Szkolenie: Księgowość w przedszkolach

Księgowość i podatki w przedszkolach - jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolach: jak księgować opłaty i naliczać odsetki? Jak naliczać wynagrodzenia i absencje nauczycielom? Jak prowadzić ewidencję strat oraz jak powinna wyglądać współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, UMiG lub innym organem prowadzącym księgowość przedszkola?

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości w przedszkolach, organów zewnętrznych m.in.: CUW, ZEAS, Urzędów Miast i Gmin oraz szkół

Prowadzenie księgowości w przedszkolu – gotowe rozwiązania
Podczas wideoszkolenia omówimy m.in.: jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu, jak powinna wyglądać polityka rachunkowości: wynagrodzenia, składki ZUS oraz zostanie omówiony bilans, który trzeba sporządzać w jednostkach budżetowych. Omówimy także jak powinna wyglądać współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, UMiG oraz innymi organami prowadzącymi tę księgowość. Podczas szkolenia prowadząca omówi kolejno każde zagadnienie z poniżej przedstawionego programu oraz otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie zawarte tam zagadnienia w postaci prezentacji oraz dodatkowych wzorów pism. Podczas warsztatów mogą Państwo zadawać pytania, serdecznie zachęcamy do korzystania z tej możliwości!

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont
 • Bilans w pigułce, szczegółowe omówienie zagadnień związanych z bilansem sporządzanym w jednostkach budżetowych
 • Jak prawidłowo powinna wyglądać polityka rachunkowości, wynagrodzenia, składki ZUS oraz jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu?
 • Płatności za wyżywienie, odsetki, opłata godzinowa w przedszkolu: jak naliczać, egzekwować oraz jak prowadzić ewidencję strat?
 • Sprawozdanie finansowe: kto musi je sporządzić oraz kiedy złożyć?
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy oraz szkołami
 • Uwaga! Gotowe rozwiązania na najbardziej problematyczne kwestie techniczne wynikające z codziennej pracy w dziale księgowości

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

• Konto rodzica do zwrotu nadpłat,

• Wniosek o przeksięgowanie płatności za przedszkole,

• Formatka na faktury.

Szczegółowy program szkolenia:

Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont

 • Gospodarka kasowa – zasady prowadzenia, zapisy księgowe, dokumenty, druki ścisłego zarachowania
 • Dowody bankowe
 • Dokumenty sprzedaży – faktury, noty księgowe – ewidencja
 • Gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych
 • Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej
 • Instrukcja wewnętrzna inwentaryzacji aktywów i pasywów
 • Zasady ewidencji finansowo-księgowej
 • Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
 • Ochrona danych
 • Zabezpieczenie mienia
 • Obieg dokumentów w jednostce
 • Zakładowy plan kont
 • Podział kosztów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 • Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi
 • Wymagania dla ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputera
 • Procedury kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
 • Rodzaje i terminy sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań informacyjnych w jednostce budżetowej
 • Świadczenia dla pracowników

Bilans w pigułce, krótkie omówienie zagadnień związanych z bilansem sporządzanym w jednostkach budżetowych:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w funduszu

Jak prawidłowo powinna wyglądać polityka rachunkowości, wynagrodzenia, składki ZUS oraz jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu?

 • Jak liczyć wynagradzanie nauczycieli?
 • Jak rozliczać godziny pracy nauczycieli?
 • Jak naliczać wynagrodzenie nauczycielom, którzy zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami?
 • Pobory nauczycielskie – jak wygląda sprawa wypłat i zwolnień?
 • Co w przypadku godzin, które są niewypłacone i zaległe?
 • Jak rozwiązać problem z naliczaniem wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom administracji obsługi, jeśli nauczyciele mają płacone inaczej niż administracja– kiedy i w jakich kwotach?
 • Liczenie różnych absencji – jak wyliczyć?
 • Co wchodzi, a co nie w podstawę chorobowego?
 • Nauczyciele maja dużo składników – część wchodzi, a cześć nie: czy urlop wychowawczy płaci budżet Państwa?
 • Nauczyciele mają płatne z góry 1-wszego dnia każdego miesiąca, a administracja i obsługa z dołu – czy terminy są regulowane odgórnie, czy można przyjąć, że 26-go każdego miesiąca ma płatna administracja i obsługa?
 • COVID – było postojowe dla pracowników administracji i obsługi – jak uregulować tę sprawę?
 • Kwarantanna – w jakiej wysokości płacić wynagrodzenie za czas kwarantanny, czy pracownik w tym czasie może być na urlopie, czy może w tym czasie świadczyć pracę z domu?
 • Jak wynagradzać w przypadku osoby będącej na kwarantannie i równocześnie pracującej zdalnie?
 • Czy kwarantanna i praca zdalna=świadczenie za chorobę zakaźną?
 • Od strony wynagrodzeń utrudnieniem jest, że wynagrodzenia nauczycieli idą dwa razy w miesiącu, problematyka występuje na wypadek ewentualnych zwolnień, ponieważ jest dużo zwrotów/nadpłat – jak to rozwiązać?
 • Podziały rozdziałów – np. wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, rozdział list płac nauczycieli, którzy mają wszystkiego po trochu – jak to prowadzić?
 • Czy średnią do zwolnień lekarskich wprowadzać do podstawy wynagrodzenia, aby uzyskać nagrody z dnia edukacji narodowej?
 • Jak liczyć wynagrodzenia za czas zwolnienia?
 • Źle naliczany macierzyński, np.: nie jest przeliczana podstawa z chorobowego na macierzyńskie – jak to rozwiązać?
 • Czy nauczyciel rozlicza sam godziny ponadwymiarowe?
 • Dochody – jak rozgraniczać na inne w przypadku zwrotu składek z ZUS?
 • ZUS – podstawy do zasiłków do wynagrodzeń chorobowych – co brać pod uwagę?
 • Zwrot składek ZUS – rozbieżne interpretacje, składki były zapłacone, zwrócone na konto – jak księgować, czy w ogóle przez konto ZUS?
 • VAT – jakie są obowiązujące przepisy: zwolnienia oraz opodatkowania?
 • Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?


Płatności za wyżywienie, odsetki, opłata godzinowa w przedszkolu: jak naliczać, egzekwować oraz jak prowadzić ewidencję strat?

 • Opłaty za przedszkole – do jakiej kwoty nie pobieramy?
 • Płatności za wyżywienie: jakie są odsetki podatkowe?
 • Przepisy są mało czytelne, np.: odnośnie naliczania odsetek od nieterminowych płatności jest to nieuregulowane prawnie do końca – jak powinno być to robione właściwie?
 • Płatności – czy powinny być odprowadzane odsetki, czy nie, np.: za wyżywienie, gdy ktoś się opóźni z płatnością?
 • Czy naliczanie odsetek jest zależne od organu prowadzącego?
 • Jak ewidencjonować opłaty za godziny ponadwymiarowe oraz jak egzekwować płatności?
 • Czy można samemu naliczać odsetki za nieterminowe uiszczanie płatności?
 • Jak prowadzić ewidencję strat na stołówce? Np.: na magazynach są zakupione produkty żywieniowe, a termin ich przydatności ulega przeterminowaniu
 • Naliczenia dla GOPS-ów – opieka społeczna dopłaca dzieciom, których rodzice nie mają możliwości z różnych przyczyn, rodzice ubiegają się w gminie o dofinansowanie, a przedszkole na koniec miesiąca daje informacje, ile dane dziecko ma do zapłaty, informacja ta jest przekazywana do UG – rodzic za to nie płaci, tylko UG, ale przedszkole musi przesłać pismo do gminy z notą obciążeniową z wyszczególnionymi danymi: ilość godzin, za jakie dziecko, itd. – co trzeba spełniać, aby GOPS dokonywał takiej dopłaty?
 • Kto powinien regulować termin płatności, czy jest to odgórne, czy dyrektor?
 • Kto powinien rozliczać płatności za przedszkole i wyżywienie – obliczanie, kto ile ma zapłacić i dlaczego?
 • Egzekwowanie należności za przedszkole od rodziców – kiedy co należy robić, kiedy decyzja, a kiedy obciążenie?
 • Czy całe rozliczanie z żywnością robi tylko intendentka?


Sprawozdanie finansowe: kto musi je sporządzić oraz kiedy złożyć?

 • Sprawozdanie RB28 – jak sporządzić?
 • Czy sprawozdanie RB28, które jest z wydatków, przedstawiamy UG do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni?
 • Kiedy wykonuje się korektę sprawozdania RB28, czy jest to niezwłocznie po tym, kiedy urząd zwrócił uwagę na występujący błąd?


Jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy oraz szkołami

 • Jaką dokumentację trzeba przygotować dla CUW/ZEAS każdego miesiąca, czy są to tylko FV – opis, przyjęcie FV, sprawdzenie z merytorycznej strony?
 • Jakie dane trzeba systematycznie zdawać do CUW, aby to CUW w dalszej kolejności zajmował się dokonywaniem przelewów?
 • Czy wystarczy, aby księgowość przekazała do CUW takie dane jak: wysokość premii, staż pracy, aby CUW w dalszej kolejności mógł naliczyć końcowe wynagrodzenie?
 • Czy księgowość, która jest w przedszkolu, UG lub szkole oddając księgowość do CUW cyklicznie dostarcza dane do naliczenia, a całą procedura naliczania i kwestie ZUS obejmują już CUW?
 • Wprowadzanie FV do ogólnopolskiego programu, a w dalszej kolejności zajmuje się wszystkim CUW, czy to jest jedyny obowiązek przedszkola, kiedy księgowością zajmuje się CUW?
 • To, czy CUW ma prowadzić dane przedszkole reguluje zapis zawarty w uchwale Rady Miasta?
 • Czy przedszkole ma tylko to wszystko, co jest związane z dziećmi plus opłata ponadpodstawowa za opiekę w momencie, kiedy naliczaniem wynagrodzeń pracownikom zajmuje się ZEAS?
 • ZEAS – naliczanie list płac – rt..30a kodeksu nauczyciela (wyrównanie) – jak to wygląda?
 • Raport z fakturowania: czy taki raport przekazuje się codziennie dyrekcji, która podbija i zatwierdza, a na koniec miesiąca wszystko oddaje się do ZEAS?
 • Jak wygląda kontrola przez UG?


Najbardziej problematyczne kwestie techniczne wynikające z codziennej pracy w dziale księgowości

 • Program do księgowości Vulcan – czy wybór programu jest dowolny, czym się najlepiej kierować przy wyborze takiego programu?
 • Czy program do naliczania – Vulcan jest intuicyjny i łatwy w obsłudze?
 • Fakturowanie, wpisywanie wszystkiego do programu, następnie wszystko jest przekazywane do księgowości – rozliczanie i płatności robi księgowość – jakie jeszcze czynności powinno pełnić przedszkole w momencie, gdy księgowość jest prowadzona przez zewnętrzną jednostkę?
 • Problemy związane z programem – np.: przychodzi 1,5 kg marchewki, system sam zaokrągla kwotę po swojemu, a zazwyczaj wychodzi inaczej: np.: była cena 1,99 zł, ponieważ tego w systemie nie da się podzielić na pół, 1 kg na pół to wychodzi ok 1,00 zł – księgując trzeba rozliczać, że 1 kg w innej kwocie i np.: 9 kg inaczej w kwocie 9, 99zł, a 1 kg wtedy co zostaje – jak można tę procedurę uściślić?
 • Dokonuje się księgowania, robi się z tego swoją kalkulację i z tego robi się rozliczenia dzienne – raporty, czy taki raport musi być robiony codziennie?
 • Trzeba zrobić zakończenie danego miesiąca, godzin za żywienie, ile każde dziecko ma do zapłaty, opłaty ponadpodstawowe, czyli opłatę dodatkowo płatną za każde dziecko, całe zestawienie magazynów, rozliczenia z czytników, ponieważ wszyscy się odbijają kartą – takie rozliczenie trzeba zrobić dla rodziców i księgowości, trzeba zamawiać wszystkie towary i jadłospisy to jeszcze cała księgowość – w jaki sposób można ułatwić prowadzenie wszystkich tych czynności przez jedną osobę?
 • Rozliczanie absencji chorobowych w programie – jaka jest podstawa?
 • Jak wstawić dobre parametry do systemu?
 • Czy musza być osobne konta bankowe, osobne konto dochodów, gdzie jest czesne, konto wydatków?
 • Opisanie FV – jak powinien wyglądać opis takiej FV?
 • Cała dokumentacja – rozliczanie godzin ponadwymiarowych, czy musi być jakiś specjalny druk?
 • Naliczanie dotacji oświatowych – koszty wspólne, niektóre koszty trzeba podzielić na przedszkole z ogólnego budżetu, które koszty trzeba podzielić?
 • Jakimi wskaźnikami kierować się przy naliczaniu dotacji?
 • Czy naliczanie dotacji oświatowych jest to sprawa indywidualna każdej jednostki, czy jest jakaś ogólna zasada?
 • Program magazynowy – wprowadzanie wszelkich stanów, wszystkie FV spożywcze trzeba wprowadzić z każdego dnia, jest wydawane co się zużywa, kwota musi się zgadzać ze stawką żywieniową
 • Wprowadzanie FV, przyjmowanie, a oryginały przekazywane do UG
 • Czy problemy zależą tylko od programów księgowych? Jak najlepiej dobrać taki program?
 • Rozliczanie dotacji przedszkolnej – jakie koszty w ramach takiej dotacji można rozliczać?
 • Jak rozliczać subwencję na ucznia?
 • Jakie zaświadczenia nauczycielowi, rodzicowi, czy innej osobie może wystawić księgowość?
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej – duplikaty FV – jak prowadzić?

Prowadzący

Magdalena Biernat - wieloletni praktyk, od kilkunastu lat główna księgowa w trzech placówkach oświatowych na terenie Jeleniej Góry oraz Piechowic.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia