Szkolenie: Nowelizacja o ochronie praw lokatorów

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu w mieszkaniach socjalnych i komunalnych. Jak sytuacja związana z epidemią przekłada się na wypowiedzenia umowy najmu w mieszkaniach socjalnych i komunalnych oraz jak teraz ściągać należności?


Warsztaty skierowane do osób w gminach, które zajmują się lokalami socjalnymi, komunalnymi, zasobem mieszkaniowym. Wydział Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Mieszkaniowej, Zakłady Usług Komunalnych, Zarząd Nieruchomości Komunalnych itp.


Czy gmina powinna tworzyć miejsca kwarantanny? Czy w czasie epidemii można wykonywać eksmisje?

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw – obowiązuje z mocą od 1 stycznia 2018 r.


Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Czy gmina może wyznaczyć lokale komunalne bądź socjalne jako miejsca do odbycia kwarantanny?
 • Czy gmina/miasto powinny zapewniać i tworzyć lokale dla osób będących w kwarantannie?
 • Co, jeśli gminy nie dysponują obiektami, w którym można byłoby zorganizować miejsca do kwarantanny?
 • Jakie warunki powinny być zapewnione w obiektach zorganizowanych na kwarantannę? Czy dezynfekować lokale?
 • Czy w czasie epidemii można wykonywać eksmisje?
 • Jak w obecnej sytuacji podchodzić do wypowiadania umów najmu w mieszkaniach komunalnych? Co, jeśli w czasie epidemii kończy się umowa najmu, czy przedłużamy te umowy, do kiedy?
 • Co z zadłużeniami? Jak stan epidemii wpłynie na egzekwowanie opłat za najem lokali
 • gminnych?
 • Co z czynszem, czy w czasie epidemii obniżać mieszkańcom lokali socjalnych i komunalnych czynsz lub odraczać jego płacenie?
 • Jakie kroki podjąć w przypadku wyznaczonego terminu przesłuchania świadków oraz oględzin lokalu (jako dowodu niezbędnego w postępowaniu o wymeldowanie)?
 • Czy jest możliwość przedłużenia lub zawieszenia postępowania administracyjnego w związku z epidemią?
 • Czy w czasie powinny zostać zawieszone wszelkie oględziny lokali? Jeśli nie, w jakie środki ochrony powinien zostać wyposażony pracownik gminy?
 • Jak obecnie zawierać umowy najmu, jeśli nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego, lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego, dobrowolnej zamiany
 • oferta do Banku zamian, Programu zamian, Programu Pomocy Lokatorom
 • wstrzymanie czynności eksmisyjnych
 • skierowanie do TBS
 • oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz stanu majątkowego
 • kwestionariusz kwalifikacji warunków socjalno-mieszkaniowych
 • kwestionariusz kwalifikacji warunków niemieszkalnych
 • wzór porozumienia z wojewodą w sprawie dotacji na repatriantów

Szczegółowy program szkolenia:

 • Polityka mieszkaniowa
 • Nowa definicja gminnego i publicznego zasobu mieszkaniowego
 • Czy gmina może zawierać umowy najmu na czas oznaczony?
 • Najem socjalny lokalu, likwidacja obowiązku wydzielania zasobu lokali socjalnych?
 • Czy gmina może przeznaczać lokale nie tylko na cele pomocy mieszkaniowej?
 • Jakie są nowe podstawy wypowiedzenia umowy najmu?
 • Nowe zasady ustalania przez sąd uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.
 • Nowe zasady realizacji uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego przyznanego w ramach eksmisji.
 • Czy umowy najmu zawarte przed wejściem w życie nowelizacji zachowują ważność?
 • Czy uchwały w sprawie zasad wynajmowania oraz wieloletniego programu gospodarowania zachowają ważność, czy należy je zmienić/podjąć nowe uchwały?
 • Uchwała w sprawie zasad wynajmowania. Co powinno znaleźć się w takiej uchwale?
 • W jaki sposób w planach ustawodawcy ma zostać zmniejszony niedobór lokali socjalnych?
 • Jak weryfikować dochody lokatorów po nowelizacji?
 • Jakie są zasady podwyższenia czynszu po weryfikacji dochodów?
 • Zależność umów najmu od dochodów oraz stanu majątkowego – czy to dotyczy także starych umów?
 • Jakie gmina ma możliwości zmiany lokalu jeśli zajmowany lokal posiada powierzchnię nieproporcjonalną w stosunku do liczby zamieszkujących?
 • Nowe zasady ustalania wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Co dalej z regresem?
 • Nowe zasady realizacji wyroków eksmisyjnych bez prawa do lokalu socjalnego.
 • Nowe zasady udzielania przez wojewodę dotacji w ramach repatriacji.

Podczas szkolenia omówimy także codzienne problemy gmin w przypadku lokali komunalnych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych (przykładowe pytania zebrane z różnych gmin):

 • Kiedy i w jakich sytuacjach przyznawać lokale socjalne a kiedy nie należy tego robić? Jakie są obowiązki gminy w tym zakresie?
 • Eksmisje, jakie gmina ma uprawnienia w tym zakresie? Współpraca z komornikami.
 • Na co zwracać uwagę przy dochodach lokatorów?
 • Czy budynek socjalny, który jest wyposażony w podstawowe urządzenia trzeba doposażać? Czy dotyczy to tylko nowo zawartych umów?
 • Co jeżeli osoba kilka razy odmawia przyjęcia lokalu socjalnego? Wykreślamy ją z listy oczekujących?
 • Co zrobić jeśli dłużnik nie przyjmuje rozwiązania kiedy gmina wykonuje egzekucję do wskazanego lokalu socjalnego?
 • Przeniesienie lokatora przez komornika – co zrobić jeżeli okazuje się, że lokator nie zawarł umowy?
 • Jak liczyć metraż w mieszkaniu komunalnym? (np. matka z szóstką dzieci)
 • Problemy z rozwiązywaniem umowy z więźniami.
 • Umowy na czas oznaczony.
 • Co zrobić jeżeli dochody lokatorów wzrosły – przedłużać? Nie przedłużać? (płacą terminowo, na jaki okres powinna być zawarta umowa?)
 • Jak często weryfikować listę oczekujących?
 • Na czym bazować ustalając nowe opłaty czynszowe? Czy powołujemy jedną komisję mieszkaniową? Czy miejsce w noclegowni może być pomieszczeniem tymczasowym?
 • Kwestie formalne i prawne
 • Jakie warunki oraz standardy należy zapewnić w lokalu socjalnym?
 • Utrzymanie lokali socjalnych zgodnie z ustawą – na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak ma się odbywać przydział lokali socjalnych?
 • Czy metraż, który ma być na lokatora jest odpowiedni?
 • Komisja. Wydawanie decyzji przydziału nowych lokali, przykładowe skierowanie.
 • Co zrobić po zakończeniu umowy najmu na czas oznaczony?
 • Jakie należy przyjąć kryteria przyznawania lokali socjalnych w uchwałach?
 • Jakie funkcje musi spełnić pomieszczenie tymczasowe?
 • Przeniesienie prawa własności. Osoby sprzedają mieszkania i starają się o komunalne – jak tego uniknąć?
 • Odpracowywanie zadłużenia czynszowego – w jaki sposób to zrobić? Na co się powołać? Płatności na podstawie jakiego dokumentu? Jak przeliczać wartość odpracowywanej pracy?
 • Na jakich zasadach wskazywać pomieszczenia tymczasowe? Co zrobić jeśli ktoś nie korzysta?
 • Jak sprawdzić czy rzeczywiście osoby nie są w stanie zapewnić sobie mieszkania?
 • Co zrobić z osobami, które miały na własność mieszkanie, następnie zajął je komornik i teraz są bezdomne? Jak rozwiązać ten problem praktycznie?
 • Co zrobić z osoby przebywającymi za granicą, ale ciągle zajmującymi mieszkania.
 • Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku/dwóch lat. Po wygaśnięciu umowy najemca składa ponowny wniosek/ wniosek o przedłużenie. Najemca musi udokumentować dochody, jednak przekracza kryterium, natomiast gmina nie posiada wolnego mieszkania komunalnego, aby go przenieść. Mieszkańcy czasem płacą odszkodowanie, czasem nie płacą. Kiedy złożyć wniosek o eksmisję? Pani raz pracuje, raz nie pracuje – trudno udokumentować dochody, w jaki sposób pozbyć się takiego lokatora?
 • Rozwiązywanie umów najmu na czas nieoznaczony – procedura.
 • Lokatorzy, którzy nie płacą – co z nimi robić, jak postępować
 • Kiedy umowa jest na czas określony – czy gmina ma obowiązki w tym okresie?
 • Współpraca z lokatorami, dewastacje, eksmisje
 • Dewastacja mieszkań. Jak poradzić sobie z problemem nieszanowania lokali przez mieszkańców, niszczeniem drzwi, klatek schodowych?
 • Co zrobić kiedy administrator próbuje nakładać kary, lecz nie posiada dowodów? Jak ustalić winowajcę, jak sprawdzić kto jest sprawcą?
 • Jak rozwiązywać konflikty, jeśli ktoś nie chce mieszkać ze sobą?
 • Jak postępować z lokatorami, którzy mają długi oraz sprawiają problemy?
 • Naruszanie porządku sąsiedzkiego, skargi – czy na tej podstawie można wypowiedzieć umowę najmu?
 • Porządek sąsiedzki oraz stosunki międzysąsiedzkie – jak rozwiązać konflikty?
 • Jak poradzić sobie z zakłócaniem ciszy nocnej przez lokatorów?
 • Zaległości, wypowiedzenia, egzekucje – przykłady, wyjaśnienie.
 • Eksmisje, jakie gmina ma uprawnienia w tym zakresie?
 • Kwestie finansowe, egzekucje, odszkodowania
 • Na co zwracać uwagę przy dochodach lokatorów, co brać pod uwagę w kwestiach dochodów?
 • Rozkładnie czynszu na raty, następnie sprawa kierowana jest do sądu. Eksmisja do gorszego lokalu.
 • Odszkodowania na bezumowne zajmowanie lokali.
 • Kiedy należy wypłacać odszkodowania? W jakich wysokościach?
 • Windykacja należności.
 • Kwestie odszkodowawcze.
 • Wzory oraz omówienie umów najmu
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, jak interpretować przepisy, usystematyzowanie wiedzy.
 • Niewywiązywanie się z płacenia czynszu, cała procedura po tym jest skomplikowana, co zrobić w sytuacji kiedy rodzinie kończy się umowa i nie chce się wyprowadzić?
 • Koncepcja rozwiązania braku lokali.
 • Budowa nowych lokali socjalnych – na co zwracać uwagę, jak to wykonać? Wskazówki.
 • Koncepcja, rozwiązanie problemu braku lokali. Jak Wrocław podchodzi do tej koncepcji?
 • Jak poradzić sobie z problemem braku lokali i pomieszczeń tymczasowych?
 • Czy gmina ma obowiązek posiadać lokale tymczasowe?
 • Przeniesienie osoby w przypadku kiedy posiada wyrok. Co w takiej sytuacji?
 • Pomieszczenia tymczasowe – jakie trzeba zachować termin? Czy 6 miesięczny? Czy można do schroniska przenieść wcześniej?


Prowadzący

Jolanta Żurawska - Dyrektor Wydziału Lokali Mieszkalnych w UM Wrocław. Doświadczony szkoleniowiec.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.