Wideoszkolenie: Ewidencja księgowa OPS

Ewidencja księgowa w OPS i nienależnie pobrane świadczenia - rozliczenie końcowe realizacji zadań finansowanych ze środków z dotacji. Rozliczenie końcowe zadań finansowanych ze Środków z Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Pomocy i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych ośrodków pomocy społecznej


Jakie działania w księgowości należy podjąć w związku z dodatkiem węglowym? Czy SMUP będzie obowiązywać w OPS od 01.01.2023 r.?
W trakcie szkolenia, nasz praktyk powie o bieżących problemach dotyczących realizacji zadań przez OPS. Główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej opowie o nienależnie pobranych świadczeniach, w szczególności o funduszu alimentacyjnym. Dowiedzą się Państwo, jak powinna wyglądać ewidencja księgowa różnych programów solidarnościowych i z funduszu pracy oraz funduszu pomocy. Nie zabraknie pokazania na przykładach np. ewidencji księgowej dodatku węglowego

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Ewidencja księgowa realizacji zadań dotyczących udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy. Czy OPS ma obowiązek założyć odrębny plan finansowy dla Funduszu Pomocy, czy jest to kompetencją gminy? W jakim rozdziale umieszczamy środki własne dotyczące Ukrainy?
 • Nienależne pobrane świadczenia z lat ubiegłych - jak wygląda księgowanie składek zusowskich od podopiecznych i pracowników (nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych)?
 • Zasiłek rodzinny odwrotnie potrącony ze świadczenia wychowawczego. PRZYKŁAD: istnieją świadczenia nienależnie pobrane z zasiłków rodzinnych i może być potrącone jedynie ze świadczenia wychowawczego. Jak to zaksięgować?
 • PRZYKŁAD: klient pobrał nienależnie świadczenia wychowawcze. Wypłacał je Urząd Wojewódzki. Następnie GOPS otrzymał decyzję o zwrocie pieniędzy przez klienta. Były wyliczone odsetki i kwota główna. Klient oddał za dużo odsetek, o czym księgowa nie wiedziała, więc oddała wszystko do urzędu gminy, a urząd gminy do Urzędu Wojewódzkiego. UW wystosował pismo, że jest za dużo wpłaconych odsetek. W jaki sposób prawidłowo zaksięgować ten proces? Jakie działania powinna podjąć księgowa?
 • Jak prawidłowo wprowadzać do systemu wpłaty od dłużników alimentacyjnych? W pierwszej kolejności na odsetki ze wszystkich spraw, czy każdą sprawę traktować oddzielnie?
 • Czy 400 zł, które powinien otrzymać pracownik, musi być pokryte w 80% z dotacji, a w 20% ze środków własnych, czy całe 400 może być z dotacji, a reszta wynagrodzenia może stanowić wkład własny?
 • Jak prawidłowo zaksięgować wszystkie płatności do miesięcznego sprawozdania? Czy można księgować na kontach pomocniczych wypłaty 50 osób, które idą w jednym dniu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Schematy księgowań

 • Nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe
 • Opieki wytchnieniowej
 • Fundusz Pomocy
 • Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 • Korpus Wspieraj Seniora – księgować przez konta 240 czy poza planem kont?
  • Środki czystości
  • Materiały biurowe- które zaliczyć do zaksięgowania jako koszty obsługi zadania?
 • Klub seniora
 • Dom dziennego pobytu
 • Wzór protokołu przedawnienia należności
 • Potrącenia z jednego świadczenia na poczet drugiego. Wzór pisma do UW lub UM dot. zwrotu środków w przypadku wyniknięcia nadpłat (dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń).
 • Ubezpieczenia majątku
 • Ubezpieczenia pracowników na wycieczki ŚDS, którzy mają swoich podopiecznych.

Wzór protokołu przedawnienia należności

Wzór pisma do UW lub UM dot. zwrotu środków w przypadku wyniknięcia nadpłat (dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń). Potrącenia z jednego świadczenia na poczet drugiegoSzczegółowy program szkolenia:

NOWOŚCI w programie:

 • Co z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-27 s wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami?
 • Czy w Rb-N już nie wykazujemy nienależnie pobranych?
 • Co z kwotą 30 zł od decyzji przy świadczeniach rodzinnych z Ukrainy?
 • Czy D.O. nie ma terminu wypłaty 60 dni?
 • Czy do polityki rachunkowości należy wprowadzić wzmiankę o dodatku węglowym?
 • W którym miejscu należy wykazać dział oraz rozdział w sprawozdaniu, jeżeli nie mamy planu?
 • Czy OPS musi mieć otwarty rachunek bankowy do dodatku węglowego?
 • Czy dodatek węglowy powinno się wprowadzić wyłącznie sesją?
 • Jaka klasyfikacja rozdziału w przypadku dodatku węglowego?
 • Czy można samodzielnie zwiększyć plan finansowy?
 • Jakie działania należy podjąć w związku z dodatkiem węglowym?
 • Czy odsetki przekazujemy do UW czy tylko do gminy?
 • Czy można przyznać dodatek specjalny bez pomniejszenia dodatku za pracę w terenie, jeżeli pracownicy socjalni przyjmują wnioski na D.O.?
 • Jaka klasyfikacja dla dodatku osłonowego?
 • Czy należy założyć osobną jednostkę w systemie dla dodatku węglowego?
 • Czy możemy wydać decyzję o przyznaniu dodatku węglowego, jeżeli nie ma jeszcze przygotowanego planu?
 • Czy skarbnik może wprowadzić plan na dodatek węglowy bez pisma z urzędu wojewódzkiego o przyznaniu środków w danej kwocie?
 • Czy zapotrzebowanie może być planem?
 • Czy plan ma być traktowany jako zadanie zlecone? Czy ujmujemy plan do RB-50?
 • Czy dodatek osłonowy wchodzi do RB-50?
 • Czy zmiana klasyfikacji funduszu pomocy musi być dokonany sesją?
 • W jakim paragrafie należy ująć składki społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych?
 • W jakim paragrafie należy ująć składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy?
 • Czy zakup papieru do ksero lub tonerów zaklasyfikować w paragrafie 4350?
 • Czy opłaty za dożywianie w szkołach i przedszkolach należy zaklasyfikować w paragrafie 85230?
 • Czy programy komputerowe dla obsługi świadczeń dla Ukrainy należy zaklasyfikować w paragrafie 435?
 • Czy dodatku do dodatku węglowego dla pracowników OPS będą wliczane do 13-stki?
 • Czy z kosztów obsługi dodatku węglowego można zrefundować część wynagrodzenia kierownika lub księgowej?
 • Czy ¼ etatu można zaksięgować w koszty dodatku węglowego?
 • Czy kierownikowi albo księgowej można wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy głównej księgowej można przyznać dodatek specjalny?
 • Czy wypłata dodatków co 4 miesiące każdego miesiąca wejdzie do 13-stki?
 • Czy dodatek wypłacany jednorazowo za 4 miesiące wlicza się do 13-stki?
 • Czy jeśli dodatek wypłacamy jednorazowo, ale za 4 miesiące, to też się wlicza do 13?
 • Czy będą mogły być dwa dodatki specjalne – węglowy i olejowy?
 • Czy z AOON wypłaca się dodatki w ciągu roku czy tylko w grudniu?
 • Co w przypadku, gdy AOON zlecone jest organizacji pozarządowej? Co z kosztami obsługi programu?
 • Czy w taki sam sposób należy opisywać listy płac dla opiekunek, jeżeli mamy AOON i OW?
 • Czy w planie budżetu na rok 2023 można zaplanować środki własne na pokrycie wydatków dla AOON i później po otrzymaniu dotacji je zrefundować?
 • Czy w przypadku opłacania składek za asystentów osobistych osób niepełnosprawnych należy opisać tylko listy plac?
 • Jak rozliczyć środki, które nie zostały wydane do końca roku? Sprawozdanie ze stowarzyszenia wpływa w następnym roku i dopiero wtedy wiemy, ile jest do zwrotu
 • Czy kierownik, który ma uprawnienia pracownika socjalnego i zastępuje obecnie pracownika socjalnego, będącego na urlopie macierzyńskim, może otrzymać dodatek 400 zł?
 • Czy należy zapotrzebować 80% kwoty dodatku terenowego należnego za cały rok?
 • Czy należy oddać kwotę główną do MUW od razu czy na koniec roku w przypadku nienależnie pobranego świadczenia z funduszu pomocy? Co z odsetkami w takim przypadku?
 • Czy do zasiłku stałego i okresowego obowiązuje zasada 80%, 20%?
 • Czy nadpłatę składki ER za lata ubiegłe należy zwrócić do urzędu wojewódzkiego?
 • Czy można wyksięgować z ksiąg przeterminowane nienależnie pobrane świadczenie, jeżeli komornik zwrócił tytuł?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy został pobrany nienależny zasiłek stały i od 2 lat nie jest spłacany? Czy przedawnienie to okres 10 lat? Zostało wysłane pismo do ZUS w sprawie zwrotu a osoba, która pobrała zasiłek jest emerytem
 • Czy powinny być księgowane wszystkie wydane decyzje jako zobowiązania i wykazane w sprawozdaniu RB-28s?
 • Kiedy należy przypisać decyzję o zwrocie? Z datą wydania decyzji czy uprawomocnienia?
 • Co w przypadku, gdy bezdomny wyjdzie ze schroniska i nie można uzyskać od niego należności?
 • Czy AOON można księgować przez 240/201, 201/130?
 • W jaki sposób liczyć koszty godzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze? Mamy zatrudnioną na cały etat opiekunkę, która świadczy usługi SUO. Wiadome jest, że w przyszłym roku jej etat na specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie wynosił 0,63etatu z zadań zleconych, 0,37etatu z zadań własnych. Czy wyliczając koszt jednej godziny należy brać pod uwagę cały etat czy tylko to 0,63etatu? Wtedy kwotę wynagrodzenia plus drobne zakupy i zfss należy podzielić przez liczbę godzin planowanych do realizacji i wychodzi wówczas stawka za godzinę pracy?
 • Korpus Wsparcia Seniorów. Z uwagi na niedotrzymanie terminu przez firmę dostarczającą opaski zgodnie z umową zostało naliczone odszkodowanie. Czy to odszkodowanie powinno się przekazać do urzędu wojewódzkiego czy do gminy?
 • Jak zaksięgować w projekcie UE? Jest wpisane, że naszym wkładem własnym jest koszt wynajmu sali od ośrodka kultury, żeby realizować zadania. Z tego względu, że jest to również jednostka gminy, to nie będzie rozliczeń finansowych za wynajem. Jak ująć to w księgach?
 • Czy środki z PFRON mogą być zaksięgowane na pomniejszenie wydatków?
 • Czy kawę, wodę, herbatę do klubu seniora można przyjąć na paragraf 4220? Czy pracownik w opisie musi pisać, że przyjął do użytku służbowego?
 • Jest decyzja pozytywna na zasiłek stały dla osoby z Ukrainy. W tej chwili nie ma środków na ten cel. Czy można wypłacić ze środków "zwykłego" zasiłku stałego, a później przeksięgować na podstawie pisma dyrektora MOPS?
 • Wpłatę za SUO przekazuję na organ i to jest księgowane 133/224. Następnie jest przekazana do urzędu wojewódzkiego i księgowana 224/133. W przypadku, kiedy musimy zwrócić klientowi opłatę zgodnie z decyzją i środki z UW wpływają na organ, to znów zaksięgować 133/224 i zwrot do MOPS 224/133. W tym momencie jest czystość obrotów na 133. Jednak obroty są dalej zawyżone, co można z tym zrobić?
 • Odpłatność za pobyt w DPS; został wystawiony tytuł wykonawczy za 2019 i urząd skarbowy zwrócił to jak odpłatność 85295 0830. Czy ten zwrot teraz należy przyjąć na paragraf 0940?
 • Czy główna księgowa może podpisać korektę sprawozdania podczas urlopu?

1. Schematy księgowań

 • Nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe
 • Opieki Wytchnieniowej
 • Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 • Wspieraj seniora – księgować przez konta 240 czy poza planem kont?

- Środki czystości

- Materiały biurowe- które zaliczyć do zaksięgowania jako koszty obsługi zadania?

 • Klub seniora
 • Dom dziennego pobytu
 • Program Teleopieka
 • Wzór protokołu przedawnienia należności
 • Potrącenia z jednego świadczenia na poczet drugiego. Wzór pisma do UW lub UM dot. zwrotu środków w przypadku wyniknięcia nadpłat (dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń)
 • Ubezpieczenia majątku
 • Ubezpieczenia pracowników na wycieczki ŚDS, którzy mają swoich podopiecznych.
 • Jakie dokumenty należy przygotować do kontroli wydatków z Urzędu Wojewódzkiego?
 • Jak wygląda proces rozliczania Karty Dużej Rodziny?

2. Ewidencja księgowa świadczeń nienależnie pobranych

 • Które należności są za lata ubiegłe, a które za lata bieżące? Jak powinno wyglądać naliczenie? Kiedy powinien być przypis? Kiedy powinien być odpis?
 • Jak księgować należności nienależnie pobrane?
 • Nienależne pobrane świadczenia z lat ubiegłych- Jak wygląda księgowanie składek zusowskich od podopiecznych i pracowników (nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych),
 • Ewidencja zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe
 • Ewidencja zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za rok bieżący. Z których świadczeń należy potrącić?
 • Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącanych ze świadczeń wychowawczych
 • Jak ten proces wygląda? Jak to księgować?
 • Zwroty nienależnie pobrane:

- z zasiłków rodzinnych,

- świadczeń opiekuńczych,

- świadczeń pielęgnacyjnych

 • Zwroty wszystkich świadczeń, które są wypłacane z działu rodzina. PRZYKŁAD: osoba pobiera świadczenie w nadmiernej wysokości i nie ujawnia tego. Następuje zwrot z odsetkami. Jak i gdzie klasyfikować zwroty świadczeń?
 • Przedawnienie świadczeń. Jak powinny wyglądać procedury? Jak zaksięgować? Kto powinien zainicjować, że świadczenie jest przedawnione?
 • Zasiłek rodzinny odwrotnie potrącony ze świadczenia wychowawczego. PRZYKŁAD: istnieją świadczenia nienależnie pobrane z zasiłków rodzinnych i jedynie może być potrącone ze świadczenia wychowawczego. Jak to zaksięgować?
 • Odpisy aktualizujące należności. Jak to księgować w ciągu roku? Jakie stawki należy przyjąć?
 • Różne rodzaje świadczeń: wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne 240. Czy należy rozliczyć wszystko na koncie 240? Czy należy zakładać nowe konta w banku?
 • Zasiłki i dotacje. Jak wygląda rozliczanie dotacji?
 • PRZYKŁAD: klient pobrał nienależnie świadczenia wychowawcze. Wypłacał je Urząd Wojewódzki. Następnie GOPS otrzymał decyzję o zwrocie pieniędzy przez klienta. Były wyliczone odsetki i kwota główna. Klient oddał za dużo odsetek, o czym księgowa nie wiedziała, więc oddała wszystko do Urzędu Gminy, a Urząd Gminy do Urzędu Wojewódzkiego. UW wystosował pismo, że wpłaconych odsetek jest za dużo. W jaki sposób prawidłowo zaksięgować ten proces? Jakie działania powinna podjąć księgowa?
 • Jak księgować przypisy dochodów budżetowych?
 • Czy możliwe jest księgowanie przypisu w terminie wpłaty nienależnie pobranego świadczenia?
 • Czy dział merytoryczny musi robić zestawienie kwot wynikających z decyzji i przekazuje do działu księgowości co miesiąc?

3. Klasyfikacja budżetowa

 • Jak dobrze księgować fundusz alimentacyjny - należności i odsetki od funduszu?
 • Jak dobrze księgować świadczenia wychowawcze i rodzinne za lata ubiegłe?
 • Jak przedstawia się w praktyce odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • W jakim rozdziale księgować Fundusz Pomocy uchodźcom z Ukrainy? Jak klasyfikować wydatki?
 • Jak ujmować w sprawozdaniu księgowanie świadczeń dla uchodźców z Ukrainy?
 • Pomoc społeczna - dział rodzina w praktyce
 • Niepobrane świadczenia - jak sobie z nimi radzić?
 • Kiedy wrzucać fakturę do systemu - przed czy po zakupie?
 • Niestandardowe przypadki z dochodami - wpływ nienależnie pobranych świadczeń wypłacony w innej gminie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
 • Jak księgować ewidencję poza budżetową?
 • Egzekucja w administracji nienależnie pobranych świadczeń
 • Co zrobić z nie pobranymi świadczeniami?
 • RBZN/RBN w praktyce
 • Jak księgować programy typu Senior +?
 • Jak księgować pozabudżetowo asystenta rodziny?
 • Od kiedy i jakie zmiany są planowane w klasyfikacji budżetowej?
 • Czego mają dotyczyć te zmiany - czy tylko inwestycji, a może działów bądź rozdziałów?
 • Dopłaty do opałów, kto będzie wypłacał, jak je zaksięgować i gdzie umieścić?
 • Rozliczanie korpusu wsparcia seniora, środki covidowe i dodatek osłonowy, jak to zrobić?
 • Jak zaksięgować opłacane składki za osoby zgłoszone przez MOPS do pobierania zasiłków stałych i zasiłków pielęgnacyjnych?

4. Fundusz alimentacyjny

 • Jak księgować fundusz alimentacyjny? Przypisy, wpłaty, przeksięgowania na koniec roku
 • Jak księgować przypisy funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych?
 • Jak wyglądają zasady rozliczania, egzekucja oraz naliczanie?
 • Dłużnicy alimentacyjni i opis sprawozdawczości (27 ZZ)
 • Została zaliczka alimentacyjna. Od 2011 r. nikt nie zwrócił pieniędzy w ramach tej zaliczki. Co robić w takich sytuacjach?
 • Wpływy z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Czy używać w ewidencji księgowej konta 225?
 • Jak powinna wyglądać zaliczka w funduszu alimentacyjnym w zależności od programu, jaki się realizuje?
 • W jaki sposób można ułatwić proces naliczania odsetek i rozliczania dłużników alimentacyjnych?
 • Ściąganie należności przez komornika, rozliczanie i ewidencja. Gdzie powinno się oddać należności i czy należy zapisać dochody?
 • Dłużnicy alimentacyjni - Ile trzeba zakładać kont dla dłużnika?
 • Schematy księgowań, gdy wpłynie kwota od komornika
 • Jak prawidłowo wprowadzać do systemu wpłaty od dłużników alimentacyjnych? W pierwszej kolejności na odsetki ze wszystkich spraw, czy każdą sprawę traktować oddzielnie?

5. Programy, zasiłki, dotacje

 • Opis programów: Senior +, Korpus Wspieraj Seniora
 • Środki z funduszu przeciwdziałania COVID - Jak prowadzić do tego ewidencję księgową? Czy są to środki budżetowe czy pozabudżetowe? Czy powinny zostać wprowadzone do budżetu uchwałą gminy, czy zarządzeniem wójta/burmistrza/prezydenta?
 • Nowy program: Asystent osobisty dla os. niepełnosprawnej. Są to środki budżetowe. Jak je ewidencjonować?
 • Czy odliczamy podatek od kwoty za dojazdy dla asystenta osoby niepełnosprawnej?
 • Czy takiej osobie możemy wypłacić dodatek ze środków na koszty obsługi z tytułu asystenta osobistego?
 • Nowe programy, które są finansowane z funduszu solidarnościowego lub funduszu pracy - jak je ujmować w ewidencji księgowej? Czy powinno to wchodzić do budżetu? Czy są to środki pozabudżetowe?
 • Usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne - sposoby rozliczania
 • Usługi opiekuńcze dla os. niepełnosprawnych z funduszu pracy. Czy to powinno być w budżecie?
 • Program Wspieraj Seniora w budżecie gminy - jak ewidencjonować? Czy jest nowy dziennik?
 • Jak księgować nowy program opieka wytchnieniowa? Czy to gmina ma realizować, czy ośrodek?
 • Może być tylko jeden numer konta. Czy program może być ujęty w budżecie?
 • Wiele GOPS-ów posiada budynek na własność i urząd udziela pełnomocnictwa oraz wykonuje remonty. Następuje zakup nowych środków trwałych. Jak powinno się to ewidencjonować? Czy poprzez 810? Jak w 080 ujmować, w jakich paragrafach? W jakim rozdziale: 852 czy 19?
 • Oddany budynek do remontu. Czy ogrodzenie przypisać do zwiększenia środka trwałego budynku?
 • Asystent rodziny - schemat księgowania, na jakich kontach?
 • Czy środki dotacji na dodatek dla pracownika socjalnego liczymy z kosztami pracodawcy, czyli 400 zł plus sługus pracodawcy i sługus Fundusz Pracy?
 • Czy 400 zł które powinien otrzymać pracownik musi być pokryte w 80% z dotacji, a w 20% ze środków własnych, czy całe 400 może być z dotacji, a reszta wynagrodzenia może stanowić wkład własny?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sadowego radcy prawnemu, zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej?
 • Czy jeśli wpływa dotacja 85502 i na koniec roku jest zwrot, to należy oddać razem z 3% czy zostawić w myśl zasady "od otrzymanej dotacji"?

6. Ewidencja i księgowanie

 • Jak księgować przypisy?
 • Piątego dnia miesiąca jest wypłata. Czy jest czas do końca miesiąca, żeby to rozksięgować przy pomocy konta pomocniczego, czy nie?
 • Obliczanie chorobowego: co brać do średniej chorobowego? Jakie składniki wynagrodzeń należy zawrzeć? Kurator dla rodziny dostał jednorazowy dodatek - czy można zaliczyć ten dodatek do obliczenia chorobowego?
 • Bilans, rachunek zysków i strat. Co ma być w bilansie, a co w rachunku zysków i strat? Co znaczą zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe?
 • Jak wysyłać elektroniczne tytuły wykonawcze?
 • Jak wpisywać ewidencję środków trwałych? Informatyk kupuje sprzęt komputerowy na części. W jaki sposób powinna być zaksięgowana faktura?
 • Jak poprawnie księgować faktury? Czy DPS-y i schroniska księgują jednakowo? Czy powinno się robić odpisy na końcu? Jakie konkretnie?
 • Konta 999,998, 980 - jak księgować wypłaty i wpłaty zasiłków w ciągu roku?
 • Czy licencję na program Sygnity na 40zł można zaksięgować w 85219?
 • Czy 40 złotych można w paragrafie 3030 czy w paragrafie 3110?
 • Czy wyżywienie można w paragrafie 311?
 • Czy koszty własne, płacone ze środków miasta, ewidencja w rozdziale 85219?
 • Czy dotacja na utrzymanie OPS to 85219 i też proporcja 80% i 20%?
 • Czy dotacje na zasiłki stale tez 80% i 20%?
 • Od tego roku zatrudniamy opiekunki .Czy koszty wynagrodzeń i pozostałe koszty dotyczące opiekunek można księgować w 85228?
 • Odnośnie kosztów 0,33% otrzymanej dotacji: czy jeśli dostaliśmy 100, to musimy oddać 20? Mam odliczyć 0,33% od 100 czy od 80?
 • Czy można refundować wydatki na obsługę Ukrainy poniesione z własnych środków z Funduszu Pomocy?
 • Jak naliczyć koszty obsługi?

7. Sprawozdania RB

 • Sprawozdania RB 27 ZZ
 • Sprawozdania S28
 • Sprawozdania SZZ
 • Sprawozdania ZN
 • Jak wykazywać zadanie w sprawozdaniach RB?
 • RB 50 - co wchodzi po stronie wydatków zadań zleconych? Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych? Które zadanie należy ująć?
 • Dochody budżetowe - w których sprawozdaniach mają się znaleźć?
 • Jak prawidłowo zaksięgować wszystkie płatności do miesięcznego sprawozdania? Czy można księgować na kontach pomocniczych wypłaty 50 osób, które idą w jednym dniu?

8. Ewidencja OPS pytania i przykłady:

 • Czy 2% na koszty obsługi rozliczmy za miesiąc, czy narastająco od początku?
 • Czy koszty obsługi liczymy od kwoty wydanych świadczeń?
 • Gdzie jest napisane, że od oświadczeń rodzinnych wypłacanych dla Ukrainy przysługują 3%?
 • Czy składki na ubezpieczenie od świadczeń rodzinnych płacimy z Funduszu Pomocy?
 • Czy stypendia to paragraf 3110?
 • Czy 40 % od komornika nie powinno się ujmować w sprawozdaniu RB 27s?
 • W Aoon koszt wynagrodzeń jednej godziny zegarowej nie może przekroczyć 40zł. To trzeba brać w tym pod uwagę umowy o pracę, umowy zlecenia, koszty dojazdów z podopiecznym i koszty używania samochodu prywatnego?
 • Jak zaksięgować listę płac zasiłków celowych?
 • Jak na koniec miesiąca robimy przypis fa to 60 na 221/225, a 40 na 221/720 ?
 • Czy dla wolontariusza wystarczy tylko porozumienie powyżej 30 dni i wtedy nie musimy wykupywać NNW?
 • Pracownik merytoryczny wystawił decyzję o nienależnych świadczeniach rodzinnych i zapomniał o niej. Nie wystawił nawet upomnienia. Czy można taką decyzję przedawnić, bo minęły już 3 lata?
 • W połowie miesiąca zmarł podopieczny korzystający z usług opiekuńczych. Nie uzyskaliśmy zwrotu za usługi, bo osoba była samotna. Co możemy z tym zrobić, skoro dostaliśmy z wywiadu decyzję kierownika o umorzeniu w związku ze zgonem?
 • Czy umorzenie odsetek wykazujemy w pozycji koszty pozostałe - odsetki czy pozostałe koszty?
 • Jest zwiększenie planu na usługi specjalistyczne, ale na podstawie wydanych decyzji. Inaczej urząd nie zrobi zwiększenia wojewodzie. Plan zwiększany jest co miesiąc - brak środków
 • Wpływ od komornika był w kwietniu, a w tytule jest napisane, że ściągnął 30 marca - czy to znaczy, że powinniśmy zaksięgować do marca?

9. Akademia Młodego Księgowego - jako bonus omówimy dodatkowo zagadnienia dla początkujących księgowych

Prowadzący

Marzena Wojtyła- główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej od 2008 roku.Praktyk z 26 letnim doświadczeniem, kieruje całym Działem Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W latach 1995 – 2008, pełniła tę samą funkcję w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowice- Dziedzice.

W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
05 kwietnia 2023
od 539.00
08 maja 2023
od 539.00
14 czerwca 2023
od 539.00
22 sierpnia 2023
od 539.00
27 września 2023
od 539.00
07 listopada 2023

Podobne szkolenia