Wideoszkolenie: Publiczny transport zbiorowy

Transport zbiorowy w gminach i powiatach: jak organizować transport zbiorowy? Jakie są możliwości pozyskania dofinansowania? Jak radzić sobie z rozbieżnościami między Ustawą o transporcie zbiorowym a Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych? Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów publicznych


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do pracowników Urzędów Miast i Gmin odpowiedzialnych za organizację transportu zbiorowego czy wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów.

Podpowiemy sprawdzone w praktyce rozwiązania
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo jak sprawnie i skutecznie organizować transport zbiorowy - zapewniając tym samym mieszkańcom gminy możliwość swobodnego dotarcia do miast wojewódzkich czy powiatowych. Nasz praktyk podpowie jak zrobić to w sposób najbardziej optymalny, a także jak uzyskać dofinansowania. Ponadto dowiedzą się Państwo jak kontrolować przewoźników oraz jak przygotować się do kontroli przeprowadzanej przez wojewodę.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak radzić sobie ze sprzecznościami między FRPA a UoTZ?
 • Jak i skąd uzyskać dodatkowe środki na realizację zadań związanych z transportem publicznym?
 • Jakie są wytyczne dotyczące dofinansowania transportu przekazywanego przez wojewodę?
 • Jak stworzyć plan transportowy w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego?
 • Optymalizacja kursów: jak tworzyć linie, żeby były efektywne, ekonomicznie i spełniały oczekiwania mieszkańców?
 • Jaka jest najlepsza formuła wyboru przewozów i dlaczego?
 • Jak nadzorować i kontrolować prywatnych przewoźników?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Lista dokumentów potrzebnych do pozyskania dofinansowania z FRPA
 • Wzory najważniejszych pism potrzebnych do pozyskania dofinansowania z FRPA
 • Wzór umowy z przewoźnikiem opartej na art. 22
 • Wzór umowy z operatorem
 • Wzór rozliczenia kwartalnego
 • Wzory raportów składanych do wojewody
 • Wzory załączników dla operatorów w ramach rozliczeń końcowych i kwartalnych
 • Umowy – wzory i konstruowanie z przewoźnikiem – najważniejsze

Szczegółowy program szkolenia:

1.Ustawa o transporcie zbiorowym, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – różnice

 • Jak radzić sobie ze sprzecznościami między FRPA a UoTZ?
 • Jak pozyskać dofinansowanie z FRPA?
 • FRAP - Jak napisać wniosek o dofinansowanie w ramach FRAP, żeby dostać fundusz np. do 2028 r?
 • Jakie są wyznaczniki ubiegania się o dofinansowanie w ramach FRAP?
 • Jakie są kwoty dofinansowania w ramach FRAPPA? kwoty dofinansowania?
 • Jak wygląda wybór operatora w świetle Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych?
 • Czy w przypadku Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych trzeba tworzyć plan transportowy? Jeżeli tak, to jakie warunki powinny zostać tam uwzględnione
 • Jak interpretować rozporządzenie 13.70/2007 dotyczące weryfikacja podmiotu publicznego, a w szczególności art.5? Jak ono się ma do nowelizacji tego rozporządzenia?
 • Jak wdrożyć wytyczne zawarte w Ustawie o Transporcie Zbiorowym w przypadku, gdy nie ma na to funduszy?
 • Jak się przygotować do zmiany Ustawy o Transporcie Zbiorowym (czy ona nastąpi)?
 • Jak wprowadzać w życie kolejne nowelizacje Ustawy o Transporcie Zbiorowym?
 • Ustawa o Transporcie Zbiorowym a kwestia przedłużania zezwoleń
 • Rozliczenia w perspektywie nowelizacji ustawy o Transporcie Publicznym i o Funduszu Autobusowym: kwestia wyrównywania funduszu przewoźnika a rekompensaty za linie nierentowne: które prawo stosować?
 • Jak ma wyglądać wyłanianie operatora w świetle nowych przepisów? Czy nadal będzie można robić wskazanie na danego operatora?


2.Finansowanie transportu publicznego i rozliczanie kosztów – zasady, warunki, dokumenty, formy rozliczenia

 • Jak i skąd uzyskać dodatkowe środki na realizację zadań związanych z transportem publicznym?
 • Jakie są wytyczne dotyczące dofinansowania transportu przekazywanego przez wojewodę?
 • Omówienie terminarza składania wniosków, rozliczeń i raportów w przypadku dofinansowania
 • Jak napisać i złożyć wniosek do wojewody o dotację dla transportu?
 • Jak naliczać dofinansowanie od wojewody?
 • Jak precyzyjnie przeprowadzić szacowanie linii przed złożeniem wniosku do wojewody?
 • Jak liczyć poszczególne arkusze potrzebne do dofinansowania od wojewody?
 • W jaki sposób rozliczać się w ramach dotacji od wojewody?
 • Na które koszty należy zwrócić szczególną uwagę podczas miesięcznego rozliczenia przewozów?
 • Jak rozróżniać koszty organizowania przewozów rozliczane w ramach dofinansowania od wojewody?
 • Jak obliczać tabele w ramach dofinansowania od wojewody?
 • Jakie załączniki od operatorów należy złożyć do wojewody w ramach rozliczeń kwartalnych i końcowego?
 • Omówienie krok po kroku wniosku o rekompensatę poniesionych kosztów z uwzględnieniem praktycznych wskazówek ułatwiających wyliczanie
 • Co to jest rozsądny zysk? W którym miejscu go ująć? Jak obliczyć jego wartość? Jak powinien zostać ujęty w umowie?
 • Jakie są kryteria wyliczania deficytu?
 • Jak wyliczyć deficyt?
 • Jak operator ma udokumentować deficyt?
 • Jak monitorować jakie zmiany i nowe wytyczne wprowadzane przez wojewodę?
 • Jak obliczać rekompensatę w ramach Ustawy o Transporcie transporcie publicznym: uwzględniając VAT?


3.Organizacja transportu publicznego – plany transportowe, współpraca między podmiotami, dofinansowania biletów

 • Jak stworzyć plan transportowy w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego?
 • Optymalizacja kursów: jak tworzyć linie, żeby były efektywne, ekonomicznie i spełniały oczekiwania mieszkańców?
 • Jakie warunki są obligatoryjne dla projektów linii realizowanych przez firmy zewnętrzne? Na co uważać przy zlecaniu i odbiorze takiego planu? Co jest wytyczną konieczną, a co inwencją twórczą wykonawcy? Co kontrolować w takim planie?
 • Jak pisać zrównoważone plany rozwoju transportowego i wpleść w to uwagi mieszkańców?
 • Układy sieci transportowych – jak zrównoważyć taki układ? W jakim stopniu brać pod uwagę roszczenia mieszkańców?
 • Skąd pozyskać fundusze na założenie spółki przewozowej?
 • Jak stworzyć związek transportowy powiatowo-gminny?
 • Jak osiągnąć porozumienie między gminami w sprawie transportu?
 • Jak gmina może podpisać porozumienie z aglomeracją w sprawie transportu?
 • Jakie są formy współpracy między gminami ościennymi dużych miast i samego miasta?
 • Czy rozliczenie kosztów transportu na podstawie porozumienia gmin ościennych z miastem jest zgodne z prawem europejskim?
 • Jak wprowadzać długoterminowo rozwiązania zawarte w porozumieniach (np. na 10 lat)?
 • Jak można zmienić formę linii, którą ZTM wypuszcza na dany teren?
 • Jakie są formy dystrybucji biletów i jaki to ma wpływ na wysokość dofinansowania?
 • Jakie są wytyczne dotyczące dofinansowania biletów?
 • Łączenie przewozów szkolnych z transportem mieszkańców – wady i zalety takiego rozwiązania


4.Przewoźnicy – podpisywanie umów, forma wyłonienia operatora

 • Jaka jest najlepsza formuła wyboru przewozów i dlaczego?
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów publicznych
 • Terminarz podpisywania umów i rozliczania przewozów
 • Jak stworzyć umowę bez przetargu ukierunkowaną na podmiot wewnętrzny?
 • Jak skonstruować umowę z przewoźnikiem?
 • Jak wygląda zawarcie umowy bezpośredniej? Kto jest podmiotem wewnętrznym?
 • Jakie dokumenty powinien składać operator w powiecie?
 • Jak wybrać przewoźnika, jeżeli w powiecie jest tylko jeden?
 • Jak skonstruować umowę, żeby forma rozliczenia była jak najprostsza i przejrzysta?
 • Jakie zapisy o kontroli powinny znaleźć się w umowie z przewoźnikiem?
 • Wady i zalety wyboru operatora z wolnej ręki w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego
 • Jakie są sposoby wyłonienia operatora w oparciu o koncesję na roboty budowlane i usługi?
 • Jakie zapisy broniące powiatu/gminy przed nadużyciami ze strony przewoźnika powinny znaleźć się w umowie?
 • Jak sprawdzić dobrą reputację przedsiębiorcy?
 • ile najdłużej można przedłużyć licencje na przewozy?
 • Po co zawierane są umowy zakłóceniowe?
 • Kiedy są zawierane umowy zakłóceniowe?
 • Czy umowa zakłóceniowa ma mieć charakter koncesji?
 • Jak cofnąć zezwolenie i w jakim przypadku można zrobić?
 • Jak ustalać ceny biletów z przewoźnikiem?
 • Rozliczanie biletów miesięcznych – jak to się łączy z dotacjami i umową zakłóceniową? -
 • Jak i gdzie prywatni przewoźnicy mogą starać się o dofinansowanie?
 • Co zrobić, gdy przewoźnik nie jeździ zgodnie z rozkładem?
 • Miejska komunikacja (która ma płacone za wozokilometry) ma prywatnego konkurenta. Jak miasto może kształtować ofertę przewozową, żeby pozbyć się przewoźnika prywatnego? Jak stworzyć warunki dla zdrowej konkurencji?


5.Kontrole firm/ kontrole urzędów

 • Jakie są formy kontroli przewoźnika?
 • Jak nadzorować i kontrolować prywatnych przewoźników?
 • Jakie uprawnienia ma urzędnik jeżeli chodzi o przeprowadzanie kontroli przewoźnika?
 • Jak przebiega kontrola firm przewozowych: co warto weryfikować w pierwszej kolejności? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy można kontrolować pracę biura spółki, czy tylko realizację zadań? Jeżeli tak, to co można kontrolować?
 • Jak przeprowadzić kontrolę regularnych linii: kto może to zrobić? Czy są potrzebne specjalne uprawnienia do przeprowadzenia takiej kontroli?
 • Jak napisać protokół z kontroli linii regularnych?
 • Jak kontrolować i weryfikować rozliczenia przekazywane przez przewoźników?
 • Jakie dokumenty mogą być wymagane podczas kontroli przewoźnika?
 • Jak weryfikować i kontrolować poprawność danych przekazywanych w ramach zwrotu za bilety?
 • Jak powinien być przeprowadzony audyt?
 • Jakie są wytyczne w przypadku zlecania audytu firmie zewnętrznej?
 • Co powinien zawierać raport z audytu?
 • Kto i w jakim zakresie może kontrolować urząd pod kątem wydatków związanych z transportem?
 • Jak się przygotować do kontroli NIK-u?
 • Jak przebiega kontrola wojewody?
 • Jak się przygotować do kontroli wojewody?

Prowadzący

Kamil Groszewski - wójt Gminy Staroźreby, praktyk, który posiada znajomość realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu administracji samorządowej. Posiada wykształcenie administracyjne oraz ukończone studia podyplomowe m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, audytu oraz Master of Business Administration (MBA). W ramach obowiązków służbowych skutecznie wdrażał i nadzorował publiczny transport zbiorowy oraz reformował już istniejący dowóz dzieci do szkół. Z uwagi na praktyczne oraz merytoryczne doświadczenie prowadzący szkolenie będzie w stanie przybliżyć wiele ciekawych rozwiązań i możliwości w Państwa samorządzie lub firmie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia