Wideoszkolenie: Księgowość w przedszkolach

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak prawidłowo prowadzić i naliczać należności w przedszkolach? Jak księgować opłaty i naliczać odsetki? Jak windykować należności? Jak liczyć oraz rozliczać godziny pracy nauczycieli? Jakie obowiązki intendenta? Jak powinna wyglądać współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, UGiM oraz szkołą?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości w przedszkolach, organów zewnętrznych m.in.: CUW, ZEAS, Urzędów Miast i Gmin, szkół oraz intendentów

Uwaga! Gotowe wzory dokumentów
Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy opłaty za godziny i wyżywienie: jak rozliczać opłaty z rodzicami, opiekunami oraz ośrodkami pomocy społecznej. Poruszymy również kwestie: jak prawidłowo powinna wyglądać polityka rachunkowości, wynagrodzenia, składki ZUS oraz jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu? Prowadząca omówi również - jak sporządzić sprawozdanie RB28, jak prowadzić ewidencję magazynową przedszkola oraz jak prawidłowo powinna wyglądać praca intendenta. Omówimy, jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy oraz szkołami. Pokażemy rozwiązania najbardziej problematycznych kwestii technicznych wynikających z codziennej pracy w dziale księgowości. Podczas wideoszkolenia mogą Państwo zadawać pytania - serdecznie zachęcamy do korzystania z tej możliwości! Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu, otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Opłaty za godziny i wyżywienie - szczegółowe omówienie kwestii związanych z rozliczeniami z rodzicami i opiekunami oraz ośrodkami pomocy społecznej. Jakie narzędzia może wykorzystać Dyrektor placówki w celu osiągnięcia należności?
 • Program magazynowy: czy każda FV oraz zużycie magazynowe trzeba wprowadzić danego dnia do programu? Jak prowadzić ewidencję, aby kwoty zgadzały się ze stawką żywieniową? Jak wygląda kontrola zewnętrza w placówkach oświatowych oraz jak prawidłowo przygotować się do takiej kontroli?
 • Jak naliczać wynagrodzenie nauczyciela? Jak rozliczać absencje z uwagi na chorobę oraz kwestie związane z kwarantanną, jak rozliczać godziny ponadwymiarowe? Naliczanie w przypadku wielu składników oraz art. 30a kodeksu nauczyciela (wyrównanie)
 • Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont. VAT – jakie są obowiązujące przepisy: zwolnienia oraz opodatkowania? Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?
 • Sprawozdanie RB28 – jak sporządzić?
 • Jakie obowiązki ma przedszkole, jeśli księgowość prowadzona jest przez CUW, ZEAS lub inne jednostki?
 • Jak prawidłowo powinna wyglądać gospodarka kasowa – jakie zasady prowadzenia, jakie zapisy księgowe, jaka dokumentacja oraz druki ścisłego zarachowania?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Konto rodzica do zwrotu nadpłat,
 • Wniosek o przeksięgowanie płatności za przedszkole,
 • Formatka na faktury,
 • Definicja bilans - wzór,
 • Definicje zest. zmian w funduszu jednostki - wzór,
 • Definicja rachunków zysków i strat - wzór.

Szczegółowy program szkolenia:

Opłaty za godziny i wyżywienie - szczegółowe omówienie kwestii związanych z rozliczeniami z rodzicami i opiekunami oraz ośrodkami pomocy społecznej

 • Umowy z rodzicami/opiekunami - co powinny zawierać?
 • Oświadczenia z rodzicami/opiekunami - co powinny zawierać?
 • Jak prawidłowo naliczać opłaty za godziny i wyżywienie w przedszkolu?
 • Odpisy za wyżywienie , godziny
 • Odsetki od nieterminowych płatności – jakie interpretacje RIO?
 • Nadpłaty – jak ustalić formy zwrotów z rodzicem/opiekunem?
 • Czy godziny bezpłatne muszą być z góry określone?
 • Kto powinien regulować termin płatności, czy jest to odgórne, czy dyrektor?
 • Kto powinien rozliczać płatności za przedszkole i wyżywienie – obliczanie, kto ile ma zapłacić i dlaczego?
 • Egzekwowanie należności za przedszkole od rodziców – kiedy co należy robić, kiedy decyzja, a kiedy obciążenie?
 • Kto powinien rozliczać płatności za przedszkole i wyżywienie – obliczanie, kto ile ma zapłacić i dlaczego?
 • Czy całe rozliczanie z żywnością robi tylko intendentka?
 • Czy naliczanie odsetek jest zależne od organu prowadzącego?
 • Jak ewidencjonować opłaty za godziny ponadwymiarowe oraz jak egzekwować płatności?
 • Czy można samemu naliczać odsetki za nieterminowe uiszczanie płatności?
 • Windykacja należności – jakie możliwości Dyrektora placówki?
 • Umarzanie należności
 • Jak powinna wyglądać współpraca z ośrodkami pomocy społecznej?
 • Naliczenia dla GOPS-ów – opieka społeczna dopłaca dzieciom, których rodzice nie mają możliwości z różnych przyczyn, rodzice ubiegają się w gminie o dofinansowanie, a przedszkole na koniec miesiąca daje informacje, ile dane dziecko ma do zapłaty, informacja ta jest przekazywana do UG – rodzic za to nie płaci, tylko UG, ale przedszkole musi przesłać pismo do gminy z notą obciążeniową z wyszczególnionymi danymi: ilość godzin, za jakie dziecko, itd. – co trzeba spełniać, aby GOPS dokonywał takiej dopłaty?
 • VAT – jakie są obowiązujące przepisy: zwolnienia oraz opodatkowania?
 • Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?
 • Jakie stawki VAT za usługi przedszkolne?

Jak prawidłowo powinna wyglądać polityka rachunkowości, wynagrodzenia, składki ZUS oraz jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu?

 • Jak liczyć wynagradzanie nauczycieli?
 • Jak rozliczać godziny pracy nauczycieli?
 • Jak naliczać wynagrodzenie nauczycielom, którzy zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami?
 • Pobory nauczycielskie – jak wygląda sprawa wypłat i zwolnień?
 • Co w przypadku godzin, które są niewypłacone i zaległe?
 • Jak rozwiązać problem z naliczaniem wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom administracji obsługi, jeśli nauczyciele mają płacone inaczej niż administracja– kiedy i w jakich kwotach?
 • Liczenie różnych absencji – jak wyliczyć?
 • Co wchodzi, a co nie w podstawę chorobowego?
 • Nauczyciele maja dużo składników – część wchodzi, a cześć nie: czy urlop wychowawczy płaci budżet Państwa?
 • Nauczyciele mają płatne z góry 1-wszego dnia każdego miesiąca, a administracja i obsługa z dołu – czy terminy są regulowane odgórnie, czy można przyjąć, że 26-go każdego miesiąca ma płatna administracja i obsługa?
 • COVID – było postojowe dla pracowników administracji i obsługi – jak uregulować tę sprawę?
 • Kwarantanna – w jakiej wysokości płacić wynagrodzenie za czas kwarantanny, czy pracownik w tym czasie może być na urlopie, czy może w tym czasie świadczyć pracę z domu?
 • Jak wynagradzać w przypadku osoby będącej na kwarantannie i równocześnie pracującej zdalnie?
 • Czy kwarantanna i praca zdalna=świadczenie za chorobę zakaźną?
 • Od strony wynagrodzeń utrudnieniem jest, że wynagrodzenia nauczycieli idą dwa razy w miesiącu, problematyka występuje na wypadek ewentualnych zwolnień, ponieważ jest dużo zwrotów/nadpłat – jak to rozwiązać?
 • Podziały rozdziałów – np. wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, rozdział list płac nauczycieli, którzy mają wszystkiego po trochu – jak to prowadzić?
 • Czy średnią do zwolnień lekarskich wprowadzać do podstawy wynagrodzenia, aby uzyskać nagrody z dnia edukacji narodowej?
 • Jak liczyć wynagrodzenia za czas zwolnienia?
 • Źle naliczany macierzyński, np.: nie jest przeliczana podstawa z chorobowego na macierzyńskie – jak to rozwiązać?
 • Czy nauczyciel rozlicza sam godziny ponadwymiarowe?
 • Dochody – jak rozgraniczać na inne w przypadku zwrotu składek z ZUS?
 • ZUS – podstawy do zasiłków do wynagrodzeń chorobowych – co brać pod uwagę?
 • Zwrot składek ZUS – rozbieżne interpretacje, składki były zapłacone, zwrócone na konto – jak księgować, czy w ogóle przez konto ZUS?
 • VAT – jakie są obowiązujące przepisy: zwolnienia oraz opodatkowania?
 • Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?
 • Pobieranie i odprowadzanie wpłat na PPK przez pracodawcę
 • Obowiązki rozliczeniowe związane z PPK
 • PPK kiedy i jak prawidłowo naliczyć podatek

Sprawozdanie finansowe: kto musi je sporządzić oraz kiedy złożyć?

 • Sprawozdanie RB28 – jak sporządzić?
 • Czy sprawozdanie RB28, które jest z wydatków, przedstawiamy UG do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni?
 • Kiedy wykonuje się korektę sprawozdania RB28, czy jest to niezwłocznie po tym, kiedy urząd zwrócił uwagę na występujący błąd?

Magazyn w przedszkolu i obowiązki Intendenta

 • Jakie dokumenty powinny być wystawiane przez osobę prowadzącą magazyn w jednostce?
 • Jakie rodzaje magazynu mogą występować w przedszkolach?
 • Jakie terminy rozliczeń?
 • Jak często robić inwentaryzację magazynu?
 • Jakie są różnicę pomiędzy stawką żywieniową, a opłatą za wyżywienie?
 • Jak obliczyć osobodni żywione
 • Jak prowadzić ewidencję strat na stołówce? Np.: na magazynach są zakupione produkty żywieniowe, a termin ich przydatności ulega przeterminowaniu
 • Czy całe rozliczanie z żywnością robi tylko intendentka?
 • Problemy związane z programem – np.: przychodzi 1,5 kg marchewki, system sam zaokrągla kwotę po swojemu, a zazwyczaj wychodzi inaczej: np.: była cena 1,99 zł, ponieważ tego w systemie nie da się podzielić na pół, 1 kg na pół to wychodzi ok 1,00 zł – księgując trzeba rozliczać, że 1 kg w innej kwocie i np.: 9 kg inaczej w kwocie 9, 99zł, a 1 kg wtedy co zostaje – jak można tę procedurę uściślić?
 • Jak powinny wyglądać procedury HACCP w placówkach oświatowych?
 • Jak wygląda kontrola magazynu żywnościowego?
 • Jadłospis, a rozchody magazynowe
 • Organizacja pracy intendent: jak ustalać terminy?

Zakładowy plan kont

 • Gospodarka kasowa – zasady prowadzenia, zapisy księgowe, dokumenty, druki ścisłego zarachowania
 • Dowody bankowe
 • Dokumenty sprzedaży – faktury, noty księgowe – ewidencja
 • Gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych
 • Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej
 • Instrukcja wewnętrzna inwentaryzacji aktywów i pasywów
 • Zasady ewidencji finansowo-księgowej
 • Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
 • Ochrona danych
 • Zabezpieczenie mienia
 • Obieg dokumentów w jednostce
 • Zakładowy plan kont
 • Podział kosztów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 • Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi
 • Wymagania dla ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputera
 • Procedury kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
 • Rodzaje i terminy sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań informacyjnych w jednostce budżetowej
 • Świadczenia dla pracowników

Jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy oraz szkołami

 • Jaką dokumentację trzeba przygotować dla CUW/ZEAS każdego miesiąca, czy są to tylko FV – opis, przyjęcie FV, sprawdzenie z merytorycznej strony?
 • Jakie dane trzeba systematycznie zdawać do CUW, aby to CUW w dalszej kolejności zajmował się dokonywaniem przelewów?
 • Czy wystarczy, aby księgowość przekazała do CUW takie dane jak: wysokość premii, staż pracy, aby CUW w dalszej kolejności mógł naliczyć końcowe wynagrodzenie?
 • Czy księgowość, która jest w przedszkolu, UG lub szkole oddając księgowość do CUW cyklicznie dostarcza dane do naliczenia, a całą procedura naliczania i kwestie ZUS obejmują już CUW?
 • Wprowadzanie FV do ogólnopolskiego programu, a w dalszej kolejności zajmuje się wszystkim CUW, czy to jest jedyny obowiązek przedszkola, kiedy księgowością zajmuje się CUW?
 • To, czy CUW ma prowadzić dane przedszkole reguluje zapis zawarty w uchwale Rady Miasta?
 • Czy przedszkole ma tylko to wszystko, co jest związane z dziećmi plus opłata ponadpodstawowa za opiekę w momencie, kiedy naliczaniem wynagrodzeń pracownikom zajmuje się ZEAS?
 • ZEAS – naliczanie list płac – rt..30a kodeksu nauczyciela (wyrównanie) – jak to wygląda?
 • Raport z fakturowania: czy taki raport przekazuje się codziennie dyrekcji, która podbija i zatwierdza, a na koniec miesiąca wszystko oddaje się do ZEAS?
 • Jak wygląda kontrola przez UG?

Najbardziej problematyczne kwestie techniczne wynikające z codziennej pracy w dziale księgowości

 • Program do księgowości Vulcan – czy wybór programu jest dowolny, czym się najlepiej kierować przy wyborze takiego programu?
 • Czy program do naliczania – Vulcan jest intuicyjny i łatwy w obsłudze?
 • Fakturowanie, wpisywanie wszystkiego do programu, następnie wszystko jest przekazywane do księgowości – rozliczanie i płatności robi księgowość – jakie jeszcze czynności powinno pełnić przedszkole w momencie, gdy księgowość jest prowadzona przez zewnętrzną jednostkę?
 • Problemy związane z programem – np.: przychodzi 1,5 kg marchewki, system sam zaokrągla kwotę po swojemu, a zazwyczaj wychodzi inaczej: np.: była cena 1,99 zł, ponieważ tego w systemie nie da się podzielić na pół, 1 kg na pół to wychodzi ok 1,00 zł – księgując trzeba rozliczać, że 1 kg w innej kwocie i np.: 9 kg inaczej w kwocie 9, 99zł, a 1 kg wtedy co zostaje – jak można tę procedurę uściślić?
 • Dokonuje się księgowania, robi się z tego swoją kalkulację i z tego robi się rozliczenia dzienne – raporty, czy taki raport musi być robiony codziennie?
 • Trzeba zrobić zakończenie danego miesiąca, godzin za żywienie, ile każde dziecko ma do zapłaty, opłaty ponadpodstawowe, czyli opłatę dodatkowo płatną za każde dziecko, całe zestawienie magazynów, rozliczenia z czytników, ponieważ wszyscy się odbijają kartą – takie rozliczenie trzeba zrobić dla rodziców i księgowości, trzeba zamawiać wszystkie towary i jadłospisy to jeszcze cała księgowość – w jaki sposób można ułatwić prowadzenie wszystkich tych czynności przez jedną osobę?
 • Rozliczanie absencji chorobowych w programie – jaka jest podstawa?
 • Jak wstawić dobre parametry do systemu?
 • Czy muszą być osobne konta bankowe, osobne konto dochodów, gdzie jest czesne, konto wydatków?
 • Opisanie FV – jak powinien wyglądać opis takiej FV?
 • Cała dokumentacja – rozliczanie godzin ponadwymiarowych, czy musi być jakiś specjalny druk?
 • Naliczanie dotacji oświatowych – koszty wspólne, niektóre koszty trzeba podzielić na przedszkole z ogólnego budżetu, które koszty trzeba podzielić?
 • Jakimi wskaźnikami kierować się przy naliczaniu dotacji?
 • Czy naliczanie dotacji oświatowych jest to sprawa indywidualna każdej jednostki, czy jest jakaś ogólna zasada?
 • Program magazynowy – wprowadzanie wszelkich stanów, wszystkie FV spożywcze trzeba wprowadzić z każdego dnia, jest wydawane co się zużywa, kwota musi się zgadzać ze stawką żywieniową
 • Wprowadzanie FV, przyjmowanie, a oryginały przekazywane do UG
 • Czy problemy zależą tylko od programów księgowych? Jak najlepiej dobrać taki program?
 • Rozliczanie dotacji przedszkolnej – jakie koszty w ramach takiej dotacji można rozliczać?
 • Jak rozliczać subwencję na ucznia?
 • Jakie zaświadczenia nauczycielowi, rodzicowi, czy innej osobie może wystawić księgowość?
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej – duplikaty FV – jak prowadzić?

Prowadzący

Magdalena Biernat -wieloletni praktyk, od kilkunastu lat główna księgowa w trzech placówkach oświatowych na terenie Jeleniej Góry oraz Piechowic.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
18 listopada 2021
od 379.00
28 grudnia 2021

Podobne szkolenia