Wideoszkolenie: Sprawozdawczość OPS

Sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej – jak poprawnie sporządzić sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdań w OPS


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Szczegółowo omówione zostaną sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i świadczeń, odpłatności, księgowanie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń), księgowanie odpisu aktualizującego należności, a także księgowanie na potrzeby bilansowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Szczegółowe omówienie sprawozdań budżetowych: Rb-28S, Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z
 • Sytuacja:Skarbnik upiera się, żeby księgować koszty wynagrodzeń, które nie mieszczą się w dotacji rozdziału 85502, do rozdziału 85219. Nie zgadza się na plan środków własnych w 85502. Czy to jest prawidłowe?
 • Czy w RB-N wykazujemy należności z funduszu alimentacyjnego gminy a w RB-ZN budżetu państwa?
 • Sytuacja:Mamy w planie zasiłków stałych zarówno plan dotacji jak i środków własnych, czy jeśli na koniec miesiąca nie starczy mi dotacji, to należy księgować to na środki własne, czy mogę na dotację?
 • Jakie należy zrobić księgowanie przy śmierci dłużnika?
 • Czy powinien być zrobiony plan na środki własne? Czy jeśli brakuje środków na koszty obsługi z rodzinnego, to można planować środki własne w 85502? Czy w czasie roku można wystąpić o zwrot 40% FA i zwiększyć plan?
 • Sytuacja:ZUS zwracał mi zasiłek pielęgnacyjny. Oddałam na dochody. Po miesiącu ZUS stwierdził, że nie powinien zwracać, bo osoba zmarła i chce zwrotu od nas. Co powinnam zrobić?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Finansów i RIO
Schematy księgowań:

- operacji dotyczących wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego ,

- operacji dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń:

• wpłata nienależnie pobranych świadczeń na konto jednostki,

• potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z bieżącej wypłaty,

• wpłata nienależnie pobranych świadczeń przez Urząd Skarbowy na podstawie egzekucji,

- operacji dotyczących należności egzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w związku z pobieraniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby uprawnione:

• – przypis należności od dłużników,

• wpłata od komornika,

• odprowadzenie dochodów do jednostki nadrzędnej,

- operacji w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego,

- operacji dotyczących dochodów budżetowych w jednostce budżetowej,

- operacji dotyczących wydatków budżetowych w jednostce budżetowej,

Przykład klasyfikacji kosztów działalności operacyjnej z przyporządkowaniem odpowiednich paragrafów.

Szczegółowy program szkolenia:

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Konto 130 wydatki
 • Zespół 2-zobowiązania
 • Konto 998-zaangażowanie
 • Prezentacja przykładowego sprawozdania

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -28S:

 • Czy na koniec roku zaangażowanie może przekraczać wydatki?
 • "13" a zaangażowanie na przyszły rok
 • Czy jeżeli mamy umowę o świadczenie usług z prawnikiem na cały rok, to angażujemy całą kwotę?
 • Czy jeśli dział merytoryczny napisze pismo, że planuje wypłacić „celówki” za ok. 6 m-c, a kierownik to podpisze, to czy można to ująć do zaangażowania?
 • Czy zaangażowanie może być wyższe niż plan (w przypadku zasiłków rodzinnych, 500+)?

Rb - 50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 • Jakie są terminy składania sprawozdania?
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Prezentacja przykładowego sprawozdania

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Zakres należności i dochodów
 • Prezentacja przykładowego sprawozdania

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27S:

 • Czy OPS wykazuje w sprawozdaniu RB27S nienależnie pobrane świadczenia np. rodzinne, świadczenia 500 plus?
 • Czy SUO wykazujemy w RB-27S?
 • Czy należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z dotacji wykazuje się w sprawozdaniu Rb 27S?

Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • Terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Zakres należności i dochodów (wykonane) ujmowanych w sprawozdaniu
 • Prezentacja przykładowego sprawozdania

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27ZZ:

 • Kto uzupełnia kolumnę 7 „potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego?
 • Czy w 27 ZZ powinno wykazywać się KDR i pokazać, ile należy się gminie?

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • Zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • Odsetki a sprawozdanie Rb-N
 • Prezentacja przykładowego sprawozdania

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -N:

 • Czy w Rb N ujmuje się należności konta 221 i 240, czyli należności nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku stałego za lata ubiegłe i za rok bieżący?
 • Czy w sprawozdaniu RB-N wykazujemy fundusz alimentacyjny (część dot. gminy)?
 • Co z należnościami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za bieżący rok, czy wykazywać w RB N poz. 4.2 gosp. domowe?

Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • Zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • Odsetki a sprawozdanie Rb-N
 • Prezentacja przykładowego sprawozdania

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -ZN:

 • Czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • Czy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń R500+ można wykazywać w Rb ZN, zamiast w Rb 27S? Czy jest to prawidłowe?
 • Czy w Rb-ZN ujmujemy należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń odprowadzanych do budżetu (rodzinne, wych., itp.)?

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 • Terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • Zakres zobowiązań wymagalnych ujmowanych w sprawozdaniu

Prowadząca odpowie także na następujące pytania od Państwa:

 • Czy powinien być zrobiony plan na środki własne? Czy jeśli brakuje środków na koszty obsługi z rodzinnego, to można planować środki własne w 85502? Czy w czasie roku można wystąpić o zwrot 40% FA i zwiększyć plan?
 • Odpłatność za pobyt w DPS - jaki powinien być na to paragraf ?
 • Zaliczka alimentacyjna powinna być w paragrafie 0940 czy 0970?
 • Co w sytuacji, kiedy córka wpłaci za usługi opiekuńcze ojca i jest nadpłata?
 • Czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • Czy błędem jest, jeśli pobyt w schronisku bezdomnego jest płacony z klasyfikacji 85214 §3110?
 • Jakie należy zrobić księgowanie przy śmierci dłużnika?
 • Czy można wyodrębnić w GOPS rachunek bankowy do celów wydatków w ramach programu „Wspieraj seniora”?
 • Czy zakup maseczek zaksięgować na 3020, czy 4210?
 • Czy zastępca dyrektora może podpisać sprawozdania RB-27S RB-28S, jeżeli dyrektor jest na chorobowym, czy wymaga to odrębnych upoważnień?
 • Na jakie konto należy przyjmować wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Czy program Senior wchodzi w RB-28?
 • Czy umowę z firmą Play na usługi telekomunikacyjne można zawrzeć na 24 m-ce, kiedy nie mamy upoważnienia, a firma nie chce podpisać umowy na krótszy okres?
 • Sytuacja:ZUS zwracał mi zasiłek pielęgnacyjny. Oddałam na dochody. Po miesiącu ZUS stwierdził, że nie powinien zwracać, bo osoba zmarła i chce zwrotu od nas. Co powinnam zrobić?
 • Czy wpłaty rodzin za pobyt osób w DPS, GOPS powinien wyliczać każdego roku od nowa, czy opłaty mogą być te same co roku?
 • Czy należy pomniejszyć odpłatność podopiecznego za pobyt w schronisku, podczas gdy przebywał np. 5 dni w szpitalu?
 • Czy opłaty za obiady w ośrodku dziennego pobytu możemy zaliczać do paragrafu 0830?
 • Czy jak odprowadzamy nienależnie pobrany zasiłek stały do Gminy, to czy Gmina odprowadza go w pełnej wysokości, czy może potrącić tak, jak to jest w specjalistycznych usługach opiekuńczych 5%?
 • Czy dopłata rodziny nie może pomniejszać wykonania wydatków za DPS?
 • Czy w przypadku dopłaty do schronisk nie pomniejszamy wydatku?
 • Czy organ powinien wykazywać należności pozostałe do zapłaty dot. ZA w sprawozdaniu R -27S w paragrafie 2360?
 • Czy OPS musi mieć plan na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, czy wystarczy, że ma go gmina?
 • Czy „Wspieraj Seniora” i „Dopłata do czynszu” to konto 130 czy 135?
 • Na jakim paragrafie księgujemy rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, maseczki i inne dotyczące Covid? Czy może być 4210?
 • Sytuacja:Skarbnik upiera się, żeby księgować koszty wynagrodzeń, które nie mieszczą się w dotacji rozdziału 85502, do rozdziału 85219. Nie zgadza się na plan środków własnych w 85502. Czy to jest prawidłowe?
 • Gdzie wykazujemy 5% należne Gminie z należności SUO i KDR?
 • Czy księgować zaangażowanie z umów np. energii, jeżeli nie ma podanej kwoty?
 • Czy można odsetki od nienależnie pobr. św. rodzinnych ujmować na paragrafie 0900?
 • Sytuacja:Mamy w planie zasiłków stałych zarówno plan dotacji jak i środków własnych, czy jeśli na koniec miesiąca nie starczy mi dotacji, to należy księgować to na środki własne, czy mogę na dotację?
 • Czy w RB-N wykazujemy należności z funduszu alimentacyjnego gminy a w RB-ZN budżetu państwa?
 • Czy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej to paragraf 0940, czy 0970?
 • Czy wydatki na dożywianie, ale poza programem Posiłek w szkole i w domu to też rozdział 85230?
 • Czy jeśli mamy umowę cywilno-prawną z rodziną za pobyt w DPS, to wykazujemy w deklaracji VAT?
 • Czy naliczamy odsetki od nieterminowej wpłaty za DPS członka rodziny na podstawie umowy cywilno-prawnej?
 • Nienależnie pobrane świadczenia powinno się ujmować w Rb N czy w Rb ZN?
 • Gdzie należy ujmować wynagrodzenie opiekuna prawnego? Czy 85219-3110 jest prawidłowe?

Wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Finansów

Prowadzący

Beata Mrózek-Kokoszka:pracuje na stanowisku Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej. Zajmuje się prowadzeniem gospodarki finansowej i rachunkowości oraz sporządzaniem sprawozdań w Ośrodku Pomocy. Koordynuje realizację zadań poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki w procesie planowania budżetowego oraz czuwa nad prawidłową realizacją planu finansowego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, tytuł magistra uzyskała na wydziale zarządzania, na kierunku finanse i bankowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia