela nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 • Jakie zaszły zmiany w zakresie pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe?
 • Na czym polega zmiana sposobu przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego?
 • Ograniczenie obowiązywania dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych
 • Zmiana wysokości kosztów upomnienia i wpływ ich wysokości na postępowanie egzekucyjne, przedawnienia zobowiązania
 • Umożliwienie wójtowi/ burmistrzowi/prezydentowi do wykorzystywania informacji i danych pochodzących z prowadzonych przez gminę rejestrów, w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach
 • Na czym polega weryfikacja wstępna tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny po uruchomieniu systemu? Jaki ma towpływ na odmowę wszczęcia egzekucji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Dokument informujący o przedawnieniu
 • Informacja o dodatkowych danych dla US do tytułu
 • Pismo do USC
 • Postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka
 • Wezwanie od złożenia oświadczenia o majątku
 • Wniosek o nr PESEL
 • Wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej - WZÓR
 • Wzór oświadczenia o posiadanym majątku
 • Wzory upomnień
 • Zaliczenie - post. dowodowe
 • Zapytanie do NUS o klauzulę wykonalności
 • Zapytanie do SR
 • Zapytanie o egzekucję US
 • Zawiadomienie o zmianach - US

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na jakie odpowiedzieliśmy podczas ostatnich edycji szkolenia:

 • Jeżeli ktoś złoży deklarację 24 kwietnia, to czy za kwiecień też musi zapłacić?
 • Co w przypadku, gdy właściciel umiera, a jego dzieci nie mieszkają w tym domu, więc stoi pusty? Zaległości na dzień zgonu zostały uregulowane przez syna, który stwierdził, że będzie w dalszych miesiącach opłacał odpady. Po 3 miesiącach zmienił zdanie i nie będzie opłacał, bo siostra doszła do wniosku, że chce kupić dom, więc sprawa będzie toczyć się na drodze sądowej. Deklaracja pozostała na zmarłą. Czy z urzędu możemy zatrzymać narastanie tej opłaty na podstawie aktu zgonu?
 • Jeżeli dziecko urodzi się dzisiaj i do domu ze szpitala przybędzie 28 kwietnia, to czy za dziecko musimy naliczyć opłatę za kwiecień?
 • Jeżeli właściciel umrze, a nie będzie miał rodziny, to czy możemy z urzędu zamknąć taką deklarację?
 • Co, jeżeli jest zaległość na koncie osoby zmarłej?
 • Czy na podstawie samej listy osób zmarłych od wydziału spraw obywatelskich i ewidencji ludności można zawiesić konto klienta?
 • Małżonkowie złożyli deklarację. Mają wspólne konto. Egzekucja była prowadzona na jednego z małżonków - męża (zaległości za lata 2016-2017). Egzekucja wobec męża była bezskuteczna, ale było przerwanie biegu. Chcemy wystawić tytuł wykonawczy za ten okres na żonę. Czy możemy wystawić tytuł obejmujący zaległości na żonę za lata 2016-2017?
 • Co w przypadku, gdy właściciel się wyprowadził się i tego nie zgłosił, a zaległość narasta? Nie mamy kontaktu z uwagi na brak adresu nowego właściciela Czy możemy zamknąć konto?
 • Czy numer REGON jest obligatoryjny?
 • Jeżeli w programie zostały wygenerowanie koszty upomnienia, a petent wpłacił zaległość przed doręczeniem upomnienia, to czy robimy odpis z urzędu?
 • Czy upomnienia dotyczące podatków wysyłamy na zwrotkach k.p.a. czy o.p.?
 • Co w przypadku, gdy deklaracja jest na osobę, która żyje tylko z dodatków z GOPS-u i ma zaległość za cały 2022 rok? Dostała upomnienie, nie wpłaciła, więc został wystawiony tytuł wykonawczy. Wystawiając kolejne upomnienia za ten rok program znów generuje koszty, ale na dokumencie upomnienia jest cały rok 2022 i dodatkowo I kwartał 2023r.
 • Czy w przypadku, gdy wierzyciel przekazał US informację o znanych źródłach majątku zobowiązanego, to czy musi przy kolejnych tytułach wykonawczych ponownie ją przekazywać?
 • Czy adres, na który wysyłamy upomnienie musi być zgodny z adresem wskazanym w tytule wykonawczym?
 • Czy elektroniczne zawiadomienie wierzyciela zrobimy w aplikacji ETW?
 • Co w przypadku, gdy zaległości są w latach 2021-2022, a w trakcie 2022 r. doszło do rozwodu małżonków?
 • Czy upomnienie przerywa bieg przedawnienia?

Naliczenie opłaty i windykacja. Deklaracje – jak powinna wyglądać weryfikacja?

 • Osoba X wynajmowała mieszkanie i na nią została złożona deklaracja; gdy przeprowadziła się, powstała zaległość - czy jest ona zobowiązany do płacenia aż do dnia złożenia deklaracji korygującej? Czy można ściągnąć należność z właściciela nieruchomości? Czy właściciel może złożyć deklarację korygującą?
 • Czy można wystawić upomnienia na małżonka, jeżeli deklaracja jest wystawiona tylko na jednego ze współmałżonków?
 • W deklaracji jest właściciel nieruchomości, wyjechał za granicę, wynajął komuś nieruchomość, opłata nie jest płacona, powstają zaległości - co robić? Jak ściągnąć taką należność?
 • Jak wygląda egzekucja na wspólnotę mieszkaniową? Czy tytuł wykonawczy trzeba wystawić na zarząd? Czy deklarację można wystawić na zarząd?
 • Czy jeżeli małżonkowie są właścicielami, to mogą złożyć jedną deklarację?
 • Jeżeli mieszkaniec deklaruje, że mieszka na terenie gminy od 2 lat, ale nigdy nie złożył deklaracji, to czy można naliczyć opłatę wstecz?
 • Czy wypisując członka rodziny ze względu na wyjazd zagraniczny lub studenta wystarczy oświadczenie od osoby wypisującej? Czy mamy prosić o jakieś dokumenty potwierdzające, np. umowa o pracę lub umowa najmu mieszkania?
 • Co w przypadku, gdy pani się przeprowadziła i opłaca śmieci w innej gminie, a u nas nie wycofała deklaracji? Czy musi zapłacić zaległe opłaty?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy do tej pory po zgonie żony, która miała złożoną deklarację, przejęcia zobowiązania przez męża dokonywaliśmy na tym samym koncie?
 • Czy wypisując członka rodziny ze względu na wyprowadzkę do innej gminy musimy zweryfikować to w tamtym urzędzie? Czy wystarczy oświadczenie z podaniem adresu w innej gminie? Jeśli tak, to telefonicznie czy pisemnie?
 • Czy możemy przyjąć dwie deklaracje z jednej nieruchomości, jeśli nieruchomość zamieszkują np. matka i syn z rodziną, są skłóceni; właścicielem nieruchomości jest matka, matka nie chce płacić za syna i jego rodzinę?
 • Co z nieruchomością rekreacyjno-wypoczynkową, jeśli nikt nie będzie w danym roku korzystać z tej nie-ruchomości, a deklaracja została złożona w ubiegłym roku?
 • Co w sytuacji: najemca złożył deklarację, egzekucja jest bezskuteczna. Czy można pociągnąć do odpowiedzialności właściciela nieruchomości, na której są zaległości za odpady komunalne?
 • Czy współwłaściciele odpowiadają solidarnie, jeśli są wskazani w deklaracji? Czy pomimo niewskazania w deklaracji jednego zobowiązanego, ten nadal odpowiada solidarnie?
 • Tytuł egzekucyjny jest wystawiony na jednego z małżonków, egzekucja okazała się bezskuteczna. Czy można egzekwować od drugiego małżonka? Czy na tytule należy zaznaczyć w pozycji D6 odpowiedzialność za należność pieniężną obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka?
 • Co w przypadku sprzedaży nieruchomości? Kiedy podatnik ma złożyć deklarację?
 • Co, jeśli osoba zmarła pozostawiła zaległości? Jak wygasić zobowiązanie w systemie? Wydać decyzję wygaszającą?
 • Co w przypadku zmiany najemcy? Czy musi składać deklarację zerową?
 • Czy po śmierci właściciela robimy nową kartę np. dla syna, czy zostają na tej samej karcie?
 • Jeśli najemca składa deklarację, wyprowadza się, to czy musi składać deklarację korygującą?
 • Jeśli zmarł właściciel jako jedyny zamieszkujący nieruchomość, to czy deklarację zerową ma obowiązek złożyć ktoś z rodziny?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, syn, jest za granicą, nie płaci za odpady komunalne, nieruchomość zamieszkują rodzice - nie chcą płacić, bo nie są właścicielami.
 • Co w przypadku, gdy umiera mąż - osoba, która złożyła deklarację, a żona nadal tam mieszka i składa deklarację na siebie. Zamykamy konto i otwieramy nowe? Co z płatnościami?
 • Czy przy zmianie nazwisk lub adresu trzeba zmienić deklarację, czy robi się to z urzędu?
 • Czy możemy upomnienie doręczać małżonkowi, niewskazanemu w deklaracji jako zobowiązanemu?
 • Czy możemy wysyłać smsy jako działanie informacyjne?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik wskazał w tytule miesiąc maj, a upomnienie jest za miesiąc kwiecień? Czy możemy pobrać z tych pieniędzy koszty upomnienia i zaległość za kwiecień?
 • Upomnienie wysyłamy raz, a co w sytuacji, kiedy zobowiązany zmieni adres?
 • Co w przypadku dwojga zobowiązanych, którzy nie są małżonkami (np. bracia)? Czy koszty upomnienia są płatne raz, czy każdy swoje?
 • Jak prowadzić egzekucję w przypadku firmy, która zakończyła działalność i nie mamy doręczonego upomnienia, gdyż firmy już nie ma pod wskazanym adresem?
 • Czy wspólnota składa do gminy propozycję uchwały o tym, by lokatorzy płacili za siebie, czy propozycja wychodzi od mieszkańców lokalu?
 • Jakie odsetki wpisywać w tytuł wykonawczy, skoro tak często ostatnio zmieniają się stopy procentowe?
 • Zmiany po 20.06.2022 r. w sposobie zawiadamiania organu egzekucyjnego o zmianie wysokości należności podlegającej egzekucji
 • Czy po tym terminie wierzyciel będzie mógł używać własnego formularza zawiadomienia o zmianach?
 • Kto podpisuje elektroniczne zawiadomienie wierzyciela eZw?
 • Czy mogą być dwie deklaracje na jednej nieruchomości (małżeństwo), w celu zgłoszenia dwóch kompostowników, aby mieć niższą opłatę?
 • Czy w razie śmierci domownika, jeśli deklaracja wpływa po 2- 3 miesiącach, jest odstępstwo od terminu?
 • Jak daleko można się cofnąć z datą przy wydawaniu decyzji?
 • Jeśli zmarł jeden ze współmałżonków, to czy należy zamknąć konto bieżące osoby zmarłej, a druga ma założyć nowe jako pierwsze, czy można zrobić zmianę właściciela? Co, jeśli mieszkańcy się wyprowadzili, nie wiemy dokąd, a nie było korekty? Co w przypadku, gdy byli to najemcy?
 • Jeśli w deklaracji jest ujęta tylko jedna osoba, współmałżonek nie, to tytuł jest na jedną osobę, czy można dodać współmałżonka?
 • Jeśli podatnik ma więcej kosztów z innych tytułów i odsetki, a kwota jest niewielka, to jak księgować?
 • Co, jeśli termin płatności raty za grudzień 2017 wypadał na 2 stycznia 2018?
 • Czy możemy informacyjnie wydać postanowienie wpłaty z urzędu w przypadku należności głównej, gdzie nie ma odsetek?
 • Jeżeli nie wystawimy tytułu na zaległość mniejszą niż 160 zł i po 5 latach ta zaległość przedawni się, to czy należy odpisać PK?
 • Jeżeli mamy opłatę za I kwartał do 15 marca w kwocie 201,00 zł, to czy musimy wystawić upomnienie na podaną kwotę? Czy wystawiamy za każdy kolejny kwartał z upomnieniem?
 • We wrześniu tego roku wystawiony został tytuł wykonawczy, a po tygodniu przyszło zawiadomienie od naczelnika urzędu skarbowego w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji. Uzasadnienie: bezskuteczność egzekucji poprzedniej. Wierzyciel nie wskazał informacji o mieniu zobowiązanego. Co robimy w takiej sytuacji?
 • Czy upomnienia odebrane przez pełnoletniego domownika są skuteczne?
 • Podstawa prawna elektronicznego zawiadomienia wierzyciela - obligatoryjność przesłania zawiadomienia w formie elektronicznej. Do kiedy można stosować własne wzory zawiadomienia - omówienie wzoru eZW, zamieszczonego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
 • Rodzaje zawiadomień eZW, dotyczących wierzyciela i dotyczących zobowiązanego - kiedy jaka forma? Czy wystarczy wysłać jedno zawiadomienie, aby zawiadomić organ o wszystkich zmianach wysokości wszystkich tytułów wykonawczych? Kto podpisuje, a kto sporządza zawiadomienie? Czy są potrzebne nowe uprawnienia? Jakie są terminy przesyłania zawiadomień eZW?
 • Czy elektroniczne zawiadomienia o zmianie wysokości zaległości będą też wysyłane do osób fizycznych, czy tylko do instytucji?
 • Czy zawsze trzeba zawiadamiać organ o zmianie wysokości zaległości objętej tytułem wykonawczym? Co w przepisie oznacza zwrot "w szczególności"? Zawiadomienie o zmianie wysokości zaległości w eg-zekucji, kiedy następuje zarachowanie wpłaty lub zaliczenie nadpłaty. Czy należy zawiadomić organ w przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego lub umorzenia postępowania?
 • W jaki sposób pytać organ o klauzulę wykonalności czy stan egzekucji?
 • Czy do wpisu hipoteki potrzebna jest klauzula wykonalności? Jeśli tak, to w jaki sposób zwrócić się do US o nadanie jej na wystawione tytuły wykonawcze? Czy jest to potrzebne?
 • Czy można przedawniać zaległości wpisane do KW?
 • Jeżeli na koncie podatnika widnieje nadpłata, a nie mamy numeru konta do zwrotu, to czy koniecznie jest prowadzenie postępowania i wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę?
 • Co w przypadku, jeżeli wpłacającą jest inna osoba niż ta, na którą jest konto? Czy można zwrócić nadpłatę na konto, z którego wpłynęła wpłata czy trzeba przeprowadzić postępowanie?
 • Jeżeli hipoteka jest wpisywana na podstawie decyzji i nie mamy tytułów wykonawczych, to czy po licytacji nieruchomości komornik przeleje nam pieniądze, czy da w depozyt MF, póki nie okażemy tytułów?
 • Czy od przedłożonego pełnomocnictwa notarialnego trzeba pobierać opłatę skarbową? Czy można honorować odręczne pełnomocnictwa?
 • W 2018 roku właściciel nieruchomości został uznany za zmarłego z dniem 30.05.2003 r. Od lat był bezskutecznie poszukiwany. Zaległości widnieją od 2009 roku, bo szedł wymiar podatkowy i dodatkowo na koncie była współwłaścicielka. Hipoteka wpisywana tytułami, które były wystawiane tylko na zmarłego. Teraz znaleźliśmy spadkobierców. Co z zaległościami? Czy spadkobiercy powinni zapłacić je na pod-stawie decyzji o odpowiedzialności spadkobierców za długi? Jak i czy w ogóle liczyć odsetki, skoro zaległości od 2009, a zgon ogłoszony od 2003?
 • Jeśli mamy dłużnika z zaległością z 2012 i 2013 roku, ogłaszającego upadłość w 2012, która trwa do dziś, to biorąc pod uwagę, że prawo nie działa wstecz, a przepisy (art. 70 § 3) do 2015 mówiły, że ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia, a dopiero później dodano § 3a mówiący, że bieg prze-dawnienia rozpoczyna się po dniu zakończenia postępowania, to czy zaległości są już przedawnione?
 • Jeżeli urząd skarbowy nie przystąpił do egzekucji, to czy można takim tytułem wpisać hipotekę przymusową?
 • Czy opłata od nieruchomości letniskowej jest uiszczana za nieruchomość, gdzie znajduje się domek letniskowy, czy od liczby domków letniskowych na nieruchomości?
 • Czy uzasadnione jest stawianie pieczątki okrągłej na decyzji administracyjnej wydanej w trybie Ordynacji podatkowej?
 • Jak postępujemy w przypadku śmierci osoby zamieszkającej samotnie nieruchomość, na której nikt nie będzie mieszkać po śmierci właściciela?
 • Czy można przepisać deklarację na drugą osobę?
 • Czy w decyzji o obowiązku spadkobierców wskazujemy koszty egzekucyjne?
 • Osoba wyjeżdża za granicę nie wycofując wcześniej deklaracji śmieciowej. Nie znamy miejsca jej przebywania. Nieruchomość nie została nikomu sprzedana, nie jest też przez nikogo zamieszkiwana. W jaki sposób możemy zakończyć naliczenie opłaty?
 • Czy upomnienie może być wysłane do miejsca przebywania osoby, na adres wskazany na terenie UE?
 • Urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na przedwczesne wysłanie tytułu. Czy musimy upominać ponownie?
 • Us ściągnął tytuł wykonawczy pozostawiając kwotę 0,02 zł z należności głównej. Kwota ta podlega umorzeniu z mocy prawa. Jaki dokument - PK czy wydać decyzję na umorzenie tych groszy?
 • Czy wystawiamy zmieniony tytuł wykonawczy po zmianie stawki opłaty?
 • Osoba zmarła 25.11.2021r. Na koncie są zaległości od 2017 roku. Czy zakładając, że nie będzie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, przedawnienie nastąpi z dn. 1.01.2029r.? Jakie lata będzie można wtedy przedawnić? Czy już wszystkie od razu poczynając od 2017 do 2021r.?


Zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

 • Wpływ zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na praktyczną windykację należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych
 • Ustalenie kwoty minimalnej podlegającej egzekucji
 • Kiedy mówimy o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a kiedy o wszczęciu egzekucji administracyjnej? Rozróżnienie pojęć - konsekwencje finansowe dla gminy, z uwagi na błędną interpretację
 • Zasady przedawniania kosztów upomnienia
 • Zasady przekazywania tytułów do egzekucji administracyjnej. Czy wniosek powinien być podpisany przez wójta /burmistrza /prezydenta?
 • Rozszerzenie przepisu dotyczącego wydawania dalszego tytułu wykonawczego
 • Czy US może umorzyć postępowanie egzekucyjne w sytuacji kiedy nie uregulowano kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia?
 • Zasady regulowania zaległości zobowiązanego przez inne osoby i dalsze
 • Egzekucja należności z majątku wspólnego małżonków


Elektroniczna forma wystawiania upomnienia. Jak właściwie wystawić tytuły egzekucyjne? Jak powinny wyglądać upomnienia? Co powinny zawierać?

 • Kiedy obowiązkowo należy wystawić upomnienie, a kiedy można poczekać?
 • W jakich sytuacjach nie trzeba wysyłać upomnienia?
 • Co powinno zawierać upomnienie? Jakie są najważniejsze elementy?
 • Kiedy naliczać koszty upomnienia?
 • Jak ustalać wysokość kwot objętych upomnieniem?
 • Czy gmina powinna pobierać koszty upomnienia w dniu, w którym dłużnik odebrał upomnienie?
 • Czy jest jakaś minimalna kwota, na którą można wystawić upomnienie?
 • Jak często można przesyłać upomnienia?
 • Elektroniczna forma wystawiania upomnienia - nowy wzór upomnienia
 • Jeżeli mamy współmałżonków odpowiedzialnych solidarnie, to czy upomnienia możemy wysłać w jednej kopercie czy odrębnie?
 • Najczęściej występujące błędy w sporządzaniu tytułów wykonawczych
 • Jak prowadzić postępowanie przy upomnieniach, które zostały już wysłane i nie zostały odebrane? Czy później, przy wystawieniu tytułu wykonawczego, trzeba ponowić ponowne wystawienie upomnienia, przy zapisie, że jeżeli dłużnik zmienia adres zamieszkania to ma obowiązek poinformować o tym wierzyciela i organ egzekucyjny?
 • Czy można wysłać upomnienie w przypadku, kiedy nie ma deklaracji po zmianie metody opłaty?
 • Na podstawie jakich przepisów prawnych wysyłać upomnienie - Kodeksu postępowania administracyjnego czy Ordynacji podatkowej?
 • Czy zawiadomienie o zmianie stawki wydajemy na podstawie k.p.a. czy o.p.?
 • Ile upomnień powinno się wystawić się w ciągu roku?
 • Czy na zwrotce musi być wymieniona podstawa prawna z k.p.a., czy wystarczy, żeby zawierała wszystkie wymagane informacje?
 • Jak odpowiedzieć na pismo w związku z wniesionymi zarzutami dłużnika, który zaskarżył zajęcie wierzytelności z uwagi na stwierdzenie bezpodstawności zajęcia, podając przyczynę niewykonania przez gminę obowiązku wywozu? Firma odbierająca twierdzi, że śmieci nie są wystawiane, przeciwne zdanie ma dłużnik. Skutkiem było wystawienie tytułu wykonawczego, na co dłużnik wniósł skargę do US
 • Jak ściągać zaległości, żeby się nie przedawniło?
 • Wycofanie tytułu po zbiegu egzekucji od komornika - czy komornik sądowy może obciążyć gminę kosztami?
 • Czy można zmienić już wystawiony tytuł wykonawczy? Czy w takim przypadku należy wysyłać ponowne upomnienie?
 • Co robić, gdy urząd gminy przesłał tytuł egzekucyjny do urzędu skarbowego, a tytuł leży tam przez jakiś czas lub postępowanie zostanie umorzone?
 • Umarł dany właściciel i pozostawił po sobie zaległości w opłacie śmieciowej; tytuł został przesłany do urzędu skarbowego, ale należność nie została ściągnięta - co robić w takiej sytuacji?
 • Kiedy wystawia się i w jakim celu dalsze tytuły wykonawcze?
 • Jak wystawić tytuł wykonawczy na małżonka lub współwłaściciela nieruchomości, gdy na deklaracji zapisana jest tylko jedna osoba?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez wcześniejszego upomnienia?
 • Jak wystawiać tytuł wykonawczy na osobę fizyczną, prowadzącą działalność?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na małżonka, który nie jest opodatkowany, ale jest wpisany jako współwłaściciel nieruchomości?
 • Co musi zawierać tytuł, aby nie został zwrócony? Jakie są najważniejsze elementy?
 • Osoba X deklaruje, że mieszka na ternie gminy, gmina wysyła upomnienia, ale urząd skarbowy informuje, że osoba X mieszka w Gdańsku. Czy te wcześniejsze upomnienia są ważne? Czy gmina musi wysyłać nowe upomnienia na nowy adres do Gdańska?
 • Jak i gdzie poszukiwać zobowiązanych do regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posiadających nieruchomości na terenie naszej gminy?
 • Urzędnik wysłał upomnienie do Anglii ( miejsce pobytu właściciela nieruchomości), nie otrzymał żadnej odpowiedzi, nie otrzymali potwierdzenia odbioru upomnienia – co w takiej sytuacji ma zrobić gmina?
 • Przy wystawieniu tytułu wykonawczego odsetki są wyższe niż te, które program księgowy pokazuje jako odsetki do pobrania w momencie wystawienia upomnienia. Które odsetki należy wpisać do zestawienia dla komornika?
 • Deklarację wypełnił mąż, a w księdze wieczystej nieruchomości widnieje małżeństwo. Czy w celu zabez-pieczenia hipotecznego wierzyciel powinien wystawić kolejny tytuł wykonawczy? Czy należy skierować go do Urzędu Skarbowego po klauzulę i następnie wysłać wraz z wnioskiem do sądu?
 • Czy można prowadzić egzekucję z majątku wspólnego zobowiązanego i małżonka, a nie tylko zobowiązanego, mimo że upomnienie było wystawione na niego?
 • Czy z rachunku bankowego lub świadczenia emerytalno-rentowego małżonka nie można prowadzić egzekucji, a jedynie z majątku wspólnego?
 • Czy w tytule wykonawczym podaje się odsetki za zwłokę, czy odsetki ustawowe?
 • Podatnik przebywa w zakładzie karnym. Zanim trafił do zakładu zamknął deklarację, ale nie spłacił zadłużenia za 2019 rok. Wcześniej nie zostało wystawione upomnienie. Czy należy przeprowadzić postępowanie egzekucyjne? Jeśli tak, w jaki sposób to zrobić?


W jaki sposób można uniknąć przedawnień? Jak wyglądają pierwsze przedawnienia opłaty śmieciowej?

 • Przedawnienie obowiązku uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej
 • Czy ponowne upomnienie spowoduje, że termin biegu przedawnienia będzie liczony od początku?
 • Od kiedy liczyć datę faktycznego przedawnienia? Czy umorzenie postępowania przez organ egzekucyjny może być taką datą?
 • Kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty i jak temu zapobiec?
 • Zmiany w przedawnieniu dochodzenia kosztów upomnienia – praktyczne wskazówki
 • Co przerywa bieg przedawnienia? Na jakiej podstawie może być przerwany bieg przedawnienia? Czy muszą być podpięte jakieś dokumenty z egzekucji? Czy gmina musi mieć karty przedawnień?
 • Urząd skarbowy nie poinformował urzędu gminy o umorzeniu postępowania, gmina dowiedziała się o tym dopiero po jakimś czasie - jak w takim przypadku liczyć termin przedawnienia?
 • Co robić, gdy płatności się przeterminowały? Jakie kroki musi podjąć gmina?
 • Zaległości i nadpłaty - kiedy się przedawniają? Czy odpisywać takie kwoty?
 • Kiedy i jak robić odpisy zobowiązań przedawnionych?
 • Co zrobić, jeżeli egzekucja jest nieskuteczna, a zbliża się termin przedawnienia?


Egzekucja w przypadku śmierci dłużnika – co gmina może zrobić, żeby uprościć postępowanie spadkowe, aby szybciej ściągać należności?

 • Co zrobić z zaległościami z tytułu opłaty w przypadku śmierci mieszkańca?
 • Właściciel nieruchomości umiera, deklaracja była tylko na niego; urzędnicy wiedzą, że ktoś mieszka w tej nieruchomości, ale nie została złożona ponowna deklaracja, a mieszkaniec uchyla się od płacenia opłaty śmieciowej twierdząc, że on nie jest właścicielem nieruchomości - co gmina może zrobić? Jak zmienić taką sytuację? Czy można nałożyć na tego mieszkańca jakąś karę?
 • Zmarł ojciec, córka i syn mieszkają w nieruchomości, nie było jeszcze postępowania spadkowego - czy mogą wystawić deklarację na siebie?
 • Jak wygląda zawieszenie odsetek w przypadku śmierci dłużnika?
 • Jedna osoba składa deklarację, zgłasza 4 osoby; umiera osoba składająca deklarację, przypisy idą dalej - co robić dalej? Czy urząd sam może skorygować deklarację?
 • Co robić, gdy jest nadpłata w przypadku śmierci dłużnika? Co robić, jeżeli tytuł został wysłany do organu egzekucyjnego, tymczasem dłużnik zmarł i nie da się ściągnąć zaległości? Czy odpisuje się takie należności?
 • Jeżeli nie ma postanowienia o nabyciu spadku, czy gmina musi czekać na przedawnienie wierzytelności, czy może wcześniej spróbować wyegzekwować należność?
 • Co, jeżeli właściciel nieruchomości umiera, tylko na niego jest wystawiona deklaracja, a nie było jeszcze postępowania spadkowego?
 • Czy można przenieść zaległości na spadkobierców bez postanowienia sądu?
 • Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?
 • Czy gmina musi czekać na postanowienie sądu, czy sama może przeprowadzić postępowanie spadko-we? Jeżeli tak, jak to wygląda?
 • Jak zwrócić nadpłatę osoby zmarłej?
 • Jak znaleźć sposób na ściągnięcie należności ze spadkobierców?
 • Jak znaleźć spadkobiercę za granicą?
 • Czy w przypadku śmierci dłużnika długi przechodzą na spadkobiercę? Co robić, jeśli nie ma informacji o spadkobiercy?
 • Jak zamknąć pozycję zmarłej osoby, gdy nie przychodzi nikt z rodziny? Czy robimy to z urzędu?
 • Czy żona zmarłego męża jako spadkobierczyni może dokonać opłaty, jeżeli oboje mieszkali razem?
 • Co robić, gdy tytuł został wysłany do urzędu skarbowego i niespodziewanie dłużnik umiera? Co się wtedy dzieje?
 • Czy w przypadku śmierci właściciela należy założyć nową kartę w systemie dla nowego właściciela, czy można zrobić zmianę właściciela na karcie?
 • Co w przypadku, gdy dzieci uchylają się od złożenia deklaracji?
 • Czy w przypadku zgonu można wygasić konto z urzędu?
 • Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego – czy umarzać takie postępowanie? Jak skutecznie zmusić spadkobierców do płacenia należności?
 • Co zrobić, gdy nie ma spadkobierców, nikt nie zgłasza się po spadek?
 • Jakie są koszty takiego postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci dłużnika?


Egzekucja – jak skutecznie wyegzekwować należności? Czy gmina może pomóc organowi egzekucyjnemu w trakcie egzekucji? Co robić, aby egzekucja była skuteczniejsza?

 • Na deklaracji została wpisana żona, która nie pracuje; do urzędu skarbowego został przesłany tytuł, ale urząd nie może ściągnąć należności - co zrobić, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne z męża?
 • Jest kilku właścicieli na jednej nieruchomości - jak ustalić, kto ma zapłacić zaległości?
 • Co robić z mieszkańcem, który nie płaci należności? Organ egzekucyjny nie może ściągnąć należności, bo dłużnik mówi, że nie ma dochodów, ale urzędnicy wiedzą, że dłużnik kłamie i nie wie jak to udowodnić
 • Osoba najmująca widnieje jako osoba zobowiązana do płacenia opłaty śmieciowej, ale powstały zaległości - czy gmina może ściągnąć zaległości z właściciela?
 • Tytuł został wysłany do urzędu skarbowego, ale ten nie może ściągnąć należności, ponieważ dłużnik nie ma żadnych dochodów - co robić? Czy jest jakiś inny sposób ściągnięcia należności? Jak znaleźć dochód takiego dłużnika? Czy gmina może jakoś pomóc organowi egzekucyjnemu?
 • Jak szukać dłużnika, który wynajmował mieszkanie, na deklaracji był zaznaczony, że płaci opłatę, ale potem się wyprowadził i nie podał nowego adresu zamieszkania. Co gmina może zrobić w takiej sytua-cji? Jak znaleźć takiego dłużnika? Gdzie szukać o nim informacji?
 • Co robić, gdy była licytacja, ale nadal są długi?
 • Umorzenie egzekucji przez organ egzekucyjny z powodu nieściągalności należności - jak wszcząć ponowne postępowanie? Jak szukać dochodów u dłużnika?
 • Zbieg egzekucji - czy za każdym razem, gdy komornik wyegzekwuje należność, nawet małą, np. 5 zł, to czy gmina musi o tym powiadamiać urząd skarbowy? Czy można poczekać, aż ta zebrana należność będzie większa?
 • Co, jeżeli mieszkaniec płaci w starej stawce, a nie w nowej, pomimo tego, że otrzymał zawiadomienie o zmianie stawki?
 • Czego urząd gminy może wymagać od urzędu skarbowego? O co i na jakim etapie może pytać urząd skarbowy?
 • Współpraca z organem egzekucyjnym - jakich informacji gmina może wymagać od organu egzekucyjnego?
 • Jakie prawa ma wierzyciel w stosunku do organu egzekucyjnego?
 • Jakie są koszty egzekucyjne? Kiedy pokrywa je wierzyciel?
 • Za co naliczają się koszty egzekucyjne?
 • Jakie są inne środki egzekucyjne oprócz egzekucji z nieruchomości?
 • Czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty?
 • Hipoteka przymusowa. Czy można zabezpieczyć zaległości z tytułu opłaty w formie hipoteki przymusowej? Jak zakładać? Co jest potrzebne do założenia hipoteki? Jak wygląda cała procedura?
 • Jak ściągnąć należność z osoby, która nie ma żadnych dochodów? Co będzie z takimi należnościami?
 • Czy gminie opłaca się przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości ze śmieci?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości? Czy gmina może korzystać z takiego środka egzekucyjnego w przypadku egzekucji opłaty śmieciowej?
 • Czy można ściągnąć należności ze współmałżonka?
 • Jaki są koszty egzekucji z nieruchomości?
 • Co robić, gdy urząd skarbowy wysyła postanowienie do gminy, że należność jest nieściągalna?
 • Jak prowadzić egzekucję, jeżeli ktoś nie złożył deklaracji po podwyżce?
 • Czy wpisywać hipotekę razem z podatkiem?
 • Jak znaleźć dochód lub źródło utrzymania dłużnika?
 • Czy gmina z urzędu może wszcząć egzekucję z nieruchomości? Jak to wygląda w praktyce?
 • Jeśli zmieni się wysokość raty, bo złożono deklarację zwiększającą, to czy trzeba wysłać upomnienie przed wystawieniem zmienionego TW?
 • Czy w TW należy podać nr zawiadomienia?
 • Czy w przypadku zaznaczenia w TW odpowiedzialność za należność z majątku wspólnego wpisujemy też dane małżonka?
 • Jakim dokumentem odpisujemy przedawnienia? Czy powiadamiamy pisemnie podatnika?

Prowadzący

Marta Olech - praktyk, członek kolegium RIO; długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmujący się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego, w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej; przez 8 lat na stanowisku dyrektora wydziału podatkowego; prowadzi szkolenia z zakresu wymiaru i księgowości podatków lokalnych dla jednostek samorządowych i pracowników firm informatycznych; publikuje w prasie branżowej, w tym w "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Procedury Administracyjne i Podatkowe" ; absolwent studiów wyższych na Wydziale Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu i Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej, studiów podyplomowych zrealizowanych w Wyższej Szkole Finansów Międzynarodowych, Politechnice Krakowskiej i Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieny Pracy, a także tytuł Asystenta ds. Wdrażania SZBHP. Uczestnik wielu rozlicznych kursów i szkoleń związanych z problematyką podatkową.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia