Wideoszkolenie: Decyzje środowiskowe

Jakie rewolucje legislacyjne pojawiły się w procedurze wydawania decyzji środowiskowych? Jak zmiany w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wpłynęły na DŚU? Jakie kompetencje przejęła gmina? Czy łatwiej wydajemy decyzję środowiskową?


Szkolenie adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin zajmujących się wydawaniem decyzji środowiskowych

Omówimy zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do sporządzenia Karty Informacyjnej oraz raportu.Podpowiemy, jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych i które z nich są nadrzędne do podjęcia właściwej decyzji środowiskowej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 1. Jakie konsekwencje w pracy urzędnika spowodowała nowelizacjaustawy?
 2. Jak, krok po kroku, wygląda schemat postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej? Jaką zebrać dokumentację?
 3. Kiedy stosować Kartę Informacyjną, a kiedy niezbędny jest raport?
 4. Wpływ protestów społecznych na realizację inwestycji i zawartość ostatecznej decyzji środowiskowej
 5. Jakie warunki musi spełniać organizacja ekologiczna jako strona postępowania?
 6. Analiza kompensacyjna przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 7. Kiedy w decyzji warto wspomnieć o nadzorze przyrodniczym lub nadzorze konserwatora?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Po co są decyzje środowiskowe?

 • Czy każda inwestycja wymaga podjęcia decyzji środowiskowej?
 • Jak powinien wyglądać schemat postępowania krok po kroku w sprawie wydania decyzji środowiskowej? Jaką zebrać dokumentację?
 • Pisanie uzasadnienia decyzji środowiskowej - co pominąć? O czym warto wspomnieć?
 • Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ?
 • Kiedy można zmienić decyzję środowiskową?
 • Jak odmówić wydania decyzji środowiskowej?
 • Prawomocność decyzji środowiskowej. Czy można uchylić decyzję środowiskową? Jeśli tak to kiedy można ją uchylić?
 • W jakich przypadkach niezbędna jest zmiana decyzji środowiskowej? Kiedy trzeba decyzję podjąć na nowo?
 • W jaki sposób napisać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z powodu nieuzupełnionych braków w dokumentacji?
 • Ile trwa wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach?
 • Jak powinna wyglądać procedura ważności decyzji i etapowości przedsięwzięcia wydawanego postanowieniem?
 • W jaki sposób skrócić wydanie decyzji środowiskowej? Jaką dokumentację powinien przygotować inwestor? Jaki jest obieg tych dokumentów w różnych organach samorządowych?
 • Jakie mogą wystąpić przesłanki do zawieszenia postępowania?
 • Wzór typowej decyzji środowiskowej

2. Jakim podmiotom przysługuje status strony w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej?

 • Jak szeroki może być zakres stron postępowania zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego?O czym warto pamiętać dobierając strony postępowania przy wydawaniu decyzji środowiskowych?
 • Jak powinno być przeprowadzone postępowanie w razie śmierci jednego ze stron postępowania? Co zrobić, jeśli sprawa spadkowa nie jest uregulowana?Jak prawidłowo ustalać strony postępowania w przypadku ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko?
 • W jaki sposób powinny być rozpatrywane wnioski stron postępowania przy udziale społeczeństwa?
 • Czy uwzględnia się gminę jako stronę w postępowaniu?
 • Jak postępować w sytuacji, w której mieszkańcy nie byli stroną postępowania ale protestują w sprawie nowej inwestycji? Czy i jak uwzględniać opinię społeczeństwa w postanowieniu?
 • Czy właściciel działki okolonej drogą w odległości około 15 metrów od inwestycji powinien mieć udział w postępowaniu?
 • Jak postępować w przypadku udziału społeczeństwa w postępowaniu przy budowie kurnika lub składowisk azbestu?
 • Jeżeli inwestor określa, że skutki działania przedsięwzięcia będą ograniczały się tylko do jego działki, czy w takim przypadku można dopuścić właścicieli działek sąsiednich jako strony w postępowaniu?

3. W jaki sposób podajemy decyzje środowiskowe do publicznej informacji?

 • Czy wystarczy informacja umieszczona na BIP? Czy informujemy jedynie o tym, że decyzja została wydana?
 • Czy możliwe jest zastosowanie zawiadomienia osobistego o decyzji środowiskowej wydanej później obwieszczeniem?
 • Obwieszczenie-gdzie dokładnie je umieścić i jak długo powinno być dostępne?
 • Czy przekazujemy informacje obwieszczeniem w postępowaniu z udziałem społeczeństwa?
 • Czy w sołectwie wydajemy obwieszczenie?
 • Czy jest obowiązek umieszczania obwieszczenia w postępowaniu gdy jest więcej niż 20 stron postępowania? Jak i gdzie umieścić obwieszczenie gdy brakuje tablicy ogłoszeń? Czy wystarczy informacja na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń w urzędzie?
 • Jak powinna przebiegać procedura powiadamiania stron postępowania, jeżeli jest poniżej dwudziestu stron, a jak w przypadku kiedy jest ich więcej? Czy każdą ze stron powiadamiamy oddzielnym pismem w obydwu przypadkach? Czy o wszczęciu postępowania, wydanych opiniach i postanowieniach powiadamiamy umieszczeniem informacji na stronie internetowej? Na podstawie czego i jak mamy informować strony postępowania?

4. Kiedy stosować Kartę Informacyjną a kiedy niezbędny jest raport?

 • Jakie informacje powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?
 • Najczęściej spotykane nieprawidłowości w tworzeniu Kart Informacyjnych?
 • Jakich dokumentów należy wymagać od przedsiębiorcy do sporządzenia Karty Informacyjnej?
 • Czy jest potrzeba pozyskania pełnej dokumentacji, czy wystarczą tylko oświadczenia?
 • Jakie są różnice między kartą a raportem? Z czego one wynikają?
 • W jaki sposób tworzyć raport i jakie zagadnienia umieszczać w raporcie?
 • Jak powinno przebiegać uzgadnianie raportu oddziaływania na środowisko z RDOŚ?
 • Kiedy należy przeprowadzić ponowne konsultacje ze społeczeństwem w przypadku, gdy raport jest nieodpowiedni i trzeba go kilkakrotnie uzupełniać?
 • Jak czytać kartę informacyjną, na co zwracać uwagę, jak ją zweryfikować? Jak czytać raport o oddziaływaniu na środowisko?Co w przypadku gdy RDOŚ uważa że raport jest wymagany, a sanepid twierdzi że nie? Którą opinie wziąć pod uwagę wydając decyzje środowiskową? Jaką podstawą prawną można się wspomagać?
 • Czy osoba niebędąca stroną postępowania może wnioskować o uzupełnienie raportu?
 • Która z instytucji opiniujących może nałożyć raport: RDOŚ, Wody Polskie czy Sanepid?
 • Jak postępować w sytuacji, w której wójt lub burmistrz stwierdzi o wydaniu postanowienia o odstąpieniu o wydaniu raportu. Co robić w sytuacji zaskarżenia takiej decyzji środowiskowej?
 • Jak zadbać o jakość karty informacyjnej, dokumentacji i wszelkich materiałów dowodowych mających wpływ na jakość decyzji środowiskowej?
 • Czy inwestor przy złożeniu raportu może wnieść również zastrzeżenie do wglądu przez osoby trzecie?
 • Na czym polega udostępnienie raportu w zależności od opinii na etapie screeningu?

5. Jak sprawdzić czy inwestycja jest dobrze zakwalifikowana?

 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Czy urząd może samodzielnie nanosić korekty przy błędnej kwalifikacji inwestora?
 • Jak postępować w przypadku, gdy przedsięwzięcia nie są kwalifikowane a inwestorzy starają się o dofinansowanie?
 • Zestawienie przedsięwzięć, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Czy gmina musi wszczynać postępowanie administracyjne w celu zakwalifikowania przedsięwzięcia?

6. Przy jakich inwestycjach niezbędna jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)?

 • Jakie zmiany wprowadzono w ustawie o ochronie środowiska dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu?
 • Wpływ konfliktów społecznych na realizację inwestycji i odniesienie się tych konfliktów w decyzji środowiskowej? W jaki sposób pisać decyzję środowiskowa aby konflikt społeczny został rozwiązany?
 • Jak określić zakres oddziaływania inwestycji? Jak postępować gdy zakres oddziaływania inwestycji przekracza granice nieruchomości przez oddziaływanie hałasem lub emisją do atmosfery?
 • Czy jest możliwość przedstawienia przez inwestora stronom postępowania podobnej inwestycji, jej wpływ na społeczeństwo i środowisko? Czy takie stanowisko inwestora możemy dopuścić do argumentacji w decyzji środowiskowej?
 • Schemat postępowania przy wydawaniu decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisk
 • Na co organ powinien zwrócić szczególna uwagę pod względem hałasu?
 • Czy bierzemy pod uwagę wpływ inwestycji np. budowę chlewni na otoczenie, jeśli sąsiad prowadzi podobną inwestycję? Czy traktujemy obie inwestycje jako oddziaływanie skumulowane?
 • Jak uwzględnić wariant alternatywny? Wariant inwestorski zakłada inwestycje w środku wsi ale inwestor dopuszcza możliwość wybudowania tuczarni w znacznej odległości od zabudowań. Jak sporządzić decyzję środowiskowa aby inwestor skorzystał z wariantu alternatywnego?
 • Czy firma kamieniarska powinna zostać zaliczona do przedsięwzięć jako instalacja do przerobu kopalin? Jak skonstruować decyzję środowiskową dla eksploatacji kopalni, której powstanie negują Polskie Parki Narodowe. Jak dalej potoczyć postępowanie w sprawie?
 • Jaka dokumentacja jest niezbędna w decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kopalni piasku? Jak badać oddziaływanie na środowisko? Jak uzasadniać taką decyzję?
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 • W jaki sposób weryfikować nadmierne oddziaływanie na środowisko przy wydaniu decyzji środowiskowych?
 • Jakie normy przewidują kwestie oddziaływania trzody chlewnej na środowisko i społeczeństwo?
 • Strony postępowania a inwestycje. Jak określić obszar oddziaływania inwestora? W jaki sposób obliczać obszar oddziaływania?
 • W jaki sposób inwestor ma zgromadzić dane właścicieli działek, na których wpłynie jego inwestycja?

7. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z I i II grupy inwestycji?

 • Podział przedsięwzięć i kryteria kwalifikacji w I grupie inwestycji
 • Czy zawsze jest wymagane przeprowadzenie oceny przy potencjalnej rozbudowie istniejącej już inwestycji?
 • Jak interpretować uzgodnienia wydawane przez Wody Polskie w innym trybie niż opinie na etapie screeningu przy nałożeniu obowiązku ocen oddziaływania?
 • Jak prawidłowo sporządzić postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko? Czy dodatkowe obowiązki nałożone na strony postępowania powinny być zawarte w postanowieniu czy w decyzji środowiskowej?

8. Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych: RZGW, WP i RDOŚ? Kto ma ostatecznie zdecydować o wydaniu decyzji?

 • Jak długo urząd może czekać na wniesienie uzupełnień do raportu, czy można zawiesić z urzędu takie postępowanie, jeżeli nie ma opinii RDOŚ?
 • Jak interpretować sprzeczne opinie RDOŚ i Sanepidu? Czy jest potrzeba wystąpienia do organu opiniującego, który wezwał inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej lub raportu po raz drugi, jeśli drugi organ nie miał zastrzeżeń?
 • Czy wymagana jest kolejna decyzja środowiskowa jeśli planowana jest jedynie rozbudowa tej inwestycji? Czy wystarczy wcześniejsza decyzja wydana przy budowie?
 • Do jakich wydziałów/ jednostek RDOŚ oraz jakim pismem najlepiej zwrócić się aby uzyskać szybką i konkretną odpowiedź?
 • W jaki sposób pogodzić stanowiska RDOŚ , Wód Polskich i Sanepidu? Opinia której z nich jest najważniejsza dla gminy w postępowaniu wydawania decyzji środowiskowej?
 • Spójność opinii instytucji opiniodawczych i ich argumentacje
 • Czy gmina ma prawo do utrzymania swojego stanowiska jeśli RDOŚ ma inne stanowisko w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia?
 • Jaki jest właściwy zakres opiniowania przez instytucje opiniujące?

9. Jakie podejmować działania w przypadku zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w świetle toczących się protestów społeczeństwa?

 • Jak prawidłowo wydać opinię akustyczną przedsięwzięcia na terenach planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o ochronie środowiska i rozporządzenia Rady Ministrów? Co brać pod uwagę?
 • Z czego wynika różnica w interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez inwestorów i organy administracji architektoniczno-budowlanej?
 • W jaki sposób zadbać o zgodność obecnie realizowanych inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z poprzednich lat?
 • Jak wygląda wydanie decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej gdy działka jest położona poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jak należy odnieść się do pisma od osoby, która planuje budowę domu mieszkalnego w sąsiedztwie i nie zgadza się na tą działalność?

Ponadto:

 • Czy rozbudowa hali magazynowej wymaga jednorazowej decyzji środowiskowej chociaż ma więcej niż 1 hektar?
 • Jak można zaskarżyć decyzję o warunkach zabudowy wielkopowierzchniowej?
 • Czy sumować i jak poprawnie sumować moce poszczególnych anten stacji bazowych telefonii komórkowej? Kiedy jest konieczność wydania decyzji środowiskowej?
 • Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w kontekście stosowania przepisów RODO? Z czego wynika problem wydawania wypisów przez starostwo?
 • Inwestycje związane z regulacją cieku wodnego i umocnienie linii brzegowej. Jaka jest właściwa interpretacja terminów: czym jest utrzymanie a czym inwestycja? Czy tak samo można traktować utrzymanie 10-metrowego jak 50-metrowego brzegu?
 • Inwestycje liniowe jako przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej. Jak ustalać strony postępowania i zasięg inwestycji? Jak poprowadzić postępowanie gdy inwestycja przecina inną działkę?
 • Czy można wydać decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia, które powstało i potrzebuje legalizacji z powodu kontroli?
 • W jaki sposób przepisy prawne regulują sytuację w której została wydana decyzja środowiskowa a ktoś składa zapytanie o środowiskowych uwarunkowaniach? Jakie są konsekwencje dla inwestora? Czy należy wydać taką decyzję?
 • Czy potrzebna jest decyzja środowiskowa do wniosku w sprawie zakupu maszyn i urządzeń?
 • Jak konstruować decyzję środowiskową na wniosek ARiMR na podstawie opinii rolników, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Unii Europejskiej?
 • Czy w przypadku jeśli przedsięwzięcie nie znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko wydaje się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania czy wszcząć postępowanie i umorzyć?
 • Jak interpretować zapisy dotyczące instalacji radiowych i pola magnetycznego?
 • Kiedy są ustalane obszary ograniczonego użytkowania?
 • Mnogość interpretacji rozporządzeń. Na czyje interpretacje najlepiej się powoływać?
 • Interpretacja przepisów ustawy ooś dla przedsięwzięć które już istnieją
 • Organizacje ekologiczne i ich udział w postępowaniu


Prowadzący

Bernard Rudkowski – Sekretarz Gminy i Zastępca Wójta Gminy w Skoroszycach, wcześniej Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Nysie. Doświadczony praktyk, od 2005 r. zajmujący się problematyką decyzji środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko. Od 1993 r. pracownik administracji samorządowej. Autor Raportów oddziaływania na środowisko, Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Programów Ochrony Środowiska

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.