Wideoszkolenie: Kontrola i nadzór nad fundacjami w starostwach

Jak powinna przebiegać kontrola fundacji? Jakie zadania fundacji może monitorować starostwo, które pełni nadzór nad fundacją? Co podlega pod jego kompetencje, jakich informacji może wymagać od fundacji, a jakich nie? Jak poprawnie interpretować źródła finansowania fundacji pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Na co starostwo powinno zwrócić szczególną uwagę, co powinno być alarmujące?


Wideoszkolenie PCCPoland jest skierowane do pracowników starostw powiatowych sprawujących nadzór nad fundacjami funkcjonującymi w powiecie.

Dowiedz się jakie czynności może podjąć starostwo w celu kontroli fundacji
Czy masz wątpliwości co do kontroli oraz nadzoru nad fundacjami? W 5 godzin możesz się ich pozbyć! Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi: Jakie pisma zastosować w momencie, gdy fundacja złamała przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Czy fundacje mają obowiązek składać sprawozdania do starosty? Czy likwidację fundacji należy zgłaszać do sądu?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaki zakres kontroli i czynności obejmuje starostę na rzecz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Jakie przychody i źródła finansowe podlegają pod przepisy tej ustawy?
 • Jakie dokumenty i oświadczenia obowiązują fundacje do dostarczenia na mocy ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
 • Co zrobić, jeśli fundacja złamie zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Jakie procedury powinien wdrożyć starosta, jakie są dalsze kroki postępowania i czynności prawne?
 • Jak współpracować z fundacją? Jakimi narzędziami może posłużyć się starosta, aby egzekwować od fundacji informacje o aktualnym składzie członków zarządu i komisji rewizyjnej? Co może zrobić starosta w sytuacji, gdy fundacja nie odpowiada na wezwania pisemne?
 • Jak prawidłowo interpretować statut fundacji — na co zwrócić uwagę, gdzie powinna zapalić się czerwona lampka, że coś jest nie tak?
 • W jaki sposób wybrać likwidatora fundacji? Kto może nim zostać oraz jakie są jego obowiązki?
 • Jak starosta może doradzić i pomóc fundacjom w rozszerzeniu ich działalności?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory potrzebne przy likwidacji fundacji (wzory, które starosta może przekazać fundacji)
 • Wniosek o likwidację fundacji
 • Wzory potrzebne przy rejestracji fundacji (wzory, które fundacja musi przekazać do KRS)
 • Wzór pisma wysyłany do fundacji w celu zadań realizowanych na rzecz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Wzór uchwał (dla fundacji)

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Kto wydaje legitymację służbową?
 • Co, jeżeli nie możemy wystąpić do sądu o nałożenie grzywny?
 • Czy jakikolwiek starosta przeprowadził kontrolę (AML) fundacji / stowarzyszenia będącej IO?
 • W jakim terminie powinna zakończyć się likwidacja?

 • 1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych- jakiej dokumentacji może wymagać starostwo od fundacji? Jak poprawnie przeprowadzić kontrole pod kątem tej ustawy?

  • Jak powinna przebiegać kontrola fundacji pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Jak w praktyce przebiega taka kontrola?
  • Jakie czynności może podjąć starostwo w celu kontroli fundacji? Z jakich narzędzi może korzystać starosta?
  • Jakie procedury powinny być przestrzegane, aby poprawnie przeprowadzić kontrolę fundacji?
  • Z jakich obowiązków musi wywiązać się fundacja, aby spełnić przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
  • Jak wymusić na fundacji przesłanie oświadczeń, wniosków, które są zobowiązani dostarczyć staroście? Jak skutecznie domagać się tej dokumentacji? Z jakich podstaw prawnych może korzystać starosta? Jakimi innymi środkami, takimi jak wezwanie do sądu lub kara grzywny może posługiwać się starosta w takiej sytuacji?
  • Kiedy i w jakich przypadkach starostwo może przeprowadzić kontrolę fundacji? Co podlega pod taką kontrolę? Jakich rzeczy nie powinien sprawdzać podczas kontroli?
  • Jakiej dokumentacji może wymagać starosta od fundacji, aby rzetelnie sprawdzić, czy fundacja przestrzega ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Co w sytuacji, gdy fundacja odmawia udostępnienia takich dokumentów?
  • Czy starostwo ma występować z zapytaniem do fundacji o dokumenty wymagane ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czy fundacja sama powinna wysyłać obowiązujące ją druki?
  • Jakich terminów musi przestrzegać fundacja w zakresie dostarczenia staroście dokumentacji związanej z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
  • Jak często fundacja ma wysyłać oświadczenie związane z przyjmowaniem lub nieprzyjmowaniem płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro?
  • Jak postąpić w sytuacji, gdy fundacja nie złożyła żadnego obowiązującego oświadczenia? Co zrobić, jeśli w takiej sytuacji występuje brak kontaktu z fundacją?
  • Jakie kroki należy podjąć, kontrola potwierdzinie prawidłowości w działaniu fundacji oraz okaże się, że działania fundacji naruszają zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Jakie procedury wdrożyć?
  • Jakie pisma zastosować w momencie, gdy fundacja złamała przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
  • Co, jeśli fundacja zgłosi, że wzięła pieniądze w gotówce - np. fundacja powie, że ktoś dał im 100 tys. zł w gotówce? Jaka w takiej sytuacji jest procedura postępowania organów ?
  • Jaki zakres majątkowy fundacji podlega pod ustawę? Jakie wpływy finansowe wliczają się w zakres ustawy, a które nie?
  • Co zrobić, gdy fundacja sugeruje, że nie ma narzędzi do wykonania obowiązkowych czynności związanych z ustawą?
  • Jaki jest zakres obowiązków fundacji związany z centralnym rejestrem beneficjentów rzeczywistych?
  • Jaki jest zakres obowiązków starosty związany z centralnym rejestrem beneficjentów rzeczywistych?
  • Kto powinien zgłaszać dane do rejestru beneficjentów rzeczywistych? Kto powinien się zapisać- cały zarząd, komisja rewizyjna czy tylko prezes?
  • Jak starosta może przeciwdziałać praniu pieniędzy przez fundację?

  2. Kontrola, nadzór nad fundacją – jakie są obowiązki starosty, który pełni nadzór nad fundacją? Co podlega pod jego kompetencje?

  • Czym różni się fundacja od stowarzyszenia?
  • Jakie są różnice między nadzorem a kontrolą?
  • Jaki zakres obowiązków ma starosta w stosunku do fundacji? Jakie czynności może podjąć, a jakich nie? Jakie są konkretne obowiązki starosty, które powinien wykonać w przypadku kontroli fundacji?
  • Do jakiego momentu starosta może ingerować, sprawując nadzór fundacji w funkcjonowanie fundacji?
  • Jakiego zakresu informacji i wyjaśnień może wymagać starosta od fundacji, nad którą sprawuje kontrolę? W co może ingerować, a w co nie?
  • Jakie sposoby nadzoru może zastosować starosta? Na czym polega taki nadzór?
  • Z jakich metod i narzędzi może skorzystać starosta, sprawując czynności nadzorcze?
  • Jak starosta powinien reagować, gdy fundacja nie odpowiada na wezwania pisemne?
  • Jakie kroki może wystosować starosta w stronę fundacji, jeśli nie spełni ona swoich zadań statutowych? Na jakie przepisy prawne oraz ustawowe w takiej sytuacji może powołać się starosta?
  • Z jakich kompetencji może korzystać starosta podczas kontroli fundacji?
  • Kiedy starosta może wnioskować do fundacji o sprawozdanie z działalności?
  • Kiedy zwracać się do fundacji o dokumentację, tak aby była ona po okresie rozliczeniowym?
  • Czy można przeprowadzić kontrole fundacji, bez konkretnej podstawy jak np. zgłoszenia o nieprawidłowościach? Czy takie działania są legalne z perspektyw prawnej?
  • Na jakiej podstawie starosta może przeprowadzić kontrole?
  • Jakie uprawnienia ma starosta, aby wykonać kontrolę w momencie, gdy zostanie do niego zgłoszona uwaga, że są nieprawidłowości w funkcjonowaniu fundacji?
  • Jakie formy dostępności kontaktu z fundacją może przyjąć starosta w sytuacji, gdy zostanie zgłoszony do starostwa zarzut: nieprawidłowość w zakresie działalności fundacji?
  • Czy fundacje mają obowiązek składać sprawozdania do starosty?
  • Czy starosta może ingerować w wewnętrzne problemy fundacji?
  • Jakie dokumenty powinien mieć skompletowane starosta, aby formalnie prawidłowo prowadzić dokumentację nadzoru nad fundacjami?
  • Co zrobić, aby zachęcić fundacje do współpracy i informowania starostę o zmianach w aktualizacji władzy, stanu zarządu i działaniu fundacji czy zawieszeniu działalności fundacji? Jak egzekwować od fundacji takie informacje?
  • Jaki zakres zadań może realizować starosta, aby monitorować czy cele, jakie ma fundacja, zostały zrealizowane?
  • W jakim zakresie starosta może weryfikować zadania, z których ma się wywiązać fundacja?
  • W jaki sposób starosta ma prawo ustalić, czy organizacja działa zgodnie z prawem?
  • Jak współpracować z fundacją, które nie chce współpracować oraz nie odbiera korespondencji listownej? Przepisy prawne na poparcie egzekwowania informacji
  • Jak prawidłowo analizować dokumenty udostępniane i dostarczane przez fundacje oraz jakie są to dokumenty?
  • Czy starosta powinien posiadać regulamin kontroli fundacji?
  • Kiedy można dokonać niezapowiedzianej kontroli fundacji? Czy jest to legalne z punktu prawnego?
  • Jakie uprawnienia posiada starosta do kontroli nad fundacjami, które pozyskują dofinansowania?
  • Na co powoływać się podczas kontroli, jeśli w przypadku stowarzyszeń są zapisy i artykuły w ustawie, na mocy których można wymagać od nich dokumentów, więc jak i na co powoływać się w przypadku fundacji, gdy takich artykułów i zapisów prawnych nie ma?
  • Jak należy postępować, aby zobowiązać fundacje do zmiany statusu?
  • Jak zobowiązać fundacje do zmiany błędnej decyzji, która została przez nich uchwalona?
  • Jak starosta powinien interpretować źródła finansowania fundacji? Jak analizować pozyskiwanie i wydawanie środków finansowych przez fundację- na co zwrócić uwagę, co powinno być dla starosty alarmujące?
  • Jak rozumieć statut fundacji o innym źródle finansowania fundacji?
  • Jeśli fundacja posiada inne źródła finansowania, to jaki ma obowiązek zaksięgowania i raportowania takiej sytuacji? Jak dokonuje się interpretacji takich danych z punktu widzenia starosty?
  • Jaką metodą odczytywać dokumenty, wyciągi, które obrazują, ile funduszy fundacja posiada z dotacji, a ile spoza dotacji? Jaki zakres kontroli w takim przypadku obejmuje starostę? Na co zwrócić uwagę, co jest najistotniejsze w tej dokumentacji, no to reagować?
  • Jak powinien prawidłowo wyglądać statut fundacji - na co zwrócić uwagę, gdzie powinna zapalić się czerwona lampka, że coś jest nie tak?
  • Jak pomagać fundacji w tworzeniu dokumentacji, którą muszą prowadzić oraz w realizacji zadań statutowych fundacji?

  3. Rejestracja i likwidacja fundacji- co może zrobić starostwo, aby pomóc fundacji w procesie rejestracji jak i likwidacji działalności fundacji?

  • Co może zrobić starosta, aby pomóc w założeniu fundacji?
  • Jakich wskazówek podczas zakładania fundacji może udzielić starosta fundacji w procesie rejestracji? Jak pomóc w rejestracji w KRS? Jakie druki wskazać fundacji, które są potrzebne do rejestracji? Jak przygotować fundacje na to, jaki jest okres może trwać wydawanie takiej decyzji o pozwoleniu na założenie fundacji? Powiadomienie fundacji o tym, czy rejestracja jest płatna, czy nie oraz w jakiej formie mogą spodziewać się odpowiedzi ze strony KRS? Jakie dokumenty musi przygotować fundacja, aby zarejestrować się KRS? Jaka jest terminowość składania takich dokumentów?
  • W jaki sposób starosta może pomóc organizacji w rozszerzeniu działalności fundacji?
  • Jak pokierować prawidło fundacje w momencie, gdy dojdzie do zmian np. w zarządzie czy w komisji rewizyjnej- gdzie fundacja musi to zgłaszać? Jaką dokumentację potrzebuje?
  • Jak odpowiedzieć fundacji na pytanie, czy sama musi podjąć pracę na konstruowaniem uchwały czy może korzystać z gotowego wzoru?
  • Co w sytuacji, gdy sąd, który orzeka w KRS, wpisuje daną fundację do rejestru, jednak nie przesyła staroście kompletu dokumentów, brakuje statutu i załączników, które są wymagane?
  • Jak wygląda składanie wniosku o likwidację fundacji?
  • Czy likwidację fundacji należy zgłaszać do sądu?
  • Jakie przepisy prawne obowiązują, aby zlikwidować fundację, przypadku gdy:
   • zmniejsza się liczby osób w zarządzie i członków fundacji
   • występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu fundacji
   • jest brak kontaktu ze strony fundacji
   • fundacja samoistnie nie może podjąć się procesu likwidacji
  • Jakie są koszty likwidacji fundacji?
  • Kiedy fundacja może wnioskować o likwidację działalności? W jakich przypadkach może przystąpić do likwidacji?
  • Jakie wymagania powinna spełnić fundacja, aby przystąpić do procesu likwidacji?
  • Jak starosta może pomóc fundacji w likwidacji swojej instytucji?
  • Jakie są zasady likwidacji fundacji?
  • Jaką dokumentację musi skompletować fundacja, aby zlikwidować fundację?
  • Jak od strony starosty przebiega proces likwidacji działalności fundacji?
  • Gdzie fundacja może złożyć wniosek o likwidację?
  • Jakie są terminy składania wniosków o likwidację? Jakich terminów fundacja musi przestrzegać?
  • Jakie uchwały fundacja musi posiadać, aby przystąpić do procesu likwidacji?
  • W jaki sposób wybrać likwidatora fundacji? Kto może być takim likwidatorem? Jakie są jego obowiązki?
  • Kto może wnioskować o zamknięcie i likwidację fundacji?
  • Jak wygląda likwidacja fundacji, która posiada majątek?
  • Jak dokonać usunięcia fundacji w momencie, kiedy dostanie już ona zlikwidowana?
  • Co zrobić, gdy fundacja przestanie działać, jednak przez lata nie podejmuje likwidacji? Jak ubiegać się o zwrot należności związany z postępowaniem sądowym, kuratorem przydzielonym przez sąd oraz wszelkich wydatków z tym związanych od fundacji, z którą nie ma kontaktu?
  • Jak składać wniosek o likwidację, kiedy nie jest znany skład członków zarządu i nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że minima zostały naruszone?

Prowadzący

Agnieszka Mikołajczyk — Główny specjalista w Oddziale ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Biurze Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi. Nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmuje się od roku 2008. Wcześniej była członkiem oraz pracownikiem organizacji pozarządowych. W ramach obowiązków służbowych m.in. przeprowadza postępowania nadzorcze wynikające z ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach (w tym sporządza wnioski do sądu rejestrowego), pomaga w zakładaniu organizacji pozarządowych, jak i w rozwiązywaniu i likwidacji stowarzyszeń i fundacji. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu nadzoru i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Udziela także konsultacji dla członków trzeciego sektora w ramach działań podejmowanych przez Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego kierunek administracja.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia