Wideoszkolenie: Epidemia a finanse gminy

Na czym tak naprawdę polega praca zdalna urzędnika? Jak ją rozliczać? Co z biegnącymi terminami administracyjnymi i realizowanymi inwestycjami? Czy wszystkie koszty epidemii oraz finansowanie lokali do kwarantanny pokrywa gmina? Jak ma funkcjonować urząd, gdy kwarantanną zostają objęci najważniejsi urzędnicy?


Wideoszkolenie skierowane do Sekretarzy, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów oraz wydziałów organizacyjnych urzędów miast i gmin

Czy pracownikowi, który przebywa na kwarantannie należy się wynagrodzenie za pracę, której nie wykonuje?
Podczas wideoszkolenia poruszymy wiele ważnych zagadnień, dotyczących funkcjonowania urzędu w czasie pandemii. Powiemy o organizacji pracy zdalnej w urzędach gmin – jak ją zlecać, wykonywać, rozliczać, na jak długo może zostać zlecona? Powiemy również o tym, jak rozwiązać problem biegnących terminów procesowych oraz skąd pozyskać środki na walkę z epidemią i jej skutkami? Omówimy obowiązki spoczywające na gminach w zakresie organizacji i finansowania lokali do kwarantanny.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w każdej sytuacji gmina ma obowiązek zapewnić miejsce na kwarantannę i czy zawsze koszt ponosi za to gmina, nawet jeśli ktoś jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej?
 • Czy gminy otrzymają zwrot środków za kupno wyposażenia takiego lokalu pod kwarantannę z budżetu państwa, czy wszystko idzie z budżetu gminy? Jeżeli jest możliwy zwrot, to jak go odzyskać?
 • Czy pracownikowi, który przebywa na kwarantannie należy się wynagrodzenie za pracę, której nie wykonuje? Jeżeli tak, czy wówczas wszystkie składniki wynagrodzenia podlegają wypłacie, np. dodatek funkcyjny i specjalny?
 • Jakie zabezpieczenia dotyczą pracy pracowników gospodarczych urzędu gminy, oczyszczalni ścieków i konserwatorów wodociągów? Czy można im zmniejszyć wymiar czasu pracy?
 • Jak postępować w przypadku niespójnych wytycznych od wojewodów, powiatów, OSP, czy policji?
 • Jak przygotować zdalne posiedzenie rady gminy? Co w przypadku, gdy radny nie ma dostępu do komputera, albo ma słaby Internet?
 • Co w przypadku, gdy cały urząd zostanie objęty kwarantanną?


Szczegółowy program szkolenia:

Na czym polega praca zdalna urzędnika? Na jak długi czas może zostać powierzona? Sposoby i możliwości techniczne wykonywania ustawowych zadań przez organy stanowiące JST

 • Na czym tak naprawdę polega praca zdalna urzędnika? Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych? Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika praca nie może być świadczona, ze względu na warunki i stosunki panujące w domu?
 • Czy pracownik na umowie o prace ma zapis dotyczący przejścia na pracę zdalną oraz jakie wymagania techniczne powinien mieć do podjęcia takiej pracy?
 • W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną - ustna, czy pisemna?
 • Na jak długi okres praca zdalna może być powierzona?
 • Czy pierwotnie określony czas świadczenia pracy zdalnej może być skracany lub wydłużany?
 • Czy pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej?
 • Czy odmowa świadczenia pracy zdalnej jest podstawą do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności (kara porządkowa)?
 • Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie?
 • Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom pracownika?
 • W jaki sposób ocenić pracę zdalną wykonywaną przez pracownika?
 • Czy pracownikowi, który przebywa na kwarantannie należy się wynagrodzenie za pracę, której nie wykonuje? Jeżeli tak, czy wówczas wszystkie składniki wynagrodzenia podlegają wypłacie, np. dodatek funkcyjny i specjalny?
 • Jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który wykonuje pracę zdalnie w domu?
 • Czy pracodawca może wysyłać pracowników na zaległe urlopy, w celu zmniejszenia liczby osób w urzędzie?
 • Komu można zlecić dodatkową pracę? Jak radzić sobie z brakami kadrowymi?
 • Pracownicy gospodarczy – co z ich obecnością w pracy?
 • Jakie zabezpieczenia dotyczą pracy pracowników gospodarczych urzędu gminy, oczyszczalni ścieków i konserwatorów wodociągów? Czy można im zmniejszyć wymiar czasu pracy?
 • Co z osobami, które jeszcze przed epidemią starały się uzyskać pracę urzędnika poprzez udział w konkursie?
 • W jaki sposób rekrutować takie osoby? Czy można taką rozmowę przeprowadzić za pomocą jakiegoś internetowego komunikatora np.: Skype’a? Jak przeprowadzić konkurs na stanowisko urzędnicze, w przypadku nagłego braku osoby do wykonywania określonych zadań w urzędzie, nawet na krótki czas? Jakie dokonać zmiany w regulaminie naboru?
 • Czy pracownicy, którzy pracują zdalnie mogą się dokształcać na specjalnie udostępnionych platformach?
 • Jak oceniać pracę zdalną urzędników za pomocą e-maili i komunikacji telefonicznej?
 • Czy budynek samorządu terytorialnego może zostać całkowicie zamknięty? Jak wygląda taka praca przy zamkniętych drzwiach? Jakie są uprawnienia pracownika w razie zamknięcia zakładu pracy lub niemożności wykonywania pracy zdalnej z powodu COVID-19?
 • Jak wyobrazić sobie gminę bez funkcjonującego urzędu? Mimo epidemii i objęcia kwarantanną wszystkich pracowników, urząd musi działać – jak wygląda praca takiego urzędu?
 • Jak usprawiedliwiać czas pracy, jeśli pracownik nie ma aktualnych badań lekarskich?

Jak zapewnić sprawne funkcjonowanie urzędu w trakcie stanu epidemii? Jak rozwiązywać problem biegnących terminów? Jak przygotować sesję rady miasta/gminy?

 • Jak postępować w przypadku niespójnych wytycznych od wojewodów, powiatów, OSP, czy policji?
 • Jak w obecnym czasie prowadzić całe postępowanie administracyjne? Jak rozwiązać problem biegnących terminów, przy ograniczonej liczbie pracowników? Co z decyzjami i terminami, które się zbliżają? Jak odroczyć terminy? Na jaki termin? Jakie sprawy można odłożyć na później, a które trzeba załatwiać od razu?
 • Jak uchronić się przed zarzutami dotyczącymi niewydanych w terminie decyzji? Czy wystarczy argument, że pracownicy pracowali poza urzędem, bądź odbywali kwarantannę? Jak się zabezpieczyć?
 • Do urzędu wpływają sprawy od innych organów, dot. np. załatwiania skarg na niewłaściwą gospodarkę ściekową, która wymaga przeprowadzenia wizji w terenie. Czy taką sprawę w obecnej sytuacji możemy przedłużyć zgodnie z kpa?
 • Kary – czy jeżeli ktoś nie zarejestruje samochodu w terminie, to należy naliczać karę takiej osobie?
 • Co to znaczy niezbędne sprawy? Zameldowanie, odbiór dowodu, zaświadczenie do ślubu?
 • Jak realizować bieżące inwestycje?
 • Jak wydawać dowody osobiste, jeśli klient musi korzystać z czytnika i podać nr PIN przy pracowniku UG?
 • Co z rozpoczętymi inwestycjami, finansowanymi ze środków publicznych? Czy roboty na terenie inwestycji mogą trwać? Czy inwestycje niosą za sobą wysokie ryzyko? Jakie to ryzyko?
 • Czy jest konieczne, aby obecnie interesanci przychodzili do urzędu i składali wnioski/pozwolenia na rozpoczęcie budowy?
 • Czy trzeba zamykać place albo targowiska?
 • Czy Burmistrz może wystąpić do Wojewody o ograniczenie ruchu turystycznego?
 • Czy jest konieczne, aby osoby przychodziły do urzędu w celu opłacenia podatku albo założenia profilu zaufanego? Czy to jest odpowiedni czas na to?
 • Uchwała o zmianie statutu o prowadzeniu sesji drogą elektroniczną. Co powinno znajdować się w takie uchwale? Jakie są niezbędne uchwały w tym momencie?
 • Jak przygotować zdalne posiedzenie rady gminy? Co w przypadku, gdy radny nie ma dostępu do komputera, albo ma słaby Internet?
 • W jaki sposób zorganizować zebranie rady?
 • Rady nie można zorganizować zdalnie. Czy jest rozwiązanie umożliwiające zgromadzenie?
 • Czy można zwołać sesję nadzwyczajną po uprzedniej zgodzie ¼ ustawowego składu rady? Czy takie zgromadzenie może się odbyć, mimo wprowadzonych zakazów dotyczących zakazu zgromadzeń więcej niż dwóch osób?
 • Jak samorząd może wspierać mieszkańców przy wydawaniu aktów zgonów - jak powinny wyglądać te procedury?

Jakie obowiązki spoczywają na gminie w zakresie zapewnienia lokali do kwarantanny? Czy gminy otrzymają zwrot kosztów za wyposażenie takiego lokalu?

 • Czy gmina ma obowiązek wskazania miejsca na odbycie kwarantanny każdemu, kto zgłasza, że nie ma gdzie jej odbyć? Czy gmina powinna zapewnić takie miejsca ze swojego zasobu lokali komunalnych?
 • Czy w każdej sytuacji gmina ma obowiązek zapewnić miejsce na kwarantannę i czy zawsze koszt ponosi za to gmina, nawet jeśli ktoś jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej?
 • Czy i od kogo możemy uzyskać dane na temat liczby osób objętych kwarantanną? Gmina nie wie, ile osób jest na kwarantannach – skąd ma pozyskiwać te informacje, skoro sanepid nie udziela im informacji, z racji ochrony danych?
 • Na podstawie jakiego przepisu gmina bądź starostwo ma wskazać lokal do odbycia kwarantanny? Czyj to obowiązek?
 • Czy gminy otrzymają zwrot środków za kupno wyposażenia takiego lokalu pod kwarantannę z budżetu Państwa, czy wszystko idzie z budżetu gminy? Jeżeli jest możliwy zwrot, to jak go odzyskać?
 • Czy do dyspozycji gminy można oddać internaty i schroniska, aby pełniły funkcję pomieszczeń dla osób objętych kwarantanną?
 • Bursy szkolne, mieszkania, które są w dyspozycji miasta na okres kwarantanny - kto się nimi zajmuje i kieruje? Czy wymaga to decyzji administracyjnej, czy jest to tryb uproszczony?
 • Czy miejsce kwarantanny musi być zabezpieczane całodobowo, np. przez żołnierzy lub ochotnicze straże pożarne, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego KSRG ?
 • Czy UG może wyznaczyć lokale komunalne bądź socjalne, jako miejsca do odbycia kwarantanny?
 • W co musi być wyposażony taki lokal pod kwarantannę? Gdzie lokować osoby objęte kwarantanną?
 • Ile osób może znajdować się w takim mieszkaniu?
 • Czy może być wspólne dojście do sanitariów dla 2-3 osób? Czy raczej jedno mieszkanie dla 1 osoby?
 • Ile miejsc na kwarantannę powinno się przeznaczyć? Ile miejsc trzeba zapewnić w tych lokalach?
 • Czy trzeba dzielić lokale dla mężczyzn i dla kobiet?
 • Czy można zorganizować kwarantannę w budynku świetlicy wiejskiej, gdzie jest jedynie toaleta bez łazienki? Jeśli tak, dla ilu osób?
 • Jak zorganizować pomoc osobom na kwarantannie?
 • Co z jedzeniem, sprzątaniem w takim lokalu? Kto ma nadzorować taki lokal?
 • Dostarczanie żywności dla osób w kwarantannie – czy można wykorzystywać do tego strażaków?
 • Co robić, gdy mieszkaniec przyjechał np. z zagranicy i mówi, że nie ma pieniędzy na jedzenie podczas kwarantanny?
 • Jak pomóc mieszkańcowi, przebywającemu na kwarantannie, który ma pieniądze, ale na koncie i nie może ich wyciągnąć? Czy ktoś może podjechać z terminalem?
 • Jak zapewnić pomoc osobie odbywającej kwarantannę, jeśli jej stan gwałtownie się pogorszył?
 • W jaki sposób powinna przebiegać prawidłowa dezynfekcja mieszkania komunalnego?
 • Przyjeżdżający z zagranicy ludzie są poddawani 14 dniowej kwarantannie, a pozostali domownicy przebywający w danym gospodarstwie już nie. W jaki sposób rozwiązać ten problem?
 • Czy gmina może udzielić informacje, jaki teren z obszaru gminy jest objęty kwarantanną, np. blok lub dane mieszkanie? Oczywiście z zachowaniem RODO
 • Kwestia RODO – OPS dostaje raporty ze sanepidu – osoby poddane kwarantannie są izolowane, gmina nie ma dostępu do danych, a te dane powinny być udostępniane
 • Czy kwarantannę odbywają osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów, busów, TIR-ów?
 • Kto dostarcza żywność i środki niezbędne do funkcjonowania osobie objętej kwarantanną?
 • Paczki żywnościowe dla osób objętych kwarantanną. Kwestia odpłatności – czy właściwe jest branie pod uwagę kryterium dochodowego do 200%? Czy bez wyjątku dla wszystkich w kwarantannie, wg potrzeby?
 • Co w przypadku, gdy cały urząd zostanie objęty kwarantanną?
 • Co w przypadku, gdy straż zostanie zamknięta z powodu kwarantanny? Kto wyjedzie wtedy na akcję? Jak się zabezpieczyć w takiej sytuacji?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy kwarantanną zostaną objęci najważniejsi urzędnicy – wójt, sekretarz, skarbnik?
 • Czy testy na obecność wirusa COVID-19 będą również przeprowadzone między urzędnikami, w celu wykluczenia wirusa?
 • Jakie procedury należy wdrożyć w razie zarażenia się mieszkańca koronawirusem?
 • Jak szukać osób, które mogą być zarażone, albo które muszą być objęte kwarantanną?
 • Kiedy osoba zakwalifikowana do kwarantanny, może ją odbyć poza miejscem zamieszkania, tzn. w miejscu zapewnionym przez urząd gminy?
 • Odbiór odpadów z miejsca kwarantanny. Jak to powinno wyglądać?
 • Jak pomagać osobom bezdomnym?

Skąd pozyskać środki na walkę z epidemią i jej skutkami?

 • Brak środków ochronnych: rękawic, masek czy płynów dezynfekujących. Skąd uzyskać pieniądze na tego typu produkty? Skąd pozyskać środki na walkę z epidemią oraz usuwanie jej skutków?
 • Czy jest szansa na zwrot pieniędzy wydanych z własnej kieszeni na artykuły higieniczne?
 • Jak zorganizować zapasy dla szpitali, jeśli nie ma na to pieniędzy?
 • Samorząd, w przeciwieństwie do rządu, nie dysponuje żadnymi środkami przeznaczonymi specjalnie na finansowanie skutków epidemii, a rezerwy budżetowe na wypadek klęsk żywiołowych są zbyt skromne. Jak rozwiązać ten problem?


Prowadzący

Adam Mołdoch– praktyk, doświadczony szkoleniowiec, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie; od 2005 r. pełni funkcję kuratora społecznego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie; Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie; od 2004 r. - do stycznia 2016 r. pracownik w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie na stanowiskach: podinspektor, inspektor, pracownik socjalny sekcji pracy socjalnej, Kierownik Filii; brał udział w licznych prelekcjach i wystąpieniach w środkach masowego przekazu w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie; ukończył specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej; z wykształcenia socjolog UMCS

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia