Wideoszkolenie: Egzekucja w PUP

W jaki sposób odzyskać świadczenia pieniężne nienależnie pobrane? Jak skutecznie ściągnąć długi od osób fizycznych, w przypadku działalności gospodarczej, niesłusznie pobranych zasiłków, doposażeń, pożyczek?


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się egzekucją świadczeń pieniężnych nienależnie pobranych z PUP, specjalistów ds. ewidencji


Sposób sprawdzenia efektów szkolenia: poszkoleniowa ankieta ewaluacyjna


Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji: Jeden dzień – 4,5 godziny. Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form, takich jak: wykład multimedialny, analiza przypadków, prezentacja multimedialna, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, praca na wzorach dokumentów oraz możliwość konsultacji z trenerem w formie sesji pytań i odpowiedzi bądź rozmów indywidualnych.


Cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia w zależności od jego potrzeb i możliwości: celem szkolenia jest omówienie problematyki środków nienależnie pobranych z urzędu pracy, w szczególności metod egzekucji należności od dłużników. Ponadto szczegółowej analizie zostanie poddana nowelizacja KPA w zakresie egzekucji nienależnie pobranych w trybie administracyjnym. Przedstawieniowe zostaną podstawowe przepisy prawne regulujące administracyjne i cywilne postępowanie egzekucyjne. W realizacji założeń programu szkoleniowego pomoże wnikliwa analiza poszczególnych etapów postępowania egzekucyjnego oraz omówienie podstawowych wzorów pism i dokumentów pojawiających się podczas windykacji należności urzędu pracy.


PRZEDAWNIENIA – jak interpretować nowe przepisy w przedawnieniach? Jaki jest czas przedawnienia, terminy przedawnień w KPA, w jakim trybie – kiedy KPA, a kiedy Kodeks Cywilny?
Warsztaty poprowadzi praktyk w zakresie windykacji, pracownik PUP!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postępować z przedawnieniami?
 • Jakie są terminy przedawnień w KPA ? W jakim trybie, kiedy to jest jeszcze KPA, a kiedy to już jest kodeks cywilny? Jaki mamy czas przedawnienia? szczegółowe omówienie.
 • Skrócenie okresu przedawnienia – jak interpretować 3 lata, a jak 6 lat?
 • Jakie czynności przerwą bieg przedawnienia?
 • Jak skutecznie ściągać pieniądze od dłużnika, nawet małe kwoty, np. 30-160 zł.?
 • Czy umarzać sprawy, jeśli koszty przewyższają należność?
 • Czy informować w formie telefonicznej i pisemnej o możliwości ściągnięcia należności w ratach?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • monit,
 • decyzja o rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty,
 • decyzja o wygaśnięciu decyzji,
 • przedsądowe/przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty,
 • sprostowanie decyzji z urzędu,
 • decyzja wydana w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Jakie czynności podjąć po upływie trzech lat niespłacenia długu?
 • Jak egzekwować spłatę długów od osób fizycznych, gdy pieniądze zostały pobrane na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia?
 • Kiedy liczyć odsetki za opóźnienie w przypadku zwrotu dotacji, refundacji?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?
 • Co zrobić, jeśli dłużnik nie stawia się pomimo licznych upomnień i wezwań?
 • Wydawanie decyzji – jak wydawać decyzje? Jak wznawiać postępowanie?

Jak Urząd Pracy może skutecznie odzyskać nienależnie pobrane na drodze administracyjnej? (1 h)

 • Jak ściągać pieniądze, gdy dłużnik nie ma dochodów?
 • Co zrobić, gdy dłużnik brał pieniądze w opiece społecznej i w pup, ale nie ma dochodów, a komornik umarza sprawę, ponieważ dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP?
 • Powiatowa Rada Zatrudnienia - wniosek o umorzenie, ale dłużnik się nie zjawia, co zrobić?
 • Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?
 • Jak egzekwować spłatę w przypadku jednorazowej działalności gospodarczej?
 • Jakie działania podjąć w przypadku niesłusznie pobranych zasiłków?
 • Co zrobić z długami kilkakrotnie oddawanymi do komornika, szczególnie w kwestii działalności gospodarczej?
 • Jakich należności należy dochodzić na drodze egzekucji administracyjnej?
 • Jak poprawnie przygotować decyzję o zwrocie środków?
 • Kiedy wierzyciel powinien sporządzić tytuł wykonawczy, jaka jest treść tytułu wykonawczego?
 • Czy trzeba wystawiać ponownie tytuł wykonawczy, po umorzeniu przez urząd skarbowy z powodu braku wpłaty i braku możliwości ściągnięcia długu?
 • Jakie są rodzaje środków egzekucyjnych w egzekucji należności pieniężnych?
 • Jakie koszty egzekucyjne występują w postępowaniu egzekucyjnym?
 • Jakimi kosztami egzekucyjnymi obciążany jest wierzyciel?
 • W jaki sposób wierzyciel powinien współpracować z organem egzekucyjnym?
 • W jaki sposób wierzyciel powinien monitorować przebieg postępowania egzekucyjnego?
 • Jak powinna przebiegać współpraca z Urzędem Skarbowym lub komornikiem - organem egzekucyjnym?
 • Jakie zarzuty może wnieść zobowiązany w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej?

W jaki sposób odzyskać nienależnie pobrane w postępowaniu cywilnoprawnym? (1 h)

 • Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności można wykonać
 • Postępowanie z dłużnikiem: co można, a czego nie można?
 • Czy dzwonić lub pisać pisma do dłużników dodatkowe pisma? Czy informować ich w ten sposób o możliwości ściągnięcia należności na raty?
 • Jakie są podstawowe dokumenty niezbędne do skierowania sprawy na drogę sądową?
 • W jaki sposób wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji?
 • Jakie są podstawowe elementy wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej?
 • W jaki sposób wierzyciel powinien współpracować z organem egzekucyjnym?
 • Jakie są rodzaje tytułów wykonawczych?
 • Jakie informacje o dłużniku i jego majątku warto uzyskać przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego?
 • W jaki sposób przeprowadzić procedurę sądowego nakazania dłużnikowi wyjawienia majątku?
 • Jak prawidłowo powinna przebiegać współpraca z komornikiem?
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności i powtórne wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • Śmierć dłużnika, postępowanie spadkowe jako sposób odzyskania należności od spadkobierców?

Z jakich narzędzi pozaegzekucyjnych może korzystać Urząd Pracy w postępowaniu z dłużnikiem?

 • W jakich przypadkach można zastosować ustawową ulgę w spłacie?
 • Jakie wymogi formalne należy spełnić przyznając ulgę?
 • Jakie są obowiązki wierzyciela przy zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania?
 • Jakie konsekwencje ponosi dłużnik w przypadku gdy nie wywiąże się z ulgi udzielonej przez urząd pracy?

a) umorzenie

 • Czy umarzać sprawy, jeśli koszty przewyższają należność, np. 30 zł?
 • Wniosek o umorzenie, ale dłużnik się nie zjawia, co zrobić?
 • Jakie są przesłanki umorzenia?
 • W jakich przypadkach postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu lub umorzeniu?
 • Jak powinno przebiegać postępowanie umarzające?
 • Kiedy urząd pracy może umorzyć dłużnikowi zadłużenie ?
 • Kiedy można umorzyć należność częściowo a kiedy całościowo?
 • W jakim trybie rozpatrywać wnioski o umorzenie?
 • Decyzja w zakresie umorzenia należności, jak wydać decyzję, jak wznowić postępowanie?
 • W jakich przypadkach można umorzyć spłatę nienależnie pobranych?
 • W jakim momencie od stwierdzenia nienależnie pobranego świadczeni można umorzyć dług?
 • Jakie są przesłanki do odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń?

b) raty

 • Czy informować dłużnika pisemnie o możliwości ściągnięcia należności na raty?
 • Co w przypadku, kiedy dłużnik nie spłaca rat?
 • W jaki sposób rozłożyć zwrot nienależnie pobranego świadczenia na raty?
 • Jakich dokumentów należy wymagać od dłużnika przed podjęciem decyzji o rozłożeniu długu na raty?
 • Kiedy i w jakim trybie powiadamiać o spłacie nienależnie pobranego świadczenia w ratach?
 • Jakie powinny być terminy dochowania?
 • Jaki tryb postępowania należy podjąć w przypadku niewywiązania się dłużnika terminów wskazanych decyzją?
 • Od jakiego dnia wstrzymujemy bieg odsetek, podejmując decyzję o rozłożeniu długu na raty?

c) odsetki

 • Odsetki w przypadku niespłacania rat – na jakiej zasadzie?
 • Kiedy liczyć odsetki ustawowe?
 • Kiedy liczyć odsetki za opóźnienie w przypadku dotacji, refundacji?
 • Odsetki, gdy ktoś ma wyznaczony termin do zapłaty do 20-go, a płaci 30-go, kwestie sporne
 • Jak naliczać odsetki?
 • Od kiedy należy rozpocząć naliczanie odsetek?
 • Jakie mogą być rodzaje odsetek, od czego to zależy?
 • W jaki sposób rozliczać odsetki?
 • W jakiej wysokości naliczać odsetki od nienależnie pobranego bonu na zasiedlenie?

d) przedawnienie

 • Co robić z przedawnieniami?
 • Termin przedawnień w KPA : W jakim trybie, kiedy, kiedy to jest jeszcze KPA, a kiedy to już jest kodeks cywilny, jaki mamy czas przedawnienia?
 • Jak interpretować nowe przepisy w przedawnieniach?
 • Jak interpretować skrócenie okresu przedawnienia? Kiedy 3 lata, kiedy 6 lat?
 • Kiedy następuje przedawnienie roszczenia Urzędu Pracy o zwrot nienależnie pobranych?
 • Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych, terminy, przerwanie biegu -zapobieganie, konsekwencje.
 • Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia?
 • Czy przedawnienie może być jedyną podstawą do umorzenia nienależnie pobranych?
 • Czy pracownik PUP ponosi odpowiedzialność za nieuzasadnione przedawnienie?

Jakie działania może podjąć Urząd Pracy wobec dłużnika przed przystąpieniem do postępowania egzekucyjnego? (45 min)

 • Co zrobić w przypadku, gdy dłużnik nie reaguje na liczne upomnienia?
 • Jakie czynności są dozwolone w postępowaniu z dłużnikiem – co można, a czego nie?
 • Jakie zabezpieczenia stosować w stosunku do poszczególnych umów zawieranych w Urzędzie Pracy?
 • Jakie procedury należy wdrożyć w przypadku niewywiązywania się z umowy?
 • Wystawienie decyzji orzekającej o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • Kiedy należy wystawić upomnienie, jakie są koszty upomnienia, jaki prawidłowo sporządzić upomnienie?
 • Wszczęcie decyzji o zwrot środków.
 • Na jakiej podstawie wybrać drogę egzekucji: egzekucja administracyjna czy droga cywilna?
 • W jaki sposób ustalić warunki spłaty długu z dłużnikiem?

Jak prawidłowo powinien przebiegać proces egzekucji nienależnie pobranych świadczeń od osób przebywających zagranicą?

 • Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty,
 • Jak uzyskać europejski tytuł egzekucyjny?
 • Egzekucja na podstawie europejskiego tytułu egzekucyjnego w praktyce.
 • W jak sposób wezwać dłużnika jeżeli przebywa zagranicą?

Wypływ Nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego na egzekucję nienależnie pobranych z Urzędu Pracy (45 min)

 • Nowelizacja k.p.a. a egzekucja nienależnie pobranych w trybie administracyjnym
 • Zachowanie terminów.
 • Zastosowanie mediacji w procedurze odzyskiwania nienależnie pobranych przez Urząd Pracy.
 • Tryb doręczania wezwania do uregulowania długu wg najnowszych przepisów z k.p.a.
 • Zasady tworzenia i doręczania upomnienia wg najnowszych przepisów z k.p.a.
 • Ugoda jako nowa forma załatwienia sprawy między dłużnikiem a Urzędem Pracy.

Pozostałe zagadnienia związane z problematyką dochodzenia należności urzędu pracy (1 godz.)

 • Jak prawidłowo rozliczyć należności przekazywane wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub wpłacone do PUP przez dłużnika?
 • Kiedy wierzyciel może ponownie skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku gdy wcześniejsze postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji?
 • Interpretacja orzecznictw sądowych dotyczących zwrotów nienależnie pobranych

Prowadzący

Dorota Szewczyk, praktyk, od 4 lat zajmuje stanowisko ds. windykacji w PUP Zgierz. Jest prawnikiem ze szczególnym zainteresowaniem prawem cywilnym, administracyjnym, gospodarczym, medycznym. Windykacją zajmuje się od 18 lat. Posiada kompetencje mediatora, ukończyła również szkolenia w zakresie negocjacji.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.