Wideoszkolenie: Nowe dowody osobiste

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak wygląda procedura składania wniosku i odbioru dokumentu tożsamości? Co z osobami, które nie mogą pojawić się w urzędzie? Czy gminy otrzymają dofinansowanie do nowego sprzętu? W jakich sytuacjach można udzielać pełnomocnictwa?

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane jest do pracowników ewidencji ludności, referatów lub wydziałów dowodów osobistych, spraw obywatelskich, a także USC

Jak wygląda procedura składania wniosku o dowód osobisty w domu klienta?
Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Dowiedzą się Państwo, jak wygląda praktyczna obsługa wydawania dowodów osobistych po zmianach 7 listopada 2021 r. Poruszymy ważne tematy unieważnienia, zwrotów i wysiłki dowodów. Prowadząca omówi również temat pełnomocnictwa w przypadku ubezwłasnowolnień oraz udostępniania danych w trybie jednostkowy z RODO. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przebiega zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego po zmianach?
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona? Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające? Jeśli tak, to jakie?
 • Kiedy stosujemy udostępnianie dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
 • Wymagana opłata przy udostępnianiu dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
 • Jakie zmiany zaszły w zakresie danych gromadzonych w RODO i zasadach ich udostępniania?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wezwanie przy wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 64 k.p.a. (braki formalne wniosku)
 • na podstawie art. 50 k.p.a. (wątpliwości organu, fotografia, powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego)
 • Zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznania
 • Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 k.p.a.
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania dowodu osobistego
 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego (stosowane w przypadku składania wniosku przez nieuprawnioną osobę)

Decyzja:

 • na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych odmawiająca wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 52 ustawy o dowodach osobistych stwierdzająca nieważność dowodu osobistego
 • decyzja art 52 - stwierdzenie nieważność dowodu - poświadczenie nieprawdy w zakresie posiadanego obywatelstwa na wniosku


Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie

 • Jak wydajemy dowód pełnomocnikowi na stacji mobilnej - czy stacjonarnie, jeżeli był przyjęty wniosek mobilny?
 • Co z podpisem na wniosku osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Kto kwituje odbiór dowodu i koperty PUK osoby po 13 roku - ona czy rodzic?
 • Co, jeżeli odbiór PUK podpisał rodzic? Czy to błąd?
 • Czy w ramce może pojawić się parafka?
 • Jeśli przyjęcie wniosku mobilnego dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, w jej miejscu pobytu, a odbioru dokonuje pełnomocnik w urzędzie, to czy wydajemy dowód stacjonarnie czy przez proces mobilny?
 • Co z kopertami dowodowymi osób, z którymi nie wiadomo, co się stało? Mamy kilka kopert dowodów książeczkowych i nie wiemy co z nimi zrobić. Możliwe, że osoby wyjechały
 • Dowód zrobiony u nas, kolejne w nowym miejscu zamieszkania. Osoba żyje. Czy dowód archiwizujemy dopiero w momencie otrzymania informacji o zgonie właściciela dowodu?
 • Jeżeli osoba nie odbierze PUKletteru, to czy przechowujemy go w kopercie dowodowej?
 • Co z PUKletterem z potwierdzonym odbiorem, ale pozostawionym w urzędzie?
 • Kto składa podpis w ramce w przypadku osób częściowo ubezwłasnowolnionych, a kto w przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych?
 • Co w przypadku, gdy przy składaniu wniosku pobierzemy linie papilarne z innego palca, a w systemie jest zaznaczony inny palec? Co, jeśli z takim błędem dowód został dopuszczony do produkcji?
 • Czy należy odnotować na formularzu dokument potwierdzający tożsamość?
 • Czy trzynastolatek może sam własnoręcznie podpisać się w polu ,,własnoręczny podpis osoby odbierającej dowód osobisty”? Czy tylko rodzic może złożyć tam podpis?
 • Obywatel po 35 latach powrócił do Polski z USA. Ostatni wydany dowód osobisty to dowód książkowy. Jaki będzie prawidłowy powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego?
 • Jeden z rodziców jest pozbawiony praw rodzicielskich. W jaki sposób należy postępować? Czy należy prosić o wyrok sądu, aby nie doszło do sytuacji odebrania dowodu osobistego przez rodzica nieuprawnionego?
 • W jakich przypadkach pobierana jest opłata w wysokości 17 zł za zaświadczenie?
 • Kto składa wniosek dla dziecka niepełnoletniego przebywającego w rodzinie zastępczej, gdy rodzice biologiczni nie posiadają praw rodzicielskich?
 • Czy przy wniosku składanym elektronicznie można zastosować wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku? Czy należy bezwzględnie wydać decyzję zgodnie z przepisem art. 32?
 • Co w sytuacji, gdy mamy transkrypcję aktu urodzenia dziecka, które nie ma nadanego numeru PESEL, a matka dziecka złożyła wniosek o dowód osobisty dziecka przez platformę ePUAP z załączonym zeskanowanym wnioskiem papierowym?
 • Czy można wydać zaświadczenie o utracie dowodu osobistego osobie, której został unieważniony dowód w innej gminie?
 • Czy po unieważnieniu dowodu osobistego w systemie należy wydać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego na wniosek czy z urzędu? Czy należy pobrać opłatę skarbową 17 zł?
 • Jak postępujemy w przypadku osoby, która przyszła do urzędu po 3 latach od zgłoszenia utraty dowodu osobistego i poprosiła o ponowne wystawienie zaświadczenia o jego utracie?
 • Dowód osobisty został unieważniony w związku z przekazaniem przez osoby trzecie. Czy w związku z tym możemy wydać na wniosek zaświadczenie z RDO? Czy powinniśmy sami stworzyć takie zaświadczenie?
 • Czy można udostępnić wizerunek z RDO?
 • Czy powołane w podstawie wezwanie sadu lub nakaz powinien być zawsze załączony do wniosku? Jeśli nie zostanie dołączone, to czy należy wezwać do uzupełnienia braków?
 • Kiedy jest wymagana zgoda osoby na udostępnienie jej danych?
 • Jeżeli wnioskodawca chce dane z 3 wniosków, to liczymy pod 31 zł za każdy wniosek?

1. Obsługa wydawania dowodów osobistych po zmianach 7 listopada 2021 r.

 • Jakie są uprawnienie i zobowiązania do wydawania dowodu osobistego obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej?
 • Jak przebiega procedura przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego?
  • Sposób wnioskowania o dowód osobisty
  • Obecność posiadacza
  • Wnioskodawca
  • Potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego
  • Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy
  • Wymogi dotyczące fotografii
  • Załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Jak przebiega procedura odbioru dowodu osobistego?
  • Obecność posiadacza
  • Weryfikacja linii papilarnych przy odbiorze
  • Odbiór dowodu przez pełnomocnika
  • Odbiór dowodu przez posiadacza o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
  • Odbiór koperty z kodem PUK
  • Potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej dowód osobisty
 • Jak przebiega zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego po zmianach?
 • Jak przebiega zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych?
 • Jak przebiega zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym?
 • Właściwość miejscowa w wyż. wym. zgłoszeniach do przyjęcia zgłoszenia oraz przechowywania informacji
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Jakie są zasady przechowywania i udostępniania danych biometrycznych?
 • Zmiana przepisów w zakresie dokumentów gromadzonych w kopertach dowodowych
 • Czemu służą aktualne warstwy elektroniczne? W jakich sytuacjach można korzystać z e-dowodu?
 • Jak wygląda aktualnie mobilna obsługa klienta?
  • Mobilne urządzenia – stacja robocza obsługująca wnioski o wydanie dowodu osobistego poza siedziba urzędu
  • Organizacja obsługi mobilnej dla całego powiatu
  • Czy można liczyć na dofinansowania związane z obsługą klientów w terenie?
 • Jakie zmiany zaszły w zakresie danych gromadzonych w RODO i zmiana zasad ich udostępniania?
 • Orzecznictwo sądowe


2. Unieważnienia, zwroty, wysyłka dowodów

 • Odmowa wydania dowodu osobistego – decyzja art. 32
 • Stwierdzenia nieważności dowodu osobistego – decyzja art. 52
 • Braki formalne wniosku, pozostawienie wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania
 • Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego – przykłady
 • Decyzja art. 105 k.p.a. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego
 • Jak wygląda zwrot unieważnionych dowodów z warstwą elektroniczną do MSW?
 • Czas produkcji dowodu osobistego. Czy można to usprawnić?
 • Uszkodzenie dowodu osobistego – kiedy unieważnić dowód osobisty?
 • Ustalanie daty unieważnienia dowodów osobistych w przypadku zgłoszeń z konsulatu
 • Kradzież tożsamości – przyjęcie zgłoszenia oraz wydanie zaświadczenia


3. Pełnomocnictwo, opiekun, kurator w przypadku ubezwłasnowolnień całkowitych oraz częściowych

 • Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika przy standardowej procedurze zastosowania art.26 ust. z ustawy o dowodach osobistych oraz w sytuacjach szczególnych
 • Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika w przypadku, kiedy posiadacz dowodu mieszka na stałe poza granicami RP
 • Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona? Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające? Jeśli tak, to jakie?
 • Obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz częściowo
 • Jak należy zweryfikować wnioskodawcę, który jest opiekunem prawnym?


4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z RODO oraz dokumentacji dowodowej oraz wydawanie zaświadczeń

 • Jak przebiega w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej?
  • podmioty uprawnione i pozostałe podmioty
  • treść wniosku o udostępnianie danych
  • forma udostępnienia danych
  • pojęcie interesu prawnego i sposoby wykazania interesu prawnego
  • pojęcie interesu faktycznego
  • odmowa udostępnienia danych
 • Udostępnianie danych z dokumentacji dowodowej do drzewa genealogicznego
  • Kiedy stosujemy udostępnianie dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
  • Kiedy jest wymagana opłata przy udostępnianiu dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
  • Czy można wykonywać kopię dokumentów, zrobić skan zdjęcia z koperty dowodowej?
  • Czy należy wymagać od osoby, która się ubiega o udostępnienie danych dokumentu potwierdzającego zgodność pokrewieństwa?
  • Jakie dokumenty z koperty dowodowej mogą zostać udostępnione?
 • Wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 63 ust 1 ustawy o dowodach osobistych oraz w trybie art. 217 kpa

Prowadzący

Agnieszka Plucińska – wieloletni pracownik administracji samorządowej, od 7 lat kierownik Działu Dowodów Osobistych w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Stale współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji opiniując projektowane zmiany z punktu widzenia JST. Jeden z członków grupy roboczej utworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki opracowującej zmian do aplikacji Źródło w zakresie Rejestru Dowodów Osobistych. Uczestniczyła w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 1.0 w 2019 roku oraz brała udział w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 2.0 wiosną 2021 roku. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek socjologia, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa i gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskiem oraz Nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
17 lutego 2023
od 539.00
25 kwietnia 2023
od 539.00
07 lipca 2023
od 539.00
14 września 2023
od 539.00
28 listopada 2023

Podobne szkolenia