Wideoszkolenie: Decyzje środowiskowe

Jakie rewolucje legislacyjne szykują się w procedurze wydawania decyzji środowiskowych? Jak zmiany w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wpłyną na DŚU? Jakie kompetencje przejmie gmina? Czy łatwiej wydamy decyzję środowiskową?


Szkolenie adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin zajmujących się wydawaniem decyzji środowiskowych
Nowe propozycje zmian ustawy z dnia 3 października 2008 r. i rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r.
Podczas szkolenia omówimy zakres zbliżających się zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do sporządzenia Karty Informacyjnej oraz raportu.Podpowiemy, jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych i które z nich są nadrzędne do podjęcia właściwej decyzji środowiskowej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 1. Kiedy planowane są zmiany, dlaczego są wprowadzane i jakie będą ich konsekwencje w pracy urzędnika?
 2. Jak, krok po kroku, powinien wyglądać schemat postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej? Jaką zebrać dokumentację?
 3. Kiedy stosować Kartę Informacyjną, a kiedy niezbędny jest raport?
 4. Wpływ protestów społecznych na realizację inwestycji i zawartość ostatecznej decyzji środowiskowej
 5. Jakie warunki musi spełniać organizacja ekologiczna jako strona postępowania?
 6. Analiza kompensacyjna przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 7. Kiedy w decyzji warto wspomnieć o nadzorze przyrodniczym lub nadzorze konserwatora?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Po co są decyzje środowiskowe?

 • Czy każda inwestycja wymaga podjęcia decyzji środowiskowej?
 • Jak powinien wyglądać schemat postępowania krok po kroku w sprawie wydania decyzji środowiskowej? Jaką zebrać dokumentację?
 • Pisanie uzasadnienia decyzji środowiskowej - co pominąć? O czym warto wspomnieć?
 • Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ?
 • Kiedy można zmienić decyzję środowiskową?
 • Jak odmówić wydania decyzji środowiskowej?
 • Prawomocność decyzji środowiskowej. Czy można uchylić decyzję środowiskową? Jeśli tak to kiedy można ją uchylić?

UWAGA!!! Wniosek o umorzenie postępowania możliwy na wniosek inwestora

 • W jakich przypadkach niezbędna jest zmiana decyzji środowiskowej? Kiedy trzeba decyzję podjąć na nowo?
 • W jaki sposób napisać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z powodu nieuzupełnionych braków w dokumentacji?
 • Ile trwa wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach?
 • Jak powinna wyglądać procedura ważności decyzji i etapowości przedsięwzięcia wydawanego postanowieniem?
 • W jaki sposób skrócić wydanie decyzji środowiskowej? Jaką dokumentację powinien przygotować inwestor? Jaki jest obieg tych dokumentów w różnych organach samorządowych?
 • Jakie mogą wystąpić przesłanki do zawieszenia postępowania?
 • Wzór typowej decyzji środowiskowej

2. Jakim podmiotom przysługuje status strony w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej?

 • Jak szeroki może być zakres stron postępowania zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego?

UWAGA!!!Zmiana statusu strony postępowania

 • O czym warto pamiętać dobierając strony postępowania przy wydawaniu decyzji środowiskowych?
 • Jak powinno być przeprowadzone postępowanie w razie śmierci jednego ze stron postępowania? Co zrobić, jeśli sprawa spadkowa nie jest uregulowana?

UWAGA!!! Zmiana przepisów regulujących sytuację śmierci stron postępowania, innych niż inwestor

 • Jak prawidłowo ustalać strony postępowania w przypadku ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko?
 • W jaki sposób powinny być rozpatrywane wnioski stron postępowania przy udziale społeczeństwa?
 • Czy uwzględnia się gminę jako stronę w postępowaniu?
 • Jak postępować w sytuacji, w której mieszkańcy nie byli stroną postępowania ale protestują w sprawie nowej inwestycji? Czy i jak uwzględniać opinię społeczeństwa w postanowieniu?
 • Czy właściciel działki okolonej drogą w odległości około 15 metrów od inwestycji powinien mieć udział w postępowaniu?
 • Jeżeli inwestor określa, że skutki działania przedsięwzięcia będą ograniczały się tylko do jego działki, czy w takim przypadku można dopuścić właścicieli działek sąsiednich jako strony w postępowaniu?

3. W jaki sposób podajemy decyzje środowiskowe do publicznej informacji?

UWAGA!!! Zmiana zawiadomienia stron w toczącym się postępowaniu

 • Czy wystarczy informacja umieszczona na BIP? Czy informujemy jedynie o tym, że decyzja została wydana?
 • Czy możliwe jest zastosowanie zawiadomienia osobistego o decyzji środowiskowej wydanej później obwieszczeniem?
 • Obwieszczenie-gdzie dokładnie je umieścić i jak długo powinno być dostępne?
 • Czy przekazujemy informacje obwieszczeniem w postępowaniu z udziałem społeczeństwa?
 • Czy w sołectwie wydajemy obwieszczenie?
 • Czy jest obowiązek umieszczania obwieszczenia w postępowaniu gdy jest więcej niż 20 stron postępowania? Jak i gdzie umieścić obwieszczenie gdy brakuje tablicy ogłoszeń? Czy wystarczy informacja na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń w urzędzie?
 • Jak powinna przebiegać procedura powiadamiania stron postępowania, jeżeli jest poniżej dwudziestu stron, a jak w przypadku kiedy jest ich więcej? Czy każdą ze stron powiadamiamy oddzielnym pismem w obydwu przypadkach? Czy o wszczęciu postępowania, wydanych opiniach i postanowieniach powiadamiamy umieszczeniem informacji na stronie internetowej? Na podstawie czego i jak mamy informować strony postępowania?

4. Kiedy stosować Kartę Informacyjną a kiedy niezbędny jest raport?

 • Jakie informacje powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?
 • Najczęściej spotykane nieprawidłowości w tworzeniu Kart Informacyjnych?
 • Jakich dokumentów należy wymagać od przedsiębiorcy do sporządzenia Karty Informacyjnej?
 • Czy jest potrzeba pozyskania pełnej dokumentacji, czy wystarczą tylko oświadczenia?
 • Jakie są różnice między kartą a raportem? Z czego one wynikają?
 • W jaki sposób tworzyć raport i jakie zagadnienia umieszczać w raporcie?
 • Jak powinno przebiegać uzgadnianie raportu oddziaływania na środowisko z RDOŚ?
 • Kiedy należy przeprowadzić ponowne konsultacje ze społeczeństwem w przypadku, gdy raport jest nieodpowiedni i trzeba go kilkakrotnie uzupełniać?
 • Jak czytać kartę informacyjną, na co zwracać uwagę, jak ją zweryfikować? Jak czytać raport o oddziaływaniu na środowisko?Co w przypadku gdy RDOŚ uważa że raport jest wymagany, a sanepid twierdzi że nie? Którą opinie wziąć pod uwagę wydając decyzje środowiskową? Jaką podstawą prawną można się wspomagać?
 • Czy osoba niebędąca stroną postępowania może wnioskować o uzupełnienie raportu?
 • Która z instytucji opiniujących może nałożyć raport: RDOŚ, Wody Polskie czy Sanepid?
 • Jak postępować w sytuacji, w której wójt lub burmistrz stwierdzi o wydaniu postanowienia o odstąpieniu o wydaniu raportu. Co robić w sytuacji zaskarżenia takiej decyzji środowiskowej?
 • Jak zadbać o jakość karty informacyjnej, dokumentacji i wszelkich materiałów dowodowych mających wpływ na jakość decyzji środowiskowej?
 • Czy inwestor przy złożeniu raportu może wnieść również zastrzeżenie do wglądu przez osoby trzecie?
 • Na czym polega udostępnienie raportu w zależności od opinii na etapie screeningu?

5. Jak sprawdzić czy inwestycja jest dobrze zakwalifikowana?

 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Czy urząd może samodzielnie nanosić korekty przy błędnej kwalifikacji inwestora?
 • Jak postępować w przypadku, gdy przedsięwzięcia nie są kwalifikowane a inwestorzy starają się o dofinansowanie?
 • Zestawienie przedsięwzięć, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Czy gmina musi wszczynać postępowanie administracyjne w celu zakwalifikowania przedsięwzięcia?

6. Przy jakich inwestycjach niezbędna jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)?

UWAGA!!! Zmiana postanowienia o braku obowiązku oceny oddziaływania na środowisko

 • Jakie zmiany wprowadzono w ustawie o ochronie środowiska dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu?
 • Wpływ konfliktów społecznych na realizację inwestycji i odniesienie się tych konfliktów w decyzji środowiskowej? W jaki sposób pisać decyzję środowiskowa aby konflikt społeczny został rozwiązany?
 • Jak określić zakres oddziaływania inwestycji? Jak postępować gdy zakres oddziaływania inwestycji przekracza granice nieruchomości przez oddziaływanie hałasem lub emisją do atmosfery?
 • Czy jest możliwość przedstawienia przez inwestora stronom postępowania podobnej inwestycji, jej wpływ na społeczeństwo i środowisko? Czy takie stanowisko inwestora możemy dopuścić do argumentacji w decyzji środowiskowej?
 • Schemat postępowania przy wydawaniu decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisk
 • Na co organ powinien zwrócić szczególna uwagę pod względem hałasu?
 • Czy bierzemy pod uwagę wpływ inwestycji np. budowę chlewni na otoczenie, jeśli sąsiad prowadzi podobną inwestycję? Czy traktujemy obie inwestycje jako oddziaływanie skumulowane?
 • Jak uwzględnić wariant alternatywny? Wariant inwestorski zakłada inwestycje w środku wsi ale inwestor dopuszcza możliwość wybudowania tuczarni w znacznej odległości od zabudowań. Jak sporządzić decyzję środowiskowa aby inwestor skorzystał z wariantu alternatywnego?
 • Jaka dokumentacja jest niezbędna w decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kopalni piasku? Jak badać oddziaływanie na środowisko? Jak uzasadniać taką decyzję?
 • W jaki sposób weryfikować nadmierne oddziaływanie na środowisko przy wydaniu decyzji środowiskowych?
 • Jakie normy przewidują kwestie oddziaływania trzody chlewnej na środowisko i społeczeństwo?
 • Strony postępowania a inwestycje. Jak określić obszar oddziaływania inwestora? W jaki sposób obliczać obszar oddziaływania?
 • W jaki sposób inwestor ma zgromadzić dane właścicieli działek, na których wpłynie jego inwestycja?

7. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z I i II grupy inwestycji?

 • Podział przedsięwzięć i kryteria kwalifikacji w I grupie inwestycji
 • Czy zawsze jest wymagane przeprowadzenie oceny przy potencjalnej rozbudowie istniejącej już inwestycji?
 • Jak interpretować uzgodnienia wydawane przez Wody Polskie w innym trybie niż opinie na etapie screeningu przy nałożeniu obowiązku ocen oddziaływania?
 • Jak prawidłowo sporządzić postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko? Czy dodatkowe obowiązki nałożone na strony postępowania powinny być zawarte w postanowieniu czy w decyzji środowiskowej?

8. Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych: RZGW, WP i RDOŚ? Kto ma ostatecznie zdecydować o wydaniu decyzji?

 • Jak długo urząd może czekać na wniesienie uzupełnień do raportu, czy można zawiesić z urzędu takie postępowanie, jeżeli nie ma opinii RDOŚ?
 • Jak interpretować sprzeczne opinie RDOŚ i Sanepidu? Czy jest potrzeba wystąpienia do organu opiniującego, który wezwał inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej lub raportu po raz drugi, jeśli drugi organ nie miał zastrzeżeń?
 • Czy wymagana jest kolejna decyzja środowiskowa jeśli planowana jest jedynie rozbudowa tej inwestycji? Czy wystarczy wcześniejsza decyzja wydana przy budowie?
 • Do jakich wydziałów/ jednostek RDOŚ oraz jakim pismem najlepiej zwrócić się aby uzyskać szybką i konkretną odpowiedź?
 • W jaki sposób pogodzić stanowiska RDOŚ , Wód Polskich i Sanepidu? Opinia której z nich jest najważniejsza dla gminy w postępowaniu wydawania decyzji środowiskowej?
 • Spójność opinii instytucji opiniodawczych i ich argumentacje
 • Czy gmina ma prawo do utrzymania swojego stanowiska jeśli RDOŚ ma inne stanowisko w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia?
 • Jaki jest właściwy zakres opiniowania przez instytucje opiniujące?

9. Jakie podejmować działania w przypadku zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w świetle toczących się protestów społeczeństwa?

Ponadto:

 • Czy rozbudowa hali magazynowej wymaga jednorazowej decyzji środowiskowej chociaż ma więcej niż 1 hektar?
 • Czy sumować i jak poprawnie sumować moce poszczególnych anten stacji bazowych telefonii komórkowej? Kiedy jest konieczność wydania decyzji środowiskowej?
 • Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w kontekście stosowania przepisów RODO? Z czego wynika problem wydawania wypisów przez starostwo?
 • Inwestycje liniowe jako przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej. Jak ustalać strony postępowania i zasięg inwestycji? Jak poprowadzić postępowanie gdy inwestycja przecina inną działkę?
 • Czy można wydać decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia, które powstało i potrzebuje legalizacji z powodu kontroli?
 • W jaki sposób przepisy prawne regulują sytuację w której została wydana decyzja środowiskowa a ktoś składa zapytanie o środowiskowych uwarunkowaniach? Jakie są konsekwencje dla inwestora? Czy należy wydać taką decyzję?
 • Czy potrzebna jest decyzja środowiskowa do wniosku w sprawie zakupu maszyn i urządzeń?
 • Czy w przypadku jeśli przedsięwzięcie nie znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko wydaje się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania czy wszcząć postępowanie i umorzyć?
 • Jak interpretować zapisy dotyczące instalacji radiowych i pola magnetycznego?
 • Kiedy są ustalane obszary ograniczonego użytkowania?
 • Mnogość interpretacji rozporządzeń. Na czyje interpretacje najlepiej się powoływać?
 • Interpretacja przepisów ustawy ooś dla przedsięwzięć które już istnieją
 • Organizacje ekologiczne i ich udział w postępowaniu


Prowadzący

Urszula Drabik - praktyk, inspektor d/s ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Lubinie; długoletnie doświadczenie w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; absolwent Wydziału Administracji PWSZ w Legnicy, specjalność: administrowanie ochroną środowiska; studia podyplomowe: Ochrona Atmosfery i Zarządzanie Jakością Powietrza na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.