Wideoszkolenie: Procedura odebrania dziecka

Rola i uprawnienia OPS i pracownika socjalnego w procedurze odebrania dziecka. Praktyka i odpowiedzialność służb współpracujących przy odebraniu dziecka

Brak danych

WARSZTATY PCC POLAND przeznaczone dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się procedurą odbierania dzieci od rodziny. Do udziału zapraszamy w szczególności pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej, asystentów rodziny, jak również przedstawicieli straży policji, placówek oświaty i sądów

Szczegółowo omówimy procedurę zabezpieczenia dziecka krok po kroku. Podpowiemy jak realizować procedurę po godzinach pracy OPS i kto odpowiada za przewóz dziecka. Wskażemy, jak prawidłowo prowadzić dokumentację, jak napisać pismo do sądu i jakie informacje powinny się w nim znaleźć.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jakich sytuacjach pracownik socjalny ma uprawnienie do odebrania dziecka?
 • Kto powinien zająć się odebraniem dziecka po godzinach pracy OPS?
 • Jak skonstruować pismo do sądu? Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Wzór wniosku
 • Czy pracownik socjalny może przewozić odebrane dziecko własnym środkiem transportu?
 • Czy każda interwencja, w której dochodzi do odbioru dziecka wymaga objęcia rodziny procedurą Niebieskiej Karty?
 • Czy konieczne jest wezwanie pogotowia przy każdym zabezpieczeniu dziecka? Czy gmina może tłumaczyć się brakiem wezwania pogotowia procedurą wewnętrzną?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak dokonać wstępnej oceny i na jakiej podstawie? Czym się kierować przy podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka?

 • Z jakich powodów dziecko może być odebrane? Co bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności?
 • Jakie są przesłanki odebrania dziecka przez pracownika socjalnego?
 • Uprawnienia pracownika socjalnego i okoliczności pozwalające na korzystanie z procedury odebrania dziecka
 • Co oznacza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka? Czy stan po spożyciu alkoholu przez rodzica takie zagrożenie stwarza?
 • Co to jest przemoc w rodzinie? Czy każde negatywne zachowanie rodzica wobec dziecka jest przemocą?
 • Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego. Metody i narzędzia oceny ryzyka krzywdzenia dziecka
 • Kto ma obowiązek zgłosić narażenie dobra dziecka?

2. W jakich sytuacjach pracownik socjalny ma uprawnienie do odebrania dziecka?

 • Jak postąpić w sytuacji wezwania do pijanej matki i 2 letniego, zaniedbanego dziecka w towarzystwie niespokrewnionego mężczyzny? Czy taka sytuacja jest zagrożeniem przemocą?
 • Czy pracownik socjalny ma prawo zabezpieczyć dziecko, które zostało przyprowadzone do OPS przez matkę pod wpływem alkoholu? Czy w tej sytuacji nastąpiło zagrożenie zdrowia i życia?
 • Czy występuje zagrożenie życia i zdrowia w sytuacji rodziców spożywających alkohol, których dzieci poszły spać?
 • Czy pracownik socjalny powinien zająć się procedurą zabezpieczenia dziecka na wezwanie pedagoga szkolnego? Kto odpowiada za zabezpieczenie dziecka, jeśli problem został zgłoszony w szkole ale zagrożenie życia i zdrowia wynika z sytuacji panującej w domu?
 • Czy funkcjonariusz policji może przekazać dziecko pod opiekę sąsiadom? Jeśli tak, to w oparciu o jakie przepisy może tak zrobić?
 • Czy policjant może sam odebrać dziecko czy tylko w obecności pracownika socjalnego?
 • Czy zasadne jest odebranie dzieci matce, która nie jest w nałogu? Czy brak wypełniania obowiązku szkolnego przez matkę może pozbawić ją praw rodzicielskich?
 • Procedura odebrania dzieci z powodu niezdiagnozowanej choroby psychicznej
 • Czy może grozić OPS proces karny w przypadku niepotwierdzenia istnienia zagrożenia dobra dziecka?
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika socjalnego za przekroczenie kompetencji
 • Jaka jest odpowiedzialność karna pracownika socjalnego za niedopełnienie obowiązków służbowych?

3. Jak skonstruować pismo do sądu? Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Wzór wniosku

 • W jakich sytuacjach należy napisać wniosek do sądu?
 • Kto powinien zwrócić się do sądu o wgląd w sytuację rodziny?
 • Jakie oczekiwania może uwzględnić OPS względem sądu?
 • Pod jakim kontem przygląda się sędzia skardze złożonej przez rodziców?
 • Czy każda interwencja, w której dochodzi do odbioru dziecka wymaga objęcia rodziny procedurą Niebieskiej Karty?

4. Kto odpowiada za przewóz dzieci?

 • Jak bezpiecznie przewozić odebrane dzieci?
 • Kto dowozi dziecko do placówki? Z ustawy wynika jasno, że powinna to być gmina ale policja ma obowiązek zabezpieczyć transport dziecka do końca. Czy to oznacza konieczność dziecka przez dwa samochody?
 • Czy pracownik socjalny może przewozić odebrane dziecko własnym środkiem transportu? Jeśli tak, to w jakim wieku powinno być dziecko?
 • Czy policja może przetransportować dziecko?
 • Kto ponosi koszty w przypadku transportu dziecka taksówką?
 • Kiedy dziecko może być przewożone z pracownikiem socjalnym, a kiedy nie?
 • Czy dziecko powinno być przewożone w foteliku czy bez?

5. Problem relacji OPS, służby zdrowia i policji

 • Jakie kroki podjąć w przypadku odmowy współpracy przez służbę zdrowia?
 • Jak reagować i jakich używać kontrargumentów na sugestie obciążenia kosztami pomocy ze strony służby zdrowia? Jakich argumentów używać aby się dogadywać?
 • Jakie podjąć kroki w przypadku podnoszenia zasadności wszczęcia procedury odebrania dziecka przez lekarza?
 • Jak wypracować porozumienie między gminą a OPS dotyczące transportu odebranych dzieci?
 • Propozycje podstawowych elementów porozumień UG a ośrodkiem pomocy społecznej w sprawie współpracy
 • Podpisywanie umów o trój zasadności w działaniu służb. Jak stworzyć taki dokument?

6. Prawidłowe dokumentowanie przeprowadzonych czynności

 • Dokumenty, które musi wypełnić pracownik socjalny
 • Wzory przydatnych dokumentów
 • Jak przygotować się do kontroli aby wszystkie dokumenty były gromadzone z obowiązującymi przepisami?
 • Problem z różnorodnością interpretacji przepisów. Jak radzić sobie w sytuacjach gdzie brakuje regulacji prawnych?
 • Druk pouczenia o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka
 • Najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

7. Kto powinien zająć się odebraniem dziecka po godzinie 15.30?

 • Kiedy pracownik socjalny wykonuje swoje obowiązki służbowe?
 • Odebranie dziecka z rodziny po godzinach pracy OPS
 • Czy powinien być dyżurny pracownik socjalny, który będzie mógł pojechać na interwencję po godzinach pracy?
 • Kto odpowiada za opiekę nad dzieckiem, a kto za procedurę podczas zabezpieczenia dziecka w godzinach pracy dyżurnego pracownika socjalnego?
 • Czy każdy pracownik socjalny ma prawo realizacji procedury zabezpieczania dziecka?
 • Czy konieczne jest wezwanie pogotowia przy każdej próbie odebrania dziecka? Czy gmina może tłumaczyć się brakiem wezwania pogotowia procedurą wewnętrzną?
 • Na czyje wezwanie o odbioru dziecka policja może reagować? Czy tylko na wezwanie pracownika socjalnego?

8. Gdzie można umieszczać dzieci odebrane rodzicom?

 • Komu z rodziny można przekazać dzieci jeśli rodzice, z różnych przyczyn, nie mogą zająć się dziećmi?
 • Jak wygląda procedura przekazania dziecka rodzinie nie zamieszkującej razem?
 • Czy pracownik socjalny powinien postępować pochopnie ale zgodnie z przepisami? Czy warto upominać, kontrolować i współpracować z rodziną, która znalazła się w trudnej sytuacji?
 • Gdzie powinny trafić odebrane dzieci na jeden, dwa dni lub tylko noc?
 • Procedura umieszczania dzieci w instytucjonalnej formie wsparcia przez pracownika socjalnego
 • Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej z perspektywy: a) policji, b) kuratora, c)pracownika socjalnego
 • Czy funkcjonariusz policji może zostawić dziecko pod opieką rodziny?
 • Jak postępować w sytuacji, w której obydwoje rodzice są pod wpływem alkoholu? Pod czyją opieką powinny znaleźć się dzieci?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy matka jest pijana a dziecko znajduje się pod opieką sąsiadki?

Prowadzący

Dorota Malek – wieloletni praktyk, specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, doświadczony pracownik socjalny w sporządzaniu wniosków do sądu o ubezwłasnowolnienie osób chorych psychicznie, przymusowe leczenie bez zgody pacjenta i umieszczenie chorego w Domu Pomocy Społecznej. Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku o specjalności praca socjalna z terapią społeczną

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia