Wideoszkolenie: Egzekucja i windykacja administracyjna

Obowiązki gminy jako wierzyciela. Skuteczna windykacja i egzekucja administracyjna należności gminnych po nowelizacji ustawy. Jakie problemy wynikają w trakcie prowadzenia postępowania i współpracy z organem egzekucyjnym?


Nasze wideoszkolenie jest skierowane dla pracowników urzędów gmin, którzy zajmują się windykacją oraz egzekucją należności publicznoprawnych

Kolejna część nowych przepisów wchodzi w życie
Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy, jak skutecznie windykować oraz egzekwować należności publicznoprawne w gminie. Omówimy, jak ustrzec się przed pułapkami czyhającymi na pracowników urzędów, w trakcie prowadzenia windykacji i egzekucji administracyjnej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:


  • Jak będzie wyglądało wystawianie elektronicznych tytułów wykonawczych po wejściu w życie nowych przepisów?
  • Jakie będą nowe obowiązki organów podatkowych po wejściu w życie nowych przepisów?
  • Kto będzie rozpatrywał wniesione przez zobowiązanego zarzuty?
  • Komu będzie przysługiwał nowy środek zaskarżenia – sprzeciw?
  • Kiedy będziemy wystawiać dalszy tytuł wykonawczy, a kiedy kolejny tytuł wykonawczy?
  • Jak prowadzić egzekucję wobec nowego właściciela nieruchomości, który nabył nieruchomość z hipoteka ustanowiona na rzecz naszej gminy?
  • Czy trzeba informować urząd skarbowy o tym, że zostały wprowadzone zmiany do tytułu wykonawczego?


Szczegółowy program szkolenia:

I ) Windykacja należności publicznoprawnych


POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z PODATKÓW – jak według nowych przepisów skutecznie wszcząć postępowanie? Jakie obowiązki ma gmina, jako wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym? Jakie problemy wynikają we współpracy z organem egzekucyjnym?

-Jakie będą nowe obowiązki organów podatkowych po wejściu w życie nowych przepisów?

- Kto będzie rozpatrywał wniesione przez zobowiązanego zarzuty?

- Komu będzie przysługiwał nowy środek zaskarżenia – sprzeciw?

- Jak skutecznie prowadzić egzekucję administracyjną w gminie? Jakie dokumenty gmina ma obowiązek złożyć?

- Jak skutecznie prowadzić egzekucję z majątku wspólnego?

- Co zrobić, gdy mamy tytuł na jednego małżonka, a majątek stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńska?

- Jakie możliwości przewiduje nowelizacja ustawy dochodzenia wierzytelności z majątku wspólnego, gdy mamy tytuł tylko na jednego małżonka?

- Jak ściągnąć należności z dłużnika, który pracuje na czarno? Czy istnieje możliwość udowodnienia zatrudnienia dłużnika?

- Co w sytuacji, gdy urząd skarbowy wskazuje, że dłużnik nie pracuje, ale gmina wykazuje, że dłużnik ma zarobki? Co zrobić żeby przyśpieszyć taką egzekucję?

- Jakie koszty ponosi urząd gminy w trakcie postępowania egzekucyjnego?

- Co zrobić w przypadku, gdy egzekucja trwa długo? Jak przyśpieszyć takie postępowanie?

- Jakie pismo złożyć w sytuacji, gdy urząd skarbowy informuje gminę, że można korzystać ze środka egzekucyjnego(dowiedziano się gdzie pracuje dłużnik, znaleziono jego konto w banku i można ściągnąć wierzytelność)?

- Co robić, gdy urząd skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne w przypadku rozdzielności majątkowej?

- W jaki sposób znaleźć dłużnika za granicą? Jak ustalić miejsce pobytu? Jakie są koszty takiego postępowania? W jakiej części będzie obciążony wierzyciel? Jakie i do kogo złożyć pisma? Ile trwa takie postępowanie? Czy jest skuteczne?

- Jak obciążyć osoby trzecie kosztami postępowania?

- Został wysłany tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, komornik nie może zając wierzytelności, nie może wszcząć postępowania, bo dłużnik nie pracuje – co robić w takiej sytuacji?

- Czy gmina jako wierzyciel może złożyć zażalenie? Jeżeli tak, to do kogo i w jakiej formie?

- Czy można ściągnąć należności z dłużnika, który nie wykazuje żadnych dochodów?

- Jakie pismo wystosować, żeby pozyskać informacje na temat dłużnika tj. który w kolejce urząd jest, ile długu ma dłużnik?

- Co zrobić w sytuacji, gdy urząd zlokalizował miejsce pobytu dłużnika, przesyła do właściwego organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy a organ mówi, że to nie on posiada właściwość i odsyła z powrotem ten tytuł do urzędu?

- Jak wygląda pobieranie wierzytelności na podstawie umowy zlecenie? Czy trzeba zabezpieczyć wierzytelność? Co robić w takich sytuacjach?

- Jaka jest podstawa prawna przy zajęciu należności z wynagrodzenia? Jak dobrze przeprowadzić taką procedurę?

- Czy gmina może wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

- Kiedy można wymagać wyjawienia majątku dłużnika? Jakie są potrzebne dokumenty?

- Co zrobić, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego nie można zlokalizować dłużnika?TYTUŁY EGZEKUCYJNE – na co zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów?

- Jak będzie wyglądało wystawianie elektronicznych tytułów wykonawczych po wejściu w życie nowych przepisów?

- Kiedy będziemy wystawiać dalszy tytuł wykonawczy, a kiedy kolejny tytuł wykonawczy?

- Jakich elementów nie powinno zabraknąć w tytule egzekucyjnym/ wykonawczym/ klauzuli wykonawczości?

- Co zrobić w sytuacji, gdy już został wystawiony tytuł wykonawczy, przychodzi dłużnik i płaci dług lub jego część?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę małoletnią?

- Jak wystawić tytuł wykonawczy na dłużnika, który jest za granicą?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego upomnienia?

- Czy istnieje możliwość wystawienia tytułu wykonawczego na współmałżonka lub na współwłaściciela?

- Czy urząd skarbowy może zwrócić tytuł wykonawczy i obciążyć gminę kosztami? Jeżeli tak, to co gmina powinna robić w takiej sytuacji? Jak gmina może się przed tym uchronić?

- Czy istnieje możliwość, że urząd skarbowy nie przyjmie tytułu egzekucyjnego? Jeżeli tak – na jakiej podstawie prawnej?

- Co zrobić w sytuacji, gdy został przesłany tytuł do urzędu skarbowego, ale urząd odsyła go z powrotem z powodu śmierci dłużnika?

- Czy podczas zgłoszenia wierzytelności wymagane jest złożenie tytułu wykonawczego?

- Jak bronić się przed sytuacją, w której urząd skarbowy wysyła tytuł wykonalności do gminy z pominięciem postanowienia (który organ jest odpowiedzialny za przeprowadzenie egzekucji), na które gminie przysługuje odwołanie?

- Została wpłacona wierzytelność przez dłużnika, urząd gminy wycofał tytuł, urząd skarbowy tego nie odnotował a potem przychodzi następna płatność (zdublowana, ten sam tytuł, ten sam dłużnik) – co robić? Zwracać te pieniądze? Czy gmina może przyjąć te pieniądze? Czy gmina rzeczywiście powinna odsyłać dłużnika do urzędu?

- Czy można powtórzyć tytuł wykonawczy, żeby nie przedawniła się sprawa?

- Co powinno zostać załączone do tytułu wykonawczego?

- Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?

- Został wysłany tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, komornik nie może zając wierzytelności, nie może wszcząć postępowania, bo dłużnik nie pracuje – co robić w takiej sytuacji?

- Czy można uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w takiej sytuacji gmina może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

- Czy przy egzekucji z nieruchomości trzeba dołączyć tytuł wykonawczy do zgłoszenia wierzytelności?

- Co w sytuacji, gdy urząd chce zwrotu tytułu wykonawczego aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy mówi, że tytuł ma zostać w urzędzie?

- Zostały wprowadzone zmiany do tytułu wykonawczego, czy trzeba informować o tym urząd skarbowy?

- Czy urzędnik ma obowiązek wysłać ksero tytułu wykonalności razem ze zwrotkami do sądu? Czy muszą wysyłać ksero i zwrotki tytułu wykonawczego do dłużnika?

- Czy podczas zgłoszenia wierzytelności wymagane jest złożenie tytułu wykonawczego?

- Co zrobić, jeżeli tytuł wykonawczy został źle wystawiony?


UPOMNIENIA – co powinno zawierać upomnienie, oraz jak prawidłowo je doręczyć?

- Kiedy i czy przedawniają się koszty upomnienia? Na jakiej podstawie odpisać koszty upomnienia z konta bankowego?

- Osoba kupuje samochód, który jest obciążony hipoteką lub zastawem skarbowym, kupujący wiedział o tym długu – jak obciążyć należności? Czy można wysłać upomnienie do kupującego? Jak go nazwać w takim upomnieniu? Z jakich przepisów korzystać w takiej sytuacji?

- Czy urzędnik może wysłać smsa, maila z upomnienie, że nie została zapłacona należność? Czy takie upomnienie jest prawidłowe?

- Jakie informacje powinno zawierać upomnienie? Czy upomnienie może być tylko do jednej należności, czy można użyć tego samego upomnienia do innych należności?

- Co gmina musi zrobić, aby zawiesić postępowanie? Jakie dokumenty musi złożyć?

- Od kiedy należy naliczać koszty upomnienia?

- Czy są sytuacje, w których można nie wysłać upomnienia?

- Czy jest wymagalne, że urzędnicy muszą kserować wszystkie upomnienia i zwrotki do tych upomnień?


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ŚMIERCI PODATNIKA – jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika? Jak rozpocząć takie postępowanie?

- Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?

- Ktoś umiera, co zrobić, gdy są zaległości spadkowe, nie ma postępowania spadkowego, nikt się nie zgłasza po spadek – jak od potencjalnych spadkobierców wyegzekwować należności? Jak ich pociągnąć do odpowiedzialności?

- Co jeżeli umierają rodzice, spadkobiercy przyjmują spadek po jednym rodzicu a po drugim już nie? Co zrobić, żeby zapłacili za ten spadek?

- Co robić, gdy jest tytuł wykonawczy na męża, który umiera i on jest tylko właścicielem np. nieruchomości? Czy w takiej sytuacji dług zostanie ściągnięty z żony, pomimo tego, że nie jest właścicielem nieruchomości?

- Czy spadkobierca ponosi odpowiedzialność, nie tylko za długi spadkowe, ale również powstałe odsetki?

- Jak znaleźć spadkobiercę za granicą? Jakie dokumenty złożyć? Jakie gmina może ponieść koszty takiego postępowania?

- Kto będzie pierwszy w kolejce do spłaty takiego długu?

- Jakie i do jakich organów należy złożyć pisma, aby znaleźć spadkobiercę? WZORY PISM

- Jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika?

- W jakich instytucjach szukać informacji o następcach spadku?

- Co zrobić z podatkiem jak nie uda się zlokalizować lub nie ma spadkobiercy?

- Czy gminie opłaca się przystępowanie do postępowania? Jakie koszty ponosi?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę, pomimo tego, że nie było jeszcze postępowania spadkowego?


ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI – jak najlepiej zabezpieczyć wierzytelności?

- Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach?

- Co jest podstawą hipoteki przymusowej – decyzja czy tytuł wykonawczy?

- Kiedy będziemy wystawiać dalszy tytuł wykonawczy, a kiedy kolejny tytuł wykonawczy?

- Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?

- Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?

- Czy jest wymagalne, że urzędnicy muszą kserować wszystkie upomnienia i zwrotki do tych upomnień? Czy urzędnik ma obowiązek wysłać te ksera razem ze zwrotkami do sądu? Czy muszą wysyłać ksero i zwrotki tytułu wykonawczego do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?

- Co może być przedmiotem zastawu skarbowego? Jak wygląda cała procedura od początku do końca?

- Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności?

- Jak prowadzić postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika rzeczowego?


PRZEDAWNIENIA – jak uchronić się przed przedawnieniem należności?

- Kiedy przedawniają się długi?

- Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?

- Kiedy i jak odpisać zaległości, która się przedawniła?

- Jak znaleźć osobę trzecią do ściągnięcia długu? Jak od takiej osoby ściągnąć wierzytelność?

- W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia? Jakie i do kogo złożyć pismo o przedawnienie?

- Czy trzeba informować jakie były działania przed przedawnieniem?

- Czy gmina może przedawnić dług, czy muszą pisać pismo? Czy gmina musi pisać pismo w sytuacji, gdy zbliża się termin przedawnienia, czy mogą korzystać już ze środka egzekucyjnego?

- Czy zapłata części długu sprawi, że bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany?


II) Egzekucja należności publicznoprawnych


EGZEKUCJA W SPÓŁCE – jak powinna wyglądać dobrze przeprowadzona egzekucja osób prawnych?

- Jak wygląda postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości konsumenckiej?

- Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?

- Jak ściągnąć długi, gdy firma ogłasza upadłość?

- Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? Jak wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały po zawieszeniu postępowania trzeba robić upomnienia?

- Rozszerzenie egzekucji na współwłaścicieli lub współmałżonków – w jakich sytuacjach? Jak ma wyglądać upomnienie? Jak ma wyglądać wpis na hipotekę?

- Jakie upomnienia zostaną wysłane do osób nie będących podatnikiem (współwłaściciel lub współmałżonek)?

- Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

- Jak wygląda egzekucja w Spółce Cywilnej – jak powinno wyglądać zajęcie wierzytelności gdy jest jeden właściciel a różne spółki. Co zrobić żeby prowadzić egzekucje we właściwej firmie? Na co zwrócić uwagę?

- Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak się bronić w takiej sytuacji?


EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI jako jeden ze środków egzekucyjnych

- Jak wygląda egzekucja z nieruchomości w przypadku zaległości współmałżonka? Jak postępować w przypadku, gdy jest rozdzielność majątkowa? Z kogo ściągnąć dług?

- Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?

- Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne wobec nowego właściciela nieruchomości (dłużnika rzeczowego), który nabył nieruchomość z naszą hipoteką?

- Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości biegłego?

- Jak wygląda podział pieniędzy po licytacji nieruchomości?

- Jak wygląda kolejność zaspokajania wierzytelności?

- Czy gmina i urząd ma udział w kosztach w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przy przyłączeniu?

- Jak wygląda współpraca z komornikiem przy egzekucji z nieruchomości?

- Gmina dostaje informacje o licytacji. Nie wiedzą co robić z tym dalej. Jak w takiej sytuacji gmina powinna się zachować? Co gmina ma zrobić aby być wśród podmiotów wszczynających egzekucję?

- Czy powinno się dołączyć tytuł wykonalności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości do zgłoszenia wierzytelności?

- Jak wygląda egzekucja z nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze działań kilku organów egzekucyjnych? W jaki sposób zostanie określony właściwy organ egzekucyjny?

- Jak powinno wyglądać zajęcie nieruchomości? Jakie dokumenty trzeba przesłać dłużnikowi?

- Czy gmina ma obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego dłużnikowi po egzekucji z nieruchomości?


ZBIEG EGZEKUCJI– jak wygląda postępowanie, gdy egzekucją zajmują się dwa organy egzekucyjne? Co zmieni się po wejściu w życie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

- Co zrobić gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Do kogo go przesłać – do komornika czy US? Czy zawiadamiać o tym komornika? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?

- Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości, o które wnioskuje dłużnik?

- Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?

- W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?


Prowadzący

Joanna Wojciechowska – kierownik w Wydziale Windykacji Należności w gminie miejskiej. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dochodzenia wierzytelności na rzecz Gminy i na rzecz Skarbu Państwa. Współpracuje z administracyjnymi organami egzekucyjnymi, komornikami sądowymi i sądami. Skutecznie zabezpiecza wierzytelności poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach zobowiązanych. Dokonuje zgłoszeń wierzytelności do licytacji nieruchomości oraz w postępowaniu upadłościowym. Przeprowadza sądowe wyjawienia majątków dłużników


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia