Wideoszkolenie: Księgowość w OPS

Najbardziej problematyczne zagadnienia w księgowości Ośrodków Pomocy Społecznej. Realizacja zadań Ośrodków Pomocy Społecznej w aspekcie rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem realizacji programów wieloletnich tj. Senior +, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa,opieka 75+, posiłek w domu i szkole


Warsztaty dla Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej

Ewidencja/schematy księgowań wydatków i kosztów występujących w OPS

Każdy uczestnik otrzyma GOTOWE WZORY: Polityka rachunkowości, instrukcja kasowa i druki ścisłego zarachowania, instrukcja inwentaryzacyjna, powierzenie obowiązków; upoważnienie kierownika OPS do zaciągania zobowiązań; odpis aktualizujący; przykładowe sprawozdania; ewidencja środków trwałych; ewidencja na kontach księgowych i wiele innych.


Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika OPS za gospodarkę finansową jednostki?
 • Dokumentacja wewnętrzna z zakresu rachunkowości OPS
 • Omówienie realizowanych zadań OPS z zakresu administracji rządowej i zadań własnych
 • Dochody i wydatki; przychody i koszty – jakie są zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2019?
 • Księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 PLUS, wypłaty świadczeń z FA i ŚR.
 • Odsetki od należności – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Program wieloletni MRPiPS dla seniorów – pn. „Senior +” edycja 2019

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Uczestnicy otrzymają przykładowe schematy księgowań:

 • Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w OPS.
 • Ewidencja należność i zobowiązania OPS w roku 2019 (w tym od dłużników alimentacyjnych).
 • Ewidencja przychodów i kosztów.
 • Ewidencja wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ŚR i świadczeń wychowawczych 500+.
 • Ewidencja nienależnie pobranych świadczeń.
 • Ewidencja odsetek należnych z tytułu dochodów budżetowych

Dodatkowo:

 • Wzory upoważnień dla księgowego i innych pracowników,
 • Przykładowa instrukcja kasowa,
 • Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna,
 • Przykładowe pisma dot. ubiegania się kierownika OPS o udzielenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy,
 • Przykładowy harmonogram pracy Działu FK,
 • Wzór zarządzenia dyrektora wprowadzające harmonogram Działu FK.
 • Przykładową politykę rachunkowości (OPS i projektu UE)

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu:

 • „Senior +”,
 • „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r.ż),
 • usługi opiekuńcze „75+”,
 • „opieka wytchnieniowa”,
 • „posiłek w domu i szkole” MODUŁ II dla OPS

Szczegółowy program szkolenia:

 • Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Upoważnienia dla pracowników, którym powierzono obowiązki w zakresie:

a) Zamówień publicznych,

b) Dokonywanych wydatków,

c) VAT (centralizacja)

d) Należności budżetowych

 • Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym
 • Dyscyplina finansów publicznych (omówienie naruszeń na wybranych stanowiskach urzędniczych)
 • Najbardziej aktualną politykę rachunkowości (OPS i projektów UE)
 • Instrukcję kasową
 • Dowody księgowe (omówienie wymogów prawnych, formalnych i merytorycznych z podaniem wzorów opisu i pieczęci na potrzeby OPS i projektów UE)
 • Ewidencja/schematy księgowań wydatków i kosztów występujących w OPS:

a) wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym (świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, „dobry start”, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolene i inne),

b) wydatki bieżące (faktury za media, zakupy, usługi, szkolenia, opłaty, sorty i inne),

c) wynagrodzenia (ewidencja poszczególnych składników wynagrodzeń),

Ewidencja/schematy księgowań dochodów i przychodów występujących w OPS :

a) odpłatności za świadczone usługi (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych, pobyt w ośrodkach wsparcia, obiady dla seniorów),

b) zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń,

c) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna,

d) odsetki i koszty upomnienia

Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa (dotacje celowe), Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego oraz UE.

a) asystent rodziny,

b) usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (do 75 r.ż),

c) usługi opiekuńcze „75+”,

d) opieka wytchnieniowa;

e) posiłek w domu i szkole

f) projekty dofinansowane z UE (WUP, ROPS)

Bieżące zadania z zakresu pomocy społecznej i innych ustaw realizowanych przez OPS omówienie poszczególnych zadań z uwzględnieniem problemów księgowych, ujmowania poszczególnych wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej i w odpowiednim zakresie

 • Przykładowy schemat obiegu dokumentów w księgowości (innowacyjna metoda organizacji pracy księgowości OPS)
 • Sposoby rozliczania dotacji i ich zwroty

Dodatkowe zagadnienia

 • Jak sporządzić wniosek o dofinansowanie na realizację programów resortowych (Senior+, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, usługi opiekuńcze 75+
 • Jak przygotować dokumenty do podpisania umowy na realizację programów resortowych
 • Jak prowadzić ewidencję dowodów księgowych na potrzeby rozliczenia programów resortowych/wieloletnich zakończonych prawidłowo sporządzonym sprawozdaniem końcowym.

UWAGA!!! Prowadząca omówi innowacyjną metodę zarządzania dokumentami księgowymi w OPS

 • Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?
 • Jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?
 • Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?
 • W jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości aby usprawnić pracę z dokumentacją księgową?

Jaka jest odpowiedzialność kierownika OPS za gospodarkę finansową jednostki?

 • Podstawa prawna odpowiedzialności kierownika i głównego księgowego oraz zakres odpowiedzialności z uwzględnieniem przepisów z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Rodzaje upoważnień udzielanych przez organ stanowiący i zarząd jednostki oraz kierowników podległych jednostek.
 • Upoważnienia dla pracowników OPS w zakresie: zamówień publicznych, dokonywanych wydatków, VAT (centralizacja), należności budżetowych
 • Dyscyplina finansów publicznych w zakresie podstawowych naruszeń - omówienie podstawowego zakresu naruszeń mogących występować w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych .
 • Zaciąganie zobowiązań przez kierownika OPS (w roku budżetowym i wykraczających poza rok budżetowy).

Dokumentacja wewnętrzna z zakresu rachunkowości OPS

 • Polityka rachunkowości – omówienie jej konstrukcji i szczegółowości na potrzeby OPS i odrębnie dla projektów UE.
 • Instrukcja kasowa – omówienie z uwzględnieniem kasy fiskalnej

Dowody księgowe w OPS

 • Wymogi formalne, merytoryczne i prawne dowodów księgowych,
 • Przykłady opisu dowodów księgowych oraz wzory pieczęci księgowych stosowanych w OPS.

Schematy księgowe w OPS

Schematy księgowe kosztów i wydatków w podziale na:

a) wypłaty świadczeń pieniężnych,

b) wydatki bieżące,

c) wynagrodzenia.

Schematy księgowe przychodów i dochodów z uwzględnieniem:

a) odpłatności za świadczone usługi,

b) zwroty świadczeń nienależnie pobranych,

c) funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

d) odsetek i kosztów upomnienia

Jak księgować świadczenia rodzinne?

 • W jaki sposób księgować wydatki z tytułu programu „Za życiem”?
 • W jaki sposób księgować wydatki z tytułu programu „500+”?

Omówienie realizowanych zadań OPS z zakresu administracji rządowej i zadań własnych

 • NOWOŚĆ - Programy resortowe/wieloletnie - „Senior +”, „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r.ż), usługi opiekuńcze „75+”, „opieka wytchnieniowa”, „posiłek w domu i szkole” MODUŁ II dla OPS
 • Realizacja zadań w zakresie RODZINA - świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny (podział dotacji na zasiłki i obsługę)
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze (koszt usług a odpłatność za świadczone usługi)
 • Rządowa karta dużej rodziny
 • Dodatki energetyczne
 • Składki zdrowotne (za podopiecznych)
 • Dodatki dla pracowników socjalnych – rozliczenie dotacji
 • Asystent rodziny (współfinansowanie zadania i rozliczenie dotacji z budżetu państwa i FP)
 • Zasiłki stałe i okresowe
 • Stypendia socjalne dla uczniów
 • Domy pomocy społecznej (odpłatność, egzekucja należności oraz koszty gminy w tym zakresie oraz zakres VAT)
 • Zasiłki celowe
 • Usługi opiekuńcze (odpłatność a koszt gminy dot. realizacji tego zadania oraz zakres VAT)
 • Dodatki mieszkaniowe
 • Placówki wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne domy dziennego pobytu)
 • Współfinansowanie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej (gmina/powiat)

Zarządzanie dokumentami księgowymi w OPS

 • jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?
 • jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?
 • w jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości

Zmiana klasyfikacji budżetowej

 • Jakie zmiany obowiązują w klasyfikacji budżetowej o stycznia 2019 r.?
 • Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji.
 • Jak sporządzić plan finansowy po wprowadzeniu zmian fakultatywnych dot. projektu planu finansowego w grupach wydatków.
 • Jak sporządzać sprawozdanie Rb-28 w 2019 r.

Dotacje i środki pozabudżetowe (Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy)

 • Co powinny zawierać wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach programów wieloletnich ?
 • Jak prawidłowo skonstruować budżet i ewidencję księgową na potrzeby programu.
 • Przygotowanie dokumentów do realizacji i rozliczenia dofinansowania
 • Jak należy zaplanować i rozliczać koszty obsługi z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, programu „Za życiem”, programu „500+” oraz wynagrodzenia z tytułu opieki prawnej, „Dobry start”?
 • Jak rozliczyć programy: „Senior +”, „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r. ż.), usługi opiekuńcze „75+”, „opieka wytchnieniowa”, „posiłek w domu i szkole” MODUŁ II dla OPS,
 • Jak rozliczać program „Asystent rodziny”?

Analiza kazusów

 • Czy powinno się księgować każdą decyzję wydaną przez OPS osobno, czy może pracownik merytoryczny powinien dawać na koniec miesiąca zestawienie wydanych decyzji z całkowitą wartością świadczeń na cały okres zasiłkowy celem ujęcia w zaangażowaniu?
 • Jak zaksięgować operację związaną ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w przypadku braku zgody kierownika jednostki budżetowej na rozłożenie ich na raty i sukcesywną spłatę przez zobowiązanych? Schematy księgowań!
 • Jeżeli obsługa programu 500+ należy do kompetencji Urzędu Gminy ale Ośrodek Pomocy Społecznej został zobligowany do wypłacania świadczeń, to w jaki sposób, jakim dokumentem powinno być uregulowane to przesuwanie czynności przez gminę na OPS?
 • Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze. Zatrudnia w tym celu – na umowę o pracę – opiekunki. Czy dochód ze świadczonych usług w myśl art. 43 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. jest zwolniony z VAT czy nie podlega?
 • Za pobyt seniora w Domu Pomocy Społecznej, pobierana jest opłata od rodziny. Opłata ta trafia do Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy sprzedaż usługi pobytu w DPS jest zwolniona
 • z VAT, czy nie podlegająca, biorąc pod uwagę fakt, że są to zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
 • W jaki sposób księgować obiady dla podopiecznych w ramach Programu „Posiłek w domu i szkole” na przełomie roku oraz w trakcie roku bieżącego do momentu otrzymania dotacji. Jak opisywać dowody finansowe?


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia