Wideoszkolenie: Drogi gminne - ewidencja, zarządzanie i utrzymanie

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak prowadzić ewidencje dróg i książki obiektów? Jak zmienić nr drogi, która przeszła z powiatowej na gminną? Jakie są standardy normatywności - interpretacje prawne i przykładowe wyroki. Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów


Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do wydziałów dróg i mostów, pracowników samorządowych zajmujących się utrzymaniem dróg i ulic w urzędach miast i gmin oraz osób zajmujących się tematyką dróg gminnych

Jaka jest procedura zmiany klasy technicznej drogi gminnej z L na D
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jakie są zasady przejęcie drogi wewnętrznej na rzecz gminy. Nasz ekspert szeroko omówi formy, zasady i wytyczne związane z planowaniem organizacji ruchu. Poruszymy również problem wydawania pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych: jakie dokumenty musi dostarczyć przewoźnik, na jakie kwestie związane z bezpieczeństwem należy zwrócić uwagę oraz kiedy można wydać decyzję odmowną

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak rozpatrywać wnioski mieszkańców dotyczące oznakowania dróg publicznych i gminnych?
 • Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia ewidencji dróg?
 • Co zrobić w przypadku, gdy droga wewnętrzna nie ma ustalonego prawa do użytkowania?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do uzgodnienia wjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów
 • Na jakiej podstawie przeprowadza się aktualizację książki obiektu?
 • Wyjaśnienie procedury wystawiania pozwoleń na przejazdy nienormatywne – omówienie przykładowej decyzji


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Wzór odmowy przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Wzór opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Rozpiska kategorii dróg
 • Wytyczne tworzenia książki obiektu

Szczegółowy program szkolenia:

Najbardziej problematyczne przypadki w związku z drogami gminnymi:


 • Czy zmiana znaku drogowego na drodze gminnej wymaga podjęcia uchwały, w przypadku zmiany z terenu zabudowanego na strefę zamieszkania na podstawie petycji mieszkańców? Co zrobić w przypadku, gdy mieszkańcy chcą, aby postawić znak „strefa zamieszkania”?
 • Jak postępować w przypadku problemów z deweloperami, którzy niszczą drogi gruntowe, a Policja nie pomaga?
 • Co w przypadku, gdy deweloper nie podpisze porozumienia o remoncie drogi po skończonej inwestycji? Czy możemy nałożyć taki obowiązek?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wydano decyzję w 2009 r. na lokalizację zjazdu, okazuje się, że zjazd został wykonany niezgodnie z wydaną decyzją, a teraz właściciele chcą zalegalizować wykonany zjazd? Czy muszą złożyć wniosek o przebudowę zjazdu, z załączeniem poprzedniej decyzji?
 • Jak ustanawiać nowe przystanki autobusowe na drodze wewnętrznej, jaka jest procedura?
 • W jakich odległościach mogą być sytuowane przystanki?
 • Jaka jest procedura zmiany klasy technicznej drogi gminnej z L na D?
 • Jakie działania możemy podjąć w przypadku, gdy chcemy dokonać przebudowy drogi, której pas drogowy nie ma wymaganej szerokości do uzyskania przepisowych 5,5 m dla klasy drogi L. Jak możemy przejąć działki znajdujące się wzdłuż drogi celem wymaganego poszerzenia?
 • Czy w uchwale o zaliczeniu nowego odcinka drogi, w którego ciągu leży, czy wystarczy ustalenie przebiegu, skoro dana ulica jest już publiczna?
 • Co z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, też trzeba dla tych dróg robić przeglądy?
 • Co jeśli wystąpi nagła potrzeba ustawienia znaków z powodu awarii drogi, na jaki czas możemy taki znak ustawić?
 • Jak wygląda procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji o nielegalnym zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót? Czy o tym nielegalnym zajęciu pasa należy zawiadamiać Policję, czy nie ma takiej potrzeby?
 • Czy oznakowanie D-46 i D-47 obowiązuje również przy drogach wewnętrznych gruntowych?
 • Czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne odpowiedzialne za utrzymanie i wykonywanie sieci wodociągowych powinno występować do gminy o zajęcie pasa i umieszczenie urządzenia i czy musi wnosić opłaty do gminy?
 • Czy tymczasowy kabel energetyczny do zasilania budynku mieszkalnego powinien być zgłoszony przez właściciela nieruchomości czy przez energetykę? Mamy sytuację, w której zakład energetyczny zrzuca na właściciela procedury i koszty umieszczenia urządzenia i zajęcia pasa drogowego.
 • Jaka jest procedura zmiany nazwy drogi, w sytuacji gdy jest ona już nieaktualna? Numer nadal obowiązuje, jednak nazwy nadawane były z początkiem lat 90
 • Czy w przypadku pozbawienia kategorii drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej wymagany jest akt notarialny przejęcia?
 • W jaki sposób wydawać zgody na lokalizację "zjazdu" z drogi wewnętrznej, na jakiej podstawie prawnej właściciel ma o to wnioskować a my odpowiadać?
 • Co w przypadku budowy sieci i przyłączy na drogach wewnętrznych? Czy obowiązuje opłata za zajęcie i umieszczenie?
 • Co zrobić, jeśli właściciel, który uzyskał decyzję na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, nie wybudował go w ciągu 3 lat, zgodnie z przepisami taka decyzja wygasa…teoretycznie, a jak to wygląda w praktyce, czy właściciel jest wzywany do wypełnienia obowiązków decyzji? Co zrobić w takich przypadkach?
 • Do kogo nalezy kierowac pismo w sprawie wydania zezwolenia na ponadgabryt?
 • W jaki sposób nadać numer dla przepustu i gdzie lub do kogo go zgłosić?
 • Czy jest dopuszczalne prowadzenie przeglądów dróg z których protokoły spisywane są jedynie w wersji elektronicznej i podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę wykonującą przegląd?
 • Co w przypadku, gdy działka drogowa nie posiada dokumentu własności?
 • Czyli zezwolenie na przejazd o masie większej niż przewidziana dla danej drogi jest dopuszczalna w formie zwykłego pisma czy zezwolenia?
 • Czy na drogach wewnętrznych nieobjętych strefą ruchu lub strefą zamieszkania można stosować znaki drogowe, skoro znaki drogowe i sygnały drogowe - ich stosowanie i egzekwowanie określa ustawa prawa o ruchu drogowym i odpowiednie rozporządzenia do tej ustawy? Na drogach wewnętrznych nie obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. Jeśli na drodze wewnętrznej są ustawione znaki drogowe i są „nielegalne” to musimy je respektować?
 • Jedna firma miała zajęcie pasa drogi wewnętrznej, której gmina była właścicielem, a droga okazała się bardzo trudnym "gliniastym" terenem. Firma już dwa razy poprawiała tę drogę, wyrównywała i utwardzała. Po ulewie i przejechaniu np. śmieciarki znowu samochody się zapadają i "toną" w błocie. Wykonawca przekonuje, że jeżeli zrobił wykop otwarty to tym samym materiałem będzie utwardzać drogę, i nie będzie dowozić np. kruszywa, aby to bardziej utwardzić. Niestety droga "gliniasta" jeżeli raz się ją ruszy to jest ciężko doprowadzić do ładu. Co w takiej sytuacji. Czy mogę przymusić wykonawcę aby dostarczył i utwardził tę drogę?
 • Czy jako gmina możemy uzgadniać lokalizacje przyłączy albo sieci w drodze wewnętrznej, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa?
 • Czy do jednej posesji może być więcej wjazdów, jeżeli chodzi o drogi publiczne jak i drogi wewnętrzne?
 • Często w naszej gminie właściciele nieruchomości przylegających do dróg mają płoty przesunięte na naszą działkę drogową. Sadzą na naszej nieruchomości drzewa i krzewy. Co w takiej sytuacji zrobić?
 • Jaka jest podstawa prawna do obowiązku uzgadniania lokalizacji płotu z zarządcą drogi?
 • Od jakiego miejsca najlepiej liczyć km drogi w momencie, gdy krzyżują się droga gminna z powiatową?
 • Czy możemy wydawać zezwolenia uzgodnienia na prowadzenie sieci na drogach wewnętrznych?
 • Czy w przypadku dróg gminnych również muszą być tak szczegółowe protokoły wykonane przez firmę?
 • Czy wydawanie zezwolenia na zjazd z drogi wewnętrznej będącej w zarządzie lub własnością gminy wydawane jest w formie decyzji, pomimo że jest to droga wewnętrzna?


Organizacja ruchu i bezpieczeństwo – formy, wytyczne, rozpatrywanie wniosków

 • Kiedy można odstąpić od czasowej organizacji ruchu?
 • Czy gmina opiniuje projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku budowy mostu w ciągu drogi powiatowej?
 • Co w przypadku, kiedy na terenie gminy są drogi, na których obowiązuje projekt organizacji ruchu o dopuszczalnym tonażu 5 ton? Czy wydaje się zezwolenie w formie umowy cywilno-prawnej, czy nic nie wydajemy?
 • Czy projekt czasowej organizacji ruchu do zaopiniowania w gminie musi być w 4 egzemplarzach?
 • Co z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót metodą podwiertu spoza pasa drogowego?
 • Czy przy zajęciu pasa drogowego (droga publiczna) powinien zawsze być projekt organizacji ruchu?
 • Organizacja ruchu w trakcie wykonywania robót budowlanych i utrzymaniowych
 • Czy do dróg wewnętrznych gruntowych z bardzo małym ruchem też musimy wymagać zmiany organizacji ruchu?
 • W jakich wypadkach stosuje się zmianę organizacji ruchu?
 • Kto może planować zmianę organizacji ruchu?
 • Jak planować zmianę organizacji ruchu?
 • Kiedy jaką organizację stosować?
 • Jakie elementy mają zawierać projekty stałe, a jakie tymczasowe?
 • Jakie urzędy/ jednostki muszą mieć wgląd w projekt organizacji ruchu?
 • Jakie organy są potrzebne do wprowadzenia organizacji ruchu?
 • Jak wygląda kontakt ze starostwem w sprawie zmiany organizacji ruchu?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w starostwie, jeżeli chce się zmienić organizację ruchu?
 • Jakie są schematy i znaki wykorzystywane podczas zmiany organizacji ruchu?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy zastosowaniu oznakowania poziomego i pionowego?
 • Jak przejść kontrolę?
 • Jak rozpatrywać wnioski mieszkańców dotyczące oznakowania dróg publicznych i gminnych?
 • Kwestia ograniczenia prędkości i bezpieczeństwa ruchu drogowego – jakie są normy i wytyczne?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy gmina chce wprowadzić progi zwalniające, a mieszkańcy ich nie chcą?

Prowadzenie ewidencji dróg i książek obiektów krok po kroku

 • Czy książkę drogi prowadzi się tylko do dróg publicznych, czy również do dróg wewnętrznych będących własnością lub w zarządzie gminy?
 • Czy przepusty drogowe zaliczane są do obiektów mostowych i wymagane są dla nich książki obiektów?
 • Czy Powiatowy Zarząd Dróg ma obowiązek prowadzić ewidencję działek w pasie drogowym?
 • Wyjaśnienie procedury ewidencji dróg krok po kroku
 • Wymogi administracyjne dotyczące ewidencji dróg
 • Kiedy można samemu przeprowadzić ewidencję, a kiedy się ją zleca?
 • Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia ewidencji dróg?
 • Jak nadaje się numery JNI?
 • Jak liczyć kilometraż drogi?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte w książkach obiektów?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte tylko w ewidencji?
 • Jak prowadzić książki obiektów?
 • Kto ma prowadzić książkę obiektu?
 • Jakie są wymaganie kancelaryjne dotyczące prowadzenia książek obiektów?
 • Kiedy się aktualizuje książkę obiektu?
 • Na jakiej podstawie przeprowadza się aktualizację książki obiektu?

Drogi wewnętrzne i klasyfikacja dróg – zmiany nr dróg, wytyczne, regulacje prawne

 • Jaka jest procedura nadania numeru drogi?
 • Jak pozbawić drogę numeru?
 • Jak zmienić przebieg drogi?
 • Jak wygląda procedura przejęcia prywatnej drogi na rzecz gminy?
 • Jak zmienić nr drogi, która przeszła z powiatowej na gminną?
 • Na jakich zasadach określa się drogę jako wewnętrzną?
 • Jakie przepisy są wykorzystywane w przypadku dróg wewnętrznych?
 • Jak oznakować drogi wewnętrzne?
 • Czy drogi wewnętrzne podlegają przeglądom technicznym?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do uzgodnienia wjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Prawa i obowiązki zarządcy drogi
 • Co zrobić w przypadku, gdy droga wewnętrzna nie ma ustalonego prawa do użytkowania?
 • Jak określić własność drogi? W Małopolsce mają statut „władanie” (to nie jest równorzędne z właścicielem gruntu) – jak to rozwiązać?

Kontrola dróg - praktyczne wskazówki

 • Kiedy można wykonać objazdy kontrolne dróg gminnych?
 • Jak powinien wyglądać dziennik objazdów?
 • Kto może przeprowadzić kontrolę dróg?
 • Jak napisać protokół z takiej kontroli?
 • Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic i placów
 • Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów
 • Utrzymanie i modernizacja dróg i ulic oraz obiektów mostowych
 • Kosztorysowanie robót drogowych – remonty cząstkowe nawierzchni
 • Drogi gruntowe -profilowanie, zabezpieczenie dróg gruntowych, dobór materiałów wykorzystywanych do uzupełniania ubytków
 • Jakie są standardy dla dróg gruntowych?
 • Skąd czerpać środki na utwardzanie dróg?
 • Zakup kruszywa – czy są jakieś specjalne wytyczne i procedury?
 • Jakie działanie prewencyjne można podjąć, by zapobiec niszczeniu dróg?
 • Jakie są trwałe materiały, które można wykorzystać, by przeciwdziałać niszczeniu dróg
 • Przejazdy kolejowe w praktyce – obowiązki zarządcy drogi
 • Czyszczenie znaków, przystanków, uzupełnianie – czy są jakieś wymogi, np. co ile trzeba to robić?
 • Co można wymagać od mieszkańców a co od zarządcy?
 • Jak uświadomić mieszkańców co do ich praw i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości chodników?
 • Jak w przypadku posiadłości prywatnych egzekwować obowiązki związane z utrzymaniem chodników?
 • Kto ma sprzątać drogi?
 • Jaka jest procedura w przypadku otrzymania zgłoszenia o padłym zwierzęciu?

Przejazdy pojazdów nienormatywnych – zgody, odmowy i wytyczne

 • Jakie są standardy normatywności – interpretacje prawne i przykładowe wyroki
 • Jakie są zmiany w ograniczeniach tonażowych po wejściu w życie nowych przepisów?
 • Jak wydawać zezwolenia na przejazdy, kiedy droga nie jest odpowiednio oznaczona?
 • Jak rozpatrywać odwołania od odmowy wydania zezwolenia?
 • Wyjaśnienie procedury wystawiania pozwoleń na przejazdy nienormatywne – omówienie przykładowej decyzji
 • Jak wygląda od strony organizacyjnej wydawanie opinii potrzebnej do uzyskania zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Co muszą dostarczyć osoby chcące uzyskać zgodę na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego?
 • Względy bezpieczeństwa: na co trzeba zwrócić uwagę w przypadku przejazdów pojazdów nienormatywnych?
 • Kiedy nie można wydać zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Kiedy można zastosować znaki B-5,B-18 B-19? Jakie warunki, obostrzenia muszą być spełnione, żeby można było je zastosować?
 • Jak stosować nowe zmiany przepisów mówiące o wydawaniu opinii na temat przejazdu pojazdu nienormatywnego przez teren danej gminy w praktyce?

Sezonowe utrzymanie dróg i ulic

 • Czy można podpisać umowę na zimowe utrzymanie dróg na podstawie ilości zużytego pisaku bądź mieszanki i czasu trwania odśnieżania tj. ilości godzin? Jak kontrolować wykonawcę w takim przypadku?
 • Co w przypadku, gdy w Gminie nie ma Straży Miejskiej, czy Policja też może nałożyć mandat lub pouczenie mieszkańcowi, który nie odśnieża chodnika?
 • Podstawy prawne zimowego utrzymania dróg
 • Kto ma obowiązek utrzymania dróg i ulic w zimie?
 • Zakres obowiązków sezonowego utrzymania dróg poszczególnych jednostek jako zarządców
 • Jaki jest standard odśnieżenia drogi gminnej?
 • Kto ma obowiązek zająć się chodnikami rowerowymi w czasie zimy?
 • Umowy na odśnieżanie – jak je konstruować, żeby gmina była zabezpieczona
 • Przechowywanie materiałów: jak zabezpieczyć sól, piach?
 • Jakiego materiału używać do zimowego utrzymania alejek w parkach?
 • Jak rozpatrywać wnioski o odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku, za kolizję drogową na śliskiej nawierzchni drogi?

Prowadzący

Kornelia Michno - Od 2009 r. pracuje w Urzędzie Miasta Bochnia, obecnie na stanowisku Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Od 2017 r. jej zakres obowiązków obejmuje między innymi: prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych oraz prowadzenia książek obiektów dla nich; prowadzenie zadań z zakresu utrzymania dróg i chodników; opiniowanie decyzji WZ; uzgadnianie lokalizacji zjazdów i ogrodzeń; wyrażanie zgód na przejazd pojazdów nienormatywnych; opiniowanie projektów organizacji ruchu. Członek komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach lub zmiany organizacji ruchu przy Starostwie Powiatowym w Bochni.

Prawnik, absolwentka Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia