Wideoszkolenie: Płace w urzędach miast i gmin

Naliczanie wynagrodzeń w urzędach miast i gmin po zmianach przepisów. Jak obliczać kwotę wolną od podatku i zasiłki w przypadku różnych rodzajów umów? W jakich przypadkach można zastosować zwolnienie z Funduszu Pracy? Czy inkasentów należy zgłaszać do ZUS i naliczać im składkę zdrowotną?

od 439.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziału Kadr i Płac, w szczególności do osób zajmujących się płacami.

Omówimy jak wliczać do pensji dodatki stażowe, specjalne, a także ulgi i nagrody jubileuszowe!
Zajmowanie się prowadzeniem listy płac oraz wyliczaniem wynagrodzeń wymaga dużej wiedzy oraz uważności w śledzeniu zmian w przepisach. Na pracownikach Wydziału Płac spoczywa duża odpowiedzialność. Aby ułatwić Państwu pracę przygotowaliśmy warsztaty podczas, których nasz prelegent - praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie opowie o najbardziej aktualnym stanie prawnym w chwili obecnej oraz omówi nietypowe przypadki, które mogą się pojawić w Państwa codziennej pracy. Ponadto podczas szkolenia jest możliwość zadawania pytań już od początku trwania szkolenia!

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – Polski Ład 2.0 - już w praktyce od 01.07.2022 r.
 • Rozszerzony katalog zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Jak wygląda oskładkowanie umowy zlecenie osoby, która jest rolnikiem?
 • Czy w przypadku umów zlecenia, finansowanych ze środków unijnych, w ramach realizacji projektu, nadal konieczna jest umowa z gminą, w imieniu i na rzecz której działa urząd z NIP-em urzędu?
 • ZFŚS - zwrot za obóz dziecka, bądź zieloną szkołę. Czy potrącamy zajęcie komornicze?
 • Problematyczne składniki wynagrodzenia w podstawie zasiłku chorobowego i „trzynastki”
 • Osoba, która ma u nas umowę zlecenie, jest zatrudniona na umowę o prace na pełen etat; co najmniej minimalne, ale przebywała na urlopie bezpłatnym. Jak wówczas wygląda oskładkowanie umowy zlecenie w tym okresie? Nawet kilka dni bezpłatnego, pomimo że osiągnie minimalne?
 • Konsekwencje planowanych zmian w Kodeksie pracy - uprawnienia rodzicielskie w kontekście wynagrodzeń i zasiłków związanych z macierzyństwem

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7

 • Rekompensata za godziny nadliczbowe i za pracę w dni wolne od pracy pracowników samorządowych oraz umieszczanie w umowach o pracę pracowników niepełnoetatowych limitu godzin, powyżej którego przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe. - Pismo wydane przez: Główny Inspektorat Pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników - przykład
 • Zaświadczenie płatnika składek
 • Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
 • Zastępcza asygnata zasiłkowa

Szczegółowy program szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników (w poszczególnych blokach tematycznych):

 • Czy opłacamy składki w przypadku, gdy z własnym pracownikiem jest zawarta umowa zlecenie na kwotę 150 zł?
 • Czy podatek zryczałtowany z umowy zlecenia z własnym pracownikiem przekazujemy do US? Czy wystawiamy inny PIT?
 • Czy dodatek unijny uwzględniamy w nagrodzie jubileuszowej?
 • Czy powinna zostać wpisana kwota do wypłaty nagrody jubileuszowej? Czy musimy tylko poinformować, że komuś nagroda się należy?
 • Czy od inkasa należy pobrać składkę zdrowotną?
 • Czy sumujemy dietę sołtysa z inkasem?
 • Czy od przychodu radnego naliczamy składkę zdrowotną?
 • Czy inkasentowi wystawiam PIT-R?
 • Pracownik osiągnął wiek emerytalny i korzysta z ulgi dla seniorów. W dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę nie otrzymał odprawy emerytalnej z powodu braku decyzji z ZUS o przyznaniu/wypłacie emerytury. Odprawę otrzymał po 20 dniach od rozwiązania umowy. Czy w takim przypadku może jeszcze skorzystać z ulgi dla seniorów? Czy powinien mieć już naliczony podatek?
 • Pracownik wraca z urlopu macierzyńskiego, jest zwolniony z FP. U danego pracodawcy pracuje jeszcze 3 miesiące a następnie zmienia miejsce pracy. Czy nowy pracodawca tez nie nalicza FP?
 • Co w przypadku, gdy jest umowa na 5 miesięcy po 150 zł miesięcznie to jaki podatek?
 • Czy pracownik nabywający prawo do przejścia na emeryturę, który dalej pracuje, musi złożyć oświadczenie o zwolnienie go z podatku, czy pracodawca sam musi pilnować daty urodzenia i robić to z automatu ?
 • Czy w przypadku osób zatrudnionych, np. 3/4 etatu, wynagrodzenie mniej niż minimalne, jesteśmy zwolnieni z FP? Czy najbezpieczniej byłoby uzyskać od pracownika oświadczenie, że nie osiąga przychodów z innego źródła?
 • Czy w przypadku umów zlecenia, finansowanych ze środków unijnych, w ramach realizacji projektu, nadal konieczna jest umowa z gminą, w imieniu i na rzecz której działa urząd z NIP-em urzędu?
 • Jak rozliczamy kierowcę samochodu asenizacyjnego? Trzeba uwzględnić FEP, pan jest emerytem straży pożarnej, pracuje na umowę o pracę w innym zakładzie pracy, u nas osiąga minimalne zlecenie; ZUS interesuje faktyczna podstawa z miesiąca
 • Jak wygląda oskładkowanie umowy zlecenie osoby, która jest rolnikiem?
 • Osoba, która ma u nas umowę zlecenie, jest zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat; co najmniej minimalne, ale przebywała na urlopie bezpłatnym. Jak wówczas wygląda oskładkowanie umowy zlecenie w tym okresie? Nawet kilka dni bezpłatnego, pomimo że osiągnie minimalne?
 • Jaki dokument jest potrzebny, aby udowodnić 30 dni ewidencji?
 • Jest komornik - inny niż alimenty, dobrowolne ubezpieczenie grupowe. Do minimalnego liczymy zajęcie, a czy grupowe możemy potrącić poniżej minimalnego?
 • Czy jeśli jest PKZP, grupówka, poniżej minimalnego, to możemy potrącić?
 • ZFŚS - zwrot za obóz dziecka, bądź zieloną szkołę. Czy potrącamy zajęcie komornicze?
 • PRZYKŁAD: umowa urząd 7/8, GOK 1/8, biblioteka 1/16. Czy wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, na które są świadectwa pracy, można wliczyć do wszystkich instytucji? A te, które były przed 01.04.2012 wliczyć wszędzie? Czy takiemu pracownikowi, zatrudnionemu w kilku jednostkach na cząstki etatu, naliczamy dodatek stażowy w pełniej wysokości, np. 20%, w każdej z tych jednostek?
 • Czy dodatek specjalny przyznany 2 razy, np. w marcu, w lipcu, wyliczyć na tę samą czynność?
 • Czy dodatek specjalny w styczniu, na akcyzę w lutym, na wybory, wliczyć do 13?
 • Jak postępujemy z radnym, sołtysem, otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia czynności społecznych i obywatelskich?
 • Czy podczas urlopu rehabilitacyjnego dodatek stażowy powinien być wliczony do podstawy?
 • Co z sołtysami, którzy są inkasentami podatków? Czy sołtysi powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, pomimo że nie są oni powołani lecz wyznaczeni do poboru podatków?
 • Zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę. Czy komornik ma prawo zająć to wynagrodzenie, jeśli ktoś jest na zasiłku chorobowym?
 • Zatrudnianie pracownika na roboty publiczne. Pracownik polecony z urzędu pracy, jednak 50 lat osiągnie dopiero za dwa miesiące od podjęcia pracy. Czy w takim przypadku można go zwolnić ze składki na Fundusz Pracy? Od kiedy można zastosować zwolnienie z FP?
 • Nagroda z tytułu dużego zaangażowania pracowników w pracę – czy taką nagrodę należy wliczyć do podstawy zasiłku? Czy można ją pomniejszyć za czas choroby?
 • Pracownik korzysta z ulgi dla seniora, w lipcu odchodzi na emeryturę. Czy w przypadku wypłacenia jubileuszu i odprawy kwoty będą bez podatku, jeśli zmieszczą się w kwocie 85 tys. zł.? Jeśli pracownik w lipcu będzie już emerytem, to czy w późniejszym rozliczeniu będzie musiał oddać podatek?
 • Komisja alkoholowa zgłoszona do ZUS i została pobrana składka zdrowotna. Co zrobić w lipcu, czy wyrejestrować ich z ZUS?
 • Ulgi dla seniora - Kto może skorzystać? Jak je zastosować podczas wyliczania wynagrodzenia?
 • Ulgi dla młodych - Komu przysługują? Jak je uwzględnić podczas wyliczeń?
 • Umowa zlecenia – 30 tysięcy bez podatku; jak traktować zleceniobiorców, jeśli składają wniosek, aby nie liczyć im podatku?
 • Jak poprawnie przeliczać podatek przy drugim progu podatkowym, jeśli w jednym miesiącu jest 12 a w drugim 32%?
 • Zwolnienie podatkowe z zasiłków macierzyńskich
 • Czy jest ustawowy termin na złożenie formularza ZUS RUD?
 • Czy trzeba prowadzić ewidencję przepracowanych godzin, czy wystarczy, że na rachunku będzie wpisana liczba przepracowanych godzin (umowy-zlecenia)?
 • Czy dodatki do wynagrodzeń z kategorii „inne”, np. za projekty, należy dopisać w regulaminie?
 • Czy na „akcyzę” należy robić zlecenie czy dodatek lub jako nagroda? Jak jest prawidłowo?
 • Czy na czas urlopu bezpłatnego obniża się dodatek funkcyjny?
 • Czy dokumenty z pracy za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez przysięgłego?
 • Czy jeżeli osoba była na stażu z PUP kilka lat temu, może domagać się przeliczenia stażu do dodatku stażowego?
 • Czy do podstawy należy wliczać dodatek specjalny wypłacony jednorazowo za zwiększony zakres obowiązków przez 3 miesiące (przejęcie obowiązków nieobecnego pracownika)?
 • Wypadek w drodze do pracy; zasiłek 100 %. Czy wystarczy protokół i uznanie przez pracodawcę, czy wypadek w drodze do pracy musi też zaakceptować ZUS?
 • Problematyka stażowego na macierzyńskim, jak zmienia się podstawa, jeśli zaczynając macierzyński nie było prawa do stażowego, a w trakcie trwania macierzyńskiego jest już nabyte prawo do stażowego. Czy wtedy zmienia się podstawę?
 • Problematyka wynagrodzeń członków Komisji Alkoholowej
 • Osoba zatrudniona na umowę o pracę – pełen etat oraz umowę zlecenie – czy od obydwu należy płacić FP?
 • Umowa zlecenie zawarta na 5 miesięcy, kwota w umowie to 150 zł, czy pobieramy zaliczkę czy podatek zryczałtowany?
 • Osoba odbyła staż z urzędu pracy w urzędzie gminy i po stażu została zatrudniona na 6 miesięcy w urzędzie. Czy takiej osobie należy liczyć Funduszu Pracy?
 • Czy w przypadku osób z urzędu pracy potrzebne jest zaświadczenie o pozostawaniu 30 dni przed zatrudnieniem w ewidencji bezrobotnych, aby nie płacić FP?
 • Czy dodatek specjalny unijny wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego lub dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 • Czy stażowy za czas choroby wliczamy do podstawy 13-tki?
 • Czy jeśli osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracowała tylko 3 miesiące, a resztę chorowała, czy liczyć trzynastkę proporcjonalnie?
 • Czy do 13 wliczamy jednorazowe nagrody uznaniowe oraz nagrody, które pracownik otrzymał 2 razy w roku oraz dodatki specjalne wypłacane przez 4 miesiące?
 • Nagrody uznaniowe są przyznawane raz lub dwa razy w roku, w różnych kwotach dla różnych pracowników, przy ustalaniu nagród brane są pod uwagę nieobecności związane z chorobą, jednak nagrody nie są obniżane proporcjonalne tylko kwoty są przyznawane wg "uznania", czy takie nagrody należy uwzględniać w podstawie chorobowego? (w regulaminie nie ma zapisu na ten temat)?
 • Czy jeśli chorobowe się kończy, a zaczyna macierzyński, to podstawę przeliczamy jeszcze raz dodając dodatek stażowy?
 • Czy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie posiada decyzji o przyznaniu emerytury, należy potrącić z wynagrodzenia zaliczkę na PIT?
 • Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Otrzymuje wynagrodzenie + 13-tke. Czy należy dokonać zajęcia od obu 50 proc. z zachowaniem kwoty wolnej, czy 13-tke potrącić w całości?
 • Czy dodatek za sprzątanie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego?
 • Jak uwzględnić dodatek stażowy za czas nieobecności usprawiedliwionej, przy wyliczeniu „13”?
 • Czy udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej należy traktować jak działalność wykonywaną osobiście?
 • Co, jeżeli członkiem takiej komisji jest osoba z zewnątrz, tzn. niezatrudniona w urzędzie?
 • Jak postępujemy w przypadku osoby, która miała możliwość zwolnienia ze składki wypadkowej a i tak miała ją naliczoną?
 • Czy osobie wyznaczonej przez premiera do pełnienia funkcji wójta do końca bieżącego miesiąca będzie przysługiwała 13-stka?
 • Czy dodatek specjalny-akcyzowy przyjmujemy do podstawy zasiłku?
 • Czy od inkasa robimy potrącenia komornicze?
 • Czy można zrobić potrącenia komornicze z diety sołtysa za sesje?
 • Czy do ustalenia czy dana umowa zlecenie podlega oskładkowaniu w przypadku kiedy zleceniobiorca ma kilka zawartych umów zleceń liczy się moment zawarcia umowy czy termin zapłaty?
 • Czy zapisem w regulaminie można wprowadzić, że dodatek stażowy należy się również za okres macierzyńskiego i wtedy nie jest wliczany do podstawy?
 • Co z dodatkiem stażowym przy świadczeniu rehabilitacyjnym?
 • Nagroda jubileuszowa wypłacona w lipcu, w sierpniu podwyżka wynagrodzeń z wyrównaniem od lipca. Czy należy naliczyć wyrównanie jubileuszówki?
 • Umowa-zlecenie: podczas kontroli okazuje się, że na podstawie oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę źle były liczone składki (w trakcie trwania umowy zmieniła się sytuacja ubezpieczeniowa). Jak zapobiec takim sytuacjom?
 • Czy zmiana wymiaru etatu w trakcie zatrudnienia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?


Wynagrodzenia i listy płac – składniki, naliczanie, prowadzenie:

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących płac? - podatki, zasiłki, składka zdrowotna
 • Jak zastosować w praktyce przepisy dotyczące płac?
 • Prowadzenie płac - wyjaśnienie krok po kroku zasad prowadzenia płac: schemat postępowania, praktyczne wskazówki
 • Wyjaśnienie zasad prawidłowego naliczania płac krok po kroku
 • Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia oraz jego wypłaty? - przykłady
 • Omówienie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych - różne przykłady zapisów, które w istotny sposób wpływają na sposób liczenia składników wynagrodzenia
 • W jaki sposób dokonywać przeliczania etatu – skutki płacowe?
 • Którym składkom podlega pracownik?
 • Składki na fundusz emerytur pomostowych – komu się należy i gdzie szukać interpretacji i wskazówek?
 • Jak naliczyć składki ZUS w przypadku umowy zlecenia? Czy coś się zmieni?
 • Jak rozwiązać problem z zatrudnianiem pracownika po pracach z UP – czy dokonywać naliczania funduszu pracy?
 • Jak powinno rozliczać się podatek w przypadku osoby do 26 roku życia ze względu na różne formy umów? Jak wpłyną zmiany z dn. 1 lipca 2022?
 • Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia?
 • Jakie kwoty wynagrodzenia są dopuszczalne i wolne od potrąceń? - zastosowanie w różnych przypadkach
 • Przy zajęciu komorniczym pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie - jest to jedyne źródło utrzymania i umowa jest powtarzająca – czy powinny być zachowane koszty pracownicze od potrącenia: czy pracodawca może nie potrącić, czy musi być zgoda od komornika na zachowanie wolnej kwoty?


Dodatki do wynagrodzenia a składki – wyliczanie i odprowadzanie:

 • Jakie składki względem pracownika są obowiązkowe?
 • Dodatek stażowy - omówienie okresów zaliczanych do pracowniczego stażu pracy
 • Jeżeli pracownik przyniesie po czasie dokumenty, to czy może starać się o dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku, gdy po 3 latach upływają przywileje? Jakie są możliwości rozwiązania takiej sytuacji?
 • Jak poprawnie wyliczyć dodatek stażowy (tzw. wysługę lat) w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym od 16. roku życia
 • Dodatek funkcyjny
 • Dodatek specjalny
 • Nagrody jubileuszowe
  • Omówienie pierwszej nagrody za 20 lat pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dochód z działalności osobistej a składki i podatek (np. udział w komisjach, członkostwo w gminnym biurze spisowym)
 • W jaki sposób prawidłowo wyliczać i wypłacać inkaso dla sołtysów?
 • Prowizja za inkaso dla sołtysów – czy może być też umowa zlecenia dla sołtysów?


Zasiłki i emerytura: wymiary, obliczanie, zasiłki a wynagrodzenie chorobowe:

 • ZMIANY W ZASIŁKACH od 2022 r. – omówienie zmian dot. płatników składek
 • ZMIANY W PODATKACH - zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022
 • Ustalanie prawa do zasiłku – okresy wyczekiwania,
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków – składniki wynagrodzenia (dodatki, nagrody, trzynastka),
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek od podstaw?
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek w przypadku nowych pracowników?
 • Zasiłek a wynagrodzenie chorobowe,
 • Wysokość zasiłków
  • Planowane zmiany wynikające z przepisów prawa pracy
 • Kiedy zasiłek nie jest wypłacany, a kiedy proporcjonalnie pomniejszany?
 • Co brać pod uwagę przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego w przypadku np.: umowy zlecenia?
 • Jaka dokumentacja jest wymagana w związku z wypłatą zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?
 • Kiedy dokonywać korekty zasiłków, jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione pod koniec miesiąca?
 • Czy korekty zasiłku dokonuje się po wyliczeniu wynagrodzenia, czy dopiero w następnym miesiącu?
 • Jakie formalności musi spełnić pracodawca oraz pracownik względem przejścia na emeryturę?
 • Jakie obowiązki trzeba spełnić w związku z przejściem na emeryturę?


Zmiany od 1 lipca 2022:

 • Jakie zmiany zajdą w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • Jak zmiany wpłyną na ulgi?
 • Jak zmiany będą wpływać na rozliczenie roczne?


ZUS - zaświadczenia, sprawozdania, formularze oraz kontrole dot. płac:

 • Zaświadczenie ZUS Z-3 - w trakcie zatrudnienia i po zakończonym stosunku pracy
 • Sprawozdania GUS dot. płac: Z-03 i Z-06 – omówienie – jak się przygotować?
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7
 • Jak wykonywać korekty za kilka lat wstecz?
 • Kontrola PIP, ZUS i RIO – jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli?

Prowadzący

Damian Posiłek - Inspektor ds. płac, kadr i BHP w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie. Od 2004 r. zajmuje się płacami w urzędzie w zakresie naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – ZUS i US - początkowo również wynagrodzeniami oświaty, prowadzi wszelką ewidencję dot. płac oraz rozliczenia z PFRON. Od 2009 r. prowadzi sprawy kadrowe począwszy od nawiązania stosunku pracy (w tym opiekun służby przygotowawczej) poprzez pełną dokumentację kadrową w trakcie trwania zatrudnienia, jak również dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowuje również umowy cywilno-prawne oraz prowadzi wymagane przepisami prawa ewidencje. Pełni obowiązki służby BHP w Urzędzie.

W 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania w instytucjach samorządowych.

W 2008 r. ukończył również studia w zakresie inżynierii komunikacji interpersonalnej i public relations na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

W 2010 r. podjął studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Zatrudnienie w JST oraz funkcjonowanie w obszarze finansów publicznych przyczyniły się do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej, które ukończył w 2013 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
07 października 2022

Podobne szkolenia