Wideoszkolenie: Porzucone i odholowane pojazdy

Porzucone i odholowane pojazdy - zadania gmin i powiatów. Jak ustalać właściciela pojazdu? Jak radzić sobie w przypadku pojazdów z innych krajów? Jak skutecznie egzekwować należności? Śmierć właściciela odholowanego auta. Postępowanie sądowe. Ubezpieczenia pojazdów, które są na parkingu

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland jest skierowane pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw odpowiedzialnych za procedury dotyczące postępowania z porzuconymi pojazdami.

Praktyk szczegółowo omówi trudne przypadki związane z artykułami 130a i 50a
Odpowiedzialność za usunięcie porzuconego pojazdu spoczywa na pracownikach urzędów miast i gmin lub starostw. Nasz prelegent omówi procedury postępowania z porzuconym pojazdem, w tym poszukiwanie i zawiadamianie właściciela czy egzekwowanie płatności, co z pewnością ułatwi i przyspieszy wykonywanie codziennych obowiązków. Porzucone przez właścicieli auta nadal stanowią duży problem dla mieszkańców, ponieważ zabierają miejsca na parkingach, zanieczyszczają środowisko, a nawet mogą zagrażać bezpieczeństwu. To szkolenie daje Państwu gotowe i skuteczne rozwiązania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak ustalić właściciela pojazdu?
 • Jak ustalić adres właściciela pojazdu w czasach, gdy obowiązek meldunkowy został zniesiony?
 • Jak egzekwować należności od osoby odbierającej pojazd z parkingu?
 • Jak radzić sobie z porzuconymi autami, których właścicielem są obcokrajowcami?
 • Czy urząd musi ubezpieczać pojazdy mimo ich złego stanu technicznego?
 • Jak angażować inne urzędy w sprawy odholowanych aut?
 • Co jest bardziej opłacalne i kiedy: własny parking czy podpisywanie umowy z prywatną osobą?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wyliczenie kosztów dla odbierającego
 • Oświadczenie odbierającego o stanie pojazdu
 • Dyspozycja usunięcia pojazdu
 • Wniosek do sądu

Szczegółowy program szkolenia:

Dodatkowe pytania,na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Co w sytuacji, gdy w trakcie postępowania o przepadek sąd pozyska informację o tym, iż właściciel pojazdu jest inny niż ten ustalony przez policję lub straż miejską i na tej podstawie oddalił wniosek, biorąc pod uwagę, że rzeczywisty właściciel pojazdu nie został powiadomiony o usunięciu pojazdu? Sąd nie wzywa do usunięcia braku przez wnioskodawcę tylko od razu oddala wniosek. Apelacja również zostaje oddalona przez sąd II instancji. Próba ponownego wniosku zostaje oddalona przez sąd z uwagi na to, że wniosek został już merytorycznie rozpatrzony, w oparciu o zasadę res iudicata. Droga do orzeczenia przepadku zostaje zablokowana. Nie ma możliwości dokonania demontażu pojazdu, który generuje koszty parkingu. Co można zrobić w takim przypadku?
 • Jakie podjąć kroki w sytuacji, gdy miejsce pobytu właściciela pojazdu nie jest znane - ukrywa się, jest poszukiwany. Z tego powodu policja nie doręczyła powiadomienia. Powołanie kuratora procesowego nie sprawdza się, ponieważ sąd oddala wnioski o przepadek z uwagi na fakt, że kurator powołany w trybie przepisu art. 143 k.p.c. nie jest uprawniony do odbioru powiadomienia
 • Jeżeli na miejscu ujawniamy pojazd, który nie ma powietrza w kolach, jest zarośnięty trawą, to czy możemy rozpocząć procedurę zgodnie z przepisem art. 50a Prawo o ruchu drogowym?
 • Czy istnieją podstawy do dochodzenia kosztów przechowywania pojazdu usuniętego w trybie przepisu art. 50a Prawo o ruchu drogowym w drodze powództwa cywilnego, ponieważ droga administracyjnoprawna jest niedopuszczalna, z uwagi na treść przepisu art. 50a?
 • Kto powinien wyznaczyć parking dla pojazdów odholowywanych w trybie przepisu art. 50a? Czy pojazdy mogą być odholowywane i przechowywane na parkingu należącym do jednostki organizacyjnej miasta, która za przechowanie nalicza stosowną opłatę?
 • Czy istnieją jakieś przesłanki, kto w przypadku usunięcia pojazdu w trybie art. 50a ponosi koszty jego odholowania w przypadku nieustalenia właściciela? Straż miejska, która wydała dyspozycję usunięcia pojazdu czy zarządca drogi, który prowadzi postępowanie?
 • Czy właściciel parkingu, na którym jest przechowywany pojazd, powinien obciążać gminę co miesiąc opłatą za przechowywanie porzuconego pojazdu?
 • Do urzędu wpłynęło pismo, że na parkingu strzeżonym zalega 6 wraków usuniętych na podstawie przepisu art. 50a. Najstarszy samochód jest z 2015 roku. Wystąpiliśmy do CEPiK o ustalenie właściciela. Czy można po takim czasie wydać decyzję o zwrot kosztów odholowania i przetrzymywania pojazdów przez pierwsze 6 miesięcy na parkingu?
 • Czy dla przepisu art. 50a Prawa o ruchu drogowym usunięcie z drogi w nowej definicji to zakres pasa drogowego?
 • Jeżeli samochody stoją na parkingu już kilka lat, więc ustawowo przeszły na własność gminy, to czy na podstawie porozumienia z parkingiem można zezłomować auta? Czy konieczna jest procedura ustalenia właściciela i ocena rzeczoznawcy?
 • Kto jest zobowiązany do skutecznego powiadomienia właściciela, jeśli właścicielem jest obcokrajowiec z adresem krajowym, bez możliwości doręczenia lub obcokrajowiec z adresem zagranicznym, zaś wydający dyspozycję usunięcia nie dopełnił swojego obowiązku na postawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej – czy stosujemy paragraf 3?
 • PRZYKŁAD: policja powiadamia, że zawiadomienie zostało skutecznie doręczone poprzez dwukrotne awizowanie. Sąd nie uznaje tego argumentu i odrzuca wniosek o przepadek pojazdu. Sprawa skutecznego doręczenia pozostaje nadal otwarta. Co robimy w takiej sytuacji?
 • Jaki jest tryb postępowania w przypadku, gdy niemożliwe jest skuteczne powiadomienie właściciela usuniętego pojazdu ze względu na brak możliwości ustalenia miejsca pobytu? Sądy nie w każdym przypadku sugerują tryb postępowania, w tym doręczenia komorniczego lub ustanowienia kuratora dla doręczeń zastępczych
 • Jaka jest podstawa prawna obowiązku ubezpieczenia pojazdów, które przeszły na własność powiatu, po wydaniu postanowienia sądowego?
 • Czy powinniśmy uznać poprzedniego właściciela za osobę właściwą do przeprowadzenia postępowania?
 • Kto musi dostarczyć powiadomienie - policja, straż miejska czy organ prowadzący sprawę?
 • Czy powiadomienie o odholowaniu nie powinno być doręczane przez organ, który wydał dyspozycję?
 • Jak dostarczyć powiadomienie Ukraińcowi, do którego mamy niepełny adres (na kolejnej umowie jako ostatni właściciel), kurator też nie dostarczył powiadomienia i wnioskuje o oddalenie wniosku. Co możemy zrobić dalej w takiej sytuacji?
 • Co w przypadku, gdy właściciel umrze przed dostarczeniem powiadomienia?
 • Wznowienie egzekucji, czyli wysłanie drugiego tytułu wykonawczego, może nastąpić dopiero w momencie wskazania majątku dłużnika. Co w sytuacji, jeżeli nie mamy ujawnionego majątku?
 • Wysłaliśmy wniosek do CEPIK o wskazanie właściciela, którym okazała się spółka (brak danych w ewidencji REGON). Na wskazany adres odsyłamy zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Chodzi o ustalenie kosztów. Zawiadomienie nie jest odbierane, brak możliwości sprawdzenia spółki w KRS. Jak powiadomić spółkę o wszczęciu postępowania? Czy faktycznie spółka istnieje?
 • Holowanie pojazdu w trybie przepisu art. 50a, właściciel zmarł przed holowaniem. Jak ustalić spadkobierców, jeżeli nie ma dzieci, a postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze przeprowadzone?
 • Został ustalony kierujący oraz właściciel (dane z umowy). Fałszywy adres właściciela. Jak postępujemy z kierującym?
 • Sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu. W momencie dostarczenia stronie postanowienia było ono podwójnie awizowane. Sąd zobowiązał, aby postanowienie było dostarczone z pomocą komornika, ale okazało się, że osoba nie żyje. Co robimy dalej, skoro próba doręczenia zawiadomienia przez komornika okazuje się bezskuteczna i sąd umarza postępowanie?
 • W jaki sposób można dowiedzieć się, od kiedy wyrok jest prawomocny, bo pojazd musi być ubezpieczony od dnia prawomocności?
 • Pojazd bez tablic, brak VIN w CEPIKU. Jakie pierwsze kroki należy podjąć?
 • Co zrobić w przypadku, gdy właściciel pojazdu zmarł jakiś czas temu i nie zostało przeprowadzone postepowanie spadkowe, a po śmierci właściciela pojazdem poruszał się syn, który został zatrzymany i wydano dyspozycję usunięcia pojazdu w trybie przepisu art. 130a? Pojazd nie został odebrany, minęły 3 miesiące. Kto ma być wskazany we wniosku o przepadek pojazdu? Czy sąd zaakceptuje powiadomienie na syna?
 • Czy ubezpieczanie pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu, w momencie wydania przez sąd postanowienia, a nie po uzyskaniu jego prawomocności, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Kiedy powinno nastąpić ubezpieczenie?
 • Czy pojazdy o niskiej wartości możemy od razu przekazać do stacji demontażu, zamiast je licytować? Jak to się ma do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (§ 4) w tym zakresie obligatoryjnie odsyłają do działu II rozdziału 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
 • Czy w sytuacji, gdy wydaliśmy decyzję o kosztach, właściciel ją odebrał, a następnie zmarł, nie powinniśmy prowadzić postępowania w oparciu o art. 67 ust. 1 ustawy o fp, art. 97, 98 i 100 ustawy Op w związku z art. 130a ust. 10h uPrd - postępowanie o zakresie odpowiedzialności spadkobierców? Jaka jest podstawa prawna umorzenia?
 • Czy wszystkie pojazdy (usunięte na podstawie art. 130a, art. 50a uPrd) muszą być wpisane do ewidencji środków trwałych gminy, powiatu, skoro art. 3 pkt 15 ustawy o rachunkowości stanowi, że za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki?
 • Czy powiat może zaskarżyć do WSA decyzję SKO w sytuacji, gdy prezydent miasta, który działał jako organ pierwszej instancji i wydał w tym postępowaniu administracyjnym decyzję o kosztach z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu, działa w charakterze organu wyposażonego w kompetencje do władczego rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej, nie zaś jako podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie, a tym samym nie ma on interesu prawnego w rozumieniu art. 50 uPpsa, a to z kolei wyłącza go z kręgu podmiotów upoważnionych do zaskarżenia do sądu administracyjnego aktu wydanego w toku instancyjnym przez organ odwoławczy? W takiej sytuacji skarga do WSA będzie niedopuszczalna, a WSA ją odrzuci
 • Co można zrobić z pojazdami zalegającymi od wielu lat (holowane przed 2009 r. z art. 130 a) przekazanymi przez Urzędy Skarbowe, w stosunku do których dokumentacja jest niekompletna i niemożliwym jest obecnie ustalenie właściciela, a nawet jeśli na dyspozycji widnieje nazwisko i imię to bez numeru PESEL, policja nie posiada już w swoich archiwach dokumentacji, a same pojazdy to w tej chwili wraki?
 • Z czego wynika kwota 4000 zł i poniżej dla pojazdów kierowanych od razu do demontażu?
 • Czy stawka ubezpieczenia zależy tylko od brokera?
 • Czy przed demontażem wraki powinny być wyceniane przez rzeczoznawcę (art. 50a)? Jeżeli nie jest wymagany rzeczoznawca, to czy ocena techniczna pojazdu, dokonana przez pracownika urzędu jest wystarczająca, by zakwalifikować pojazd do demontażu? Kto powinien dokonać takiej oceny stanu technicznego pojazdów i jakie przyjąć kryteria?
 • Jak powinno się egzekwować opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu, usuniętego na podstawie. art.130a i odebranego z parkingu bez wnoszenia opłaty? Czy pozew do sądu o zapłatę, czy postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji administracyjnej? Jeżeli postępowanie, to jaka jest podstawa prawna wydania decyzji, skoro art.130a ust 10h "Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu, w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta", dotyczy tylko przypadków, w których pojazd usunięty z art.130a nie zostanie odebrany z parkingu, a sąd orzeknie jego przepadek na rzecz starostwa)
 • Na kogo powinna być wydana decyzja z art.130a ust.10h - czy na właściciela z postanowienia o orzeczeniu przepadku (uczestnik postępowania) czy na właściciela z dnia wydania dyspozycji usunięcia (mieliśmy przypadki, że właściciel, wskazany w postanowieniu o orzeczeniu przepadku po wszczęciu postępowania administracyjnego dostarczał do urzędu umowę sprzedaży pojazdu, z której wynikało, że nie był właścicielem pojazdu w dniu jego usunięcia, wtedy wydawaliśmy decyzję na tego nowego właściciela z umowy, a SKO uchylało decyzję stwierdzając, że nie można podważać orzeczenia sądu o przepadku i trzeba wydać decyzję na właściciela wskazanego w postanowieniu o orzeczeniu przepadku pojazdu na rzecz starostwa
 • Jakie koszty należy przyjąć w decyzji na podstawie art.130a ust.10h, w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w danym roku? SKO stwierdziło, że można przyjmować tylko i wyłącznie opłaty wskazane w uchwałach, więc w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały należy przyjąć opłaty za usunięcie i przechowywanie w danym roku 0 zł
 • Na kogo należy wydać decyzję o zapłacie kosztów z art.130a ust.10h w przypadku, gdy ostatni znany właściciel zmarł - przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, czy po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu?
 • Czy ubezpieczanie pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu, w momencie wydania przez sąd postanowienia, a nie po uzyskaniu jego prawomocności, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Kiedy powinno nastąpić ubezpieczenie?
 • Czy pojazdy o niskiej wartości możemy od razu przekazać do stacji demontażu, zamiast je licytować? Jak to się ma do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (§ 4) w tym zakresie obligatoryjnie odsyłają do działu II rozdziału 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
 • Czy w sytuacji, gdy wydaliśmy decyzję o kosztach, właściciel ją odebrał, a następnie zmarł, nie powinniśmy prowadzić postępowania w oparciu o art. 67 ust. 1 ustawy o fp, art. 97, 98 i 100 ustawy Op w związku z art. 130a ust. 10h uPrd - postępowanie o zakresie odpowiedzialności spadkobierców? Jaka jest podstawa prawna umorzenia?
 • Czy wszystkie pojazdy, usunięte na podstawie art. 130a, art. 50a uPrd, muszą być wpisane do ewidencji środków trwałych gminy, powiatu, skoro art. 3 pkt 15 ustawy o rachunkowości stanowi, że za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki?
 • Czy powiat może zaskarżyć do WSA decyzję SKO w sytuacji, gdy prezydent miasta, który działał jako organ pierwszej instancji i wydał w tym postępowaniu administracyjnym decyzję o kosztach z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu, działa w charakterze organu wyposażonego w kompetencje do władczego rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej, nie zaś jako podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie, a tym samym nie ma on interesu prawnego w rozumieniu art. 50 uPpsa, a to z kolei wyłącza go z kręgu podmiotów upoważnionych do zaskarżenia do sądu administracyjnego aktu wydanego w toku instancyjnym przez organ odwoławczy? W takiej sytuacji skarga do WSA będzie niedopuszczalna, a WSA ją odrzuci
 • Co można zrobić z pojazdami zalegającymi od wielu lat (holowane przed 2009 r. z art. 130 a) przekazanymi przez Urzędy Skarbowe, w stosunku do których dokumentacja jest niekompletna i niemożliwym jest obecnie ustalenie właściciela, a nawet jeśli na dyspozycji widnieje nazwisko i imię to bez numeru PESEL, policja nie posiada już w swoich archiwach dokumentacji, a same pojazdy to w tej chwili wraki?
 • Z czego wynika kwota 4000 zł i poniżej dla pojazdów kierowanych od razu do demontażu?
 • Czy stawka ubezpieczenia zależy tylko od brokera?
 • Czy przed demontażem wraki powinny być wyceniane przez rzeczoznawcę (art. 50a)? Jeżeli nie jest wymagany rzeczoznawca, to czy ocena techniczna pojazdu, dokonana przez pracownika urzędu jest wystarczająca, by zakwalifikować pojazd do demontażu? Kto powinien dokonać takiej oceny stanu technicznego pojazdów i jakie przyjąć kryteria?
 • Jak powinno się egzekwować opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu, usuniętego na podstawie. art.130a i odebranego z parkingu bez wnoszenia opłaty? Czy pozew do sądu o zapłatę, czy postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji administracyjnej? Jeżeli postępowanie, to jaka jest podstawa prawna wydania decyzji, skoro art.130a ust 10h "Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu, w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta", dotyczy tylko przypadków, w których pojazd usunięty z art.130a nie zostanie odebrany z parkingu, a sąd orzeknie jego przepadek na rzecz starostwa)
 • Na kogo powinna być wydana decyzja z art.130a ust.10h - czy na właściciela z postanowienia o orzeczeniu przepadku (uczestnik postępowania) czy na właściciela z dnia wydania dyspozycji usunięcia (mieliśmy przypadki, że właściciel, wskazany w postanowieniu o orzeczeniu przepadku po wszczęciu postępowania administracyjnego dostarczał do urzędu umowę sprzedaży pojazdu, z której wynikało, że nie był właścicielem pojazdu w dniu jego usunięcia, wtedy wydawaliśmy decyzję na tego nowego właściciela z umowy, a SKO uchylało decyzję stwierdzając, że nie można podważać orzeczenia sądu o przepadku i trzeba wydać decyzję na właściciela wskazanego w postanowieniu o orzeczeniu przepadku pojazdu na rzecz starostwa
 • Jakie koszty należy przyjąć w decyzji na podstawie art.130a ust.10h, w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w danym roku? SKO stwierdziło, że można przyjmować tylko i wyłącznie opłaty wskazane w uchwałach, więc w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały należy przyjąć opłaty za usunięcie i przechowywanie w danym roku 0 zł
 • Na kogo należy wydać decyzję o zapłacie kosztów z art.130a ust.10h w przypadku, gdy ostatni znany właściciel zmarł - przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, czy po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu?Wniosek o odebranie pojazdu
 • Co w przypadku, gdy nie ma określonego spadkobiercy? Czy możemy wydać pojazd, np. dzieciom?
 • Na podstawie art. 50a za pojazd usunięty z drogi gminnej właściciel pojazdu pokrywa koszty za holowanie. Czy można obciążyć właściciela pojazdu kosztami za przechowywanie samochodu na parkingu? Jeżeli nie, to kto pokrywa koszty za przechowywanie samochodu na parkingu?
 • Na jakiej podstawie należy wydać decyzję o zwrocie kosztów za pojazd odebrany bez uiszczenia opłaty?
 • Z czego wynika, że przy art. 130a nie ma egzekucji kosztów u spadkobierców, skoro samochód jest częścią masy spadkowej?
 • Pojazd niezarejestrowany w Polsce; ustalono, że ma opłacony podatek akcyzowy. Gmina wystąpiła do Izby Celno-Skarbowej o udostępnienie informacji o płacącym podatek. Niestety odmówiono udzielenia tej informacji. Czy Izba Celno-Skarbowa mogła tak zrobić?
 • Czy ustalenie właściciela pojazdu oraz dostarczenie powiadomienia o skutkach jego nieodebrania należy do policji?
 • Czy usuwając auto na podstawie przepisu art. 130a policja może zrobić zabezpieczyć pojazd i go nie wydać? Czy konieczne jest zezwolenie policji do odbioru auta z parkingu?
 • Co w przypadku braku parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne? Jest wyznaczony parking dla pojazdów przewożących zgodnie z przepisem art. 24a Ustawy o odpadach
 • Pojazd był holowany na podstawie przepisy art. 130a przed 2009 r. i do dnia dzisiejszego pozostaje na parkingu miejskim. Został przekazany przez urząd skarbowy z niekompletną dokumentacją, brak danych właściciela poza imieniem i nazwiskiem. Co należy zrobić w takiej sytuacji?
 • Jakie dokumenty należy przygotować do postepowania sądowego, wymogi formalne?
 • W przypadku art. 50a pojazd nieodebrany przez właściciela samochodu przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Czy musimy występować do sądu, aby orzekł przepadek?
 • Pojazd został usunięty na podstawie art. 50a ze względu na fakt, że nie był użytkowany. Brak danych o właścicielu i tablic rejestracyjnych. Nie jest zarejestrowany w żadnym kraju. Mamy numer VIN. Nie możemy przekazać pojazdu do urzędu celnego, bo nie mamy do tego podstawy prawnej (jak analogia jest w art. 130a). Po upływie ustawowego terminu (6 miesięcy) pojazd stanie się własnością gminy. Gmina nie będzie mogła go zbyć ani oddać do stacji demontażu, bo nie ma do niego żadnych dokumentów. Co zrobić w takim przypadku?


1. Poszukiwanie właściciela pojazdu – pomoc innych organów, ustalanie i namierzanie osoby odpowiedzialnej za pojazd

 • Jak ustalić właściciela pojazdu?
 • Jak poszukiwać właściciela pojazdu?
 • Jakie organy można prosić o pomoc w ustaleniu adresu zamieszkania właściciela pojazdu?
 • Jak napisać pismo do starostwa tak, by nie odmówiło udzielenia informacji dotyczących danych osobowych?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu (brak wysłanych powiadomień, ponieważ nie ma do kogo)?
 • Czy można uprościć procedurę ustalenia właściciela, czy zawsze trzeba przejść pełną ścieżkę?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ostatni właściciel pojazdu twierdzi, że nie był właścicielem, ponieważ umowa została sfałszowana?
 • Co zrobić w przypadku, gdy samochód miał przebite nr i tabliczkę znamionową silnika?
 • Co zrobić w przypadku pojazdu, który nie musi być oznakowany?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy samochód, którego właściciel był poszukiwany, zniknął z miejsca, w którym się znajdował?
 • Jak szukać właściciela roweru czy hulajnogi?

2. Zawiadamianie właściciela pojazdu o odholowaniu – dostarczanie powiadomień. Co zrobić, jeżeli nie są one odbierane?

 • Jak ustalić adres właściciela pojazdu w czasach, gdy obowiązek meldunkowy został zniesiony?
 • Jak dostarczyć powiadomienie o odholowaniu?
 • Jakie ścieżki można wykorzystać, żeby takie doręczenie faktycznie dotarło do właściciela?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy właściciel nie odbiera zawiadomień?
 • Kiedy można stosować fikcję doręczenia?
 • Jak poprawnie i na kogo należy wystawiać zawiadomienie o wszczęciu postępowania, jeżeli nikt się nie przyznaje do samochodu?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dzieci właściciela odbierają korespondencję, ale nie stawiają się do urzędu?


3. Egzekwowanie płatności – skuteczna procedura. Co zrobić w przypadku śmierci właściciela pojazdu?

 • Jak egzekwować należności od osoby odbierającej pojazd z parkingu?
 • Jak radzić sobie w przypadku, gdy osoba odmawia zapłaty ze względu na konflikt ustawy z konstytucją?
 • Ile dni powinno być na pokrycie kosztów odebrania i postoju pojazdu?
 • Procedury egzekwowania opłat od osób, które nie zapłaciły w momencie odbioru auta
 • Egzekucja administracyjna (umarzanie postępowań, egzekucja bezskuteczna)
 • Egzekwowanie kwoty za odstąpienie od holowania - jak to zrobić skutecznie?
 • Kiedy można stosować odpowiedzialność solidarną?
 • Czy można pociągnąć do odpowiedzialności leasing?
 • Co zrobić w przypadku śmierci dłużnika?
 • Jak szybko i skutecznie ustalić spadkobiercę takiego pojazdu?
 • Jak prowadzić sprawy w przypadku, gdy samochód zostaje przekazany w spadku?
 • Czy spadkobierca ma prawo żądać umorzenia opłaty odholowanie i parking samochodu zmarłego krewnego?
 • Jak radzić sobie w przypadku, gdy zapadła decyzja 10H, a właściciel nie żyje?
 • Właściciel zmarł, nie ma żadnych informacji o spadkobiercach, a sąd nie chce przekazać prawa własności na urząd. Co można zrobić w takim przypadku?
 • Co w przypadku, gdy nie ma określonego spadkobiercy? Czy możemy wydać pojazd, np. dzieciom?
 • Na podstawie art. 50a za pojazd usunięty z drogi gminnej właściciel pojazdu pokrywa koszty za holowanie. Czy można obciążyć właściciela pojazdu kosztami za przechowywanie samochodu na parkingu? Jeżeli nie, to kto pokrywa koszty za przechowywanie samochodu na parkingu?
 • Na jakiej podstawie należy wydać decyzję o zwrocie kosztów za pojazd odebrany bez uiszczenia opłaty?
 • Z czego wynika, że przy art. 130a nie ma egzekucji kosztów u spadkobierców, skoro samochód jest częścią masy spadkowej?

4. Pojazdy właścicieli z innych krajów – procedura poszukiwania. Jakie kroki można podjąć? Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela? Co zrobić w przypadku braku reakcji na zawiadomienia?

 • Jak radzić sobie z porzuconymi autami, których właściciele są obcokrajowcami?
 • Skąd czerpać informacje o właścicielach aut, które mają obce nr rejestracyjne? CEPiK nie ma takiej możliwości, żeby ustalić takiego właściciela
 • Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela. Który jest obywatelem UE?
 • Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela, który prawdopodobnie nie jest z UE?
 • Jeżeli istnieje podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy, to czy można angażować konsulat?
 • Jeżeli współwłaścicielem auta jest obcokrajowiec, którego nie można namierzyć, to wystarczy zawiadomić drugiego właściciela i wobec niego wszcząć postępowanie?
 • Czy właściciel- obcokrajowiec musi odebrać zawiadomienie?
 • Co zrobić w przypadku, gdy właściciel pojazdu nie odbiera poczty, bo jest na wojnie?
 • Jak udowodnić, że dana osoba miała prawo do korzystania z pojazdu?
 • Pojazd z Hiszpanii z fałszywymi tablicami - są zatrzymani, ale niby nie wiedzą, czyj on jest i skąd go mają. Czy można od razu składać wniosek do sądu o przekazanie na rzecz urzędu?
 • Jeżeli pojazd nie ma oznaczeń, bądź nie jest zarejestrowany w Polsce, to czy można wnioskować do sądu o przekazanie praw bez wcześniejszego ustalania właściciela (osoba kierująca nim nie jest, nie wie, skąd go ma i kto jest jego właścicielem)?
 • Samochody ciężarowe z Litwy, Łotwy, Estonii, które brały udział w zdarzeniach drogowych nie są zazwyczaj odbierane. Firma transportowa znika, zaczyna funkcjonować pod innym adresem, z innym właścicielem. Co wtedy należy zrobić?
 • Pojazd niezarejestrowany w Polsce; ustalono, że ma opłacony podatek akcyzowy. Gmina wystąpiła do Izby Celno-Skarbowej o udostępnienie informacji o płacącym podatek. Niestety odmówiono udzielenia tej informacji. Czy Izba Celno-Skarbowa mogła tak zrobić?


5. Dodatkowe opłaty – ubezpieczenia, kary za jego brak

 • Czy można jakoś obejść obowiązek regulowania zaległych opłat za samochód, np. ubezpieczenia?
 • Czy urząd musi ubezpieczać pojazdy mimo ich złego stanu technicznego?
 • Co zrobić z ubezpieczeniem odholowanego samochodu?
 • Ubezpieczenie samochodu kończy się w trakcie przetrzymywania go na parkingu przez gminę, ale przed przejściem na jej własność - co wtedy?
 • Co zrobić w przypadku kary za brak opłaconego ubezpieczenia?
 • Czy można obarczać gminę kosztami utrzymania w momencie, gdy samochód już jedzie/już jest na parkingu powiatowym?
 • Co zrobić w przypadku, gdy zaraz po odholowaniu okazuje się, że samochód ma nieopłacone ubezpieczenie?
 • Czy można zezłomować samochód, który jest własnością urzędu, ale nie ma opłaconego ubezpieczenia?
 • Ile trzeba czekać, żeby móc zezłomować pojazd?
 • Czy urząd może sprzedawać takie samochody?


6. Współpraca z innymi organami – zakres pomocy. Obowiązki i dobre praktyki podczas pracy z policją

 • Jak angażować inne urzędy w sprawy odholowanych aut?
 • Współpraca z innymi organami w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania
 • Jak współpracować z Izbą Celną?
 • Jak efektywnie współpracować z policją?
 • Jaki jest dokładny zakres współpracy z policją?
 • Jaki jest zakres działań policji w takich postępowaniach?
 • Kiedy potrzebne jest zezwolenie policji/straży na odbiór pojazdu?
 • Jak gmina powinna zawiadamiać policę o porzuconym aucie?
 • Ile czasu ma policja na odholowanie zgłoszonego auta?
 • Jakie dokumenty policja powinna przekazać do urzędu?
 • Jak powinna przebiegać współpraca z policją, zarówno w przypadkach usunięcia z ramienia przepisu 50a, jak i 130a?
 • Czy policja może zmienić kwalifikację czynu z art. 130a na 50a?
 • Czy można podważyć przydzielenie przez policję zdarzenia pod art. 130a?
 • Czy można prosić policję o wydanie opinii w przypadku odholowania pojazdu (chodzi o wyjaśnienie który przepis mógł zostać zastosowany)?
 • Co zrobić w przypadku, gdy policja wystawia i opisuje dyspozycję usunięcia pojazdu na nieaktualnych drukach?
 • Co zrobić w przypadku, gdy policja przekazuje źle uzupełnione/ nieczytelnie dokumenty z niepełnymi informacjami?
 • Ile czasu można wymagać na odesłanie poprawnych dokumentów?
 • Co zrobić w przypadku, gdy policja nie sprawdza, czy kierujący jest właścicielem pojazdu?
 • Jak i czy można domagać się od policji uzupełnienia brakujących informacji?
 • Jeżeli starostwo nie wie, jakie środki w celu ustalenia i powiadomienia właściciela pojazdu podjęła policja, to dubluje ich czynności. Jakie zasady najlepiej wypracować w czasie współpracy z policją tak, żeby nie powielać czynności?
 • Czy gmina może „przerzucić” w pełni odpowiedzialność za holowanie pojazdów na policję?
 • Kto ma odholować auto w przypadku, gdy brało ono udział w zdarzeniu drogowym, a kierowca został odwieziony do szpitala? Policja, powiat, czy gmina?
 • Pojazd usunięty z pola kukurydzy (z wyjaśnień policjanta wynika, iż kierujący nie zatrzymał się do kontroli i wjechał na pole kukurydzy). Została wydana dyspozycja z art. 130a ust 2 pkt.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Czy w tym przypadku ma tutaj zastosowanie art. 130a. skoro pojazd nie został usunięty z drogi tylko z pola kukurydzy? Czy wydanie dyspozycji było zasadne
 • Czy ustalenie właściciela pojazdu oraz dostarczenie powiadomienia o skutkach jego nieodebrania należy do policji?
 • Czy usuwając auto na podstawie przepisu art. 130a policja może zrobić zabezpieczyć pojazd i go nie wydać? Czy konieczne jest zezwolenie policji do odbioru auta z parkingu?

7. Holowanie i parking – przetargi, zawieranie umów. Jak radzić sobie z brakiem chętnych do wykonania usługi? Parkingi dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne

 • Co jest bardziej opłacalne(i kiedy): własny parking czy podpisywanie umowy z prywatną osobą?
 • Jak gmina może sobie radzić z wyznaczeniem parkingu, na który będą odholowywane pojazdy?
 • Czy można „dogadać się” z powiatem odnośnie korzystania ze wspólnych parkingów?
 • Jak powiat może „dogadać się” z gminami w sprawie użytkowania wspólnego parkingu?
 • Czy powiat/gmina może korzystać z parkingów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych?
 • Czy GDDK może w ogóle wynająć taki parking samorządom?
 • Jak ustanowić parking powiatowy dla samochodów?
 • Do czego jeszcze może być wykorzystany parking powiatowy?
 • Czy można korzystać z parkingów, które należą do jednostek/organów podległych powiatowi/gminie? Jeżeli tak, to jak to zrobić?
 • Jak radzić sobie z brakiem parkingu, który spełnia wszystkie wymagania? Czy można pominąć jakieś wymogi?
 • Co zrobić w przypadku auta, z którego wyciekają płyny chemiczne?
 • Wyznaczanie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (brak oferentów a wymóg posiadania ww. parkingu)?
 • Jak wytyczyć parking dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne?
 • Skąd można pozyskać fundusze na stworzenie takiego parkingu?
 • Czy straż miejska może odmówić holowania pojazdu ze względu na brak miejsca na parkingu?
 • Kiedy można korzystać z parkingu policyjnego?
 • Czy parking musi być na terenie powiatu?
 • Kto egzekwuje płatność za parking?
 • Czy można wymagać podania nr PESEL przy odbiorze auta z parkingu?
 • Co oznacza „powstanie kosztów”? Kiedy można to ustalić? Jaki ma wpływa na przebieg procedury odstąpienia?
 • Jak należy rozróżnić opłaty wyznaczone przez Radę Powiatu i koszty, które powiat płaci za pojazd trzymany na parkingu?
 • Jak niwelować koszty związane z postojem na parkingu danego samochodu?
 • W jakim trybie można zrobić przetarg na parking i holowanie?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas zawierania umów na holowanie/parking?
 • Jakie zapisy w umowie warto zawrzeć, żeby zabezpieczyć interes gminy/powiatu?
 • Czy można najpierw zarządzić przetarg na holowanie, a potem przyjąć uchwałę?
 • Co powinno znajdować się w uzasadnieniu do Uchwały Rady Powiatu dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie i przechowywanie pojazdów?
 • Jakie czynniki należy brać pod uwagę, ustalając stawki?
 • Stawki za holowanie pojazdu ustalone przez rząd są nieadekwatne do realiów – skąd można pozyskać dodatkowe fundusze tak, żeby nie obciążać budżetu?
 • Czy otwieranie pojazdów należy zawrzeć w umowie na przechowywanie pojazdu, czy lepiej zlecać to doraźnie?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nikt nie zgłosił się do przetargu na holowanie?
 • Czy holownik może być spoza powiatu?
 • Jak pozyskać holowniki do pojazdów przewożących materiały niebezpieczne?
 • Kto wskazuje lawetę, która ma odebrać samochód?
 • Czy można korzystać z doraźnych usług lawety (bez umowy stałej)?
 • Czy można wykorzystać lawetę wskazaną przez powiat w przypadku holowania z ramienia przepisu 50a? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?
 • Kto powinien zająć się odholowaniem samochodu z tablicami rejestracyjnymi, który nie zagrażał bezpieczeństwu, ale stał na parkingu miejskim oddalonym od drogi?
 • Co zrobić w przypadku sytuacji, gdy zdarzają się pojedyncze pojazdy do holowania, nie ma środków na własny parking, a do przetargu na parking i holowanie nikt się nie zgłosił?
 • Jeżeli odholowany pojazd okazuje się kradziony, to na czyj parking powinien trafić: policyjny czy powiatowy?
 • Co zrobić w przypadku, gdy holowanie należy przeprowadzić w oparciu o przepis 50a, a umowa oparta jest na zadania związane z artykułem 130a?
 • Z jakich przepisów można skorzystać, gdy trzeba odholować pojazd z prywatnego parkingu?
 • Czy ustawa o elektormobliności dotyczy także firm zajmujących się holowaniem? Jeżeli tak, to jak to wpłynie na podpisane umowy?
 • Co w przypadku braku parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne? Jest wyznaczony parking dla pojazdów przewożących zgodnie z przepisem art. 24a Ustawy o odpadach


8. Tereny prywatne

 • Czy gmina może wydać dyspozycje usunięcia pojazdu z terenu prywatnego?
 • W jakich przypadkach można usuwać takie pojazdy?
 • Co zrobić w przypadku zgłoszenia od spółdzielni mieszkaniowej?
 • Kiedy można obejść przepisy jeżeli chodzi o teren prywatny (np. zaśmiecanie czy zanieczyszczenie środowiska)?
 • Co może zrobić właściciel placu z samochodem, który zalega np. na parkingu supermarketu?


9. Rozróżnienie przepisów i kwalifikacja aut jako wrakówP

 • Praca na przestarzałych przepisach - jak sobie radzić z nieścisłościami?
 • Jak rozróżniać przepisy 130a i 50a?
 • Na podstawie czego należy ustalać, kiedy powiat zajmuje się samochodem, a kiedy gmina?
 • Na podstawie czyjej decyzji można zdecydować, że pojazd jest holowany z ramienia powiatu lub gminy?
 • Jak powiat może udowodnić gminie, że to holowany pojazd podlega jednak pod art. 50a?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy auto jest bez tablic, ale stwarza zagrożenie w ruchu drogowym?
 • Co jest odpadem, a co wrakiem?
 • Kto zajmuje się wrakami samochodów?
 • Kiedy można pozbyć się wraku, który generuje koszty?
 • Ile czasu wrak ma być na parkingu, zanim można go zutylizować?
 • Co zrobić w przypadku, gdy samochód zabiera miejsce parkingowe, nikt nim nie jeździ, ale ma wszelkie opłaty?
 • Kiedy i co należy brać pod uwagę, żeby zaklasyfikować stan techniczny pojazdu jako zły?
 • Jak zmniejszyć koszty przetrzymywania pojazdów na parkingu?
 • Co oznacza pojazd nieużywany?
 • Samochody - reklamy: czy powinny być klasyfikowane jako wrak, czy jednak sprawny samochód, którym powinien zająć się urząd?
 • Jak szukać właściciela auta- reklamy?
 • Jak chronić się przed zarzutami o chęć czerpania zysków?
 • Pojazd był holowany na podstawie przepisy art. 130a przed 2009 r. i do dnia dzisiejszego pozostaje na parkingu miejskim. Został przekazany przez urząd skarbowy z niekompletną dokumentacją, brak danych właściciela poza imieniem i nazwiskiem. Co należy zrobić w takiej sytuacji?


10. Sądy – składanie wniosków, wymagania formalne. Omówienie orzecznictwa i sytuacji problemowych

 • Dlaczego powiat musi przejść drogę sądową, żeby uzyskać prawo do pojazdu, a gmina nie musi?
 • Jak przygotować się do postępowania przed sądem tak, aby uzyskać przepadek własności?
 • Jakie dokumenty należy przygotować do postepowania sądowego, wymogi formalne?
 • Jakie powinny być załączniki do wniosku sądowego?
 • Wymogi formalne wniosku sądowego
 • Jak napisać wniosek tak, by sędzia go nie odrzucił?
 • Czy wniosek o przepadek powinno się składać na właściciela, czy również na kierującego pojazdem w dniu wydania dyspozycji?
 • Co zrobić w przypadku, gdy właściciel w dniu sprawy sądowej przynosi dokument potwierdzający przeniesienie własności na kolejną osobę?
 • Jak motywować przed sądem przepadek mienia, jeżeli pojazd jest usunięty z posesji prywatnej, ale policja zaklasyfikowała to pod art. 130a?
 • Jakie argumenty można przygotować dla kolegium odwoławczego? Czy można udowodnić działanie właściciela w złej wierze?
 • Jak odwołać się od decyzji o umorzeniu sprawy?
 • Jakie są możliwości wywłaszczenia?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ze względu na opieszałość sądu powiat poniesie dodatkowe koszty utrzymania pojazdu?
 • Co zrobić w przypadku, gdy komornik nie może ustalić miejsca zamieszkania?
 • pojazd przez sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu. Otrzymali informacje z sądu po jakimś czasie. Właścicielem stają się w dniu wydania postanowienia przez sąd, ale dowiadują się po jakimś czasie. Co z tym ubezpieczeniem w czasie, kiedy nie wiedzieli, że są właścicielami?
 • Kiedy należy występować o kuratelę?
 • Jak nałożyć kuratora na sprawę?
 • Czy komornik ma obowiązek znalezienia właściciela pojazdu i doprowadzenia go na salę sądową?
 • Motorower usunięty w trybie art.130a., nie zarejestrowany w Polsce ani za granicą. Czy należy składać wniosek o przepadek czy przekazać pojazd Naczelnikowi Urzędu Celnego zgodnie z art 130a ust.10b. ustawy PRD? Czy w przypadku, gdy Naczelnik odmówi jego przejęcia, błędem będzie złożenie wniosku o przepadek pojazdu?
 • Pan jechał na motorynce w stanie upojenia, na dodatek uciekał przed policją. Motorynka nie miała tablic, tylko jakiś wymalowany znaczek. Złapali go, motorynkę odholowali, ale potem Pan nie miał zamiaru płacić za parking. W sądzie stwierdził, że to nie jest jego motorynka, on nie wie, skąd ją ma i jak znalazła się w jego rękach. I faktycznie z papierów wynikało, że motorynka została wyrejestrowana w zagranicznym urzędzie, ale nie została ponownie zarejestrowana w Polsce. Nie udało się dotrzeć do poprzedniego właściciela. Sąd z powodu braku twardych dowodów, że faktycznie jest właścicielem, umorzył spłatę. Jak udowodnić w takim przypadku, że Pan jest właścicielem?
 • Pojazd usunięty z drogi w trybie art. 130a. Brak osoby kierującej. Zostaje powiadomiona osoba, która figuruje w bazie CEPiK jako właściciel. Osoba ta składa oświadczenie, że pojazd sprzedała i nie jest właścicielem już od 4 lat, a umowę zagubiła i nie pamięta, komu sprzedała pojazd. Składając wniosek o przepadek, kogo należy wpisać jako uczestnika postępowania? Czy możemy uznać takie oświadczenie jako dowód w sprawie?
 • Orzecznictwo sądowe - omówienie różnych przypadków
 • Skarżenie przez prokuraturę uchwał miast/powiatów, które wprowadziły „zawyżone” opłaty za holowanie pojazdów – jak udowodnić swoją niewinność
 • W przypadku art. 50a pojazd nieodebrany przez właściciela samochodu przechodzi na własność gminy
 • z mocy ustawy. Czy musimy występować do sądu, aby orzekł przepadek?
 • Pojazd został usunięty na podstawie art. 50a ze względu na fakt, że nie był użytkowany. Brak danych o właścicielu i tablic rejestracyjnych. Nie jest zarejestrowany w żadnym kraju. Mamy numer VIN. Nie możemy przekazać pojazdu do urzędu celnego, bo nie mamy do tego podstawy prawnej (jak analogia jest w art. 130a). Po upływie ustawowego terminu (6 miesięcy) pojazd stanie się własnością gminy. Gmina nie będzie mogła go zbyć ani oddać do stacji demontażu, bo nie ma do niego żadnych dokumentów. Co zrobić w takim przypadku?

Prowadzący

Zbigniew Figura - pracownik samorządowy z 30 letnim doświadczeniem, kierownik referatu i główny specjalista w wydziałach Urzędu Miasta Ruda Śląska, realizujących zadania w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Obecnie wykonujący i koordynujący zadania jednego z wydziałów w zakresie: usuwania i przechowywania pojazdów (cały proces po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu obejmujący m.in. rozliczeń z wykonawcą oraz prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wobec właściciela i kierującego pojazdem, recykling pojazdu, wniosek o wyrejestrowanie pojazdu), zamówień publicznych, gospodarki finansowo-księgowej i organizacyjno-prawnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politologii na Uniwersytecie Opolskim w Opolu. Autor poradnika „Postępowanie na wypadek wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń” adresowanego do mieszkańców Rudy Śląskiej oraz nowatorskiego „Programu poprawy bezpieczeństwa”.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
18 maja 2023
od 499.00
13 lipca 2023
od 499.00
07 września 2023
od 499.00
02 listopada 2023
od 499.00
20 grudnia 2023

Podobne szkolenia