Wideoszkolenie: Fundusz sołecki

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego? Jakich elementów nie może zabraknąć we wniosku i jak on powinien wyglądać? Jak wyliczyć pulę pieniędzy dla sołectw? Wspólne przedsięwzięcia sołectw – jak to wygląda? Procedura zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego lub jego zakres

od 499.00 zł

Szkolenie kierujemy do gmin oraz osób zajmujących się funduszem sołeckim, jak i dla tych, co zastanawiają się nad wprowadzeniem takiego funduszu na swoim terenie

Przydatne wzory aż 30 formularzy!
Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają „wspólne przedsięwzięcia sołectw”, jak wygląda cała procedura takiego działania. Dodatkowo wyjaśnimy: zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, wyliczenie zwrotu dla gmin z budżetu państwa części wydatków, poniesionych w ramach funduszu sołeckiego i weryfikację wniosków złożonych przez sołtysów.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Wspólne przedsięwzięcia sołectw (6 paragraf 1 ) – jakie przedsięwzięcia mogą realizować? Czy istnieją granice łączenia funduszu sołeckiego? Jak to wygląda formalnie? Jakie są problemy dotyczące „wspólnych przedsięwzięć sołectw?
 • Czy przeznaczenie funduszy na imprezy plenerowe to dobry pomysł na rozdysponowanie funduszu sołeckiego?
 • Czy środki na usuwanie skutków klęski żywiołowej muszą być wydawane na terenie danego sołectwa, czy można je przeznaczyć na ten sam cel, ale na terenie innego sołectwa?
 • Jak wyglądanie finansowanie OSP? Na co można przeznaczyć środki? Jaki sprzęt można zakupić? Czy można przeprowadzić remont budynku OSP, pomimo tego, że ten budynek nie jest własnością gminy?
 • Jak wyliczyć pule środków dla poszczególnych sołectw?
 • Zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro – czy trzeba tworzyć pełne zapytanie ofertowe? Czy te zamówienia muszą być dokonywane na fakturę? Czy faktura musi być z opisem?
 • Jest wniosek na kilka wspólnych przedsięwzięcia sołectw, ale gmina wie, że nie starczy pieniędzy na zrealizowanie wszystkich tych zadań, tylko na część – czy można odrzucić wniosek tylko w części, czy trzeba w całości?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • przykłady przedsięwzięć z uzasadnieniem
 • zadania własne gminy
 • uchwała rady miejskiej - zgoda na wyodrębnienie fs
 • uchwała rady miejskiej - brak zgody na wyodrębnienie fs
 • uchwała rady miejskiej - zwiększenie środków fs
 • protokoły z zebrania: przedsięwzięcia + wnioski
 • lista obecności na zebraniu wiejskim
 • zaproszenie na zebranie wiejskie
 • ZARZĄDZENIE - w sprawie określenia procedur dot. funduszu sołeckiego
 • informacja wójta o wysokości przypadających sołectwu środków fs
 • wniosek sołectwa dotyczący przeznaczenia środków fs
 • uchwała zebrania wiejskiego w sprawie wniosku dotyczącego przeznaczenia środków fs
 • pismo sołtysa do rady miejskiej dotyczące podtrzymania wniosku
 • wniosek sołectwa dotyczący przeznaczenia środków fs – ponownie uchwalony
 • uchwała zebrania wiejskiego w sprawie ponownego uchwalenia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków fs
 • pismo sołtysa do rady miejskiej dotyczące podtrzymania odrzuconego wniosku
 • wniosek sołtysa dotyczący zmiany przedsięwzięcia lub jego zakresu
 • uchwała zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przedsięwzięcia lub jego zakresu
 • ZARZĄDZENIE - w sprawie Komisji do oceny wniosków dotyczących przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki oraz określenia jej zadań i kompetencji
 • KARTA OCENY WNIOSKU
 • odrzucenie wniosku przez wójta/burmistrza
 • pismo Burmistrza przekazujące wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie radzie miejskiej
 • uchwała rady miejskiej - rozpatrzenia wniosku sołtysa o przyznanie środków z fs
 • do wojewody - wzór informacji
 • do wojewody - wzór wniosku
 • sprawozdanie Rb 28S
 • terminarz roczny czynności związanych z realizacją fs

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

  • Czy sołectwo może przeznaczyć fundusz na opłaty za światło i gaz, które są wykorzystywane w godzinach wieczornych na zajęcia w świetlicy wiejskiej?
  • W jaki sposób opisać zadanie odnośnie opłacenia światła i gazu na utrzymanie świetlicy wiejskiej?
  • Czy z funduszu sołeckiego można współfinansować remont wozu bojowego OSP?
  • Czy w ramach funduszu wystarczy zrobić projekt na garaż dla OSP, czy musi być też budowa?
  • Czy środki z funduszu sołeckiego można przeznaczać na koszulki, buty, czapki, szafki dla OSP?
  • Czy można przeznaczać środki z FS na szkolenia dla strażaków i ratowników z OSP?
  • Czy środki z FS mogą być przeznaczane na organizację imprezy kulturalnej przez GOK?
  • Czy można zawrzeć umowę w ramach FS z GOK na organizację obchodów 800-lecia wsi, a fakturę wystawi GOK?
  • Czy należy podpisać umowę na Internet, czy wystarczy tylko faktura?
  • Czy środkami z funduszu sołeckiego można doposażyć świetlicę przekazaną pod GOK?
  • Czy jeśli w sołectwie przeznaczono 10 000 zł na dane przedsięwzięcie, ale brakuje np. 1000 zł, to czy można dołożyć brakujące środki z budżetu gminy, np. do poprawy pobocza przy drodze gminnej?
  • Co zrobić, jeżeli rada gminy odrzuci wniosek po 30 września - czy sołectwo może złożyć nowy wniosek?
  • Czy z FS można opłacić oczyszczenie zbiornika wody na działce gminnej? Zbiornik służy do poboru wody: do pryskania i podlewania i należy do Wód Polskich. Czy z FS można opłacić prąd i utrzymanie takiego ujęcia wody?
  • Czy z funduszu sołeckiego można kupić stroje dla mażoretek, które działają w ramach organizacji pozarządowej?
  • Czy z funduszu sołeckiego można pokryć koszty naprawy motopompy strażackiej?
  • Czy z FS można zakupić zmywarkę dla przedszkola, prowadzonego przez stowarzyszenie?
  • Czy z FS można zakupić instrumenty muzyczne, które zostaną przekazane protokołem do Gminnego Ośrodka Kultury? Przedsięwzięcie w ramach organizacji wydarzenia muzycznego o charakterze kulturalno-integracyjnym w danym sołectwie
  • Czy w oparciu o środki z FS można podpisać umowę na prowadzenie strony internetowej na 2 lata?
  • Czy należy odrzucić wniosek, jeżeli wiemy, że w ciągu 3 lat projekt nie zostanie zrealizowany?
  • Co zrobić, jeśli wniosek sołectwa nie został odrzucony w terminie, a dotyczył zakupu wyposażenia kuchni w remizie OSP?
  • Czy zmiana zadania od strony budżetowej wymaga uchwały Rady Miejskiej? Czy można dokonać zmiany zarządzeniem burmistrza?
  • Czy odrzucony i podtrzymany przez sołtysa wniosek, który trafił do rady, może być przez radę przyjęty częściowo, bez spornego przedsięwzięcia?
  • Czy środki z funduszu sołeckiego można przeznaczać jako wkład własny do pozyskiwanych środków zewnętrznych, w ramach dofinansowań z polskiego ładu?
  • Czy prawidłowe jest to, że urząd upoważnia sołtysa do zakupu materiałów w ramach realizacji zadań?
  • Na podstawie przepisu art. 5 ust. 2-4, w nawiązaniu do przepisu art. 2 ust. 6, burmistrz odrzucił wniosek. Sołtys podtrzymał wniosek jako odrzucony niezasadnie, ponieważ burmistrz nie miał prawa odnosić się do przepisu art. 2 ust. 6, gdyż jest to w kompetencji rady. Czy burmistrz miał prawo odrzucając wniosek powołać się na przepis art. 2 ust. 6?
  • Czy osoba pełniąca obowiązki sołtysa może złożyć wniosek o FS?
  • Czy należy odrzucić wniosek, który w przedsięwzięciu uwzględnia zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji imprezy, której celem jest promocja, upowszechnianie dziedzictwa czy aktywizacja mieszkańców danego sołectwa?
  • Jeżeli nazwa przedsięwzięcia dotyczy spotkania integracyjnego dla mieszkańców danego sołectwa, a dowodem na zrealizowanie tego zadania jest faktura na usługę cateringową, to jest to źle zrealizowane zadanie?
  • Czy z funduszu sołeckiego można pokryć koszty wynajęcia ochrony na imprezę?
  • W ramach profilaktyki zdrowotnej seniorzy z danego sołectwa planują wyjazd do wód termalnych. Z funduszu sołeckiego chcą przeznaczyć środki na pokrycie usługi transportowej. Czy wniosek powinien być odrzucony?
  • Czy można skutecznie zrezygnować z funduszu?
  • Czy w ramach funduszu możemy zakupić instrumenty i akcesoria muzyczne dla stowarzyszenia muzycznego działającego na terenie sołectwa?
  • Co należy wprowadzić zamiast funduszu? Odpisy sołeckie, budżet obywatelski?


              Podczas szkolenia dowiesz się, czy możesz przeznaczyć środki z FS na:

              • Jeżeli tablica informacyjna znajduje się przy drodze powiatowej to czy może być sfinansowana z funduszu sołeckiego?
              • Czy musi być lista kwitująca odbiór nagrody podczas festynu?
              • Czy z funduszu sołeckiego można finansować zakup koszulek dla OSP?
              • Czy funduszu sołeckiego można przeznaczyć na sterylizacje psów mieszkańców sołectwa?
              • Czy kino objazdowe w danym sołectwie może być opłacone z funduszu sołeckiego?
              • Czy możemy przeznaczyć fundusz sołecki na ubezpieczenie samochodu strażackiego czy przeglądu tego pojazdu ?
              • Czy w ramach imprez kulturalno-środowiskowych można z funduszu sołeckiego pokryć oprawę muzyczną, dmuchańce dla dzieci, oprawę techniczną imprezy? Czy z funduszu sołeckiego możemy zakupić ciasta i inne artykuły spożywcze na imprezę?
              • Czy można przekazać środki z funduszu sołeckiego na finansowanie szkół stowarzyszeniowych albo zajęcia dodatkowe w szkołach stowarzyszeniowych?
              • Czy donice z kwiatami przy drodze powiatowej lub wojewódzkiej mogą być finansowane ze środków funduszu sołeckiego?
              • Czy w ramach funduszu sołeckiego możliwe jest przeznaczenie środków na pokrycie części kosztów projektu budowy świetlicy wiejskiej?
              • Czy możemy przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków? Czy możemy tego dokonać wyłącznie w formie dotacji ?
              • Czy w ramach funduszu sołeckiego można wyremontować drogę, której właścicielem jest Skarb Państwa a władającym na zasadach samoistnego posiadania jest gmina?
              • Czy z AGD zakupionego z funduszu sołeckiego do wiejskiej świetlicy mogą korzystać tylko mieszkańcy? Czy mogą z urządzeń korzystać również osoby wynajmujące świetlicę?
              • Jakie jest wymagane kworum do uchwał?
              • Czy sołectwo może zaplanować w danym roku wydatek z funduszu sołeckiego na dokumentację oświetlenia ulicznego podczas, gdy wójt nie zaplanował w budżecie w danym roku i następnych latach środków na wykonanie oświetlenia?
              • Czy z funduszu sołeckiego można sfinansować artykuły spożywcze, które zostaną przygotowane przez członków KGW, np. ciepłe dania na stoiskach podczas dożynek lub podczas warsztatów kulinarnych w świetlicy?
              • Z czego wynika możliwość finansowania z funduszu sołeckiego oprawy muzycznej imprezy a nie można dokonać zakupów ciasta czy innych artykułów na poczęstunek dla uczestników imprezy?
              • Czy można z okazji dnia dziecka sfinansować przejazd dzieci mieszkańców sołectwa do kina lub parku rozrywki. Czy z funduszu sołeckiego można kupić dzieciom bilety?
              • Czy z FS można zakupić wodę na dzień sportu dla uczestników konkurencji sportowych?
              • Czy w ramach FS na obchody Sołeckiego Dnia Sportu można wynająć animacyjne zajęcia z alpakami albo kucykami? Dzieci karmią zwierzęta, uczą się o nich, wyprowadzają
              • Czy z FS można opłacić organizację ogniska, połączoną z pieczeniem kiełbasek, w ramach podziękowania za sprzątanie sołectwa przez mieszkańców?
              • Czy z FS można zakupić koszulki dla OSP? Czy z FS można zakupić jakiś sprzęt dla OSP, np. motopompę?
              • Czy ze środków FS można finansować budowę/rozbudowę placu zabaw lub siłowni na terenie szkoły w danym sołectwie? Czy przeglądy placów zabaw mogą być opłacane z funduszu sołeckiego?
              • Czy przeglądy świetlic wiejskich można rozliczać w ramach FS? Czy można zakupić środki czystości do świetlicy?
              • Czy ze środków FS można opłacić dodatkowe zajęcia np. j. angielskiego w świetlicy wiejskiej (dla konkretnych grup wiekowych)?
              • Czy z FS można opłacać rachunki za prąd, wodę?
              • Czy z funduszu sołeckiego można zlecić wykonanie filmu promującego sołectwo lub wydanie książki o historii sołectwa? A kubki, kalendarze promujące sołectwo? Czy mogą być rozdawane mieszkańcom?
              • Czy nazwa zadania we wniosku „przeznaczenie pieniędzy na działalność statutową”, np. KGW czy stowarzyszenia, jest poprawna?
              • Czy gmina może podpisać umowę z sołtysem danej miejscowości na koszenie terenów zielonych? Usługa finansowana z FS. Czy oszacowanie kwoty może być ogółem, np. utrzymanie terenów zielonych, czy koszty powinny być podane osobno: paliwo, żyłka, robocizna itd.?
              • Czy szacowanie kosztów powinno być podparte jakimiś ofertami, wycenami, poglądowymi, cenami z Internetu?
              • PRZYKŁAD: sołectwo planuje wykonać zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Planowany koszt to 100 tys. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 tys., sołectwo w FS ma zabezpieczone 30 tys. a gmina z budżetu dokłada pozostałą kwotę. Czy możemy w tym celu wykorzystywać środki z funduszu sołeckiego?
              • PRZYKŁAD: we wrześniu 2021 przy planowaniu funduszu sołectwo przeznaczyło kwotę 5 tys. na montaż monitoringu (kwota określona na podstawie oferty). Chcąc przystąpić do realizacji w 2022 roku, okazało się, że koszty są znacznie wyższe. Czy w takiej sytuacji gmina może dołożyć środki? Czy przy przyjęciu wniosku gmina musi wysłać sołtysowi jakieś pismo? Z FS jest zabezpieczona kwota 5.000 zł na projekt, a burmistrz chce dołożyć do przedsięwzięcia pozostałą kwotę, którą z góry obiecał
              • Czy z FS można robić i przekazywać paczki dzieciom, np. na Dzień Dziecka, mikołajki? Czy mogą to być dowolne upominki, np. słodycze, puzzle, gry?
              • Kto składa wniosek w przypadku rezygnacji sołtysa?
              • Co się mieści w katalogu zadań? Jak dokumentować wydatki?
              • Jak należy poprawnie sformułować nazwę przedsięwzięcia?
              • Opisywanie zadań – jak uzasadnić wybór zadania?
              • Czy imprezy i wycieczki mogą być finansowane z funduszu sołeckiego?
              • Czy jest możliwe finansowanie wyjazdów edukacyjnych, poznawczych dla dzieci z sołectw?
              • Czy można zaakceptować "wycieczkę mieszkańców do Sejmu w ramach promowania idei samorządności" ?
              • Czy można zakupić paczki spożywcze dla Seniorów sołectwa?
              • Czy z FS można opłacić organizację ogniska, połączoną z pieczeniem kiełbasek, w ramach podziękowania za sprzątanie sołectwa przez mieszkańców?
              • Czy z FS można zakupić wodę na dzień sportu dla uczestników konkurencji sportowych?
              • Czy koło gospodyń wiejskich może zorganizować np. Dzień kobiet i wystawić fakturę w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych?
              • Czy można pokryć środkami z funduszu sołeckiego organizację dnia dziecka, występy?
              • Czy przeznaczenie funduszy na imprezy plenerowe to dobry pomysł na rozdysponowanie FS?
              • Czy w ramach FS na obchody Sołeckiego Dnia Sportu można wynająć animacyjne zajęcia z alpakami albo kucykami? Dzieci karmią zwierzęta, uczą się o nich, wyprowadzają.
              • Czy paczki dla dzieci mogą być finansowane z FS?
              • Czy do paczek mikołajkowych musi być lista podpisów dzieci – rodziców którzy paczki otrzymali w "ramach konkursu mikołajkowego"?
              • Czy jeśli zostanie zorganizowany Dzień Dziecka, to czy w takim przypadku można zapłacić za artykuły spożywcze np. kiełbasy na grill, napoje?
              • Jak można opisać zakupione kiełbasy na ognisko dla mieszkańców po przeprowadzonej akcji "sprzątanie sołectwa"? Nastąpiła aktywizacja mieszkańców (jeśli nie można określić, że jest to posiłek regeneracyjny).
              • A czy można kupić art spożywcze celem przygotowania np. grochówki dla uczestników obchodów Powstania Styczniowego?
              • A na konsumpcje w dniu kobiet można przeznaczyć środki?
              • Jeżeli organizujemy np. dzień kobiet, to nie możemy zamówić cateringu?
              • Czy poprawne będzie ujęcie w organizacji jakiegoś spotkania np. wigilijnego zakupu art. spożywczych z przeznaczeniem na organizację np. konkursu na najlepsza potrawę bożonarodzeniową?
              • Czy można kupować art. spożywcze ale jako paczki, nagrody?
              • Czy z FS można robić i przekazywać paczki dzieciom, np. na Dzień Dziecka, mikołajki? Czy mogą to być dowolne upominki, np. słodycze, puzzle, gry?
              • A przedsięwzięcie: organizacja festynów, sylwestra, majówki (prowadzenie, oprawa muzyczna i zakup materiałów – fajerwerki). Tak mam we wniosku, czy może tak być?
              • Jak opisać we wniosku organizację imprez?
              • Czy można zakupić bramkę do piłki nożnej na boisko Ludowego Zespołu Sportowego?
              • Czy można przeznaczać środki FS na kluby sportowe?
              • Czy ze środków FS można finansować zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego działającego w sołectwie oraz dla koła gospodyń wiejskich?
              • Czy z FS można dokonać zakupu dresów z logo gminy dla klubu sportowego działającego na terenie danego sołectwa?
              • Jak wygląda finansowanie OSP? Na co można przeznaczyć środki? Jaki sprzęt można zakupić?
              • Czy można przeprowadzić remont budynku OSP, pomimo tego, że ten budynek nie jest własnością gminy?
              • Czy budynek OPS musi być własnością gminy?
              • Czy jeżeli budynek nie jest gminy tylko OSP, to czy można w nim wykonywać roboty budowlane na podstawie umowy użyczenia budynku lub jednego pomieszczenia?
              • Co w sytuacji gdy OSP ma w statucie zaznaczone, że działa na terenie danego sołectwa ale także na terenie całej gminy, a nawet powiatu. Czy wtedy dane sołectwo na terenie którego znajduje się OSP może przeznaczać środki na to OSP?
              • Czy ze środków funduszu sołeckiego można zakupić sztandar OSP?
              • Czy można zakupić dla OPS wyposażenie socjalne garnki, szklanki?
              • Czy można finansować z funduszu buty dla strażaków?
              • Czy mundury galowe tez można zakupić?
              • Czy można dofinansować z funduszu sołeckiego zakup specjalnej pralnicy mundurów bojowych dla OSP?
              • Czy z FS można zakupić koszulki dla OSP? Czy z FS można zakupić jakiś sprzęt dla OSP, np. motopompę?
              • Czy można przekazać środki z FS w formie dotacji dla jednostki OSP na remont garażu? Garaż jest własnością jednostki.
              • Czy umowa użyczenia budynku z OSP uprawnia gminę do wykonania bieżącego remontu jeśli sołectwo złoży taki wniosek?
              • Czy ze środków FS można finansować bieżące wydatki jednostek OSP oraz zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań?
              • Czy można zakupić stroje bojowe przez inne sołectwo?
              • Czy poprawne będzie sformułowanie zadania w ramach FS jako: "Dofinansowanie działalności OSP w danym sołectwie" w wysokości np. 2.000zł i następnie w trakcie roku wydatkowanie tych środków na "dopłatę" do zakupu samochodu bojowego?
              • Czy można przeznaczyć FS remont wozu bojowego?
              • Czy środki z FS można wykorzystać na budowę wiaty, pod którą będzie stał wóz strażacki lub inny sprzęt?
              • Czyli drzwi garażowe do OSP można zrobić?
              • Czy dla OSP można zakupić defibrylator?
              • Czy z FS możemy sfinansować obchody jubileuszu 100lecia OSP
              • Czy można zaplanować zakup sprzętu AGD i wyposażenia do strażnicy OSP?
              • Czy wystarczy samo zadanie „Doposażenie OSP” czy musi być sprecyzowane konkretnie na jaki sprzęt?
              • Czy jeśli OSP znajduje się w sąsiednim sołectwie i ich sołectwo nie chce przeznaczyć środków na wspólne przedsięwzięcie. To czy sołectwo w którym nie ma OSP może przeznaczyć FS na to przedsięwzięcie?
              • Czy w ramach FS istnieje możliwość zakupu wyposażenia dla OSP (m.in. aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, węże strażackie, pompy wodne)? Czy art. 5 ust. 3 u.f.s. nie blokuje takiej możliwości zakupu wyposażenia, cyt.: "przedsięwzięcia powinny być przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa"?
              • Przyznane środki z FS sołectwo przeznaczyło na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku strażnicy OSP poprzez wykonanie zadaszenia nad schodami”. Obecne ceny materiałów uniemożliwiają realizację tego zadania, a jednostka OSP nie posiada własnych środków aby w części ponieść koszty tej inwestycji. Ponadto w ramach zadania został poniesiony wydatek na dokumentację. W jaki sposób można by było wykorzystać pozostałą kwotę funduszu? Czy poniesiony wydatek będzie podlegał zwrotowi?
              • Czy z funduszu sołeckiego można dofinansować zakup samochodu strażackiego? Sprzedający (osoba fizyczna) wycenił samochód na 17.000 zł zebranie wiejskie zdecydowało dofinansować zakup tego samochodu w wysokości 3000 zł. Gmina nie jest zainteresowana kupnem tego samochodu. Mieszkańcy sołectwa nie uzgodnili zakupu z wójtem. Czy z FS można dofinansować zakup samochodu strażackiego? Czy w takim wypadku należy odrzucić wniosek sołtysa?
              • Czy można wydatkować środki z FS na doposażenie miejscowej jednostki policji lub dofinansować zakup samochodu policyjnego?
              • Czy można przeznaczyć środki na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, jeżeli szkoła znajduje się terenie innego sołectwa?
              • Czy ma znaczenie to, że w zajęciach dodatkowych w szkole, dotowanych przez jedno sołectwo, będą chodziły dzieci z innych sołectw?
              • Czy można przeznaczyć środki z FS na remont szkoły?
              • Czy sołectwo może przeznaczyć środki z FS na zakup ławek, szafek itp. w szkole podstawowej do której uczęszczają dzieci z sołectwa?
              • Czy można finansować poprawienie nawierzchni boiska szkolnego, znajdującego się na działce gminnej?
              • Czy można sfinansować chodnik koło szkoły z FS jeżeli szkoła jest gminna?
              • Czy można zakupić zabawki do przedszkola?
              • Czy można przeznaczyć środki z FS na remont szkoły, która jest szkołą publiczną prowadzoną przez stowarzyszenie. Budynek szkoły jest własnością gminy i leży na terenie, której właścicielem jest gmina.
              • Czy FS może sfinansować doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury?
              • Czy z FS można sfinansować zakup książek do biblioteki publicznej (filia mieści się na terenie sołectwa), która formalnie podlega pod Miejski Ośrodek Kultury, działający jako instytucja kultury i finansowany z dotacji podmiotowej z budżetu gminy?
              • Czy można kupić komputery, które będą stały w bibliotece gminnej zlokalizowanej w danym sołectwie, ale będą to stanowiska dla mieszkańców do darmowego korzystania?
              • Co zrobić, w sytuacji gdy sołectwo chciało ze środków z FS wykupić grunty pod plac zabaw?
              • Czy z FS można kupić paliwo do kosiarki którą sołectwo wcześniej zakupiło ze środków FS? Kosiarka ma służyć do dbania o teren wokół świetlicy wiejskiej.
              • Czy z FS można kupić blachy do ciast, patery wazówki jako wyposażenie świetlicy wiejskiej, która jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa, gdzie są organizowane warsztaty kulinarne promujące sołectwo?
              • Czy można przeznaczyć FS na podpisanie umowy zlecenia na koszenie i zakupu paliwa z funduszu?
              • Co robić w sytuacji, gdy jedna z miejscowości kupiła składanego grilla, a we wniosku zaznaczyła, że to doposażenie w sprzęt RTV/AGD?
              • Czy można przeznaczyć środki na doposażenie świetlic wiejskich, które działają w ramach ośrodka kultury? np. zakup sprzętu do kuchni, do pracowni..?
              • A co jeśli chodzi o doposażenie świetlic, za które jest odpowiedzialny dom kultury?
              • Czy może być zadanie o treści: Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprzez zmianę pokrycia dachowego? Uzasadnienie: Poprawa wizerunku świetlicy.
              • Czy można zakupić bramę wjazdową na działkę ze świetlicą wiejską?
              • Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej?
              • Czy w jednym roku można zakupić altanę a w drugim roku zakupić stoły i ławki?
              • Sołectwo zakupiło kawę, herbatę itp. do świetlicy wiejskiej. Czy to może być finansowane z FS
              • Czy można zakupić środków czystości na świetlice?
              • Czy środki do wyważarki też można zakupić z FS?
              • Czy ze środków FS można finansować budowę/rozbudowę placu zabaw lub siłowni na terenie szkoły w danym sołectwie? Czy przeglądy placów zabaw mogą być opłacane z funduszu sołeckiego?
              • Założenie internetu w świetlicy a rachunki będą płacone w przyszłych latach - czy można?
              • Jeżeli można dokonywać wydatków na zakup internetu i w kolejnych latach opłacać rachunki. Co w sytuacji gdy FS zostanie rozwiązany i kto będzie opłacał f-ry za internet?
              • Czy ze środków FS można opłacić dodatkowe zajęcia np. j. angielskiego w świetlicy wiejskiej (dla konkretnych grup wiekowych)?
              • Czy z FS można opłacać rachunki za prąd, wodę?
              • Czy z funduszu sołeckiego można zlecić wykonanie filmu promującego sołectwo lub wydanie książki o historii sołectwa? A kubki, kalendarze promujące sołectwo? Czy mogą być rozdawane mieszkańcom?
              • Czy wpisanie przedsięwzięcia: doposażenie świetlicy jest dobre, czy trzeba wyszczególnić w nazwie zadania co będzie kupowane np. kuchenki, garnki itp.
              • Czy z FS można wyposażać świetlice, np. zakupić klimatyzację oraz przeprowadzać prace remontowe i modernizacyjne, jeżeli świetlice te są regularnie wynajmowane odpłatnie dla osób trzecich przez gminę?
              • Czy nazwa zadania we wniosku „przeznaczenie pieniędzy na działalność statutową”, np. KGW czy stowarzyszenia, jest poprawna?
              • Czy gmina może podpisać umowę z sołtysem danej miejscowości na koszenie terenów zielonych? Usługa finansowana z FS. Czy oszacowanie kwoty może być ogółem, np. utrzymanie terenów zielonych, czy koszty powinny być podane osobno: paliwo, żyłka, robocizna itd.?
              • Czy można sfinansować "Zakup kosy spalinowej marki Stihl" podając konkretną nazwę marki. Jak przeprowadzić postepowanie jeśli kosa ta ma taka sama cenę we wszystkich sklepach w kraju.
              • Czy przedsięwzięcia można realizować na nieruchomościach, co do których zawarte są umowy użyczenia, które nie są własnością gminy?
              • Czy może być przedsięwzięcie o nazwie utrzymanie czystości porządku i zieleni w sołectwie a w ramach tego zakup narzędzi i paliwa do wykaszarki celem koszenia traw przy drogach gminnych?
              • Czy zadanie pod nazwą „utrzymanie terenów zieleni umowa na koszenie” jest możliwa?
              • A zadanie zakup siłowni zewnętrznej nie może być?
              • Czy jeżeli sołtys chce kupić kosiarkę(traktorek) dla sołectwa to musi zatrudnić kogoś do jej obsługi czy może ja sama obsługiwać?
              • Czy sołectwo może przeznaczyć środki z funduszu soleckiego na zakup wyposażenia na plac zabaw. Gmina nie jest właścicielem działki. Właścicielem jest wspólnota wsi.
              • A czy można doposażać place zabaw z roku na rok tzn.: 2018 r mapa projekt i 3 urządzenia 2019 roku 4 urządzenia 2020 5 urządzeń. Czy to nie dzielenie kosztów?
              • Odnawianie kapliczek – czy można finansować?
              • Czy jeżeli kapliczka znajduje się w gminnej ewidencji zabytków to wtedy możliwe jest finansowanie renowacji ze środków FS?
              • Czy można sfinansować remont pomnika/mogiły ofiar z II wojny światowej?
              • A czy zakup np. roślin przy kapliczce, czy ozdobienie kapliczki można?
              • Czy z funduszu sołeckiego można finansować sporządzeniu projektu np. chodnika, drogi, wodociągu przy drodze gminnej?
              • Czy można sfinansować remont i przebudowę chodnika przy drodze powiatowej?
              • Czy można przeznaczyć FS na realizację zadań na drodze powiatowej w sytuacji, gdy gmina ma podpisane z powiatem porozumienie o przejęcie zarządzania tą drogą powiatową?
              • Czy z FS można sfinansować remont przystanku przy drodze powiatowej?
              • Czy z FS można sfinansować budowę oświetlenia przy drodze powiatowej?
              • Jeżeli gmina realizuje duże zadanie polegające na wymianie oświetlenia w całej gminie, to czy sołectwo może przeznaczyć swój fundusz na to zadanie w obrębie swojego sołectwa?
              • Czy można zakupić i zamontować kosze na śmiecie przy chodniku przy drodze powiatowej lub krajowej?
              • Czy można zakupić materiały (kruszywo) na przyszły rok?
              • Czy utwardzeniu podlegają tylko drogi gminne posiadające numer czy wchodzą w to również drogi wewnętrzne nie posiadające numeru?
              • Czy możemy postawić przy drodze powiatowej radar - urządzenie do pomiaru prędkości?
              • Czy można kupić płyty drogowe i położyć w przyszłym roku?
              • Jeżeli jest droga dojazdowa do pola i jej długość przekracza możliwość utwardzenia kamieniem na jeden rok to jak rozpisać to zadanie, skoro nie ma numeracji domów.
              • Czy sołectwo może przeznaczyć pieniądze z FS na roboty związane z konserwacją rowów, wykonaniem odwodnienia itp.?
              • Czy można zakupić komputer dla sołtysa z FS w celu usprawnienia komunikacji z mieszkańcami sołectwa?
              • Czy można z FS zrobić remont przepustu nad rzeką?
              • Jak interpretować art. 2 pkt 7 ustawy o FS (środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.)?
              • Co robić, jeżeli już po złożeniu wniosku i wyliczeniu środków nastąpiła klęska żywiołowa np. powódź? Czy można przenieść część środków na usunięcie skutków powodzi? Jeżeli tak, to jak to wygląda?
              • Jak napisać uchwały o wyodrębnieniu i niewyodrębnieniu w budżecie? Co powinny zawierać? Jakie są najważniejsze elementy takiej uchwały?
              • Jak powinna wyglądać uchwała o FS?
              • Czy na mocy ustawy FS będzie obligatoryjny w gminie?
              • W 2019r. podjęliśmy uchwałę, którą realizowaliśmy w 2020r. i rozliczaliśmy w 2021r.. W 2020r. podjęliśmy uchwałę o jej nie realizowaniu. Natomiast w 2021r. ponownie chcemy go realizować, czy ponownie powinniśmy podjąć uchwałę o realizacji, czy opieramy się na tej z 2019r., bez konieczności tworzenia kolejnej uchwały?
              • Czy można zrezygnować z FS gdy Gmina ma podjętą uchwałę „wieloletnią”?
              • U nas jest uchwała ogólna wprowadzająca - że jest FS wyodrębniony. Natomiast czy co roku musi być dot. wydatkowania i zadań?
              • Czy rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad przysługujący limit?
              • Jak wyliczyć pule środków dla poszczególnych sołectw?
              • Jakich mieszkańców uwzględniamy przy obliczaniu wysokość środków FS?
              • Z jakich przepisów wynika, że wójt nie może dofinansowywać przedsięwzięć z FS?
              • Jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony wniosek?
              • Co powinno być w uzasadnieniu wniosku? Jakie załączniki powinien mieć?
              • Kto podpisuje uchwałę?
              • Czy wzór wniosku musi być zatwierdzony przez uchwałę rady gminy czy może być jaki się chce?
              • Kto może podpisać wniosek, gdy sołtys z przyczyn np. zdrowotnych (jest w szpitalu) nie może podpisać wniosku?
              • Jakie informacje muszą być zawarte w protokole z zebrania?
              • Jak powinien wyglądać dobrze napisany protokół z zebrania wiejskiego? Co musi być tam zawarte?
              • Czy do protokołu lub wniosku trzeba dołączać szacowanie kosztów?
              • Zasady wyceniania zadań - jak to wygląda? Jakie dokumenty?
              • W jakiej formie należy sporządzać oszacowanie kosztów? Należy dołączyć kosztorys?
              • Czy szacowanie kosztów powinno być podparte jakimiś ofertami, wycenami, poglądowymi, cenami z Internetu?
              • Czy do wniosku wymagane jest nagranie audio z zebrania?
              • Czy sołtys może być przewodniczącym zebrania wiejskiego?
              • Czy w głosowaniu może brać udział osoba, która od lat mieszka na terenie gminy, ale nie jest zameldowana?
              • Czy jeśli na zebraniu wiejskim jest obecna osoba, która nie jest mieszkańcem danego sołectwa, to czy może się podpisywać na liście obecności?
              • Może być jedna lista obecności na zmianę FS i uwzględnienie w projekcie budżetu FS na następny rok?
              • Jeśli nie ma kworum zgodnie ze statutem to czy należy też dopisać ze zebranie odbyło się po 30 min ze względu na brak kworum czy wystarczy wpisać ze odbyło się w II terminie.
              • Czy jeżeli na zabraniu na przeznaczeniu środków z funduszu soleckiego nie ma 15 pełnoletnich osób to zebranie powinno być przełożone na inny termin? A jeżeli w statutach mamy ze na zebraniu ma być 25 osób?
              • Czy osoba zajmująca się funduszem soleckim może/powinna się pojawić na zebraniu wiejskim w sprawie ustalania na kolejny rok na prośbę sołtysa?
              • Wspólne przedsięwzięcia sołectw – jakie przedsięwzięcia mogą realizować? Czy istnieją granice łączenia funduszu sołeckiego? Jak to wygląda formalnie?
              • Jak przygotować wnioski przy wspólnych przedsięwzięciach sołectw?
              • Czy jest jakiś czas ramowy na złożenie wniosku przez sołectwo? Tzn. zebranie w np. sierpniu a złożenie wniosku we wrześniu. Chodzi tu o przedsięwzięcie wspólne sołectwo „X” miało zebranie w sierpniu a sołectwo „Y” we wrześniu i razem składają we wrześniu, z uwagi na to ze ma być w tym samym czasie. Czy tak jest ok? Bo to oznacza ze sołectwo „X” składa dokumenty z opóźnieniem 1 miesiąca.
              • Jeżeli dane sołectwo przeznacza środki na zadania w innym sołectwie i nie są one wspólnym przedsięwzięciem czy jest to prawidłowe?
              • Czy jak jedno sołectwo przeznaczy środki do drugiego sołectwa gdzie szkoła ma siedzibę na wydatki do szkoły gdzie uczęszczają dzieci a zadanie nie jest wspólne to czy tak można?
              • Jakie dokumenty są potrzebne przy zmianie zadania?
              • Jak powinien wyglądać wniosek o zmianę zadania? Co powinien zawierać?
              • Jakie są elementy wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków?
              • Czy niewykorzystane środki z przedsięwzięcia zaplanowanego na dany rok, mogą zostać przeznaczone na nowe przedsięwzięcie w trakcie roku. Jeśli tak to czy procedura jest taka sama jak przy wniosku?
              • Jeśli we wniosku jest kosiarka a sołectwo chce jednak kosę spalinową, to czy musi być zmiana przedsięwzięcia?
              • Czy oszczędności z jednego zadania można „dołożyć” do innego zadania? Czy powinno się to odbyć na zebraniu wiejskim jako zmiana przedsięwzięcia?
              • Jak często można zmieniać zadania?
              • Czy można w regulaminie wewnętrznym założyć, iż zmiany we wniosku danego sołectwa można dokonać np. tylko raz na pół roku, tak aby ograniczyć ciągłe zmiany FS?
              • Jeśli wniosek pierwotny zawiera koszty szacunkowe 10 000 zł a po realizacji jest 9 000 zł to czy wniosek o zmianę przedsięwzięć będzie zawierał zadanie pierwotne ze skorygowaną kwotą 9 000 zł i dodatkowo innym zadaniem za 1000 zł czy tylko zadanie za pozostałe 1000 zł?
              • Przedsięwzięcie o nazwie „doposażenie placu zabaw” za kwotę 20 tys. zostało wykonane w całości i zostało 2 tys. Sołectwo robi zmianę i podejmie uchwale że z oszczędności z innego zadania „utrzymanie porządku” dokłada kwotę 2 tys. do zadania „doposażenie placu zabaw” celem zakupu i zamontowania karuzeli za 4 tys. To zwiększam to istniejące zadanie o kwotę 2 tys. zł nie dodaje nowego zadania do budżetu tak?
              • Jak przeprowadzić ocenę wniosku?
              • Jakie przepisy mówią o sporządzaniu karty oceny wniosków i czy jest to konieczne?
              • Co należy rozumieć przez strategię rozwoju gminy? Literalnie dokument?
              • Czy w Pani ocenie powinien być jeden wniosek z kilkoma zadaniami czy wnioski osobne do poszczególnych zadań? Czy błędem będzie przyjęcie osobnych wniosków dla kilku planowanych zadań?
              • Czy sołectwo może złożyć kilka wniosków?
              • A jeżeli sołectwo złoży kilka wniosków, to odrzucamy oba? Jeśli oba to na jakiej podstawie bo ustawa o tym nie mówi.
              • Sołectwo składa dwa wnioski. Który odrzucamy?
              • Skąd mamy wiedzieć czy dane zadanie mieści się w kwocie przyznanej danemu sołectwu?
              • Czy do wniosku powinien być dołączony kosztorys?
              • Jeżeli w regulaminie mamy zapis ze komisja wzywa do uzupełnienia wniosku to jakim dokumentem to zrobić? Poprawić na wniosku czy osobnym pismem?
              • Brak spójności wniosku oraz protokołu – czy konieczne jest wzywanie Sołtysa?
              • Czy protokół powinien być taki sam jak wniosek? Czy Sołtys może zmienić zapis w protokole? Czy musi protokolant?
              • Czy w ogóle to jest zasadne aby były zmieniane zapisy w protokole żeby się zgadzało we wniosku?
              • Kiedy można odrzucić wniosek? Jak wygląda procedura, gdy wniosek nie spełnia kryteriów i trzeba go odrzucić?
              • Jak wygląda procedura odrzucenia wniosku? Na jakiej podstawie można odrzucić wniosek?
              • Jest wniosek na kilka wspólnych przedsięwzięć sołectw, ale gmina wie, że nie starczy pieniędzy na zrealizowanie wszystkich tych zadań, tylko na część – czy można odrzucić wniosek tylko w części, czy trzeba w całości?
              • Jeżeli na wniosku sołectwa jest wskazanych kilka przedsięwzięć i wójt zgadza się na dopłatę do tych przedsięwzięć, ponieważ z góry wiadomo, że koszty realizacji tych przedsięwzięć będą wyższe to czy taki wniosek jest prawidłowy czy powinien zostać odrzucony?
              • Czy jeżeli wniosek został odrzucony przez Wójta na początku września na następny rok budżetowy, to czy sołtys może po 15 dniach zwołać zebranie sołeckie i ponownie złożyć wniosek z nowymi przedsięwzięciami?
              • Co jeśli sołectwo złożyło wniosek w sierpniu, wniosek został odrzucony, a sołtys następny uchwalony wniosek z innymi przedsięwzięciami złożył pod koniec września?
              • Jeżeli odrzucony został wniosek przez wójta, to po ponownym zwołaniu zebrania wiejskiego został złożony wniosek, który trafia już do rady gminy nie do wójta, tak?
              • Czy każdy wniosek zatwierdza rada gminy czy tylko odrzucone?
              • Odrzucono wniosek sołectwa. Sołectwo złożyło drugi wniosek i zmieściło się w terminie do 30 września. Czy ten drugi wniosek musi zostać przekazany do Rady miejskiej zgodnie z ustawą, czy można traktować ten wniosek jako wniosek zastępczy i przyjąć go w normalnym trybie?
              • Co jeżeli złożono wniosek w dniu 29 września okazało się ze wniosek zostaje odrzucony i nie ma czasu na zwołanie nowego zebrania bo jest po 30 września? To oznacza że to sołectwo nie ma FS?
              • Czyli jeśli burmistrz odrzuci wniosek 30 września, to nie ma możliwości ponownie uchwalona wniosku? Zostaje tylko rada gminy?
              • Czy rada gminy odrzuca ponownie uchwalony wniosek jeśli sołtys złoży po np. 10 dniach (a nie po 7), a nie mija termin 30 września?
              • Czy w przypadku odrzucenia wniosku o zmianę przedsięwzięć, tak samo sołtys musi złożyć ten sam wniosek do Rady Gminy lub ponownie uchwalić w ciągu 7 dni? Czy termin ten również obowiązuję, ponieważ ustawa tego nie wyjaśnia?
              • Jeśli na ocenę jest 7 dni a w komisji mam 4 osoby i tak się składa ze cały tydzień jest tylko jedna osoba bo pozostałe 3 są chore, to czy można ocenić po powrocie ze zwolnienia?
              • Czy musi być powołana komisja do oceny wniosków?
              • Ile dni ma wójt, aby zawiadomić sołtysa o pozytywnym przyjęciu danego wniosku?
              • Czy wójt formalnie musi powiadomić sołtysa o poprawności wniosku?
              • Czy wniosek o zmianę przedsięwzięć również ocenia komisja? Wnioski takie wpływają w różnym czasie.
              • Czy przy wniosku o zmianie zdań, też musi być ocena formalna wniosku?
              • Sołectwa x i y chcą realizować wspólnie zadanie. Sołectwo x złożyło wniosek dnia sołectwa x i y chcą realizować wspólnie zadanie. Sołectwo x złożyło wniosek dnia 10 sierpnia – wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne. Sołectwo y składa wniosek 10 września – wniosek niestety nie spełnia wymagań formalnych i musi zostać odrzucony. Co w takim przypadku z wnioskiem sołectwa x, w którym zawarte jest zadanie wspólne obu sołectw? Przecież nie możemy narzucić sołectwom terminu na składanie wniosku?
              • Co jeśli sołectwo chciałoby wykonać utwardzenie terenu ale niestety wysokość FS nie jest na tyle wysoka żeby zrobić to jednorazowo? Składają wniosek, że w danym roku zrobią utwardzenie 100m2. Wójt podejmuje decyzję, że skoro cały plac ma 150m2 to w ramach środków gminy utwardzone zostanie 50m2. Czy tak może być?
              • Jeśli w danym roku budżetowym fs obejmował pokrycie wydatków na sporządzenie projektu oświetlenia w danym sołectwie, to czy jest możliwa realizacja budowy oświetlenia w etapach w kolejnych dwóch latach z fs?
              • Zamówienia publiczne podprogowe – czy trzeba tworzyć pełne zapytanie ofertowe? Czy te zamówienia muszą być dokonywane na fakturę? Czy faktura musi być z opisem?
              • Czy fakturę musi podpisywać sołtys?
              • Co w przypadku realizacji zadań w etapach, w jaki sposób powinno się zrobić zamknięcie zadań?
              • Co w przypadku takiego niejako bukowania środków na budowę drogi np. sołectwo daje na budowę drogi 10 tys. i oczekuje ze budżet gminy dołoży resztę. Czy taki wniosek przyjmujemy czy odrzucamy jeśli jest już w zasadzie ten temat jest dogadany, tzn. sołectwo da 10 tys. a wójt dołoży resztę. Czy tak jest prawidłowo.
              • PRZYKŁAD: sołectwo planuje wykonać zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Planowany koszt to 100 tys. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 tys., sołectwo w FS ma zabezpieczone 30 tys. a gmina z budżetu dokłada pozostałą kwotę. Czy możemy w tym celu wykorzystywać środki z funduszu sołeckiego?
              • PRZYKŁAD: we wrześniu 2021 przy planowaniu funduszu sołectwo przeznaczyło kwotę 5 tys. na montaż monitoringu (kwota określona na podstawie oferty). Chcąc przystąpić do realizacji w 2022 roku, okazało się, że koszty są znacznie wyższe. Czy w takiej sytuacji gmina może dołożyć środki? Czy przy przyjęciu wniosku gmina musi wysłać sołtysowi jakieś pismo? Z FS jest zabezpieczona kwota 5.000 zł na projekt, a burmistrz chce dołożyć do przedsięwzięcia pozostałą kwotę, którą z góry obiecał
              • Czy za każdym razem, jak chce się wprowadzić zmianę to trzeba zwołać zebranie wiejskie?
              • W naszej gminie nie możemy przyjmować faktur gotówkowych jak to rozwiązać? (fakturę przelewową dla sołtysów nie wszędzie wystawiają).
              • Czy sołtys może sam pojechać do sklepu i pobrać fakturę na przelew czy jako pracownik gminy musze z nim jechać?
              • A jeśli sołtys dokonuje zakupu nagród na piknik lub bieg sołectwa to czy on dokonuje zakupu nagród czy wszystkie zakupy dokonuje gmina sama czy wraz z sołtysem?
              • Czy przy opisie faktury dopisywać że zostało zrealizowane na paczki, nagrody.
              • Czy do każdego zakupu trzeba mieć zapytania ofertowe? Od jakiej może kwoty trzeba mieć?
              • Do jakiej kwoty nie musimy robić zapytania ofertowego?
              • Remont drogi gminnej w części finansowany jest z FS. Gmina chce zmienić zadanie to z wydatków bieżących na inwestycyjne. Czy potrzebne jest ponowne zebranie sołeckie? Jak dokonać tej zmiany?
              • Czy można dokonywać zmiany planu w wydatkach np. z materiałów na usługę?
              • W budżecie sołectwo ma zaplanowane zadanie w ramach działu 421. Czy wójt może zarządzeniem tylko część z niego wydzielić na usługę, czy konieczne jest zebranie?
              • Czy realizując zadanie zakup i montaż wiaty to we wnioski należy je rozbić na dwie kwoty, ponieważ jedna na zakup a druga na montaż to są dwa różne paragrafy?
              • Czy dla kilku sołectw które chcą zakupić tłuczeń to koszty te sumujemy i sprawdzamy czy trzeba zrobić zapytanie?
              • Jeżeli zadanie brzmi " Zakup altanki" przy parkingu leśnym i zostały oszczędności z zakupu to czy można te środki wykorzystać np. na farbę do pomalowania tej altanki?
              • Co w przypadku jeśli Rada Gminy uchwala budżet na Nowy Rok po 1 stycznia?
              • Czy jeżeli sołectwa zmienia tylko kosztorys przedsięwzięcia to czy konieczne jest wprowadzania tej zmiany w uchwale budżetowej? Nazwa zadania pozostaje bez zmian tylko np. zamiast zakupu węży strażackich ma być zakup pompy OSP
              • A jeśli z mojej winy źle podpięłam zadanie pod paragraf. Też trzeba zwoływać zebranie i wszystkie dokumenty od nowa złożyć?
              • We wniosku napisano, że środki przeznaczone zostaną na budowę chodnika – wpisano cement, kostkę, ale nie wspomniano o obrzeżach, które potem były na zamówieniu – co robić? Jak gmina ma opisywać przedsięwzięcia?
              • Co robić w sytuacji w przypadku, gdy sołtys składa 2 wnioski w tym samym miesiącu? Jak rozwiązać taką sytuację?
              • Ile wniosków może złożyć jedno sołectwo? Czy są jakieś limity?
              • Czy mniejsze kwoty można przesuwać bez zebrania wiejskiego?
              • Przenoszenie środków funduszu sołeckiego w budżecie – na jakiej zasadzie?
              • Czy faktury dotyczące FS opisywane są na odwrocie dokumentu, czy na osobnym formularzu?
              • Czy teczka dla każdego sołectwa z kopią faktury jest konieczna, czy wystarczy, że faktury są przechowywane w dziale księgowości wśród innych dokumentów zaksięgowanych?
              • Czy zebranie wiejskie może w ciągu roku budżetowego w całości zrezygnować z przedsięwzięcia ujętego w wniosku o fundusz sołecki? Co z zaplanowanymi środkami na ten cel?
              • Czy można wykonywać zadania (wykonanie wiaty), ujęte we wniosku, na podstawie umowy zlecenia?
              • Czy, a jeśli tak to na jakich zasadach, mieszkańcy sołectwa mogą samodzielnie realizować przedsięwzięcia FS, np. ułożyć chodnik z kostki? Czy praca społeczna/nieodpłatna powinna być uwzględniona we wniosku? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za ewentualny wypadek przy takiej pracy?
              • Czy sołectwo może samo zrealizować zadanie czy musi wybrać wykonawcę gmina?
              • Czy na zakup drobnego wyposażenia (np. zakup kosiarki) należy robić zapytanie ofertowe czy można po prostu je kupić za maksymalna cenę wskazana we wniosku?
              • Kto odpowiada za zakupiony sprzęt w ramach funduszu sołeckiego?
              • Czy gmina może protokołem przekazania przekazać zakupione w ramach funduszu sołeckiego środki trwałe sołectwu?
              • Czy prowadzący FS jest u Państwa odpowiedzialny za wydatkowanie FS. Czy np. drogi trafiają do merytorycznego?
              • Jak się zabezpieczyć, aby gmina nie musiała potem oddawać pieniędzy razem z odsetkami?
              • Jaki jest % zwrotu z dotacji celowej z budżetu państwa?
              • Jak wyliczyć zwrot kosztów, które jednostka może otrzymać od województwa?
              • Jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego do wojewody?
              • Końcowe rozliczenie funduszu sołeckiego – jak rozliczyć? W jakiej formie?
              • Jakie trzeba spełnić warunki, aby Gmina otrzymała zwrot części środków?
              • Czy przy występowaniu do wojewody a zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego można ubiegać się o zwrot zarówno wydatków majątkowych i bieżących? Czy w przypadku występowania o zwrot należy zaproponować zakwalifikowanie przysługującej gminie kwoty zwrotu do dochodów bieżących i majątkowych (odpowiednio do zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych)? Czy nie ma to znaczenia?
              • Omówienie nieprawidłowości dot. funduszu sołeckiego wskazywanych podczas kontroli RIO i NIK.
              • Jakie są wytyczne RIO, na co można przeznaczyć środki?
              • Jak przygotować się do kontroli RIO? Co sprawdzają?
              • Jaka obowiązuje sprawozdawczość w związku z realizacją FS?
              • Jak może wyglądać zarządzenia Wójta systematyzujące FS w urzędzie.
              • Jaki jest udział w realizacji FS Sołtysów i Rad Sołeckich, Radnych, mieszkańców?

              Prowadzący

              Beata Kisiel - Od 1992 roku pracownik samorządu terytorialnego: kierownik referatu geodezji, sekretarz gminy, naczelnik wydziału spraw obywatelskich. Przewodnicząca Komisji ds. funduszu sołeckiego w urzędzie. Trener na szkoleniach dot. funduszu sołeckiego prowadzonych dla pracowników administracji jak również dla sołtysów i członków rad sołeckich. Wykształcenie wyższe: Geodezja oraz Administracja i Finanse.

              Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

              Terminy szkoleń


              od 499.00
              12 kwietnia 2023
              od 499.00
              05 czerwca 2023
              od 499.00
              28 sierpnia 2023
              od 499.00
              25 września 2023
              od 499.00
              23 października 2023
              od 499.00
              22 listopada 2023

              Podobne szkolenia