Wideoszkolenie: Stowarzyszenia - nadzór i likwidacja

Jak radzić sobie z nieprzesyłaniem wymaganych dokumentów przez stowarzyszenia? Jak przerejestrować stowarzyszenia zwykłe na stowarzyszenia KRS? Jakie czynności związane z nadzorem nad stowarzyszeniami należą do starostwa? Jak prawidłowo prowadzić nadzór nad stowarzyszeniami KRS-owymi? Jak powinna przebiegać likwidacja stowarzyszeń zwykłych, jak KRS-owych, a jak uczniowskich klubów sportowych? Jak powinna prawidłowo przebiegać kontrola stowarzyszeń wg ustawy dotyczącej prania brudnych pieniędzy?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Polandskierowane do pracowników starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, osób zajmujących się nadzorem nad stowarzyszeniami.

Dokładnie omówimy kwestie związane z likwidacją stowarzyszeń, dzięki czemu będziesz spokojniejszy w momencie wykonywania tego procesu
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami starostw z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z nadzorem nad stowarzyszeniami i zawarliśmy je w programie szkolenia. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi: Jak powinna przebiegać likwidacja stowarzyszeń zwykłych, jak KRS-owych, a jak uczniowskich klubów sportowych a także otrzymają Państwo 11 gotowych wzorów dokumentów, które z pewnością ułatwią codzienną pracę.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co powinny przygotować stowarzyszenia przed rejestracją?
 • Jak przerejestrować stowarzyszenia zwykłe na stowarzyszenia KRS?
 • Jakie obowiązki i uprawnienia ma organ w sprawie nadzoru nad stowarzyszeniami?
 • Czy stowarzyszenia z KRS mają obowiązek dostarczać do starostw protokoły z zebrań walnych?
 • Jak prawidłowo powinna przebiegać likwidacja stowarzyszeń zwykłych, KRS-owych, a jak uczniowskich klubów sportowych?
 • W jaki sposób zlikwidować stowarzyszenie zwykłe, które od kilku lat jest nieaktywne, nie ma kontaktu z członkami stowarzyszenia i nie można wyznaczyć likwidatora?
 • Jak powinna przebiegać kontrola stowarzyszeń wedle ustawy dotyczącej prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?
 • Jakie dokumenty są potrzebne w momencie, gdy stowarzyszenia zmieniają nazwę, składy zarządów?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór dokumentu dotyczącego wyboru zarządu dla stowarzyszenia
 • Wzór dokumentu rozwiązywania stowarzyszeń KRS
 • Wzór dokumentu rozwiązywania stowarzyszeń zwykłych
 • Wzór dokumentu rozwiązywania Uczniowskich Klubów Szkolnych
 • Wzór wniosku o zarejestrowanie stowarzyszeń zwykłych
 • Wzór dokumentu dotyczącego tworzenia UKS
 • Wzór dotyczący sprawozdania likwidatora
 • Wzór dotyczący udzielenia ostrzeżenia władzom stowarzyszenia
 • Wzór dotyczący usunięcia w określonym terminie nieprawidłowości
 • Wzór wniosku o zmianę danych
 • Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co w przypadku, gdy UKS znajduje się w ewidencji starosty i jest zarejestrowany w KRS ze względu na OPP?
 • Czy przy rejestracji stowarzyszenia zwykłego lub klubu lista założycieli jest tożsama z listą obecności?
 • Co z dokumentami stowarzyszenia zwykłego, które przeniosło się do KRS? Czy teczka trafia do archiwum? Czy powinniśmy wystawiać zaświadczenie o wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji?
 • Co w sytuacji, gdy na terenie powiatu lub miasta nie ma instytucji zobowiązanych w rozumieniu ustawy? Czy powinien zostać sporządzony plan kontroli?
 • Czy stowarzyszenie może bezpośrednio wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora?
 • Jeżeli zostanie zwołane walne zebranie, ponieważ kończy się kadencja, ale nie zmienia się skład zarządu, ani komisji rewizyjnej, to czy taki klub musi powiadomić starostę o tym fakcie?
 • Co ze sponsoringiem w przypadku UKS i KS?
 • Czy w stowarzyszeniu zwykłym mogą być członkowie wspierający i honorowi bez prawa głosu?
 • Jaką podstawę prawną wpisać we wniosku do ewidencji ludności o udzielenie danych dot. członków stowarzyszenia?
 • Czy Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczy również UKS i KS znajdujących się w ewidencji starosty?

1. Na czym polega rejestracja i przerejestrowanie stowarzyszeń? Na co organ powinien zwracać uwagę podczas wykonywania tej czynności?

 • Co stowarzyszenia powinny przygotować przed rejestracją?
 • Na co zwracać uwagę podczas rejestracji?
 • Co powinien zawierać statut i regulamin?
 • Czy stowarzyszenia powinny posiadać NIP i REGON?
 • Jak przerejestrować stowarzyszenia zwykłe na stowarzyszenia KRS?
 • Jak przerejestrować uczniowskie kluby sportowe na stowarzyszenia KRS?
 • Jakie dokumenty należy przygotować podczas przerejestrowania do KRS?

2. Jakie czynności związane z nadzorem nad stowarzyszeniami należą do starostwa? Jak bardzo można ingerować w ich sprawy?

 • Jakie obowiązki i uprawnienia ma organ w sprawie nadzoru?
 • Jak bardzo starosta może ingerować w działania stowarzyszenia?
 • Czy starosta jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami powinien oczekiwać złożenia dokumentów m.in. np.: sprawozdania finansowego na dzień likwidacji, sprawozdania likwidatora z likwidacji, potwierdzenia zamknięcia konta bankowego, czy wystarczy oświadczenie likwidatora, że dopełnił wszystkich formalności związanych z procesem likwidacji stowarzyszenia?
 • Jak radzić sobie z przypadkami, kiedy stowarzyszenia nie przesyłają dokumentów?
 • Co zrobić w sytuacji, w której sąd domaga się adresów członków stowarzyszenia, a starostwo nie posiada takiej listy?
 • Jak podchodzić do stowarzyszeń, by współpraca była jak najlepsza?
 • Czy starosta ma obowiązek weryfikować stowarzyszenia?
 • PRZYKŁAD: pani widzi, że skończył się okres, na jaki zostały powołane władze i nie ma informacji - czy ma obowiązek pisać o uzupełnienie danych?
 • Jak prawidłowo weryfikować sprawozdania finansowe?
 • Ile osób ma podpisywać poszczególne umowy dotyczące różnych spraw stowarzyszenia? Kto powinien być zobligowany do podpisywania umów w stowarzyszeniach?
 • Jak radzić sobie w sytuacjach, w których stowarzyszenia nie odpowiadają na wysłane dokumenty?
 • Jak pomagać stowarzyszeniom w pozyskiwaniu środków i informacji? Jakie mogą być źródła dofinansowań?
 • Gdzie należy szukać informacji na temat dofinansowania dla stowarzyszeń?
 • Czy organ ma obowiązek kontrolować kadencyjność?
 • Jak liczyć kadencje władz?
 • Jakie obowiązki powinny mieć stowarzyszenia względem organu nadzorującego?

3. Czym charakteryzują się uczniowskie kluby sportowe?

 • Jak prowadzić ewidencję uczniowskich klubów sportowych?
 • Czy rejestry powinny być umieszczane na stronach?
 • PRZYKŁAD: kończy się kadencja, ale nie jest zwołane zebranie i pojawia się problem, bo powinien być powołany kurator - do jakiego sądu tu występować? Czy występować o kuratora? Czy czekać, aż sami zwołają zebranie?
 • PRZYKŁAD: kiedyś były UKS-y (uczniowskie kluby sportowe) tworzone przy gimnazjach, ale gimnazjum już nie ma - do kogo się zwrócić? Co robić w takiej sytuacji?
 • Czy wymagana jest decyzja administracyjna, gdy UKS zmienia siedzibę?
 • PRZYKŁAD: pan miał problem, czy może swój klub sportowy zarejestrować w KRS-ie, by nie tracić historii?

4. Jak prawidłowo powinna przebiegać współpraca ze stowarzyszeniami zwykłymi?

 • Czy stowarzyszenie zwykłe może mieć sponsora?
 • Czy stowarzyszenia zwykłe mogą sprzedawać swoje wyroby np. miód?
 • Co stowarzyszenia mogą wpisać do regulaminu?
 • Na ile powinno się mieć kontrolę nad regulaminami stowarzyszeń?

5. Jak prawidłowo nadzorować stowarzyszenia KRS? Gdzie kończy się rola sądu, a zaczyna rola starostw?

 • Jak prawidłowo powinien wyglądać nadzór nad stowarzyszeniami KRS-owskimi?
 • Czym różnią się stowarzyszenia KRS od tych zarejestrowanych w starostwie?
 • Jakie są wymagania starostów? Czego mogą wymagać, a czego nie wolno wymagać?
 • Gdzie się kończy rola sądu, a zaczyna rola starostwa?
 • Czy stowarzyszenia z KRS-u mają obowiązek dostarczać do starostw protokoły z zebrań walnych?
 • PRZYKŁAD: dostajemy z sądu dokumenty dotyczące stowarzyszeń KRS, są one wybrakowane. Piszemy o uzupełnienie wybrakowania, ale często ciężko z odzewem. Co należy zrobić w tej sytuacji?
 • Jeśli stowarzyszenie jest zlikwidowane w KRS-ie, to czy oni muszą zgłaszać jeszcze gdzieś do skarbówki, GUS-u, że są wykreśleni? Czy sami siebie muszą zgłosić, że zostali wykreśleni?
 • Jak prawidłowo odczytywać odpisy z KRS-u? Na co należy zwrócić uwagę w odczytywaniu tych odpisów?

6. Likwidacja – omówienie krok po kroku procesu likwidacji. Jakie dokumenty należy przygotować?

 • Jak powinna przebiegać likwidacja stowarzyszeń zwykłych, jak KRS-owych, a jak uczniowskich klubów sportowych?
 • Jakich dokumentów organ nadzoru powinien wymagać, aby procedura likwidacji stowarzyszenia była prawidłowa?
 • Ile minimalnie osób musi być za rozwiązaniem, aby uchwała była ważna?
 • W jaki sposób należy przekazywać informację o likwidacji stowarzyszenia?
 • Ile dni przed zebraniem należy poinformować członków o likwidacji?
 • Jak najlepiej wyznaczyć likwidatora?
 • Czy istnieje możliwość uproszczenia procedury rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, które nie podjęło działalności?
 • W jaki sposób przeprowadzić likwidację klubu sportowego, który nie posiada majątku i nie prowadzi ksiąg rachunkowych? Czy w takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień rozpoczęcia likwidacji i na zakończenie likwidacji?
 • W jaki sposób zlikwidować stowarzyszenie zwykłe, które od kilku lat jest nieaktywne, nie ma kontaktu z członkami stowarzyszenia i nie można wyznaczyć likwidatora?
 • PRZYKŁAD: co należy zrobić w sytuacji, w której dowiedziano się, że stowarzyszenie już nie działa, ale nikt wcześniej tego nie zgłosił?
 • Czy są jakieś konsekwencje dla stowarzyszeń, które nie złożyły informacji o zaprzestaniu działania?
 • PRZYKŁAD: stowarzyszenie przestaje działać i członkowie się rozchodzą (brakuje z nimi kontaktu) - jak do tego podejść?
 • PRZYKŁAD: stowarzyszenia nie składają dokumentacji w terminach - w jaki sposób to stowarzyszenie można by rozwiązać, jeżeli stowarzyszenie nie podejmuje żadnego działania i brakuje dokumentacji?
 • PRZYKŁAD: pani przyjęła stowarzyszenia z lat 50.,60. i jest problem z ich zamykaniem - jak to ugryźć? Jak dotrzeć do zarządów w takiej sytuacji?
 • PRZYKŁAD: jak złożyć wniosek o rozwiązanie, jak trzeba to udokumentować, jeśli brakuje kontaktu ze stowarzyszeniem?
 • Jak powinien wyglądać odpowiedni wniosek do sądu w celu likwidacji?
 • Jak dobrze uargumentować wniosek do sądu, by podjął się wykreślania stowarzyszenia?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy przy rozwiązaniu okazuje się, że stowarzyszenie nie miało nadanego KRS?
 • PRZYKŁAD: kobieta twierdzi, że jej stowarzyszenie jest już dawno rozwiązane, ale w KRS-ie dalej się znajduje - jak się do tego odnieść?
 • Kiedyś tworzyło się bardzo dużo UKS przy szkołach, których już nie ma – jak to zlikwidować?
 • Co starosta powinien złożyć do sądu w celu likwidacji?
 • PRZYKŁAD: dużo jest stowarzyszeń bez kontaktów. Korespondencja wraca i wnioskujemy do sądu o rozwiązanie, ale sąd każe płacić nam pieniądze za likwidatorów (ok. 2 tys. za wynagrodzenie likwidatora) - co zrobić w takiej sytuacji?
 • Stowarzyszenie KRS nie funkcjonuje i sąd nie chce go wykreślić - jak to rozwiązać?
 • Dlaczego sąd nie chce wykreślić, jeśli wcześniej to robił?
 • Czy istnieją jakieś „dobre” argumenty dla sądu, by podjął się wykreślenia?
 • Co zrobić, gdy podczas likwidacji brakuje wymaganej liczby osób?
 • Co w momencie, gdy sąd każe wybrać likwidatora spośród pracowników starostwa? Nie byliśmy w tym stowarzyszeniu, więc nie mamy nawet wiedzy na ten temat. Kogo w takiej sytuacji najlepiej wybrać?
 • Czy da się w jakiś sposób skrócić proces likwidacji?
 • PRZYKŁAD: co w przypadku, kiedy stowarzyszenie się zawiązało, ale nigdy nie podjęło działalności - czy wtedy powinno być ogłoszenie o likwidacji? Jak wyznaczyć likwidatora?
 • Czy istnieje skrócony proces likwidacji w przypadku, gdy stowarzyszenie nie miało żadnych środków członkowskich (składek)?
 • Jak najlepiej pokierować osobę, która zamierza podjąć się likwidacji swojego stowarzyszenia?
 • PRZYKŁAD: dużo stowarzyszeń np. nie prowadziło dotychczas księgowość, brak dokumentacji i chcą się zlikwidować - jak do tego podejść? Jak to zlikwidować?
 • Gdzie po likwidacji uczniowskiego klubu sportowego mają trafić ich dokumenty? Najczęściej osoby należące do stowarzyszenia nie chcą ich trzymać, a archiwum kosztuje.
 • Czy po dokonanej likwidacji stowarzyszenia mają przynieść protokół ubytków pieczątek? Czy może sami mają je zniszczyć bez protokołu?

7. Co zrobić w momencie, gdy dochodzi do zmiany w zarządzie stowarzyszenia? Jak się przygotować na taka sytuację?

 • Co zrobić w momencie, gdy nie dostajemy informacji od stowarzyszenia, że zmienił się zarząd?
 • Kiedy i jak rejestrować zmiany?
 • Jak wygląda cała procedura zmiany zarządu?
 • Jakie dokumenty są potrzebne wtedy, gdy stowarzyszenia zmieniają nazwę, składy zarządów?
 • Co należy zgłosić, przygotować, gdy zarząd ma się zmienić?

8. Jak prawidłowo rozpatrywać skargi składane na stowarzyszenia? Jak powinno się je prawidłowo argumentować?

 • Kiedy jest moment, że musimy wystąpić do sądu, a kiedy jeszcze to ma być na naszym poziomie organu?
 • Kiedy skarga dotyczy starostwa? Co musi zawierać?
 • Jakie są dobre argumenty dla stowarzyszeń, że starostwa nie mogą zajmować się skargami dotyczącymi finansów?
 • Jak reagować na skargi dotyczące konfliktów między członkami a zarządem? Czy w ogóle organ powinien w to ingerować?
 • PRZYKŁAD: musieliśmy zwrócić się o kuratora, bo wpłynęła skarga na stowarzyszenie. Jednak stowarzyszenie nie odpowiada na zapytania. Radca prawny nie chce prowadzić takich spraw, gdyż długo trwają - czy da się je jakoś przyspieszyć?
 • PRZYKŁAD: pojawiają się skargi na stowarzyszenia, które zajmują się zwierzętami, np. bezprawnie wchodzą na teren i zabierają kota, psa - co zrobić w takiej sytuacji? Jak się do niej odnieść?
 • Kiedy stowarzyszenia mają ze sobą konflikt i piszą skargi na siebie, a także prośby o podjęcie działań nadzorcy - jak dokładnie to nadzorować?
 • Czy sąd ma udzielać upomnień? Czy sami mamy próbować stosować artykuł 28?

9. Jakie obowiązki ma starosta w związku z Ustawą dotyczącą przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

 • Jak powinna wyglądać kontrola stowarzyszeń?
 • Kto ma kontrolować takie stowarzyszenia?
 • Jak ma brzmieć zapis na stronie, że stowarzyszenie jest zobowiązane?
 • Czy wystarczy, że na stronie jest podane, że instytucja jest zobowiązana?
 • Czy kontrola powinna przebiegać regularnie, czy może tylko w momencie podejrzeń?
 • Stowarzyszenia fundacji są zobowiązywanie do rejestrowania się, ale jak jest rola starostów, by tego pilnowali?
 • Jakie obowiązki ma starostwo według tej ustawy?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy nie mamy informacji, że dany klub uczniowski jest zobowiązany, co w takiej sytuacji Czy mamy możliwość podjęcia działań?
 • Jak powinna wyglądać kwestia upomnień?
 • Czy należy kontrolować cały majątek?
 • Czy wchodzić w rachunki bankowe? W co w ogóle mamy prawo zaglądać?
 • Czy stowarzyszenia muszą wysyłać oświadczenia, że podlegają ustawie?
 • Czy raz w ciągu działania mają wysłać taką informację? Czy co jaki czas?
 • Jak wystosować odpowiednie pisma?
 • Jakie narzędzia posiada starostwo w związku z tą ustawą?
 • Co robić, jeżeli stowarzyszenie postępuje niezgodnie w związku z tą ustawą?

10. Na jakich zasadach powinno się prowadzić ewidencję stowarzyszeń?

 • Który wpis ma charakter konstytutywny, a który deklaratoryjny (czy wchodzą w to tylko UKS-y)?
 • Co należy wpisywać i na jakich zasadach w taką ewidencję?
 • Czy można prowadzić to elektronicznie? Jeśli tak, to jak?
 • Jakie są dostępne programy do prowadzenia ewidencji?

Prowadzący

Kamil Matuszewski – główny specjalista w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Od 2015 roku zajmuje się nadzorem nad organizacjami pozarządowymi w tym prowadzeniem ewidencji klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych i ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Do jego zadań należy m.in. analiza regulaminów i statutów organizacji, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz dokonywanie wpisów i adnotacji w ewidencjach.

Oprócz tego zajmuje się również czynnościami stricte związanymi z nadzorem nad organizacjami – analizą wpływających skarg i zastrzeżeń, oceną zasadności podjęcia działań nadzorczych w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach oraz wsparciem organizacji w procesie ich likwidacji.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
29 maja 2024
od 649.00
11 grudnia 2024

Podobne szkolenia