Wideoszkolenie: Usuwanie drzew

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jakie aktualnie obowiązują przepisy dotyczące wycinki drzew? Jak powinna wyglądać procedura usuwania drzew z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i terenu wspólnot mieszkaniowych? Kto jest stroną postępowania? Jakie są warunki usuwania drzew w pasie drogowym? Kary administracyjne za nielegalne usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCCPoland przeznaczone jest dla pracowników Starostw, Urzędów Miast i Gmin zajmujących się postępowaniami dotyczącymi zezwolenia na usunięcie drzew oraz administracyjnych kar pieniężnych.

Nowe zadania i obowiązki związane z ustawą o gatunkach obcych
Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących usuwania drzew Podpowiemy, jak poprawnie naliczać opłaty za ich usuwanie i jakie administracyjne kary pieniężne należy nałożyć w przypadku nielegalnego usunięcia, uszkodzenia bądź zniszczenia drzew. Podczas szkolenia poddamy dyskusji pomysł nasadzeń następczych jako alternatywę dla uiszczania opłat za usunięcie drzewa, a także kwestię usuwania drzew przez rolników. Omówimy także warunki usuwania drzew w pasie drogowym. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy gmina może nałożyć obowiązek odszkodowania dla osób fizycznych, w przypadku gdy z ich terenu usuwane są drzewa przez właścicieli urządzeń przesyłowych np. przez zakład energetyczny?
 • Jakie procedury obowiązują rolników? Kiedy mogą usuwać drzewa bez zezwolenia, a w jakim przypadku obowiązani są dokonać zgłoszenie bądź złożyć wniosek o wydanie zezwolenia?
 • Jakie obowiązki w zakresie zgłaszania wycinki drzew i krzewów mają takie podmioty jak np. zakład energetyczny lub spółdzielnia mieszkaniowa?
 • Jak przeprowadzić procedurę po 3 latach od dnia wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku odroczonej opłaty?
 • Jak prowadzić postępowanie w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym? (nieuregulowany stan prawny występuje także gdy jeden z właścicieli zmarł a postępowanie spadkowe nie zostało zakończone)
 • Przykłady wyliczeń opłat za usuwanie drzew oraz przykłady wydawania decyzji warunkowych zezwalających na usuwanie drzew
 • Czy zawsze jest obowiązek nowych nasadzeń? W jakich sytuacjach wnioskodawca jest zwolniony od obowiązku nasadzeń?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i /lub krzewów
 • Zgoda właściciela nieruchomości
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • Oświadczenie o zawiadomieniu mieszkańców w przypadku wniosku składanego przez wspólnoty i spółdzielnie
 • Wezwanie do uzupełnienia wniosku
 • Zezwolenia na usunięcie:
  • z opłatą i nasadzeniami
  • z opłatą bez nasadzeń
  • bez opłaty z nasadzeniami
  • dla zarządów dróg (m.in. GDDKiA)
  • dla wspólnot i spółdzielni
  • dla ogrodów działkowych

Dotyczące zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
 • Wzór nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew w drodze postanowienia
 • Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
 • Wzór decyzji sprzeciwiającej

Ponadto:

 • Wzór druku zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego
 • Protokół oględzin drzew wnioskowanych do usunięcia
 • Protokół oględzin zgłoszonych do usunięcia
 • Wezwanie na przesłuchanie świadka/ strony
 • Wzór protokołu z przesłuchania świadka/strony
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania
 • Przykład karty udostępniającej informacje o środowisku – wnioski i decyzje na usunięcie drzew
 • Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu po upływie 3 lat
 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania


Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w proramie:

 • Jak stwierdzić czy drzewo ze zgłoszenia należy do wnioskodawcy czy do sąsiada, jeśli znajduje się na granicy działek?
 • Czy w protokole należy zawrzeć zapis o gruntach i klasie ziemi?
 • Dlaczego procedura usunięcia drzewa obumarłego na terenie spółdzielni trwa długo? Po co obwieszczenie 14 dni, skoro trwa to 2 miesiące.
 • Drzewo rośnie na terenie działki, gdzie jest jeden właściciel (osoba fizyczna), ale budynki mają status budynku usługowo-handlowego. Mieszka tam produkuje właściciel. Czy zgłoszenie wystarczy, jeżeli drzewo rośnie przy granicy działki i nie ma to żadnego związku z prowadzoną działalnością?
 • Czy za każdym razem wysyłamy informację o zakończeniu postępowania?
 • Ile czasu powinno minąć od złożonego wniosku do wszczęcia postepowania?
 • Co jeśli wnioskodawca sam złoży kopię aktu załączając do wniosku z zamaskowanymi danymi?
 • Skąd pozyskać informacje, że dla danego cmentarza trzeba mieć zgodę konserwatora zabytków?
 • Drzewo jest wysokie, trudnodostępne. Liście spadają na działkę obok. Wysoki koszt obcięcia gałęzi. Czy mogę zrobić to na swój koszt i potem dochodzić tę kwotę od sąsiada?
 • Jak naliczyć opłatę, jeżeli zostaje wycięta sosna bez zgłoszenia i zostaje tylko karpa o obwodzie 70 cm i 79 cm?
 • Drzewa są pod opieką konserwatora zabytków. Mieszkaniec postawił na korzeniach palety kostki brukowej. Był nakaz konserwatora usunięcia tych palet. Gmina wystosowała pismo o ich usunięcie. Palety dalej stoją. Czy można naliczyć jakąś karę?
 • Obszar Natura2000. Czy musi być zgłoszenie czy decyzja? I dodatkowo jeden właściciel, dwie działki ,na zwykłej drzewo do wycięcia i na obszarze
 • Czy na wycinkę drzew na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego trzeba mieć pozwolenie z RDOŚ?
 • Co należy okazać firmie wycinającej drzewo, jeżeli firma nie ma protokołu, że to jest legalne?
 • Co w sytuacji, gdy są bobry? Są one są pod ochroną, ale z drugiej strony dla mieszkańca to szkodniki.
 • Czy dla Zarządu Dróg też możemy nałożyć obowiązek nasadzeń?
Najbardziej problematyczne przypadki w usuwaniu drzew. Kto jest organem decydującym, w przypadku drzewa rosnącego na terenie należącym do gminy i do nieżyjących osób fizycznych?
 • Jak potraktować przypadek przedsiębiorcy, który zgłosił potrzebę wycięcia 5 dębów, w tym 2 duże, zaznaczając, że powodem jest zagrożenie, jakie stwarzają, ponieważ drzewa są stare, chore, rosną wokół skarpy i bawią się n nich dzieci.
 • PRZYKŁAD: właściciel działki dokonał zgłoszenia do naszego UG wycinki 100 drzew. Zgodnie z ewidencją gruntów działka ma użytki: R 1,39 ha i Ls 0,46 ha. Zgodnie z dokonanym zgłoszeniem właściciel chce wyciąć drzewa z części działki rolnej, jednakże jest ona pokryta roślinnością leśną. Zgodnie z art. 3 ustawy o lasach „Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej lub b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków.” Czy powyższe zgłoszenie należy potraktować jako zgłoszenie wycinki z działki leśnej, w rozumieniu ww. ustawy i przesłać do Starostwa Powiatowego? Zgodnie z umieszczoną na stronie rządowej informacją https://www.gov.pl/web/gdos/wycinka-drzew-lub-krzewow-na-terenach-rolnych, w przypadku, gdy drzewa na nieruchomościach mają charakter roślinności leśnej, w celu ich usunięcia stosuje się przepisy ustawy o lasach. Wówczas nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie przyrody, dotyczących obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew, a także zwolnień z tego obowiązku.” Właściciel zaznaczył, że nie ma miejsca na nasadzenia, bo sprzedaje działki pod budowę domów.
 • Czy w przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, podczas oględzin drzewa może wskazać sąsiad (osoba postronna)? Sąsiad nie jest osobą zgłaszającą. Czy musi mieć pełnomocnictwo, czy nie jest konieczne?
 • Czy protokół z oględzin może podpisać sąsiad wskazujący drzewa?
 • Jak przebiega przywracanie gruntów Lzr porośniętych drzewami do użytkowania rolnego? Czy można zastosować art. 83 f ust 1 pkt. 3b? Czy takie drzewa należy zgłosić do urzędu?
 • Jak postąpić w przypadku drzewa zgłoszonego do usunięcia, znajdującego się na terenie należącym do gminy oraz do dwóch nieżyjących osób fizycznych?
 • Kto jest organem decydującym, w przypadku drzewa rosnącego na terenie należącym do gminy i do nieżyjących osób fizycznych?
 • Czy na gruncie rolnym powinno być zgłoszenie, czy wniosek?
 • Wnioskodawca chce usunąć drzewa z działki sklasyfikowanej jako Lz/PsIV, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego Czy wnioskodawca może usunąć drzewa z takiego Lz bez zezwolenia?
 • Organ wydający decyzję wskazał budki na drzewach – czy w związku z tym musimy stwierdzić tylko obecność gatunków chronionych, czy wskazać konkretne gatunki, na jakie wnioskodawca musi uzyskać odstępstwo od RDOŚ?
 • Czy przywracanie gruntów rolnych do użytkowania rolniczego musi dot. całej nieruchomości?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dotyczące usunięcia drzewa rosnącego częściowo na działce osoby prywatnej a częściowo na działce miejskiej spółki komunalnej, ze wspólnotą mieszkaniową?
 • Czy podział działki rolnej na sprzedaż pod działki budowlane, wymaga złożenia wniosku? (działalność gospodarcza)
 • Czy w okresie lęgowym można usunąć drzewo, znajdujące się na działce gminnej, częściowo suche i podjedzone przez bobry, więc stwarza zagrożenie dla pobliskiego zabudowania, ale znajduje się na nim drewniana budka dla ptaków?
 • PRZYKŁAD: Zarząd Dróg Powiatowych zawnioskował o usunięcie drzew w pasie drogowym. Na drzewach są budki dla ptaków. Czy pracownik gminy musi wskazać w postanowieniu konkretne gatunki chronione, czy wystarczy, że stwierdzi samą obecność gatunków chronionych. Czy we wniosku o odstępstwo, który będzie przygotowywał ZDP, należy wskazać konkretną liczbę tych ptaków?
 • Czy gmina może usunąć drzewo z nieruchomości gminnej we własnym zakresie? Czy musi sprzedać drewno, czy może przekazać je jednostce organizacyjnej, która opala drewnem? Czy wystarczy notatka służbowa? Czy zależy to od zarządzenia wójta?
 • Osoba prywatna zgłosiła, że na działce Skarbu Państwa znajduje się drzewo stwarzające zagrożenie. Na działce znajduje się ciek wody, ale w ewidencji gruntów nie ma informacji o własności Wód Polskich tylko Skarbu Państwa. Czy takie zgłoszenie powinniśmy przesłać do starostwa?
 • Wycenę drewna musimy zrobić sami, czy może to zrobić wykonawca składający ofertę? Czy pozyskane drewno można przeznaczyć na opał np. do świetlic wiejskich?
 • Czy informację o terminie oględzin drzewa na działce prywatnej należy wysłać w formie pisemnej do wnioskodawcy, czy można ustalić datę telefonicznie?
 • Problematyka usuwania drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Zgodnie z opinią GDOŚ: (..) Za grunt rolny należy rozumieć całą nieruchomość rolną (art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Odstępstwo z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrody dotyczy tylko nieruchomości, które w całości są nieużytkowane. Nie jest więc dopuszczalne usuwanie zadrzewień, na podstawie tego przepisu z nieruchomości, która w części jest już użytkowana, np. zadrzewień rosnących na miedzy na pastwisku, lub wzdłuż rzek, dróg - na gruncie rolnym, który w części jest już uprawiany(...) https://www.gov.pl/web/gdos/wycinka-drzew-lub-krze...Czy faktycznie należy stosować się do powyżej opinii?
 • Co w przypadku, gdy właścicielem rowu, na którym rosną drzewa zagrażające sa Wody Polskie, ale nie przyznają się do tej działki, gdyż nie jest to ciek płynący typu rzeka. Do kogo wystąpić, w celu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego?
 • Czy my możemy polegać na oświadczeniu posiadacza nieruchomości? Wycinka drzew z przekracza zakres zwykłego zarządcy nieruchomością, co w przypadku, gdy ktoś inny nabędzie tytuł do tej działki i nie będzie zadowolony z wycięcia drzewa przez „posiadacza”?
 • Czy do wniosku złożonego przez posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (właściciel nie żyje,) wystarczy oświadczenie, że wnioskodawca jest posiadaczem, czy też należy wymagać innych dokumentów, np. aktu zgonu? Co, jeśli do wnioskodawca załączy akt zgonu?
 • Jeśli wnioskodawca sam dołączył do wniosku kopię aktu, cały dokument został zeskanowany i jest w e-obiegu, jakie mogą być konsekwencje?
 • Czy w przypadku śmierci jednego z właścicieli to nieruchomość jest tylko częściowo nieuregulowana? Czy wniosek o zezwolenie można zastosować tylko w przypadku, gdy wszyscy właściciele nie żyją?
 • Jak postąpić w przypadku drzew rosnących na działce, należącej do wspólnoty gruntowej wsi, a połowa właścicieli nie żyje ?
 • Czy na wniosku musi podpisać się mąż i żona?
 • Co zrobić w przypadku drzew, których gałęzie przechodzą na drugą działkę, jeśli nie jest znany właściciela działki z drzewami, ani jego adresu?
 • Czy w przypadku wspólnoty (4 lokale) wszyscy członkowie powinni podpisać zgłoszenie? Co w przypadku, gdy nie ma zarządu?
 • Na terenie gminy znajduje się nieruchomość z domkami letniskowymi. Działka nie jest podzielona geodezyjnie, posiada jeden numer i kilkunastu współwłaścicieli. Z informacji uzyskanych od jednego z właścicieli wiadomo, że został wybrany nieformalny zarząd i podjęto uchwałę w sprawie wycinki drzew (żeby nie uzyskiwać zgody wszystkich właścicieli). Czy w takiej sytuacji wymagany jest podpis wszystkich, czy taka uchwała zarządu wystarczy?
 • Czy na oględzinach musi być zawsze przedstawiciel strony?
 • Czy spółdzielnia musi dołączyć podobne oświadczenie jak wspólnota o poinformowaniu mieszkańców?
 • Jeśli gmina jest samoistnym właścicielem drogi, to czy wniosek składa mieszkaniec i czy gmina wydaje decyzję?
 • Na co należy zwrócić uwagę podczas oględzin drzewa zgłoszonego do wycinki?
 • Jak postąpić w sprawie drzewa, rosnącego na terenie działki gminy, ale bardzo blisko granicy działki prywatnej. Ta osoba prywatna chce, aby drzewo zostało wycięte, ponieważ chce postawić płot i przeszkadzają jej korzenie. Drzewo jest młode i zdrowe. Jak mądrze postąpić w tej sprawie?
 • Do gminy wpływają wnioski spółdzielni oraz wspólnot, podpisane przez zarządcę nieruchomości. Kto jest stroną – zarządca czy zarząd? Czy należałoby wymagać uzupełnienia dokumentów np. umowy, w której zarząd udzielił prawa zarządcy do występowania z wnioskiem i udziału w całej procedurze? Czy i kto ogłasza etapy postępowania mieszkańcom spółdzielni, czy wspólnoty? Czy i kto wiesza informacje na tablicy ogłoszeń w blokach?
 • Czy musimy wysyłać pismo o zakończeniu sprawy?
 • Na jaka ustawę powołujemy się w definicji rolnika? Czy rolnik to rolnik, czy osoba fizyczna?
 • Czy usunięcie pojedynczych drzew na części rolnej wymaga zezwolenia?
 • Osoba ma działkę o powierzchni 0,70 ha - użytki rolne; użytkuje działkę rolniczo i chce usunąć drzewa. Czy jej zgłoszenie traktujemy jako osoby fizycznej, czy jako działalność rolniczą?
 • Gmina wszczęła postępowanie na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w/s wycięcia drzew z gatunku wierzba biała. Po oględzinach w terenie z ZDP stwierdzono obecność pachnicy dębowej. Czy w tej sytuacji gmina powinna przesłać do uzgodnienia decyzję odmowną do RDOŚ?
 • Osoba fizyczna chce wyciąć drzewo pod budowę budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy, ale twierdzi ze nie jest rolnikiem? Jak postępujemy w takim przypadku?
 • Czy osoba fizyczna, zgłaszając wycinkę kilkunastu drzew i mówiąca, że w miejscu tych drzew utwardzi sobie drogę, prowadzącą na jego pole, to czy można traktować to jako zgłoszenie, czy ta osoba musi złożyć wniosek, bo jest to związane z działalnością gospodarczą?
 • Czy usunięcie 1 lub 2 drzew rosnących na gruncie rolnym można traktować jako przywrócenie gruntów, czy jednak rolnik musi o te pojedyncze sztuki występować?
 • Jak zakończyć procedurę zgłoszenia? Czy dokumentem końcowym jest protokół z oględzin? Czy trzeba stworzyć dokument rozstrzygnięcia, dotyczący milczącej zgody na usunięcie?
 • Czy gmina może złożyć wniosek do starostwa o wycinkę drzew, jeżeli działka nie posiada księgi wieczystej? Czy należy złożyć wniosek dopiero po uzyskaniu KW?
 • Złomy i wywroty na działce użytkowanej rolniczo. Czy wymagane są oględziny i protokół, czy można uznać, że usunięcie drzew następuje w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego?
 • Co w przypadku, gdy rolnik nie przyznaje się, w jakim celu usuwa drzewa?
 • Czy wnioskodawca musi nam przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, żeby skorzystać ze zwolnienia od opłaty, jeśli obwód drzewa na wys. 130 cm nie przekracza 120 cm/80 cm obwodu?
 • Co robimy w przypadku znajdującej w pasie drogowym drogi powiatowej topoli kanadyjskiej, którą starosta chce usunąć?
 • Do urzędu złożono prośbę (nie na wniosku) o wydanie zezwolenia na wycinkę dużej liczby drzew, bez oznaczenia ich na mapie. Wnioskodawca wskazał działkę ewidencyjną, której jest użytkownikiem wieczystym – właściciel Skarb Państwa. Czy zgodę wydaje starosta?
 • Jeżeli wzdłuż granicy działki rośnie duża liczba drzew, około 100 świerków, wnioskodawca chce uzyskać zezwolenie na usunięcie części drzew, ponieważ rosną w bliskiej odległości od siebie, a wycinka części poprawi kondycję pozostałych; drzewa wnioskowane do usunięcia nie wykazują oznak chorobowych. Czy konieczne jest naliczenie opłat za usunięcie?
 • Ile wynosi opłata za brzozę dwupniową o obwodach 90 cm i 40 cm?
 • Kiedy jest zwolnienie z opłat za usunięcie drzew, których obwód nie przekracza wielkości z art. 86, cel budowa hali, teren nieużytkowy, zgodnie z planem teren usługowy
 • Na terenie naszej gminy nastąpiło zniszczenie drzew z gat. wierzba biała. w tym przypadku obwód każdego drzewa liczymy razy 0,6?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy osoba fizyczna posiadająca ziemie jako pastwisko, biorąca dopłaty na to pole, zgłasza zamiar usunięcia kilku olch, z czego dwie wycięto wcześniej, uzasadniając wycinkę potrzebą usunięcia uszkodzonych przez wiatr drzew, ale nie ma żadnych na to dowodów; na miejscu brak pni. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy należy wszcząć postępowanie, jeśli jest to pastwisko?
 • Czy należy wszcząć postępowanie o nielegalną wycinkę, czy należy sporządzić protokół?
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia - co powinien zawierać protokół, czy oprócz gatunku drzewa i jego obwodu na wys. 50 cm powinniśmy zapisywać coś więcej, np. obwód na wysokości 130 cm, dla ewentualnych przyszłych opłat? Czy w przypadku stwierdzenia gniazda, możemy odmówić zgody na usunięcie? Na co powołać się w odmowie? A może jedynie pouczyć?
 • W k.p.a. jest zapis o milczącej zgodzie, że należy pozostawić zapis w dokumentach na jakiej podstawie jest wyrażona milcząca zgoda. Czy w procedurze zgłoszenia należy po oględzinach sporządzić notatkę, że burmistrz nie wnosi sprzeciwu i że wyraża milczącą zgodę na usunięcie drzew?
 • W jaki sposób monitorować ewentualne przeznaczenie działki na cele działalności gospodarczej, z której usunięto drzewo na podstawie zgłoszenia?
 • Czy można w protokole pominąć informacje o zauważonych pniach?
 • Skoro podczas spisania protokołu zgłaszający wie, że nie będzie sprzeciwu, to zgłaszający musi czekać jeszcze 14 dni na usunięcie drzew?
 • Jak prawidłowo wezwać stronę w przypadku, gdy w terminie nie wpłynie projekt nasadzeń zastępczych?
 • Jak postąpić w przypadku zgłoszenia usunięcia drzewa, rosnącego na terenach objętych ochroną przyrody?
 • Jeśli stwierdzono gniazdo ptasie na drzewie, ale jest to gniazdo gołębia łownego, chronionego tylko w lasach, to RDOŚ może odmówić zgody na wycinkę?
 • Jak poprowadzić procedurę, gdy wpłynął wniosek od firmy, która w imieniu firmy energetycznej będzie pełnomocnikiem w sprawie? Czy trzeba powiadomić właścicieli działek? Czy my musimy nakazać tej firmie spisać umowę z właścicielem gruntu, aby ustalić z nim odszkodowania?
 • Czy właściciele muszą wyrazić zgodę?
 • A w jakim celu mierzy się obwody?
 • Czy należy odmówić wszczęcia postępowania osobie, która zamiast zgłoszenia wystąpiła z wnioskiem?
 • Drzewo przewróciło się podczas wichury. Gmina poprosiła OSP o uprzątnięcie. Na kim spoczywa zgłoszenie tego wywrotu do starostwa?
 • Co zrobić, gdy nie zostaje dostarczony w terminie plan nasadzeń zastępczych?
 • Czy opłatę naliczamy według obowiązujących stawek?
 • Gmina wykonała nasadzenia i zgłosiła je do starostwa. Decyzja była bez opłaty. Starostwo utrzymuje stanowisko, że przyjedzie odebrać nasadzenia dopiero za 2 lata – skąd takie terminy?
 • Czy powinniśmy wysłać wezwanie, jeśli nie wpłynęła informacja o wykonaniu nasadzeń, czy sprawdzamy za 3 lata?
 • Czy protokół z nasadzeń powinien być podpisany przez właściciela?
 • Jeżeli na BIP mam publicznie dostępny wykaz danych i tam umieszczam karty z wnioskiem i decyzją, czy jeszcze oprócz tego należy prowadzić wykaz?
 • Co zrobić z drzewami, rosnącymi na działce gminnej, na której znajduje się droga polna, służąca głównie dużym pojazdom o wysokości 3-4 m i sąsiad po lewej narzeka na gałęzie tych drzew, bo pojazdy są przez nie obijane, a sąsiad z prawej mówi, że te drzewa są wspaniałe i nie chce żebyśmy je usuwali. Drzewa znajdują sie przy drodze mającej szerokość 3-3,3m
 • Czy przy zgłoszeniu też stosujemy art. 64?
 • Czy zgłoszenie może byc elektronicznie?

Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na gminę w związku z wejściem w życie ustawy o gatunkach obcych? Nowe zadania i obowiązki, których wcześniej gminy nie realizowały

 • Jakie obowiązki zostały nałożone na gminę w związku z z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. 2021 poz. 1718)?
 • Jak powinna wyglądać procedura przekazania zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?
 • Co powinno zawierać zgłoszenie obecności inwazyjnych gatunków obcych w środowisku?
 • W jaki sposób gmina przekazuje raporty dotyczące inwazyjnych gatunków chronionych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?

Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

 • Jaka jest procedura postępowania w przypadku, gdy jest kilku współwłaścicieli? Czy każdy musi składać podpis, czy wystarczy podpis tylko jednego, wyznaczonego pełnomocnika?
 • Kto może wyciąć drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Czy można dokonać zgłoszenia usunięcia drzewa, gdy jeden z współwłaścicieli nie żyje? Czy wystarczy oświadczenie drugiej strony o śmierci współwłaściciela, czy potrzebny jest akt zgonu? Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa, gdy właściciel nie żyje i toczy się postępowanie spadkowe? Czy musimy ustalać wszystkich spadkobierców? Czy to wnioskodawca jest odpowiedzialny za uzupełnienie wniosku podpisami pozostałych właścicieli? Czy w takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie o wycięciu drzewa, czy należy złożyć wniosek?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu właściciela działki?
 • Co zrobić, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie usunięcia drzew?
 • Czy wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą wyrazić zgodę na usunięcie drzew?
 • Jak postępować w przypadku, gdy zagrażające upadkiem drzewo rośnie na działce o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Kto wydaje decyzje w sprawie usunięcia drzew, które w połowie znajduje się na działce osoby fizycznej, w połowie należy do gminy?
 • Co należy zrobić w sytuacji, kiedy jest zgłoszenie o stwarzaniu zagrożenia przez drzewo, które należy do sąsiada? Sąsiad nie wyraża zgody na jego usunięcie, albo nie stać go na opłacenie fachowej firmy.
 • Procedura postępowania w przypadku drzewa rosnącego na terenie cmentarza. Kto i do kogo składa wniosek o usunięcie drzewa?
 • Czy można wydać pozwolenie na wycięcie drzew (3 topole, 1 dąb i 1 klon) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w sytuacji, w której właścicielem działki z drzewem do usunięcia leżącej przy drodze jest gmina?
 • Co w przypadku, gdy drzewo rośnie na działce prywatnej a przechyla się na działkę drogową, która jest własnością gminy? Czy odpowiedzialny za usunięcie drzewa jest właściciel działki, na której rośnie drzewo, czy miasto? Kto powinien podcinać gałęzie?
 • Jak postępujemy w przypadku porzuconych działek bez księgi wieczystej i właściciela? Czy drzewa z porzuconych działek usuwać z pomocą służb komunalnych i straży pożarnej na koszt gminy?
 • Rozwiązywanie problemów z usuwaniem drzew dla osób prywatnych w przypadku użytkowania wieczystego. Jak to rozstrzygać, kiedy w dokumentach jest zapis tylko o właścicielu? Czy na podstawie uproszczonej procedury?
 • Czy organ powinien posiadać informację, że wniosek o usunięcie drzewa dotyczy działki gdzie jest współwłasność małżeńska? Czy urzędnik powinien przyjąć takie zgłoszenie? Czy powinien to zweryfikować?
 • Po zmianie ustawy dotyczącej użytkowania wieczystego wnioskujący o usunięcie drzewa, który ma zabudowania mieszkalne na działce gminnej, nadal widnieje w ewidencji jako użytkownik wieczysty. Czy urząd powinien to traktować jako zgłoszenie osoby prywatnej lub administratora, jeśli jest to spółdzielnia? Kto rozpatruje ten wniosek? Czy gmina nadal jest właścicielem takiej działki?
 • Czy gmina może nałożyć obowiązek odszkodowania dla osób fizycznych, w przypadku gdy z ich terenu usuwane są drzewa przez właścicieli urządzeń przesyłowych np. przez zakład energetyczny?

Jak powinna wyglądać procedura usuwania drzew z terenu spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych? Kto jest stroną postępowania?

 • Czy wniosek na usunięcie drzew z terenu spółdzielni mieszkaniowych możemy złożyć za zgodą większości mieszkańców, czy musi być zgoda wszystkich właścicieli?
 • Jak przygotować taki wniosek? Jaką dokumentację wspólnota lub spółdzielnia powinna dołączyć do wniosku?
 • Jakie dokumenty musi złożyć dzierżawca, gmina, a jakie wspólnota przy wniosku o usunięcie drzewa, które zagraża budynkowi wspólnoty na działce gminnej z dzierżawcą na 20 lat?
 • Jak postąpić w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, w której jednym ze współwłaścicieli jest firma? Czy wspólnota mieszkaniowa występuje z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzewa, czy wystarczy zgłoszenie?
 • Kwestia spółdzielni mieszkaniowych: czym się kierować w przypadku wniosku o usunięcie zdrowych drzew, które zacieniają?
 • Czy wydawać zezwolenie na usunięcie drzewa, jeśli powodem jest jego „uciążliwość” związana z koniecznością grabienia liści lub zbieraniem żołędzi i kasztanów?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z rodzinnych ogrodów działkowych ROD? Czy wystarczy zgłoszenie, czy należy złożyć wniosek?
 • Jak określić, czy dany obszar to teren lasu należący do nadleśnictwa, czy drzewa są już poza tym terenem?
 • Jak postąpić w sytuacji, jeśli organizacja ekologiczna chce być w postępowaniu na prawach „strony”?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na granicy nieruchomości i rowu melioracyjnego? Kogo należy uznać za właściciela drzewa, rosnącego na granicy posiadłości?
 • Czy uprawniony geodeta ma prawo dokonać przycinki drzewa, np. w celu ustalenia granicy działki?
 • Urządzenia przesyłowe na terenie prywatnym. Czy właściciel musi wyrazić zgodę na usunięcie drzewa, które może uszkodzić urządzenie?

Jakie są szczegółowe warunki usuwania drzew w pasie drogowym?

 • Jak wygląda procedura? Czy zawsze wymagana jest opinia RDOŚ?
 • Co podlega uzgodnieniu z RDOŚ?
 • Czy pomimo odmowy uzgodnienia dyrektora RDOŚ, starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym?
 • Sprawa wycięcia drzew z granicy pasa drogowego i działki osoby fizycznej. Jaki organ powinien wydawać zezwolenie? Czy zgłoszenie czy zezwolenie?
 • Decyzja/brak decyzji RDOŚ. Usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody”
 • Jak powinna wyglądać procedura uzgadniania projektu decyzji na usunięcie drzew przydrożnych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku stwierdzenia w zadrzewieniach przydrożnych obecności gatunków chronionych? Jakie gatunki chronione mogą występować w zadrzewieniach?
 • Jak dbać o gatunki chronione występujące w obrębie zadrzewień przydrożnych?
 • Czy zarządca drogi powinien załączyć do wniosku projekt nasadzeń zastępczych?
 • Czy do RDOŚ można przekazać kopie akt sprawy?

Jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone postępowanie w sprawie wycinki drzew na gruntach rolnych?

 • Czy rolnictwo jest działalnością gospodarczą?
 • Jakie zasady obowiązują rolników?
 • Czy rolnik musi zgłaszać w gminie chęć usunięcia drzewa?
 • W jakich przypadkach rolnicy mogą być zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu?
 • Jakie są zasady usuwania drzew i krzewów w przypadku przywracania gruntów do użytkowania rolniczego?
 • Jeśli przed upływem 5 lat rolnik zechce wystąpić o pozwolenie na budowę na działce, z której usunął drzewo, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy zostanie na niego nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa?
 • Czy można na gruncie rolnym wyciąć drzewa bez zezwolenia, aby ten grunt przeznaczyć do użytkowania rolniczego? Czy warunkiem będzie nieużytkowanie tego gruntu przez 5 lat, skoro użytkowanie rolnicze jest działalnością gospodarczą?
 • Których drzew i krzewów rolnicy nie mogą usuwać z nieruchomości rolnej?
 • Czy i kiedy zwalniać rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
 • Czy można wydać zgodę na wycinkę drzew na gruntach rolnych objętych dopłatami?
 • Jak postąpić w przypadku nieużytkowanej działki rolnej, na której wyrósł las?
 • Użytek rolny a las – jak radzić sobie z nieaktualną ewidencją gruntów? Jak postępować w sytuacji, kiedy informacje zawarte w ewidencji gruntów są już nieaktualne?
 • Czy należy kontrolować drzewa i krzewy usuwane przez rolników? Czy można wydać pozwolenie na usunięcie drzewa, jeśli rolnik chce wybudować na jego miejscu stodołę, kurnik, oborę, stajnię albo dojazd do pola? W jakich przypadkach musi on uzyskać zezwolenie, a w jakich może usuwać drzewa bez zezwolenia? Jaką dokumentację powinien dołączyć do wniosku?

Jak poprawnie przeliczać opłaty?Jakie są kary za nielegalne usunięcie drzewa?

 • Odmowa wiary określonym dowodom – co to znaczy i kiedy można zastosować?
 • Co w przypadku gdy mamy słowo przeciwko słowu w zeznaniach?
 • Kiedy należy zawiadomić organy ścigania – policję?
 • Kogo i w jakich okolicznościach wzywa się na przesłuchanie?
 • Kto i w jaki sposób prowadzi przesłuchanie świadków oraz stron?
 • Kiedy i w jaki sposób przeprowadzić rozprawę administracyjną?
 • Jak wygląda przebieg postępowania dotyczącego usunięcia drzew bez zezwolenia?
 • Wstępna weryfikacja informacji oraz zbadanie właściwości organu
 • Ustalenie stron postępowania
 • Współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja)
 • Oględziny terenowe
 • Ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia: odpowiedzialność właściciela i odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych
 • Jakie są przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia?
 • Naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie wysokość kary i sposób jej wyliczenia: termin płatności kary, przedawnienie.
 • Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału przesłanki nałożenia kary
 • W jakich przypadkach można umorzyć opłaty naliczone w decyzjach?
 • Kiedy można odraczać opłaty za wycinkę drzew?
 • Czy i kiedy zwalniać rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
 • Czy wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zawsze związane jest z opłatą skarbową?
 • Procedura naliczania opłat w związku z wycinaniem drzew pod inwestycje
 • Jakie są zasady postępowania kontrolnego nieruchomości, na której zostanie przeprowadzona wycinka?
 • Jakie są uprawnienia kontrolne gminy?
 • W jakich przypadkach należy nałożyć karę za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa?
 • Jakie kary nakładać w przypadku, gdy ktoś zniszczy drzewo przez nieumiejętne pielęgnowanie drzewa?
 • Czy nakładać karę na straż pożarną, która nie poinformowała urzędu o usunięciu drzewa?
 • Jeśli w ciągu 5 lat od zgłoszenia o usunięciu drzewa, osoba fizyczna otrzymuje pozwolenie na budowę, to organ wydaje obowiązek opłaty w drodze decyzji. Co w przypadku, kiedy nieruchomość zmienia właściciela? Na kogo przypada opłata? Czy na nowego właściciela, który często nie wie, że na działce znajdowało się drzewo?

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa

 • W jakich przypadkach gmina może wnieść sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa?
 • Które osoby fizyczne nie mogą korzystać z prawa do zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa?
 • Czy gmina powinna prowadzić rejestr zgłoszeń zamiaru wycinki oraz rejestr sprzeciwów?
 • Co zrobić, jeśli zgłaszający nie figuruje w księdze wieczystej jako właściciel?
 • Od kiedy liczyć termin 21 dni na dokonanie oględzin, jeśli zgłoszenie nie jest kompletne? Czy do tego terminu wlicza się czas na doręczenie zgłaszającemu zawiadomienia o oględzinach w terenie?
 • Czy należy udostępnić protokół z oględzin?
 • Czy zawsze trzeba zawiadamiać o danych planowanych czynnościach jak oględziny?
 • Od kiedy liczyć 7-dniowy termin na uzupełnienie zgłoszenia?
 • W jakich sytuacjach gmina może objąć specjalną ochroną drzewo zgłoszone przez właściciela do wycinki?

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa

 • Jakimi narzędziami można się posłużyć, aby przyśpieszyć wydanie zezwolenia?
 • Kiedy nie jest konieczne zezwolenie na wycinkę drzew?
 • Kiedy wystarczy zawiadomienie o usunięciu drzewa?
 • Ustawa wymienia przypadki, w których urzędnik wydaje pozwolenie na wycinkę. Co w przypadkach, kiedy urzędnik wie, że drzewo jest zdrowe a ustawa o tym nie wspomina?
 • Które pomiary brać pod uwagę w wydawaniu decyzji? Czy na wysokości 5 cm czy 130 cm? Co wpisać we wniosku?
 • Czy wycięcie drzewa wymaga decyzji, czy zgłoszenia w sytuacji, gdy jego obwód wynosi 59 cm/61cm? Jak postępować, aby nie dopuścić do nadużycia ze strony inwestora?
 • Wycinka drzew na granicy działki osoby prywatnej z działką gminną
 • Co zrobić w przypadku, gdy gmina jest współwłaścicielem z osobą fizyczną, a osoba fizyczna chce wyciąć drzewo, natomiast gmina jest przeciwna? Jak wygląda postępowanie usunięcia drzewa, jeśli firma jest współwłaścicielem działki z osobą fizyczną?
 • Czy sąsiad ma prawo wyciąć korzenie drzewa, które rośnie na sąsiedniej działce?
 • Kwalifikacja krzewów, które można usunąć bez pozwolenia. Kiedy zezwolenie na wycięcie krzewów nie jest potrzebne i w jakich przypadkach?
 • Jakie są zasady usuwania krzewów w skupiskach do 25 m2?
 • Co w sytuacji, gdy drzewo jest wielopniowe?
 • Co z drzewami, które mogą być zarówno krzewem jak i drzewem, np. bez, dereń, suchodrzew tatarski i in. gatunkami roślin drzewiastych, które w zależności od warunków bytowania mogą samoistnie wyrastać zarówno w formie krzewu, jak i małego drzewka? Jakie są zasady ich usuwania?
 • Na jakim etapie procesu budowy powinno być wydane zezwolenie na usuwanie drzewa? Czy zezwolenie na usunięcie drzew musi być wydane przed pozwoleniem na budowę?
 • Czy względy bezpieczeństwa są jedynym powodem wycięcia tysięcy drzew wzdłuż torów kolejowych? Jakie wymogi formalne musi spełnić zarządca linii kolejowej?
 • Jaki organ będzie właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na granicy działek należących do Skarbu Państwa i gminy? Gmina planuje wykonanie przebudowy i remontu drogi, biegnącej wzdłuż torów kolejowych. Drzewa rosną na granicy działki drogowej, należącej do miasta oraz działki Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu PKP.
 • Czy drzewa i krzewy zagrażające bezpieczeństwu linii kolejowych mogą być usunięte bez zezwolenia? Czy w takim przypadku jest możliwe zwolnienie wnioskodawcy z opłaty za wycinkę drzew?
 • Czy usunięcie wywrotu lub złomu wymaga uzyskania zezwolenia? Kto może go usunąć, bez narażania się na posądzenie o kradzież? Czy gmina musi wydawać pozwolenie na usunięcie drzewa, które jest przewrócone?
 • Jak powinien wyglądać protokół potwierdzający, że drzewo jest złomem? Czy taka sytuacja wymaga oględzin?
 • Kto występuje o usunięcie drzewa: starosta, Zarząd Dróg Powiatowych, czy powiat, w sytuacji, kiedy działka i droga, na granicy której rośnie drzewo jest powiatowa?
 • Jak postępować w przypadku, gdy drzewo jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów?
 • W jakich sytuacjach można usuwać gniazda w okresie lęgowym ptaków?
 • W jakich okresach przypada zakaz usuwania gniazd?

Nasadzenia kompensacyjne

 • Jak przeprowadzić procedurę po 3 latach od dnia wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku odroczonej opłaty?
 • Jak powinna wyglądać decyzja nakazująca ponowne wykonanie nasadzeń?
 • Czy należy oceniać żywotność nasadzeń za każdym razem?
 • Jak postąpić, jeśli właściciel sprzedał działkę? Czy należy sprawdzać wykonanie nasadzeń?
 • Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa?
 • Czy nasadzenia kompensacyjne muszą być na terenie gminy?
 • Czy należy robić dokumentację fotograficzną drzewa przeznaczonego pod wycinkę?
 • Drzewo za drzewo: co w sytuacji, jeśli w przypadku nowych nasadzeń w kompensacji za wycinkę drzewa, sadzone są sadzonki niskiej jakości?
 • Czy oświadczenie o posadzeniu nowego drzewa to wystarczający dowód?
 • Czy zawsze jest obowiązek nowych nasadzeń? W jakich sytuacjach wnioskodawca jest zwolniony od obowiązku nasadzeń?
 • Jak chronić nasadzenia zastępcze?
 • Rozliczenie opłat i nasadzeń zastępczych. Jak egzekwować opłaty i nasadzenia następcze od instytucji, które się do tego zobowiązały?
 • Czy w ramach rekompensaty przyrodniczej mogą być nasadzone krzewy?
 • Drzewo, nie utrzymało żywotności usunięte z przyczyn niezależnych, co to znaczy? kto rozstrzyga co jest przyczyną niezależną? gmina wydaje opinie co do tego czy nasadzenia zostały wykonane prawidłowo, czy słusznie?
 • Od czego zależy ilość nasadzeń za usunięcie drzewa ? Jakie gatunki drzew można sadzić? Kto decyduje o miejscu nasadzeń kompensacyjnych?
 • Jaka powinna być procedura na gruncie, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza - hala produkcyjna, a w rogu działki jest suche drzewo? Czy osoba fizyczna, która nie jest właścicielem działki, powinna płacić opłatę za jego usunięcie? Czy urząd powinien wydać decyzję czy traktować jako zgłoszenie?
 • Właścicielem nieruchomości jest osoba prywatna (własność prywatna), a drzewo jest pochylone nad działką na budynek, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Czy usunięcie drzewa jest związane z działalnością gospodarczą? Czy składać wniosek o zezwolenie, czy zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa?
 • Czy osoba prywatna, która buduje 6 budynków mieszkalnych i nie prowadzi działalności deweloperskiej powinna złożyć zgłoszenie o zamiarze usunięcie drzew, czy wniosek o wycięcie drzew?
 • Jak postąpić w przypadku, kiedy firma zgłasza chęć wycinki drzewa z powodu niebezpieczeństwa grożącego ludziom i mieniu? Czy nakładać opłaty na taką firmę? W jaki sposób dokonać kompensacji? Czy konieczna jest kompensacja w takim przypadku? Czy termin 15 października (chodzi o ochronę zwierząt) obowiązuje firmy? Jakie są wyjątki?

Kodeks postępowania administracyjnego w wycince drzew

 • W jakich przypadkach wydaje się decyzję warunkową?
 • Czy można zawiadomić telefonicznie wnioskodawcę o oględzinach ?
 • Czy można zmienić decyzję zezwalającą na usunięcie drzew?
 • Jakie muszą zostać spełnione warunki oraz jaka jest procedura wydawania decyzji wygaszającej?
 • Jaki jest termin załatwienia sprawy?
 • Co należy zrobić gdy postępowanie jest prowadzone dłużej?
 • Jak przygotować zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w KPA?
 • Czy można przeprowadzić przesłuchanie świadka, który zamieszkuje inną gminę ?


Prowadzący

Adrian Brzozowski– praktyk, inspektor w UM Ciechanów, inżynier środowiska, magister zarządzania. Pracując w Urzędzie Miasta Ciechanów wydał kilka tysięcy decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów. Do jego obowiązków należy między innymi: prowadzenie postępowań wymierzających administracyjne kary pieniężne, wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i/lub krzewów, bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, zamówienia publiczne w zakresie utrzymania i inwestycji zieleni miejskiej jak również sprawy związane z edukacją ekologiczną oraz formami ochrony przyrody na terenie gminy.

Ukończył studia podyplomowe pn. „Monitoring Środowiskowy i Mediacje Konfliktów Ekologicznych" UKSW w Warszawie. Jest jednym z kilku trenerów ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Ma szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań dla rolników, prywatnych przedsiębiorstw, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zarządców dróg (w tym GDDKiA), PKP, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czy innych podmiotów. Ściśle współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
28 listopada 2022

Podobne szkolenia