Wideoszkolenie: Kontrola firm odbierających nieczystości ciekłe

Szczegółowe omówienie procedury kontroli firm w kontekście nowego obowiązku od stycznia 2023 r. dla urzędów miast i gmin. Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia kontroli? Jakie kary może ponieść gmina za nieprzeprowadzenie kontroli? Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających nieczystości

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się odpadami komunalnymi, nieczystościami ciekłymi, kontrolą zbiorników bezodpływowych

Uwaga! Nowe obowiązki dla gmin!
Podczas warsztatów omówimy, jak przygotować się do nadchodzących zmian, związanych z obowiązkiem kontroli firm odbierających nieczystości ciekłe

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Przeprowadzenie kontroli firmy odbierającej nieczystości ciekłe krok po kroku. Jak wykonać plan kontroli?

• Jakie zasady powinny znać osoby, które będą przeprowadzać kontrolę?

• W jaki sposób komunikować się z firmami odbierającymi nieczystości?

• Czego wymagać od firmy w czasie kontroli? Czego nie można wymagać od firm?

• Jakie kroki podjąć, gdy firma nie spełni danych warunków?

• Czy będzie określony termin na wykonanie kontroli?

• Jak ma wyglądać cała dokumentacja z przeprowadzonej kontroli?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

• Protokół z kontroli

• Zawiadomienie firmy o planowanej kontroli

• Umowa na przekazanie ścieków

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Z jakiego przepisu prawnego wynika, że co 2 lata musimy kontrolować przedsiębiorcę odbierającego nieczystości ciekłe?
 • Skąd przedsiębiorcy mają uzyskać informację o ilości ścieków odebranych z terenów aglomeracji?
 • Czy gmina musi mieć uchwałę dot. szczegółów wydawania zezwolenia na odbiór ścieków? Czy możemy nie mieć takiej uchwały i opierać się tylko na ustawie i rozporządzeniach?
 • Czy kontrola przedsiębiorcy powinna odbywać się na takich zasadach jak kontrola firm odbierających odpady?
 • Czy będą nowe wzory sprawozdań przedsiębiorców?
 • W jaki sposób skontrolować, czy przedsiębiorca oddał ścieki do nieodpowiedniej stacji zlewnej?
 • Czy firma asenizacyjna może mieć kontrolę z kilku gmin?
 • Czy bez zawiadomienia kontrolę może wykonać sam pracownik organu, czy musi być ktoś z WIOŚ?
 • Jak wygląda kontrola zza biurka? Czy polega ona na wezwaniu do okazania umowy oraz dowodów opłat?
 • Co powinniśmy sprawdzić, będąc u przedsiębiorcy?
 • Na jakiej podstawie gmina ma prowadzić ewidencję zbiorników/POŚ?
 • Jak postępujemy w przypadku, gdy na wsi nie ma kanalizacji ani wodociągu?
 • Czy mamy obowiązek skontrolować wszystkie firmy asenizacyjne, odbierające ścieki w gminie?
 • W jaki sposób pracownik urzędu ma sprawdzić, czy zbiornik jest szczelny?
 • W jaki sposób urzędnik ma sprawdzić warunki techniczne urządzenia? Czy powinien to zrobić PINB?
 • Czy w zawiadomieniu powinniśmy podawać konkretną datę kontroli, a godzinę tylko doprecyzować telefonicznie?
 • Czy każda z firm asenizacyjnych, która chce opróżniać przydomowe oczyszczalnie ścieków, musi złożyć wniosek o aktualizację obowiązującej decyzji o osady ściekowe?
 • Ile będzie ważne oświadczenie przedsiębiorcy o gotowości i zamiarze odbioru osadów?
 • Czy należy wymagać zaświadczenia z US lub ZUS o braku zaległości? Czy wystarczające jest samo oświadczenie?
 • Kto zawiera umowę z firmą asenizacyjną w zakresie odbioru zastępczego? Czy na odbiór zastępczy decyzję wydaje gmina?
 • Czy zezwolenie na prowadzenie działalności na odbiór nieczystości ciekłych wymaga przeprowadzenia pełnego postepowania administracyjnego na podstawie przepisów k.p.a., czyli zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zawiadomienie przed wydaniem decyzji?
 • Gdzie należy przekazywać informacje o wydaniu decyzji na odbiór i transport nieczystości ciekłych? Z jakich przepisów to wynika?

Omówienie najnowszych zmian w przepisach

• Przeprowadzenie kontroli firmy odbierającej nieczystości ciekłe krok po kroku. Jak wykonać plan kontroli?

• Na jakich podstawach prawnych pracować i jakie wykorzystać?

• Jakie zasady powinny znać osoby, które będą przeprowadzać kontrolę?

• Co zrobić, jeśli dokumenty wystawiane przez firmy odbierające nieczystości są źle wypełnione?

• Jak sprawdzić prawidłowość wystawianych dokumentów przez firmę odbierającą nieczystości?

• W jaki sposób komunikować się z firmami odbierającymi nieczystości?

• Jakie są wymagania od przedsiębiorców - jakie sprawozdania mają sporządzać?

• Co powinno znajdować się w rejestrze zawartych umów?

• Czy sprawdzać umowy firm z mieszkańcami? Na jakie zapisy zwracać uwagę?

• Jak weryfikować liczbę zawartych umów przez firmy?

• Czy sprawdzać to, czy firma wystawia potwierdzenia odebrania nieczystości?

• Czy firmy mają obowiązek ewidencjonowania umów?

• Jak powinno przebiegać właściwe ewidencjonowanie umów?

• Jak sprawdzać czy firmy na bieżąco ewidencjonują umowy?

• Czego wymagać od firmy w czasie kontroli? Czego nie można wymagać od firm?

• Co w przypadku, gdy firma nie robi sprawozdań?

• Co zrobić, gdy firma nie chce udostępnić dokumentów?

• W jaki sposób sprawdzić, jak firma świadczy usługi?

• Jakie kroki podjąć, gdy firma nie spełni danych warunków?

• Jakie kary grożą firmie za niedopełnienie wymagań?

• Czy firma podlega pod prawo przedsiębiorców i należy informować ją np. 7 dni przed kontrolą, czy nie?

• Praktyczne rozwiązania w zakresie weryfikacji świadczenia usług przez firmy

• Co ma zrobić gmina, gdy mieszkańcy nie mają podpisanych umów z firmą wywożącą nieczystości?

• Co zrobić, jeśli firma nie ma podpisanej umowy z oczyszczalnią?

• W jakich terminach robić kontrolę i na co warto zwrócić uwagę?

• Jakie będą ewentualne kary za nieprzeprowadzenie kontroli przez jednostki administracji publicznej?

• Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia kontroli?

• Jakie dane sprawdzać i na co najbardziej zwrócić uwagę?

• Co w przypadku, gdy w dokumentach nie ma wpisanego numeru KP?

• Jak ma wyglądać cała procedura kontroli?

• Jak powinna przebiegać kontrola?

• Ile powinna trwać kontrola?

• Jak ma wyglądać protokół z takiej kontroli, co powinien zawierać? Czy po każdej kontroli powinien być sporządzony?

• Kto podpisuje protokół, jeśli pracownik nie ma upoważnienia do kontroli?

• Jak ma wyglądać cała dokumentacja z przeprowadzonej kontroli?

• Czego dokładnie ma dotyczyć kontrola, jakie są wymagania?

• Czy będzie określony termin na wykonanie kontroli?

• Jak często mają być przeprowadzane kontrole?

• Czy jest obowiązek powiadomienia firmy o kontroli? Jak powiadomić firmę o planowanej kontroli? Ile wcześniej trzeba powiadomić firmę o planowanej kontroli?

• Jak zweryfikować dokumenty ze stacją zlewną?

• Czy ilość ścieków odebranych = ilość na stacji zlewnej?

• Jak sprawdzić, czy firmy spełniają warunki sanitarne?

• Jak sprawdzić, czy samochody spełniają wszystkie wymagania?

• Jak powinno wyglądać miejsce przechowywania pojazdu? Jak sprawdzić, czy nie jest to uciążliwe dla środowiska i otoczenia? Gdzie powinien być garażowany?

• Jakie oznaczenia powinny znajdować się na samochodach?

• W jaki sposób sprawdzać czy beczkowozy są myte? Czy firmy mają obowiązek to robić i jak często powinny to robić?

• Czy kontrola ma przebiegać na podobnej podstawie jak przy wydawaniu zezwoleń dla firm?

• Jak wydawać zezwolenia firmom? Jakimi kryteriami się kierować przyznając takie zezwolenia?

• Jak sprawdzić czy zaplecze techniczno-administracyjne firmy jest odpowiednie?

• Jak przeprowadzić postępowanie administracyjne?

• Jak postępować w przypadkach, gdy w nieruchomościach brakuje kanalizacji, a także szamba - jaka jest procedura działania?

• Jak wszcząć kontrolę przedsiębiorstw spoza gminy?

• Czy można przeprowadzić kontrolę przedsiębiorstwa zdalnie?

• Czy firmy kontrolujemy z uwzględnieniem prawa przedsiębiorców?

• Kontrolowanie osób fizycznych pod kątem zbiorników - czy strona musi być zawiadomiona pisemnie? Czy z art. 379 można bez zawiadomienia?

• Są firmy, które mają zezwolenie w gminie i odbierają ścieki z kabin WC. Czy takie firmy też mamy kontrolować?

Czy właściciel nieruchomości musi mieć umowę z firmą odbierającą nieczystości? Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio pozbywali się nieczystości i by podpisywali umowy z firmami odbierającymi nieczystości?

• Czy firma zawiera umowy z mieszkańcami?

• Czy firma wystawia potwierdzenia odebrania nieczystości?

• Jak kontrolować umowy między mieszkańcami a podmiotami odbierającymi nieczystości? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli?

• Czy właściciel może powołać się na zawarcie umowy ustnej z przedsiębiorcą, jeżeli przedstawia rachunki za odbiór nieczystości?

• Czy umowa jest konieczna? Niektórzy mieszkańcy nie posiadają umowy, bo przedsiębiorcy nie chcą jej z nimi podpisać.

• Czy są jakieś sposoby, aby zmuszać przedsiębiorców do podpisywania umów z mieszkańcami?

• Czy można uznać, że ktoś wywozi ścieki zgodnie z przepisami w następującym przypadku: jest umowa ustna na odbiór ścieków, nie ma rachunków, ale mamy dane ze stacji zlewnej, że z tego adresu są przywożone ścieki do stacji zlewnej? Ewidencja zlewni wskazuje adres, skąd, jak, ile i datę przywozu

• Czy mieszkaniec, który nie posiada udokumentowanej umowy z firmą, może otrzymać mandat?

• Czy kontrola musi zostać przeprowadzona w terenie, czy można wezwać mieszkańca do okazania umów z firmą w urzędzie?

• Czy może być podpisanych więcej umów na jedną posesję, nie tylko z jednym przedsiębiorcą?

• Czy mieszkaniec może wywozić ścieki z uprawnionym przedsiębiorcą, z którym nie ma podpisanej umowy, a posiada ją podpisaną z innym?

• Czy wystarczy, że właściciel będzie miał tylko umowę z jedną firmą asenizacyjną? A będzie korzystał z usług różnych firm?

• Czy zgodnie z ustawą co 2 lata należy kontrolować oprócz podmiotów również osoby fizyczne?

• Czy dla um/ug nie będzie wystarczające okazanie faktury za usługę opróżnianie, tylko będzie wymagana umowa? Klienci mają od pewnego czasu kontrole z um/ug. Do tej pory część klientów nie miało podpisanej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Odbywało się to na zasadzie zagłoszonego zlecenia. Czy dla um/ug nie jest wystarczająca wystawiona faktura? Czy od teraz musi być jednak spisana umowa i jednocześnie faktura?

• Jak urzędnik może reagować na skargi mieszkańców, że ktoś wylewa szambo (u siebie, na działkę zgłaszającego lub w nieokreślone miejsce, ale jest nieprzyjemny zapach)? Co może zrobić gmina w przypadku donosów sąsiedzkich, że ktoś wylewa na pole/ na działkę/ do rowu?

• Co należy rozumieć przez okazanie umów i dowodów opłat - jak udokumentować to podczas przeprowadzania oględzin/ kontroli?

• Czy w nowym sprawozdaniu do WIOŚ i Wód Polskich należy wykazać kabiny Toi Toi?

• Co zrobić w sytuacji, gdy mieszkaniec z szamba "robi sobie" oczyszczalnię, czyli do zbiornika dodaje rury drenażowe? Jak kontrolować i jak reagować z urzędu?

• Na jakiej podstawie prawnej rolnik może zagospodarować ścieki we własnym zakresie?

• Od czego zacząć ewidencję zbiorników bezodpływowych? Czy od dokonania zgłoszeń na drukach a potem kontroli?

Prowadzący

Małgorzata Gołąb - starszy specjalista z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Od ponad 10 lat do jej obowiązków służbowych należy kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców oraz organy administracji publicznej przepisów ustawy Prawo wodne oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Prowadzi także postępowania administracyjne w sprawie nakładania kar pieniężnych. Jest absolwentką Politechniki Krakowskiej na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód. Współautorka artykułów w prasie technicznej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
28 lutego 2023
od 499.00
20 kwietnia 2023
od 499.00
13 czerwca 2023
od 499.00
08 sierpnia 2023
od 499.00
28 września 2023
od 499.00
21 listopada 2023

Podobne szkolenia