Wideoszkolenie: Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jakie są przesłanki i zasady umieszczenia w domu pomocy społecznej? Co się wlicza do dochodu osoby kierowanej do DPS, a co nie? Jak zmiana sytuacji dochodowej mieszkańca DPS wpływa na odpłatność za pobyt w placówce? Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny? Mieszkania chronione - tańsza alternatywa dla DPS?

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się kierowaniem i ustalaniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy społecznej?
Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat kierowania klienta OPSu do DPSu i odpłatności za pobyt w placówce. Podpowiemy, kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny, jak ważny jest wywiad środowiskowy przy zwolnieniu z opłat za pobyt oraz jak powinno wyglądać dochodzenie roszczeń od zstępnych. Szczegółowo omówimy kwestie dotyczące procedury przymusowego umieszczenia w ośrodku i procedury ubezwłasnowolnienia osoby chorej. Prowadząca opowie również o planowanych zmianach w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak będzie odbywało się kierowanie do DPS (po nowelizacji) osób pozostających w związku małżeńskim lub rodzica z pełnoletnim dzieckiem?
 • Jak formalnie przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązana za poniesienie odpłatności, przebywającą za granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć? Czy wystarczy w takiej sytuacji tylko oświadczenie o wysokości dochodu?
 • Czy można wejść w spór kompetencyjny, jeżeli trudno jest określić która gmina powinna wnosić opłatę?
 • Jaki wpływ na odpłatność zstępnych mają umowy dożywocia zawarte przez klienta DPS np. zapisanie mieszkania jednemu z dzieci?
 • W jaki sposób liczyć odpłatności w sytuacji występowania potrąceń komorniczych?
 • Jaka jest procedura umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody, jakie są warunki jej przyjęcia?
 • Odstąpienie od żądania zwrotu, umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 • W jakim zakresie można udostępnić akta sprawy osobom zobowiązanym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 • Wezwanie do wywiadu.
 • Decyzja zmieniająca odpłatność za DPS.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie zwrotu wydatków.
 • Decyzja do zwrotu opłat wniesionych zastępczo przez gminę.
 • Umowa o partycypowaniu w kosztach.
 • Decyzja o ustaleniu odpłatności za DPS członków rodziny.
 • Decyzja o zwolnienie z odpłatności.
 • Decyzja zwalniającego zstępnego z ponoszenia opłat za pobyt w DPS.
 • Umowa z DPS niepublicznym.
 • Wniosek o skierowanie na leczenie.
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite.
 • Wniosek o umieszczenie osoby chorej w DPS bez zgody.
 • Wniosek o zwolnienie z funkcji opiekuna.
 • Decyzja - skierowanie do mieszkania chronionego.
 • Decyzja o odmowie pobytu w mieszkaniu chronionym.
 • Decyzja o skierowaniu do DPS zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego.
 • Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela – ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
 • Spór kompetencyjny.
 • Pismo do osoby przebywającej za granicą + pouczenie+ RODO.
 • Pismo do konsula. 22) Pismo do Prokuratora o ubezwłasnowolnienie.
 • Uchwała rady gminy/miejskiej w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 • Oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli z powodu błędu.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę odpłatności za pobyt w DPS?

 • Gdzie należy przeprowadzić wywiad aktualizacyjny w sytuacji, w której klient znajduje się w DPS poza gminą a opiekun prawny jest mieszkańcem gminy?
 • Wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu i podpisania umowy
 • Wywiad środowiskowy przy zwolnieniu z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 • Jakie osoby zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt matki/ojca w DPS?
 • Czy konkubin może ponosić opłatę za pobyt konkubiny w DPS?
 • Czy pasierbica jest osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za ojczyma w DPS?
 • Czy opłatę dla osoby zobowiązanej naliczamy od momentu umieszczenia krewnego w DPS, czy od momentu wydania decyzji?
 • Co ile przeprowadza się alimentację u osoby zobowiązanej do odpłatności za ojca umieszczonego w DPS?
 • Co oznacza, że wysokość opłaty za pobyt mieszkańca umieszczonego w DPS ustala się proporcjonalnie?
 • Czy w sytuacji, w której dochód osoby zobowiązanej do poniesienia odpłatności nie przekracza 300 % kryterium, sprawę kończymy pismem o zwolnieniu z odpłatności czy decyzją?
 • Jaki wpływ na odpłatność zstępnych mają umowy dożywocia zawarte przez klienta DPS np. zapisanie mieszkania jednemu z dzieci? Czy syn, który nie ma praw do mieszkania, powinien ponosić odpłatność za pobyt matki w placówce?
 • W jaki sposób liczyć odpłatności w sytuacji występowania potrąceń komorniczych?
 • Czy można wejść w spór kompetencyjny, jeżeli trudno jest określić czy nasza gmina powinna wnosić opłatę?
 • Komu wliczać dochód 500+, klientce DPSu, na którą została wydana decyzja, czy opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która faktycznie pobiera to świadczenie? Czy jeśli matce (opiekunowi) wliczamy 500+ do dochodów, to czy wzrośnie wtedy jej opłata za pobyt córki?
 • Od kiedy zmienić odpłatność za DPS mieszkance DPSu, której przyznano świadczenia uzupełniające? Kiedy należy zmienić decyzję? Czy tą decyzją można jednocześnie ustalić wysokość odpłatności na kolejny rok?
 • Czy można skierować klienta do DPS bez tych konsultacji psychiatry /psychologa? Czy DPS może przyjąć osobę bez tych konsultacji?
 • Jak napisać uzasadnienie decyzji zmieniającej wstecznie odpłatność za DPS z powołaniem na uchwałę NSA?
 • Ile czasu jest na rozpatrzenie odwołania w sprawie odpłatności za DPS? Czy po zebraniu wszystkich dokumentów decyzję należy wysłać do SKO?
 • Jak liczyć wyrównania ze świadczenia uzupełniającego 500+ w przypadku pobytu w DPS? Czy liczyć wyrównanie czy też nie? Jeśli liczyć, to w jaki sposób?
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS
 • Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej można rozwiązać umowę z kierownikiem ośrodka o dokonywanie opłaty za pobyt rodzica w DPS? Wzór.
 • Jaką decyzję o odpłatność za DPS ponosi klient, który pobiera emeryturę oraz posiada ziemię 5.6 ha przeliczeniowego (nie ma z niej dochodu)? Czy należy wydać decyzje o odpłatności na wysokość całych 70%, czy tylko 70% emerytury? Czy gmina pokrywa resztę?
 • Na podstawie uchwały NSA 1 OPS 7/17, od jakiego miesiąca należy zmienić kwotę odpłatności za pobyt w DPS mieszkańca, który dostał 500 zł z tytułu świadczenia uzupełniającego z ZUS (decyzja w październiku, pieniądze fizycznie otrzymał w listopadzie)?
 • Czy gmina może przyjąć majątek, tj.: gospodarstwo rolne na poczet kosztów pobytu w DPS osoby wymagającej całodobowej opieki? Jak powinna wyglądać procedura prawna w takim przypadku?
 • Czy osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona i nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, podlega badaniom uzasadniającym pobyt w DPS co 6 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wydania decyzji o odpłatność za DPS u osoby zobowiązanej, której dochód przekracza kryterium dochodowe 300%, ale kontynuuje naukę w szkole podyplomowej? Czy należy wydać decyzję o odpłatności, a następnie decyzję o zwolnieniu?
 • Co w przypadku kiedy osoba umieszczona w DPS stosowała wobec rodziny przemoc, ale nie posiadają wyroku w tej sprawie?
 • Czy rodzina powinna ponosić częściową odpłatność za pobyt syna w DPS, w sytuacji, w której matka również przebywa w DPS? Czy występujemy z wnioskiem o wywiad do DPS matki?
 • Jakie działania, krok po kroku, należy wykonać w przypadku braku zgody na opuszczenie DPS przez mieszkańca?
 • W jakim zakresie możemy udostępnić akta sprawy osobom zobowiązanym?
 • Choroba jako podstawa zwolnienia albo umorzenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS
 • Odstąpienie od żądania zwrotu, umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 • Nieustalenie wszystkich osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 • Odwołanie i skarga na decyzje o odpłatności za pobyt w domu pomocy społeczne
 • Czy złe relacje rodzinne (stosowanie przemocy, alkoholizm) stanowią postawę do zwolnienia z dopłaty za „złego rodzica” przebywającego w DPS?

2. Czy dzieci mieszkające za granicą również ponoszą odpłatność za DPS?

 • Jak można skontaktować się z wstępnym/zstępnym osoby umieszczonej w DPS, jeżeli mieszka za granicą a nie odbiera korespondencji z OPS?
 • Jaka jest procedura wydania decyzji o odpłatności za DPS w sytuacji, kiedy nie wiemy, gdzie przebywa osoba zobowiązana do alimentacji? Jak przeprowadzić wywiad alimentacyjny? Czy można wydać decyzję bez wywiadu?
 • Jaka jest procedura naliczania odpłatności od zstępnych w sytuacji braku możliwości ustalenia ich adresu lub kontaktu? Czy należy wystąpić do sądu o wyznaczenie kuratora do doręczeń?
 • Jak postąpić w sytuacji zignorowania pisma wzywającego na wywiad przez osobę zobowiązaną? Czy należy wszcząć postępowanie i wystawić decyzję administracyjną o konieczności opłacania pobytu matki w DPS?
 • Czy można wydać decyzję kierującą do DPS przy braku danych od klienta o jego zstępnych?
 • Jak formalnie przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązaną za poniesienie odpłatności, przebywającą za granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć? Czy wystarczy w takiej sytuacji tylko oświadczenie o wysokości dochodu?
 • Jak dokumentować odmowę podpisania umowy w przypadku braku współpracy z zobowiązanym? Czy wystarczająca jest notatka pracownika socjalnego?

3. Procedura całkowitego ubezwłasnowolnienia jako ostateczny akt pomocy. W jakich sytuacjach stosować procedurę ubezwłasnowolnienia częściowego?

 • Do kogo pracownik socjalny powinien złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie?
 • Wzór wniosku o przymusowe leczenie
 • Jakie procedury możemy zastosować w przypadku odrzucenia przez sąd wniosku o ubezwłasnowolnienie?
 • Jakich argumentów używać przed sądem, aby wniosek o ubezwłasnowolnienie nie został odrzucony?
 • Jaka dokumentacja medyczna jest niezbędna, aby wszcząć procedurę ubezwłasnowolnienia?
 • Jaką dokumentację powinna zbierać i składać rodzina, a jaką gmina, w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie?
 • Jakich argumentów użyć w rozmowie z rodzinami osób chorych, które są w podeszłym wieku i w obawie przed odtrąceniem lub agresywną reakcją na wniosek o ubezwłasnowolnienie wycofują się, zmieniają zeznania? Jak utwierdzać ich w konsekwentnym działaniu?
 • Co zrobić, jeśli nie ma możliwości badania przez biegłego sądowego wskutek nieobecności, nieuchwytności pacjenta?
 • Kto może podpisać wywiad środowiskowy, np. o usługi opiekuńcze, jeśli osoba chora psychicznie nie jest świadoma, co podpisuje, a rodzina nie wyraża zgody na ubezwłasnowolnienie?
 • Czy tylko decyzją sądu można zmusić do leczenia? Czy jest jakaś alternatywa?Jak pisać wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie, o przymusowe umieszczenie w DPS? Przykłady wniosków?
 • Osoba posiada decyzję o skierowaniu do DPS zgodnie z postanowieniem sądu na wniosek opiekuna prawnego. Jest możliwość umieszczenia w placówce, ale opiekun prawny odmawia. Jaką decyzję należy wydać w takiej sytuacji? Czy zmienić decyzję kierującą na odmowną?
 • Jak postąpić w przypadku postanowienia sądu o umieszczeniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej bez zgody w DPS, ale opiekun nie dysponuje żadnymi dokumentami o chorobie psychicznej, a jest takie podejrzenie?
 • Kwestia ubezwłasnowolnienia częściowego w kwestii leczenia i dysponowania finansami chorego (zaciąganie kredytów).
 • Tryb postępowania w sytuacji, kiedy sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, a osoba chora przejawia niebezpieczne zachowania.
 • Czy osoba niemogąca pisać, może złożyć swój podpis za pomocą odcisku palca zg. z art. 79 kc.? Jak zastosować w takiej sytuacji przepisy RODO i przetwarzanie danych biometrycznych?

4. Czy pracownik socjalny może odmówić bycia opiekunem prawnym? Prawa i obowiązki pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

 • Kto może zostać opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy pracownik socjalny może być opiekunem prawnym?
 • Czy pracownik socjalny jest narażony na sankcje karne w przypadku odmowy bycia opiekunem prawnym?
 • Czy pracownik socjalny może sprawować obowiązki opiekuna prawnego w godzinach pracy urzędu?
 • Czy i w jakiej wysokości pracownik socjalny powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobą chorą psychicznie? Gdzie powinien złożyć wniosek o wynagrodzenie z tego tytułu? Czy pracownik socjalny może starać się o wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego w sytuacji jeśli osoba chora psychicznie znajduje się w DPS?
 • W jakich godzinach pracownik socjalny powinien wykonywać obowiązki opiekuna prawnego?
 • Jaki jest zakres czynności pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego, np. zarządzanie majątkiem?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy opiekun prawny znajduje się na oddziale psychiatrycznym, a osoba ubezwłasnowolniona nie ma środków do życia?

5. Jak sporządzić wniosek sądowy o umieszczenie osoby chorej psychicznie w Domu Pomocy Społecznej?

 • Jak kierować takie osoby na leczenie, jakich argumentów używać, żeby chory chciał skorzystać z leczenia?
 • Na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kto ma prawo wystąpić z wnioskiem o umieszczenie osoby w DPS?
 • Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? (Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?)
 • Jak skutecznie przeprowadzić procedurę przymusowego leczenia?
 • Jakie dokumenty przygotować, aby przeprowadzić hospitalizację przymusową?
 • Jak wygląda wniosek o przymusowe leczenie?
 • Czy pracownik socjalny może złożyć wniosek do sądu o przymusowe leczenie, w imieniu osoby chorej?
 • Jakie środki przymusu można zastosować w stosunku do osób, które wymagają leczenia?
 • Jak napisać wniosek o przymusowe podjęcie leczenia osoby chorej psychicznie uzależnionej od alkoholu lub innych używek?
 • Formalności i dokumentacja niezbędna do skierowania chorego do DPS
 • Jaka jest procedura, kiedy chcemy taką osobę umieścić bez jej zgody w DPS?
 • Co zrobić, jeśli osoba chora psychicznie nie ma rodziny, nie ma możliwości umieszczenia jej w DPS z powodu braku miejsc i brak kadry do usług specjalistycznych?
 • Kto jest odpowiedzialny za przymusowe doprowadzenie osoby do domu pomocy społecznej?
 • Czy osobę małoletnią kierujemy do DPS na czas nieokreślony, czy do uzyskania przez tę osobę pełnoletności?
 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Do kogo program „Za życiem” jest skierowany? Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny osób niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem”?

6. Mieszkania chronione - tańsza alternatywa dla DPS

 • Jak ustalać odpłatność za mieszkania chronione?
 • Czy mieszkanie komunalne można przekształcić w mieszkanie chronione?
 • Kto ponosi koszty remontu mieszkania chronionego?
 • Czy należy wydać dwie odrębne decyzje dla matki i niepełnoletnich dzieci jedną a dla dorosłego dziecka drugą, czy też jedną decyzję dla wszystkich członków rodziny łącznie?
 • Czy w przypadku jednej decyzji należy zawierać odrębne uzgodnienia z pełnoletnim dzieckiem przed wydaniem decyzji i odrębny program wspierania i czy to dziecko powinno od siebie złożyć podanie o pobyt w mieszkaniu?
 • Mieszkania treningowe/ przejściowe/ docelowe- Dla kogo i na jak długo?
 • Jakie zapisy powinien zawierać regulamin mieszkań chronionych?
 • Czy osoby kierowane do mieszkania chronionego muszą funkcjonować samodzielnie?
 • Czy wszystkie mieszkania chronione mają opiekę całodobową?
 • Czy udostępniane są posiłki dla mieszkańców? Jakie warunki umowy ze spółdzielnią socjalną powinien spełniać mieszkaniec?
 • Czy w mieszkaniu chronionym mogą mieszkać dwie osoby? Czy tylko pojedynczo?
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań chronionych
 • Czy osoba kierowana do mieszkania chronionego musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Wzór decyzji przyznającej i odmownej mieszkanie chronione

Prowadzący

Agnieszka Gazda - długoletni praktyk, szczególnie prawa pomocy społecznej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawnik stale współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, osoba odpowiedzialna za przygotowywanie wszelkich procedur niezbędnych do właściwego funkcjonowania ośrodków pomocy społecznych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Dr nauk prawnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Autor publikacji z zakresu prawa jednostek pomocy społecznej. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia