Wideoszkolenie: Indywidualny Plan Działania

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Indywidualny Plan Działania w PUP w ujęciu praktycznym – analiza informacji warunkujących opracowanie skutecznego IPD. Tworzenie, monitorowanie, ewaluacja oraz warunki zakończenia IPD. Jak skutecznie diagnozować motywację klienta oraz jak postępować z osobą, która rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się obsługą klienta w zakresie tworzenia i nadzorowania Indywidualnych Planów Działania. Do udziału zapraszamy w szczególności doradców klienta oraz doradców zawodowych w powiatowych urzędach pracy, doradców zawodowych w WUP i OHP oraz osób świadczących doradztwo zawodowe w ramach projektów unijnych zakładających aktywizację zawodową osób poszukujących pracy

Co stanowi warunek zakończenia IPD? Jak postąpić w razie odmowy udziału w IPD?
Celem szkolenia jest profesjonalizacja realizowanych działań na zajmowanym stanowisku pracy. Dowiedzą się Państwo, jak skutecznie stworzyć IPD i poznają metodologię jego tworzenia. Prowadząca przedstawi praktyczne wskazówki i przykłady rozwiązań dla problematycznych sytuacji, które pojawiają się w codziennej pracy. Powie także o dostępnych formach wsparcia, dokumentowaniu i modyfikacji IPD oraz narzędziach do kontroli klientów. W tej edycji programu wzbogacony zasób zagadnień! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak odróżnić cele główne od szczegółowych w trakcie planowania?
 • Jak diagnozować motywację klienta do realizacji podjętych działań? Jak postępować z osobą, które rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia? Czy da się to zweryfikować?
 • W jakiej formie powinny być robione modyfikacje – papierowej, elektronicznej, a może w obydwu? Kiedy warto modyfikować IPD? Czy rejestrujemy każdy kontakt bezrobotnego?
 • Kiedy następuje przerwanie IPD, a kiedy jego zakończenie? Czy podjęcie pracy stanowi skuteczne zakończenie IPD? Czy odmowa udziału w szkoleniu jest równoznaczna z jego przerwaniem? Jak postąpić w sytuacji, gdy bezrobotny nie zaakceptuje IPD lub przerwie go w trakcie?
 • Czy fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim od początku ciąży, nawet do końca jego trwania nie koliduje z przepisem mówiącym, że klient może przebywać na zwolnieniach lekarskich ciągiem przez maksymalnie 90 dni?
 • Jak monitorować realizację IPD, szczególnie w zakresie liczby, terminów i formy kontaktów, w tym rozmów z innymi pracownikami PUP?
 • Jakie są wytyczne zawarte w protokołach pokontrolnych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Poza prezentacją otrzymają Państwo materiały ściśle związane z poszczególnymi zagadnieniami. Dodatkowo spis literatury i wykaz linków do publikacji online

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jak interpretować termin, kiedy Syriusz wymaga podania konkretnej daty?
 • Jeżeli IPD kończy się po roku i jest niezrealizowane, a osoba nadal widnieje w ewidencji, to w ciągu ilu dni należy sporządzić z klientem nowe IPD? Czy od razu po zakończeniu poprzedniego?
 • Czy w Syriuszu trzeba podać konkretne daty? Jeżeli mamy wpisać planowany termin w miesiącach i tygodniach, to jak wprowadzić IPD do Syriusza?
 • Czy konieczny jest kontakt z osobą odbywającą staż?
 • Na jak długo powinny być sporządzane plany IPD?
 • Jak wprowadzać IPD do Syriusza? Czy należy zaplanować i wprowadzić cały, czy z każdą wizytę odnotowywać na bieżąco?

1. Obowiązujące przepisy, cel, stosowane procedury w zakresie IPD

 • Obowiązujące uregulowania prawne w zakresie IPD
 • Jak w praktyce przebiega procedura tworzenia IPD?
 • Jak w codziennej pracy umiejętnie wykorzystać metody stosowane w poradnictwie zawodowym do tworzenia i modyfikacji IPD; wywiad, narzędzia z zakresu doradztwa zawodowego
 • Odpowiedzialność pracownika w indywidualnej współpracy doradcy klienta z bezrobotnym, trudności wynikające z wytycznych proceduralnych, a bezpośrednim kontaktem z klientem
 • Kto jest uprawniony do sporządzenia IPD? Czy może to być jedynie pośrednik/doradca po min. 12 miesiącach pracy?
 • Na jak długo sporządzane powinny być plany IPD?
 • Jaki jest związek ustawowego IPD z planem działania przygotowywanym przez doradców zawodowych?
 • Jakie źródła określają metodologię IPD? Skąd czerpać inspirację do pracy?
 • Jakie elementy zawiera IPD jako zadanie ustawowe?
 • Jakie są wytyczne zawarte w protokołach pokontrolnych?
 • Jak przygotować się do opracowania IPD? Jakie informacje zebrać i z jakich pomocniczych narzędzi skorzystać?

2. Omówienie etapów i zasad tworzenia IPD – analiza przypadków, modyfikacja, uzasadnianie zmian w IPD. IPD a obsługa klientów w Syriuszu

 • Jakie cechy musi posiadać dobry plan?
 • W jaki sposób zaplanować i prowadzić ewaluację IPD?
 • Jak odróżnić cele główne od szczegółowych w trakcie planowania?
 • Jak zaplanować działania skuteczne i adekwatne do konkretnych grup bezrobotnych?
 • Zakładanie IPD a obsługa klientów w Syriuszu - najczęstsze dylematy, sugestie, podpowiedzi rozwiązań. Co wpisywać, wprowadzać do sytemu tworząc IPD?
 • Jak interpretować odpowiedzi osób bezrobotnych, jak radzić sobie z barierami bezrobotnych, związanymi z szukaniem i podjęciem pracy?
 • Jak analizować możliwości i ograniczenia klienta?
 • Jak diagnozować motywację klienta do realizacji podjętych działań?
 • Czy każdy kontakt zarejestrowanego bezrobotnego powinien być wpisywany do Indywidualnego Planu Działania?
 • IPD - jakie są możliwości modyfikacji? W jakich przypadkach, jakie warunki trzeba spełnić?
 • W jakiej formie powinny być robione modyfikacje – papierowej, elektronicznej, a może w obydwu?
 • Kiedy warto modyfikować IPD, czy można ten plan na bieżąco dostosowywać do potrzeb klienta, np. bezrobotny miał ustalony plan, w ramach którego został mu zaproponowany bon zasiedleniowy, z którego nie skorzystał. Obecnie po znalezieniu pracy bezrobotny przychodzi z prośbą o ten sam bon, co sprawia, że wniosek i przyznanie bonu następuje w tym samym dniu, czyli potrzeba i modyfikacja planu przypada na ten sam dzień. Czy to jest właściwe postępowanie czy później nikt nie zarzuci tu nieprawidłowości?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy bezrobotny chce się szkolić w innej dziedzinie, bo zdobył jakieś dodatkowe kwalifikacje?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy bezrobotny nie zaakceptuje IPD lub przerwie go w trakcie?
 • W jakich sytuacjach może nastąpić przerwanie IPD? Czy odmowa udziału w szkoleniu jest równoznaczna z jego przerwaniem?
 • Jak postąpić w razie odmowy udziału w IPD, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia z tytułu urodzenia dziecka i innych?
 • Czy fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim od początku ciąży, nawet do końca jego trwania nie koliduje z przepisem mówiącym, że klient może przebywać na zwolnieniach lekarskich ciągiem przez maksymalnie 90 dni?
 • Kiedy następuje przerwanie IPD, a kiedy jego zakończenie? Co stanowi termin zakończenia? Co powinno być warunkiem zakończenia? Czy podjęcie pracy stanowi skuteczne zakończenie IPD?
 • IPD a działalność gospodarcza. Jakie zapisy powinny znaleźć się w IPD, aby rozpatrując wniosek o tę dotację mieć pewność, że jest to właściwa pomoc?
 • IPD z uwzględnieniem poszczególnych grup 45+ i -30
 • Zakładanie IPD a obsługa klientów w Syriuszu – najczęstsze dylematy, sugestie, podpowiedzi rozwiązań. Co wpisywać, wprowadzać do sytemu tworząc IPD?
 • Jak dokumentować udział klienta w opracowaniu IPD? Zatwierdzanie zmian
 • W jaki sposób przygotowywać IPD na odległość?

3. Trafne i skuteczne zastosowanie katalogu form pomocy w aspekcie stworzonego IPD

 • IPD - jak radzić sobie z dużą liczbą zagadnień, jak przenieść dyspozycje, zalecenia na pracę z bezrobotnym?
 • Katalog form pomocy z uwzględnieniem i grup 45+ i -30
 • Indywidualna współpraca doradcy klienta z bezrobotnym – kwestie dotyczące odpowiedzialności pracownika, trudności wynikające z wytycznych proceduralnych a bezpośrednim kontaktem z klientem
 • Jakie działania można zaproponować bezrobotnemu poza tymi wymienionymi w ustawie, aby najskuteczniej pomóc mu w powrocie na rynek pracy?
 • Jak zachęcić klientów do realizacji IPD? Jak postępować z osobą, które rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia? Czy da się to zweryfikować?
 • Jak ustalać dostępność form wsparcia i planować terminy ich realizacji?
 • Czy jest rekomendowana liczba kontaktów z doradcą klienta?
 • Jakie działania powinna podjąć osoba do samodzielnej realizacji?


4. Kontrola, działania z zakresu monitorowania jakości, analiza dotychczasowych efektów, sposoby i narzędzia komunikacji z klientami

 • Jak monitorować realizację IPD, szczególnie w zakresie liczby, terminów i formy kontaktów, w tym rozmów z innymi pracownikami PUP?
 • Jakie mamy narzędzia do kontroli klientów?
 • Jak przebiega kontrola IPD? Co jest sprawdzane?
 • Czy kontrole zawsze są zapowiedziane?
 • Na co zwracać uwagę pamiętając, że taka kontrola się odbędzie?


5. IPD w kontekście wsparcia obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy

 • Jak opracować IPD dla obywateli Ukrainy?
 • W przypadku obywateli z Ukrainy, w jakiej formie/ w jakim języku powinien być przedłożony IPD, aby uznać, że został przedłożony prawidłowo w sposób powalających na przyjęcie go do realizacji?
 • Jeśli obywatele Ukrainy są w towarzystwie osoby tłumaczącej, to czy powinno się dopisywać, że przedstawiono IPD w obecności osoby tłumaczącej na język ukraiński?
 • Jakie usługi i instrumenty są dostępne dla cudzoziemców z Ukrainy, które można wykorzystać w IPD?


6. Trudna sztuka motywacji w pracy doradcy podczas zaplanowania i realizacji IPD

 • Jak należy pracować z klientem nad motywacją klienta?
 • Motywacja a wiek, czy ma znaczenie?
 • Jak pomóc młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy i jak zachęcić ich do działania?
 • Jak dotrzeć do osób, które są wycofane z rynku pracy?
 • Jak motywować różne grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy? Jakich narzędzi należy użyć?
 • Jak powinno się pracować z klientem trudnym?
 • Jak skutecznie wzmacniać poczucie własnej wartości klienta, które pozytywnie wpłynie na motywację?


7. Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie pracy

 • Urząd pracy jako przestrzeń do pozytywnej współpracy i dialogu
 • Specyfika pracy z klientem urzędu pracy w kontekście najnowszych uwarunkowań
 • Jakie są zasady pracy z klientem?
 • Zindywidualizowanie pomocy jako szansa na podniesienie skuteczności i zdobycie zaufania klienta

Prowadzący

Dyrektor powiatowego urzędu pracy - od 26 lat związana z publicznymi służbami zatrudnienia. Podczas swojej kariery zdobyła wysokie kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania instytucją rynku pracy oraz bezpośrednim wdrażaniem i realizacją szeroko pojętych usług i instrumentów rynku pracy. Dyplomowany coach, specjalista ds. rynku pracy w zakresie doradztwa zawodowego, a także specjalista rozwoju zawodowego i projektów unijnych na rzecz rynku pracy, prawa pracy oraz zamówień publicznych. Uczy i wspiera pracowników w ich rozwoju, korzystając z własnych doświadczeń menedżerskich, zawodowych i życiowych. Doskonale łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Entuzjazm, otwartość na współpracę i indywidualne podejście sprawia, że prowadzone szkolenie są cennym doświadczeniem zawodowym i dużą dawką wiedzy przekazanej w pozytywnej atmosferze.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.