Wideoszkolenie: Sprawozdawczość

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za 2020 rok?


WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi; do osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania w imieniu wójta, burmistrza/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok.

Jakie są zadania gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu
Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za rok 2020? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? A także jaki wpływ na nowe sprawozdania mają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlaczego warto? Możliwość zadawania pytań od początku szkolenia; praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki; przegląd ważnych zmian prawnych; narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyliczanie poziomów odzysku; pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO
 • Obliczanie przez gminy wymaganych poziomów, skąd brać dane?
 • Jak obliczyć kary za nieuzyskanie poziomów recyklingu?
 • Kto jest zobowiązany do wystawiania kart przekazania odpadów w systemie BDO - gmina czy podmiot odbierający odpady?
 • Kto podlega wpisowi do rejestru Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek)?
 • Jak wprowadzać karty do nowego systemu?
 • Omówimy konto Jednostki Administracji Publicznej (JAP), które jest gminie niezbędne do wykonania obowiązków sprawozdawczych

Szczegółowy program szkolenia:

Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku

 • Jak krok po kroku wypełnić sprawozdanie?
 • Jakie informacje należy pozyskiwać od przedsiębiorców oraz skąd?
 • Uściślenie przepisów, zakwalifikowanie poszczególnych kodów odpadów do danych rubryk, co w której rubryce?
 • Jakich błędów nie popełniać przy wypełnianiu sprawozdania?
 • Jakie są i będą wymagane poziomy w 2020 i 2021 r.?
 • BDO – baza danych o odpadach.
 • Czy jest możliwość wydrukowania sprawozdań podmiotów?
 • Czy aby złożyć sprawozdanie w imieniu Wójta Gminy należy załączyć dodatkowe pełnomocnictwo, jeśli jest się użytkownikiem głównym z upoważnieniem?
 • Jak sprawdzić, kto ma złożyć sprawozdanie, które weryfikuje gmina?
 • Czy można sporządzić sprawozdanie roczne Wójta bez weryfikacji wszystkich sprawozdań podmiotów odbierających odpady, jeśli gmina jest w posiadaniu wszystkich danych do sprawozdania?
 • Czy UPO jest wystarczającym dokumentem, że sprawozdanie zostało złożone w styczniu?
 • W jaki sposób weryfikować poprawność złożonego sprawozdania od odbierających odpady od właścicieli nieruchomości?
 • Czy do Inspektoratu Ochrony Środowiska należy wysłać sprawozdanie?
 • Czy można zatwierdzić sprawozdanie podmiotu, które jest poprawne, ale nie ma załączonego pełnomocnictwa i opłaty skarbowej?
 • Jeden podmiot składa trzy różne sprawozdania, czy do każdego musi dołączyć oddzielną opłatę?
 • Podmiot odbierający odpady komunalne złożył sprawozdanie uwzględniając tylko zmieszane odpady komunalne Dział II, pozostałe są nieuzupełnione. Wezwano do złożenia korekty. Jak w takiej sytuacji złożyć sprawozdanie?
 • Czy na podmiot składający sprawozdanie po terminie Burmistrz ma obowiązek nałożenia kary, czy może tego nie zrobić?
 • Jeżeli głównym użytkownikiem BDO nie jest Burmistrz, tylko pracownik, to czy taki pracownik do sprawozdania musi dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą?
 • Czy każda gmina ma obowiązek zarejestrować się w BDO?
 • Co jeśli urząd wytwarza tonery?
 • Co zrobić ze sprawozdaniem złożonym przez aptekę, która nie powinna składać sprawozdania do Burmistrza (dot. kodu odpadu 18 01 03*)?
 • Czy firma, która odbiera odpady z pojemników dla mieszkańców na zużyte leki znajdujących się w aptekach na terenie gminy, powinna złożyć sprawozdanie?
 • Czy firma, która odbiera raz w roku za darmo odpady elektryczne i elektroniczne musi składać sprawozdanie?
 • Czy każdy podmiot, w tym gmina, zarejestrowany w BDO musi składać sprawozdanie zerowe?
 • Czy jeżeli gmina nie ma punktów skupu musi wypełniać sprawozdanie?
 • Czy jeśli było wystawiane KPO do skupu złomu i firmy odbierającej sprzęt elektroniczny to jako Urząd gminy należy złożyć sprawozdanie w BDO?
 • Czy skupy złomu powinny składać sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego?
 • Czy jeśli gmina nie ma podmiotów zbierających odpady to należy wstawiać zero?
 • W jakim sprawozdaniu należałoby uwzględnić odebrane płyty azbestowe, gdyby gmina je odbierała?
 • Czy jest jakiś kalkulator, który pomógłby w wyliczeniu poziomów?
 • W jaki sposób jesteśmy informowani o cofnięciu sprawozdania do korekty?
 • W jaki sposób w dziale VIII tabela A wpisać odpad odebrany pod kodem 200101 (np. 20 Mg), który został poddany procesowi R12 i z którego wysegregowano odpad o kodzie 150101 np. w ilości 15 Mg. Czy trzeba wpisać, np. dla kodu 20 0 01, że odebrano 20 Mg, a poddano recyklingowi 0 Mg oraz dla kodu 15 01 01, że odebrano 0 Mg, a do recyklingu przekazano 15 Mg, czy tylko należy uwzględnić kod 15 01 01?
 • Jaką datę należy podać, jeżeli Gmina składa sprawozdanie do BDO jako wytwórca odpadów, a w BDO należy wpisać "datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami"?
 • Czy w dziale II należy zsumować też magazynowane odpady na koniec roku sprawozdawczego z działu IV oraz odebrane z działu III, czy tylko wpisać dane z działu III?
 • W sprawozdaniu podmiotu w BDO należy określić łączną masę odpadów w Mg oraz łączną suchą masę odpadów w tonach s.m.; co to za wartość?

Na co trzeba zwrócić uwagę przy weryfikacji sprawozdań zerowych przez przedsiębiorcę?

 • Czy z systemu BDO można wydrukować sprawozdania i karty przekazania odpadów?
 • Co w sytuacji, kiedy firma, która nie posiada w gminie zezwolenia i wpisu do CIEDG złożyła sprawozdanie zerowe z dobierania odpadów z terenu tej gminy?
 • Czy użytkownik podrzędny może zrobić sprawozdanie roczne i kartę przekazania odpadów? Czy to funkcja tylko użytkownika głównego?
 • Czy poszczególne działy sprawozdania powinny się uzupełniać nawzajem, tzn. np. czy Dz. II dodamy do dz. III i powinien dać dział V? Czy jest jasna reguła co do weryfikacji sprawozdań?
 • Czy wykonawca/firma, która ma umowę tylko na odbiór odpadów bez zagospodarowania, czy musi wypełniać dział VI A i VI B w sprawozdaniu rocznym?
 • Czy użytkownik główny może być tylko jeden? Co jeśli następuje zmiana pracownika gminy odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami? Czy wystarczy uzyskać dostęp jako użytkownik główny?
 • Czy Polski Czerwony Krzyż, który ma pojemniki na odzież na terenie gminy musi złożyć sprawozdanie?
 • Na PSZOK samodzielnie prowadzonym przez Gminę mamy pojemniki na odzież PCK. Zgodnie z obecną ustawą ucip Gmina ma zbierać tekstylia. PCK nie traktuje tej odzieży, jako odpadu, nie prowadzi ewidencji, nie ma KPO. Czy Gmina może ująć w sprawozdaniu zebranie tej odzieży w PSZOK?
 • Czy gmina w sprawozdaniu rocznym wykazuje odpady Covid odebrane przez firmę która zajmuje się odbiorem tych odpadów od osób chorych? Jakie kody należy umieścić w tym dziale?
 • Co z zerowymi sprawozdaniami , czy należy je w jakiś sposób potwierdzać?
 • Czy sprawozdania zerowe od firm odbierających powinny mieć status "nie dotyczy", czy mogą mieć status "umowa z właścicielami nieruchomości" z ilościami "0"? Czy jest to podstawa do wezwania do korekty?
 • Co jeśli jedna firma złożyła kilka sprawozdań z tytułu "umowy z właścicielami" z różnymi danymi? Skąd mamy wiedzieć, które jest prawidłowe? Nawet jeśli złożą korekty to i tak mamy kilka różnych sprawozdań. Czy wystarczy papierowe pismo od firmy, które sprawozdanie jest prawidłowe? Czy sprawozdania błędne należy uznać jako "bez rozpatrzenia"? Czy trzeba dodać jakieś pismo lub komentarz?
 • Czy punkty zbierające odpady uwzględniają tylko ilości odpadów zebranych od osób fizycznych, czy od przedsiębiorców również?
 • Czy Gmina wystawiając karty odpadów z PSZOK-u (sama prowadzi PSZOK) wystawia KPO czy KPOK w BDO? Czy Gmina ma wystawiać karty odbioru z PSZOK, czy może to robić firma, która odbiera i zagospodarowuje odpady na podstawie umowy z Gminą? (chodzi o BDO, a nie JAP BDO)
 • Czy każde sprawozdanie, które wpłynie do gminy od podmiotu odbierającego od nas odpady musi być przez gminę zatwierdzone?
 • Czy podmiot odbierający azbest od mieszkańców z terenu Gminy ma obowiązek posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej i wystawiać karty w systemie BDO?

W jaki sposób wezwać podmiot odbierający odpady do korekty poprzez JAP BDO?

 • Czy decyzje karne mają być wystawiane w BDO, czy pisemnie?
 • Czy gmina wzywając firmę do korekty sprawozdania robi to przez system BDO, czy w wersji papierowej?

Czy firma, która odbiera odpady od firm musi osiągnąć wymagany poziom recyklingu? Jeśli tak, a nie osiągnęła, to na jakiej podstawie Gmina może naliczyć jej kary?

 • Czy po zatwierdzeniu sprawozdań od firm dane automatycznie ściągają się do sprawozdania gminnego?
 • Czy podmioty zbierające też wyliczają poziomy recyklingu?
 • Czy w bazie BDO można wyfiltrować podmioty zbierające odpady? Skąd gmina ma wiedzieć, czy wszyscy zbierający złożyli sprawozdania i na jakiej podstawie wezwać ewentualnie pozostałe do złożenia?
 • Jakie dokumenty powinien przedstawić skup, aby odpady przez niego zebrane (pochodzące od mieszkańców gminy) można było wliczyć do osiągniętego poziomu recyklingu?
 • Czy sprawozdanie składa tylko skup działający na terenie gminy?
 • Jak traktować zbierającego odpady, jeśli nie złożył sprawozdania? Czy oznacza to, że nie ma odpadów zaliczanych do komunalnych?
 • Skąd mamy wiedzieć, czy są na terenie naszej gminy jakieś punkty skupów? Czy podmioty prowadzące punkty skupu muszą mieć wpis do Rejestru Działalności Regulowanej?
 • Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą, np. warsztat samochodowy, również muszą składać sprawozdania w BDO? Jeżeli działalność jest prowadzona na tej samej nieruchomości, gdzie zbierane są odpady komunalne z sytemu gminnego, to czy osoba prowadząca tę działalność musi mieć umowę z firmą na odbiór odpadów komunalnych?
 • Kto powinien składać sprawozdanie "0"? Czy tylko podmiot odbierający śmieci? Co jeżeli w sprawozdaniach podmiotu odbierającego w dziale V są wymienione odpady wyłącznie o kodzie 19 05 99 z podanym AT 4 poniżej 10?
 • W jakim zakresie gmina ma prowadzić kontrolę podmiotów? Czy jeśli jest podwykonawca, to czy kontrolować firmę główną, z którą jest zawarta umowa, czy podwykonawcę?
 • Czy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, np. firma transportowa, która ma podpisaną umowę na odbiór śmieci, płaci za każdy odebrany pojemnik, musi być zarejestrowana w BDO i musi składać sprawozdania?
 • Czy przed kontrolą należy wysyłać zawiadomienie o zamiarze dokonania kontroli?
 • Odbiór makulatury ze szkoły: co z kartami przekazania, jeśli zależy nam na osiągnięciu poziomu?
 • Gmina wpisała się do BDO z działu XII jako wytwórca odpadów. Czy należy złożyć do sprawozdanie "zerowe", jeżeli nie wytworzyła odpadów?
 • Jaka jest podstawa prawna wymagania pełnomocnictw w chwili obecnej? Czy jeśli użytkownik nie ma pełnomocnictwa danej firmy z tytułu korzystania z BDO i pełnomocnictwa, to nie musimy wymagać złożenia sprawozdania?
 • Czy pełnomocnictwa muszą być w wersji elektronicznej?
 • Czy po zatwierdzeniu sprawozdania podmiotu można go jeszcze wzywać do korekty?
 • Czy w sprawozdaniu otrzymanym od podmiotu zbierającego odpady musimy sami zweryfikować recyklera - sprawdzić czy jest to ostateczny recykler? Jeżeli okazałoby się, że to nie jest ostateczny recykler, to czy wzywamy do korekty, czy tez sami w sprawozdaniu gminnym wpisujemy ostatecznego recyklera?
 • Czy do liczby mieszkańców na podstawie ewidencji ludności liczymy wszystkich zameldowanych na pobyt stały, czy na czas czasowy również?
 • Czy odpady budowlane gmina może zagospodarować, np. na utwardzenie drogi? Czy wtedy można wpisać gminę jako zagospodarowującą odpady?
 • Czy jeśli firma odebrała od mieszkańców gminy popiół pod kodem z działu 10, to mamy obowiązek umieścić go w sprawozdaniu?
 • Czy wzywać do korekty, jeżeli w sprawozdaniu masy podane są do jednego kilograma?
 • Z PSZOK-u odpady odbiera wykonawca, na karcie zaznacza, że są to odpady z PSZOK-u, czy w sprawozdaniu ujmować je w dziale V?
 • Czy zbierający podający tylko kraj i miejscowość z zagranicy, gdzie przekazał odpady, przekazał wystarczające dane?
 • W którym miejscu w sprawozdaniu należy wykazać informacje o masie pozostałości z sortowania i MBP powstałych po sortowaniu selektywnie odebranych i zmieszanych przekazanych do składowania? Tj. 19 12 12 czy 19 05 99 (<80) i (>80)?
 • Czy jeśli zbierający podał konkretny rodzaj recyklingu R4 w sposobie zagospodarowania (dział III), to powinien również uzupełnić tabelę odnośnie masy podanej do recyklingu (dział V)?
 • Czy w sprawozdaniu istnieje możliwość wykazania, że w wyniku D8 czy R12 powstały frakcje do procesów np. 150101 150102 191212 190599 itp.?
 • Czy AT4 musi być obligatoryjnie podany?
 • Skąd uzyskać informację o poddaniu odpadów zebranych podczas zbiórki szkolnej procesom odzysku/recyklingu?

Ewidencja odpadów (2020 r. i 2021 r.) - zmiany w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu

 • Jakie są sposoby przetwarzania i zagospodarowania odpadów?

Jakie są zadania gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów za rok 2020 i 2021?

 • Wymagane poziomy w 2020 r.
 • Wymagane poziomy w 2021 r.

BDO – baza danych o odpadach.

 • Baza Danych o Odpadach (BDO) – w jaki sposób korzystać z bazy, dostęp do bazy dla gminy.
 • Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek)
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO – kogo obowiązuje?
 • Sankcje za brak wpisu do BDO lub prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru.

Wyliczanie poszczególnych poziomów.

 • Obliczanie przez gminy wymaganych poziomów, skąd brać dane?
 • Jak obliczyć kary za nieuzyskanie poziomów recyklingu?
 • Czy można uwzględniać odpady powstałe z odpadów zmieszanych w instalacjach regionalnych?

Jakie są zmiany w sprawozdaniach? Jak robić korekty?

 • Czy można robić korekty? Jak do korekt będzie podchodził Urząd Marszałkowski i WIOŚ?
 • BDO w PSZOK-u, który gmina prowadzi albo przy udziale spółki.
 • BDO: Jakich błędów nie popełniać i na co zwracać uwagę, aby później Urząd Marszałkowski nie odsyłał do korekty?
 • Dział VII sprawozdania – informacje o masie pozostałości sortowania i przetwarzania… - jak to wyliczyć z tego co sprawozdaje RIPOK (instalacja komunalna)?
 • Parametry, AT-4 , wielkość frakcji – szczegółowe omówienie działu 7.
 • Urzędnik nie wie jak wygląda praca przy instalacji z praktycznego punktu widzenia, więc uzupełnienie działu nr 7 jest wyzwaniem – jak to zrobić prawidłowo?
 • Kto ma dokonać wpisu, jeśli chodzi o urząd gminy? Co, jeśli gmina ma już dwa numery, a jest jednocześnie prowadzącym PSZOK, więc czy gmina nie powinna mieć jeszcze kolejnego numeru w związku z tym?
 • Jak sprawnie uzyskać informacje z instalacji? Kod 19 12 12, jak pozyskać informacje, czy i jak zostały zagospodarowane?
 • Jak rozbić niektóre kody odpadów? Z jednych odpadów w sortowniach powstaje kilka rodzajów odpadów. Jak gmina ma to odnaleźć i wiedzieć, jak to jest rozbite, skoro w sprawozdaniu przedsiębiorca daje to w całości. Skąd wziąć dane, gdzie to poszło, co z tego zostało zrobione, aby móc uzyskać wymagany poziom np. odzysku?
 • Czy pojawiły się jakieś zmiany w przepisach w stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o kwalifikowanie różnych odpadów, czy są jakieś zmiany odnośnie tego, co zaliczamy a czego nie do recyklingu?
 • Czy spalanie zaliczyć jako recykling, czy to nie jest recykling?
 • Czy paliwa alternatywne są lub będą uznawane do recyklingu?
 • Jakie są możliwości kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska?
 • Przeprowadzanie kontroli u mieszkańców, podmiotów oddających odpady na podstawie umowy i firm zajmujących się odbiorem odpadów (narzędzia prawne).
 • Gdzie umieścić w sprawozdaniu popiół, pod jakim kodem, skoro jest zdawany przez mieszkańców?
 • Co zrobić z odpadami elektrycznymi (lodówki, pralki) – elektrośmieci? Pod jakim kodem je umieścić? Czy w ogóle wykazywać je w sprawozdaniu – jeśli tak to gdzie i jak?
 • Czy odpady wielkogabarytowe można zaliczyć do odpadów zmieszanych? Czy można wpisać je pod 20 – niesegregowane, mieszane, odpad komunalny, czy tak można je zaliczyć i wpisać?
 • Czy poziomy obliczają się same w programie, czy należy liczyć ręcznie? Czy w dziale X trzeba opisać cały system obliczania tych poziomów?
 • Czy w dziale II wpisujemy odpady z rozbiórek?
 • Czy jeżeli podmiot odbierający odpady za nazwę instalacji, do której zostały przekazane odpady podaje RIPOK, to jest powód do korekty? Czy powinno to być jako Instalacja Komunalna?

Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie gminne?

 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Odpady ulegające biodegradacji – balast 191212 - czy powinien być uwzględniony w sprawozdaniach?
 • Jaką odpowiedzialność ponoszą gminy za niewłaściwie sporządzone sprawozdanie i nieuzyskanie wymaganych poziomów?

Zasady transportu odpadów tj. oznakowanie pojazdów i dokumenty dla kierowców „śmieciarek”.

 • Transport odpadów – wymagane uprawnienia.
 • Wymagania magazynowania odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach.

Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady.

 • Sprawozdania podmiotów odbierających i zbierających odpady – omówienie
 • Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających i zbierających odpady?
 • Kontrole gmin podmiotów uczestniczących w gospodarowaniu odpadami.
 • Nieosiąganie wymaganych poziomów przez odbierających spoza systemu.
 • Nieskładanie sprawozdań przez zbierających odpady komunalne – co zrobić?
 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Odpowiedzialność gminy za sprawozdanie.

Szczegółowy sposób wyliczania poszczególnych poziomów: 4 frakcji, budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczania składowania odpadów bio.

 • Sposób wyliczenia kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu.
 • Czy jeżeli do wyliczania poziomu odpadów 4 frakcji przyjmiemy dane z deklaracji, to do wyliczenia poziomu odpadów bio możemy przyjąć liczbę z ewidencji ludności?
 • Czy dalej istnieje możliwość wpisania zamiast liczby mieszkańców z meldunków - liczbę mieszkańców wykazanych w deklaracjach do wyliczeń poziomu recyklingu?
 • Jeśli firma składa 2 sprawozdania: jedno z obsługi gminy i drugie z niezamieszkałych, w jednym uzyskała poziom recyklingi (4frakcje) 40% a w drugim sprawozdaniu nie. Czy można nałożyć karę?

Jakie wymagania prawne są dla transportującego odpady?

 • Jakie są wymagania ogólne przy magazynowaniu odpadów?
 • Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady.

Jakie powinny być wymagania w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie osiągają właściwych poziomów?

 • Jak obliczyć karę jeśli firma nie osiągnęła poziomu?
 • Sprawozdanie dla skupów złomu i surowców wtórnych krok po kroku.
 • Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
 • Zezwolenie na zbieranie na PSZOK-u gminnym prowadzonym przez podmiot zewnętrzny
 • Jakie są obowiązki prowadzącego PSZOK i RIPOK?
 • Ewidencja w PSZOK, RIPOK i punktach skupu.
 • Jakie dane powinien zbierać PSZOK, a jakie punkt skupu?
 • Jakie odpady muszą trafiać do RIPOK, a jakie można kierować do innych odbiorców?
 • Czy podwykonawca odbierający odpady komunalne powinien prowadzić ewidencję i sprawozdawczość?
 • Jakie są sankcje karne w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów komunalnych?
 • Jak sprawdzać rzetelność danych wynikających ze sprawozdań firm o ilości odpadów?
 • Czy podmiot, który nie odbierał odpadów musi składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot odbierający odpady z terenu gminy i z nieruchomości niezamieszkałych składa wszystko na jednym sprawozdaniu czy należy wydzielić na oddzielnym te odpady z systemu? Dwa sprawozdania od firm: nieobjęte działalności, które będą składać sprawozdania w bazie BDO oraz sprawozdania firm od mieszkańców – czy te sprawozdania należy wrzucić w jedno sprawozdanie? Jak to połączyć?
 • Co w przypadku, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK – czy jest zobowiązana sama sobie składać sprawozdania? Jak powinna to robić – czy tylko na podstawie kart przekazania?
 • Jak uzyskiwać dane od RIPOK? Jakie mają poziomy odzysku? Czy są zobowiązani udostępniać dane gminie, czy nie?
 • Jaką kontrolę gmina sprawuje nad firmami odbierającymi odpady, kiedy i jak ma kontrolować czy w sprawozdaniu zawarto prawdziwe informacje?
 • Jak gmina może kontrolować firmy odbierające odpady? Jak weryfikować składane przez firmy sprawozdania?
 • Czy gmina ma się opierać tylko na danych przekazanych przez podmioty odbierające odpady?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić inne odpady niż te, wynikające tylko i wyłącznie ze sprawozdań od przedsiębiorców, żeby osiągnąć wymagane poziomy odzysku?
 • Czy gmina może żądać całościowego, rocznego wyliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami od podmiotu odbierającego odpady, czy musi dokonać wyliczenia samodzielnie?
 • Czy można naliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie wymaganych poziomów?
 • Jak sprawdzić firmę, która odbiera odpady czy poprawnie wprowadziła dane do sprawozdania?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od firm odbierających odpady, jeśli podmiot nie wykazuje odpadów o kodzie 191212 (odpady pozostałe po sortowaniu), tłumacząc że nie ma takiego obowiązku
 • Jak klasyfikować nierzetelność firm odbierających odpady, stosując według tej klasyfikacji odpowiednie kary? Jak uznawać ową nierzetelność: czy nierzetelną informacja jest wpisanie niepoprawnego numeru z rejestru? Jaka jest waga tej nierzetelności? Na jakiej podstawie ta klasyfikacja?
 • Skąd pozyskać informacje na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach?
 • Na czym polega możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady, jeżeli nie świadczy usług na terenie gminy przez pewien czas? (wyjaśnienia na konkretnych przykładach – kiedy istnieje taka możliwość)


Prowadzący

Marek Ciołkowski– praktyk, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Od 20 lat zajmuje się gospodarką odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Znający sprawy dotyczące nowego systemu gospodarowania – analiza sprawozdań, osiąganie wymaganych poziomów oraz inne praktyczne kwestie. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia