Wideoszkolenie: Zezwolenia na alkohol

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak wygląda procedura wydawania zezwoleń na alkohol? Jak powinna przebiegać kontrola punktów sprzedaży alkoholu? Obowiązki Gminnej Komisji Alkoholowej w sprawie wydawania zezwoleń na alkohol

od 409.00 zł

Jeżeli zajmujesz się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholów, kontrolujesz takie punkty i chcesz zdobyć wiedzę w oparciu o rady doświadczonego Eksperta, to to wideoszkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Sporządzeniem jakich dokumentów powinna zakończyć się kontrola punktów sprzedaży alkoholu?
Masz przed sobą kompendium wiedzy dotyczącej wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Nasz Ekspert Paweł Madej – pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu od 2001 roku, od początku zajmując się obszarem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Od 2013 roku zajmuje stanowisko Kierownika Działu Zezwoleń. Omówi każdy aspekt związany z wydawaniem zezwoleń oraz kontrolą punktów sprzedających alkoholu. Dowiesz się, jak można wydłużyć zezwolenie oraz jak naliczać wszelkie opłaty i kary związane ze sprzedażą alkoholu. Prelegent omówi różne przypadki związane ze śmiercią przedsiębiorcy, spółkami oraz omówi na przykładach wygaśnięcia zezwoleń. Dowiesz się również, co zrobić w przypadku, gdy o zezwolenie alkoholowe stara się osoba z innego kraju.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są wymagania wobec przedsiębiorcy składającego wniosek o „kontynuację”? Co to jest kontynuacja zezwolenia?
 • Czy wójt może odmówić wydania zezwolenia detalicznego dla nowopowstałego punktu, który spełnia wszystkie warunki formalne, ale jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza i mieszkańcy wnoszą sprzeciwy do wydania tej decyzji?
 • Wydawanie zezwoleń obywatelom Ukrainy z uwzględnieniem najnowszych przepisów
 • Jak naliczać opłatę przedsiębiorcy, któremu kończy się zezwolenie w ciągu roku? Czy można ją rozłożyć na raty przy kontynuacji zezwolenia?
 • Opłaty dodatkowe. Jak prawidłowo policzyć powiększenie opłaty o 30%?
 • Czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) egzekwować należności? Czy prowadzić postępowanie windykacyjne?
 • W jakim miejscu powinna zostać przeprowadzona kontrola (urząd gminy, siedziba przedsiębiorcy, inna lokalizacja)?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Przykłady uchwał zwalniających z opłat za zezwolenia i przewidujących zwroty opłat
 • Wnioski o udzielenie wszystkich rodzajów zezwoleń
 • Inne formularze przydatne w pracy urzędnika zajmującego się zezwoleniami
 • Różne warianty pouczeń RODO
 • Wzory niektórych pism procesowych
 • Wzór protokołu pokontrolnego

Szczegółowy program szkolenia:

Najbardziej problematyczne przypadki występujące w codziennej pracy osób zajmujących się zezwoleniami alkoholowymi:

 • Jak należy traktować przypadek, kiedy podczas kontroli okazuje się, że w raportach sprzedaży przedsiębiorca wpisał alkohole z grupy C w alkoholach z grupy B i odwrotnie?
 • Przedsiębiorca ma zamiar podnająć część lokalu drugiemu podmiotowi, który będzie sprzedawał alkohol, sam zaś będzie sprzedawał inny towar. Czy można wydać zgodę?
 • Czy reagujemy na niedopłaty w postaci groszówek?
 • Przy sezonowej działalności gastronomicznej sanepid jest najczęściej czasowy, a zezwolenia nie możemy wydać na mniej niż 4 lata, czy przedsiębiorca powinien wygasić zezwolenie po "sezonie"?
 • Czy można wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholu w budynku jednorodzinnym, w którym wydzielone jest inne wejście do budynku dla punktu sprzedaży alkoholu?
 • Czy data przygotowania może być wcześniejsza niż dokonania opłaty i doręczenia zezwolenia?
 • Czy jeśli sanepid wydaje pierwszą decyzję, potem zaświadczenia, i jeżeli ten sam właściciel ubiega się o kolejne zezwolenie, przedstawia do wniosku tylko zaświadczenie sanepidu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, czy oprócz tego należy jeszcze doręczyć tą pierwszą decyzję sanepidu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem? Nawet jeśli była ona doręczona do pierwszego wniosku o zezwolenie?
 • Uchwała rady gminy stanowi, że obiekt/lokal/punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych lokalizuje się co najmniej 50 m od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, obiektów kultu religijnego i zgodnie z art. 14 zabrania się wydawania zezwoleń na terenie szkół. Przedsiębiorca upiera się, że chciałby otrzymać zezwolenie jednorazowe na punkt, który miałby być zlokalizowany na końcu boiska przylegającego do szkoły. Twierdzi, że zachowa wtedy odległość ponad 50 m od szkoły. Rozumiem, że szkoła to nie tylko budynek, ale także teren wokół niej, boisko, plac zabaw, trawnik, zatem nie ma możliwości wydania zezwolenia jednorazowego pod żadnym pozorem? Następnie przedsiębiorca upiera się, że chciałby postawić punkt ponad 50 m od szkoły przy prywatnej posesji, ale to nie jest już teren imprezy? Czy możemy wydać zezwolenie jednorazowe na taką działkę, ale wpisujemy tytuł/nazwę tej konkretnej imprezy?
 • Czy w zezwoleniach jednorazowych konieczne jest podanie godzin?
 • Jak należy postąpić w przypadku, gdy przedsiębiorca składa wniosek o zezwolenie jednorazowe np. w piątek, z datą obowiązywania od dnia następnego i dodatkowo wymaga, by je wysłać pocztą? W tym przypadku nie jest przecież możliwe doręczenie za pośrednictwem poczty tejże decyzji przed rozpoczęciem imprezy.
 • Czy jeżeli przedsiębiorcy skończyło się zezwolenie 31 maja br., a w styczniu złożył pismo i wniosek o wydanie zezwolenia wcześniej (które będzie obowiązywać od 1 czerwca), to opłatę roczną liczymy proporcjonalnie czy można wtedy normalnie dzielić na 3 równe raty?
 • Czy w sytuacji wydania decyzji administracyjnej, dotyczącej wydania zezwolenia jednorazowego, zgodnie z zapisami k.p.a. następuje wszczęcie postępowania, następnie zawiadomienie o zebranych dowodach, a dopiero potem wydaje się decyzję? Czy możliwe jest wydanie decyzji od razu?
 • Czy wydając zezwolenie jednorazowe podajemy nazwę imprezy, na którą wydawane jest zezwolenie? Czy w przypadku, gdyby zezwolenie wydane było na adres/działkę zlokalizowaną poza szkołą, powyżej 50 m, możemy podać tytuł imprezy, skoro wiadomo, że na teren boiska i szkoły z alkoholem nikt wejść nie może, tylko wypić w punkcie ogrodzonym? Czy gdyby punkt był oddzielony ulicą od imprezy, postępujemy podobnie?
 • W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 18(1) ust. 1 "Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14. ". Z jednej strony ustawodawca wskazuje, że nie stosuje się art. 18 ust. 7 pkt 4 i 6, a przeciwnie stosuje się pozostałe przepisy, w tym art. 18 ust. 7 pkt 5, zgodnie z którym "Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest: 5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży"; jednakże z drugiej strony ustawodawca wyłączył stosowanie art. 18 ust. 6, co oznacza brak obowiązku dołączania do wniosku dokumentów, w tym dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Powstaje pytanie – jak organ ma zweryfikować tytuł prawny do korzystania z lokalu w sytuacji, w której wyłączony jest obowiązek dołączania do wniosku stosownego dokumentu?
 • W jaki sposób OSP posiadająca zezwolenie jednorazowe sprzedaje alkohol w trakcie imprezy? Czy musi posiadać kasę fiskalną?
 • Czy na imprezie masowej na stadionie jest możliwość wydania zezwolenia na alkohol do 3,5% w miejscu ogrodzonym, w miękkich opakowania, bez możliwości wnoszenia alkoholu na teren imprezy masowej, czyli poza ogrodzenie punktu sprzedaży, a spożycie w konkretnie wyznaczonym miejscu?
 • Jak wygląda decyzja, jeśli na wniosku przedsiębiorca wybierze opcję "napoje zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu"?
 • Czy Koła Gospodyń Wiejskich mogą strać się o pozwolenia jednorazowe?
 • Przedsiębiorca wnosi opłatę za 6 miesięcy przedłużenia zezwolenia (w oparciu o przepisy ustawy "tarcza 4.0"), czy może za 3 lub cztery miesiące?
 • Czy pobieramy opłatę skarbową za wygaszenia i decyzje zmieniające?
 • Przedsiębiorcy cofnięto zezwolenie, co może zrobić z alkoholem, który mu został?
 • Czy teraz, w okresie zagrożenia epidemiologicznego obowiązuje dodatkowy 30 dniowy termin na dokonanie obowiązków ustawowych (wskazany w zawiadomieniu organu o uchybieniu terminu)?
 • Co w przypadku, gdy do grudnia przedsiębiorca był w spółce, a od stycznia prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą? Wydaliśmy nowe zezwolenie na nowe dane. Jeżeli wydaliśmy zezwolenie i naliczyliśmy podstawową opłatę, którą przedsiębiorca zapłacił 31 grudnia na rok kolejny, to jest w porządku?
 • Czy na dożynki może być wydane zezwolenie jednorazowe?
 • Czy przy wydawaniu zezwolenia na spółkę cywilną podajemy np. „udziela się panu, zarejestrowanemu w CEIDG, pani, zarejestrowanej w CEIDG, prowadzącym działalność w formie spółki, NIP spółki. Czy podajemy też numery NIP wspólników?
 • Czy usuwamy z CEIDG zezwolenia, których termin ważności upłynął?
 • Czy jeśli sami potwierdzamy np. tytuł prawny, decyzję sanepidu za zgodność z okazanym oryginałem to pobieramy opłatę skarbową?

Procedura kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców

 • Jak przeprowadzić procedurę kontroli oświadczeń?
 • Jak kontrolować oświadczenia przedsiębiorców?
 • Kto może prowadzić taką procedurę?
 • Czy Gminna Komisja może również kontrolować wiarygodność oświadczeń?
 • Czy GKRPA może kontrolować faktury zakupu alkoholu?
 • Czy można żądać dokumentów do oświadczenia? Czy do oświadczenia powinny być dołączane wydruki z kasy?
 • Do kogo zwrócić się o pomoc w przeprowadzeniu kontroli?
 • Czy urzędnik gminy ma prawo / obowiązek kontroli oświadczeń przedsiębiorców?
 • Jakie są sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu?

Zezwolenia jednorazowe

 • Procedura wydawania zezwoleń jednorazowych
 • Wniosek i załączniki. Przepisy prawa a praktyka urzędnicza
 • Których zapisów ustawy nie stosujemy?
 • Czy można wydać zezwolenie jednorazowe bez aktualnych uchwał?
 • Opłaty za zezwolenie jednorazowe
 • Czy jednorazowe zezwolenia są ujmowanie w limitach zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
 • Sprzedaż alkoholu na imprezach masowych
 • Jak wydać zezwolenie jednorazowe na imprezę masową?
 • Czy do jednorazowych wniosków można żądać dodatkowych załączników, że to impreza, np. w postaci zgody organizatora, planu imprezy?
 • Czy przy wydawaniu decyzji na imprezy masowe należy napisać, że sprzedaż ma odbywać się bez szklanych opakowań?
 • Na jaki rodzaj alkoholu może być wydawane zezwolenie jednorazowe przy organizacji dożynek gminnych?
 • Czy należy określić konkretne miejsca na czas imprez?
 • Czy we wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego wpisujemy godziny trwania imprezy?
 • Czy przedsiębiorca musi posiadać zezwolenie stałe adekwatne do rodzaju alkoholu, który chce sprzedawać na imprezie plenerowej?
 • Czy można wydać zezwolenie do 3,5% alkoholu?
 • Czy zezwolenie na sprzedaż na jednorazowych imprezach może otrzymać przedsiębiorca, który na naszym terenie ma zezwolenie, czy może być to przedsiębiorca z innej gminy?
 • Czy Koła Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu?
 • Czy limitujemy zezwolenia jednorazowe?


Zezwolenie cateringowe

 • Jak udzielić zezwolenia cateringowego? Zasady wydawania. Czego nie stosujemy?
 • Czy przedsiębiorca we wniosku na catering powinien wskazać, jaki chce termin?
 • Załączniki do wniosku
 • Problem z właściwością organu
 • Warunki wydania i termin ważności
 • Czy zezwolenia cateringowe podlegają opłatom za korzystanie z zezwolenia?
 • Czy limitujemy zezwolenia cateringowe?


Zezwolenia na wyprzedaż alkoholu

 • Komu można wydać zezwolenie na wyprzedaż alkoholu?
 • Czy można wyprzedawać zapasy w innym miejscu niż punkt, w którym była wcześniej sprzedaż alkoholu?
 • Czy po wyprzedaży inny podmiot może w tym punkcie uzyskać zezwolenie?
 • Wniosek o wydanie i załączniki
 • Okres wyprzedaży i jego skutek prawny
 • Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż


Spółki cywilne – przekształcenie punktu w spółkę

 • Czy można wydać zezwolenie na spółkę cywilną? Czy poprawnym jest umieszczanie nazwy i NIP-u spółki na zezwoleniu?
 • Czy zezwolenie powinno zostać wydane na każdego przedsiębiorcę w spółce oddzielenie?
 • Jeśli do spółki cywilnej wchodzi nowa osoba, a jedna z poprzednich odchodzi na emeryturę, co z zezwoleniem?
 • Dotychczasową działalność gospodarczą prowadziła żona i na nią było zezwolenie. Od stycznia chce działać w formie spółki cywilnej z mężem. Czy dotychczasowe zezwolenie na sklep wygasa, a wydaje się nowe zezwolenie na spółkę prowadzącą ten sam sklep?
 • Czy spółka cywilna w nowym składzie może przejąć dotychczasowe zapasy alkoholu poprzedniego składu spółki?
 • Czy wszyscy wspólnicy spółki muszą być wpisani w umowie najmu lokalu, w którym będzie sklep?
 • Jeżeli około 4 stycznia 2021 dotychczasowa spółka zmienia właścicieli, jak liczyć opłatę w nowym zezwoleniu?
 • Jeżeli działalność gospodarcza jednoosobowa przekształca się w spółkę cywilną (dochodzi mąż lub synowa), to czy musi nastąpić wyprzedaż alkoholu w dotychczasowym sklepie?
 • Jeśli dotychczasowy sklep będący jednoosobową działalnością będzie w Nowym Roku spółką cywilną, to czy ten sklep składa oświadczenie za poprzedni cały rok działalności?
 • Przekształcenia w spółkach cywilnych: co zrobić w sytuacji odejścia jednego wspólnika ze spółki?
 • Przekształcenia spółek. Jakie kroki podjąć w przypadku zmiany spółki z o.o. na komandytową: wydać decyzję zmieniającą, czy wygasić zezwolenie?


Zgon przedsiębiorcy

 • Kiedy wygasa zezwolenie po zgonie przedsiębiorcy?
 • Czy jeżeli przedsiębiorca umrze, a koncesja kończy mu się 30 czerwca, to czy data wygaszenia to data zgonu lub czy trzeba czekać do końca koncesji?
 • Skąd wiemy o zgonie?
 • Jaka jest rola zarządcy sukcesyjnego?
 • Jakie są uprawnienia nabywcy przedsiębiorstwa?
 • Tymczasowy przedstawiciel wykonujący prawa z udziału małżonka w przedsiębiorstwie.
 • Jaka jest rola spadkobiercy?
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia alkoholowe. Potwierdzenie możliwości korzystania z zezwolenia: tryb i warunki.
 • Przeniesienie zezwolenia: tryb i warunki.
 • Czy trzeba zmienić właściciela zezwolenia, kiedy sklep przejmuje zarządca sukcesyjny po śmierci właściciela?


Wygaszanie i zmiany w treści zezwoleń

 • Kiedy i jak przeprowadzić postępowanie w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu?
 • Czy do decyzji wygaszających należy dołączać klauzulę RODO?
 • Jak krok po kroku wygasić decyzję alkoholową w związku z zamknięciem punktu sprzedaży?
 • Co może być przedmiotem zmiany w zezwoleniu?
 • Czy można zmienić termin ważności zezwolenia?
 • Co w przypadku, jeśli zezwolenie kończy się w połowie stycznia?
 • Czy i jak wyegzekwować opłatę za zezwolenie wygaszone z powodu braku opłaty, jaka jest procedura?
 • Czy przedsiębiorca w przypadku rezygnacji może napisać, że zlikwidował punkt sprzedaży 14 dni wcześniej?
 • Jaki wpływ na opłaty za korzystanie z zezwoleń mają decyzje zmieniające?
 • Wygaszanie zezwoleń (rezygnacja przedsiębiorcy, zmiana składu spółki cywilnej, likwidacja punktu sprzedaży, brak opłaty, zgon przedsiębiorcy). Kiedy stwierdzić wygaśnięcie zezwolenia? Jaka jest data wygaśnięcia?
 • Czy jeśli zezwolenie wygasa z mocy ustawy, to wystawiamy decyzję stwierdzającą wygaśnięcie?
 • Czy jeśli upływa termin ważności zezwolenia, to konieczne jest jeszcze wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie?


Warunki prowadzenia sprzedaży i procedura cofania zezwoleń

 • Jak przebiega proces cofania zezwoleń?
 • Jakie są przesłanki do cofnięcia zezwolenia?
 • Kiedy wszczynamy postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń?
 • Jak pilnować karencji za cofnięte zezwolenie?
 • Czy można cofnąć zezwolenie w wyniku zakłócania porządku publicznego?
 • Czy uda się cofnąć zezwolenie za tzw. picie przed sklepem lub zakłócenia porządku publicznego w okolicach sklepu?


Problematyka sprzedaży przez Internet oraz w handlu obwoźnym

 • Czy gmina ma obowiązek wydawania opinii w tym zakresie?
 • Wątpliwości związane z zapisami ustawy.
 • Czy taka sprzedaż jest dopuszczalna?
 • Jakie jest najnowsze orzecznictwo w tej sprawie?
 • Czy alkohol w handlu obwoźnym jest dopuszczalny?


Wpływ rozporządzenia RODO na procedurę wydawania zezwoleń

 • Jaki wpływ ma RODO na procedurę wydawania zezwoleń alkoholowych?
 • Klauzule informacyjne i ich treść zgodna z RODO.
 • Podstawa prawna zbierania danych osobowych.
 • Jakie informacje dotyczące zezwoleń alkoholowych można udostępniać? Jakie dane zamieszczać w BIP-ie?
 • Co w przypadku złożenia żądania usunięcia danych osobowych?
 • Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Czy musimy informować o przetwarzaniu danych osobowych?


Inne regulacje ustawowe wydawania zezwoleń

 • Co obejmuje limit?
 • Jakie zezwolenia możemy wydawać w przypadku braku nowych uchwał?
 • Czy można ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych i jakimi kryteriami się kierować?
 • Czy gmina może dowolnie wyznaczyć przedział godzinowy ograniczenia sprzedaży? Np. godzina 23.00-5.00? Jaki jest wpływ ograniczenia na funkcjonowanie zezwoleń?
 • Czy zezwolenie musi zawierać godziny sprzedaży, jeżeli w gminie nie ma uchwały w sprawie ograniczeń?
 • Czy stacje benzynowe mogą być traktowane inaczej niż inne placówki handlowe?
 • Co ze spożywaniem alkoholu w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych?
 • Co należy rozumieć przez miejsce publiczne w kontekście spożywania alkoholu?
 • Czy dom kultury może być objęty odstępstwem od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych?
 • Kiedy gmina może odstąpić od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym?
 • Jak prawidłowo ustalać miejsca przeznaczone do spożywania alkoholu?
 • Jakie są zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych?
 • Jak prawidłowo formułować zapisy odległości od obiektów chronionych? Czy możemy nie ustanowić minimalnej odległości?
 • Co może, a co musi być obiektem chronionym?
 • Kto może złożyć projekt uchwały?
 • Opiniowanie uchwał „alkoholowych”.
 • Jakie są kryteria wydawania zezwoleń w przypadku, gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę określoną w uchwale?
 • Jak można zmienić limit zezwoleń?


Reklama i promocja napojów alkoholowych

 • Co jest reklamą alkoholu? Jak radzić sobie z ukrytymi reklamami alkoholu? Czy są dozwolone szafy chłodnicze z logo alkoholu albo tabliczki z wizerunkiem alkoholu lub małe zawieszki z wizerunkiem alkoholu w sklepach?
 • Czy przedsiębiorca może przy stoisku z alkoholem w sklepie wywiesić karteczkę z napisem np. „Przy zakupie 4 piw otrzymujesz 1 piwo gratis"?


Obowiązki organu wobec CEIDG

 • Co i w jakich terminach należy wpisywać do CEIDG?
 • Jakie informacje można z tego systemu wykorzystać?
 • Kto może wprowadzać informacje do CEIDG?


Najnowsze orzecznictwo. Omówienie najciekawszych orzeczeń związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Jak wygląda prawidłowy proces wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu? Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 • Jak wygląda procedura wydawania zezwoleń na alkohol? Procedura wydawania krok po kroku.
 • Wniosek i załączniki, co mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości
 • Czy we wniosku o wydanie zezwolenia w punkcie przedmiot działalności można wpisać samo PKD?
 • Przedsiębiorcy w miejscu punktu składowania napojów alkoholowych wpisują adres punktu sprzedaży – czy można tak robić?
 • Czy jest obowiązek potwierdzenia złożenia wniosku?
 • Jakie są zasady potwierdzania kopii?
 • Czy wystarczy, że przedsiębiorca ma umowę podnajmu, czy należy wymagać także umowy najmu?
 • Decyzja sanitarna czy zaświadczenie? Czy zamiast decyzji przedsiębiorca może przedłożyć opinię sanitarną?
 • Czy zaświadczenia z sanepidu dla wydawania zezwoleń muszą być aktualne?
 • Wezwania z art. 64 kpa i art. 50 kpa
 • Procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Czy przysługuje środek odwoławczy?
 • Co zrobić, gdy ktoś kwestionuje prawidłowość załączników złożonych do wniosku (np. prawidłowość wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu lub prawidłowość umowy na lokal)?
 • Jakie treści umieścić w piśmie do Komisji Alkoholowej w sprawie zaopiniowania zezwolenia?
 • Jak napisać postanowienie Komisji o zgodzie na dalszą sprzedaż alkoholu?
 • Opiniowanie wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zażalenie na postanowienie; czy można stosować instytucję „zrzeczenia się” do postanowień?
 • Jakie są wymagania wobec przedsiębiorcy składającego wniosek o „kontynuację”? Co to jest kontynuacja zezwolenia?
 • Treść zezwolenia. Nowe pouczenia, data wydania i odbiór przez stronę. Oznaczenie strony oraz stosowanie RODO.
 • Czy do zezwolenia załączać klauzulę RODO?
 • Termin ważności zezwoleń
 • Data wystawienia a data wydania. Czy wpłata powinna zostać dokonana przed wystawieniem, czy wydaniem decyzji?
 • Czy dzień wydania decyzji (zezwolenia) może być jednocześnie dniem dokonania opłaty?
 • Co powinno zawierać zezwolenie? Oznaczenie przedsiębiorcy i adres magazynu dystrybucyjnego.
 • Kiedy zezwolenie podlega wykonalności?
 • Jeśli zezwolenie ma obowiązywać od dnia wydania, to żeby decyzja była prawomocna i przedsiębiorca mógł od tej daty sprzedawać alkohol, powinien on złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania?
 • Czy może być ogródek piwny i sklep w jednym miejscu? Co jeżeli ogródek piwny jest usytuowany poza lokalem, ale nie bezpośrednio przy nim?
 • Co rozumieć przez pojęcie ogródka piwnego? Czy taki ogródek może być zlokalizowany przed sklepem i czy można w tym przypadku wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu? Czy niezbędna jest toaleta?
 • Przykład: stacja benzynowa planuje remont budynku. Tymczasowa sprzedaż ma się odbywać w kontenerze ustawionym obok remontowanego budynku. Czy powinni ubiegać się o nowe zezwolenie na ten kontener, czy mogą prowadzić sprzedaż alkoholu w tym kontenerze na podstawie posiadanego zezwolenia?
 • Czy wójt może odmówić wydania zezwolenia detalicznego dla nowopowstałego punktu, który spełnia wszystkie warunki formalne, ale jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza i mieszkańcy wnoszą sprzeciwy do wydania tej decyzji?
 • Skutki ustawowego zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 • Jakie zezwolenie wydać na wagony w pociągach krajowych i międzynarodowych oraz na podstawie jakiego artykułu? Na jaki okres i jakie dokumenty musi załączyć petent?
 • Czy wojewoda może kontrolować procedurę wydawania zezwoleń?
 • Winnice w kontekście zezwoleń i opłat
 • Wydawanie zezwoleń obywatelom Ukrainy z uwzględnieniem najnowszych przepisów.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń

 • Jak prawidłowo naliczyć opłatę za zezwolenie na sprzedaż i wyprzedaż alkoholu?
 • Jakie są zasady naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych?
 • Prawidłowe naliczenie i pobranie opłaty za wydanie zezwolenia. Opłaty proporcjonalne.
 • Czy przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność możemy opłatę rozłożyć na raty?
 • Jak naliczyć opłatę nowemu przedsiębiorcy za decyzję wydaną w ciągu roku - w całości, proporcjonalnie do dni, w których zezwolenie ma ważność, czy ratalnie?
 • Jak naliczać opłatę przedsiębiorcy, któremu kończy się zezwolenie w ciągu roku? Czy można ją rozłożyć na raty przy kontynuacji zezwolenia?
 • Czy w przypadku kontynuacji zezwolenia przedsiębiorca odbiera zezwolenie bez dokonania opłaty, a potem opłaca zgodnie z terminami rat?
 • Jakie ustalamy stawki: dzienne, czy miesięczne?
 • Opłaty dodatkowe. Jak prawidłowo policzyć powiększenie opłaty o 30%?
 • Wpłata raty po terminie. Czy ta opłata 30% jest naliczana od opłaty całorocznej, czy jedynie od zaległej raty?
 • Czy spóźnienie wpłaty i spóźnienie złożenia oświadczenia można traktować w równorzędny sposób, naliczając dodatkowe 30%?
 • Kto może naliczać opłaty?
 • Co zrobić w przypadku błędnego naliczenia kwoty, np. niedopłata o 1 gr, czy wówczas zezwolenie wygasa, czy naliczane jest 30%?
 • Jakie skutki prawne ma przelew internetowy?
 • Przelewy internetowe, ich data a zachowanie terminów ustawowych
 • Czy jest obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o spóźnieniach (tel., sms, email)?
 • Czy mamy obowiązek informowania przedsiębiorcy o nieuregulowanej płatności i braku oświadczenia?
 • Jakie kroki podjąć w przypadku braku reakcji na informację o spóźnionej płatności lub naliczeniu dodatkowej opłaty? Czy taka sytuacja kwalifikuje się od razu do wygaszenia zezwolenia?
 • Z jaką datą wygasa zezwolenie po dodatkowych 30-tu dniach na płatność opłat?
 • Jaka może być dopuszczalna tolerancja terminu do uiszczenia opłaty powiększonej o 30% wartości?
 • Jeżeli przedsiębiorca opłacił ratę za zezwolenia A, B i C po terminie, a w ciągu 30 dni nie dokonał w ogóle opłaty dodatkowej, to wygaszamy wszystkie zezwolenia? Czy możemy uznać, że ta kwota wystarczy na jedno zezwolenie z opłatą dodatkową i wygaszamy tylko dwa?
 • Od czego uzależnić zwrot opłaty, w jakich przypadkach zwrot opłaty może być uzasadniony? W jakiej wysokości naliczyć kwotę zwrotu?
 • Czy należy zwracać opłatę za niewykorzystany okres sprzedaży?
 • Czy i na jakiej podstawie można zwolnić z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych?
 • Czy zwolnienie z opłaty za alkohol stanowi pomoc publiczną?
 • Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób egzekwować należności? Czy prowadzić postępowanie windykacyjne?

Jak powinna przebiegać procedura kontroli sprzedaży napojów alkoholowych?

 • Jak prawidłowo zgodnie z ustawą przeprowadzić kontrolę punktów sprzedaży alkoholu?
 • Jaki artykuł mówi o kontrolach punktów sprzedaży i harmonogramie?
 • Jaki jest zakres uprawnień organów kontrolujących?
 • Jakie należy mieć uprawnienia do kontroli przedsiębiorców?
 • Jak przygotować się do kontroli?
 • Jakimi trzeba dysponować dokumentami do kontroli? Jak się to przekłada na przepisy?
 • Jakie procedury należy zastosować przed rozpoczęciem kontroli?
 • W jakim trybie informować o przeprowadzeniu kontroli?
 • Jakie procedury należy zastosować podczas kontroli?
 • W jakim czasie przeprowadzić kontrolę?
 • W jakim miejscu powinna zostać przeprowadzona kontrola (urząd gminy, siedziba przedsiębiorcy, inna lokalizacja)?
 • Sporządzeniem jakich dokumentów powinna zakończyć się kontrola?
 • Kontrola i co dalej? Skutki przeprowadzenia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu
 • Czy wszystkie punkty sprzedaży powinny być skontrolowane w danym roku?
 • Co jaki czas powinna odbywać się kontrola punktów sprzedaży?
 • Jaki jest zakres obowiązków i rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kontroli?
 • Jakie są obowiązki i możliwości komisji kontrolującej?
 • Czego nie należy robić podczas kontroli?Prowadzący

Paweł Madejpracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu od 2001 roku, od początku zajmując się obszarem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Od 2013 roku zajmuje stanowisko Kierownika Działu Zezwoleń. Absolwent kierunku administracja na Uniwersytecie Wrocławskim, Prowadzeniem szkoleń z przedstawionej tematyki zajął się w 2015 roku i od tamtej pory podnosi swoje kompetencje w tej roli. Praktyk, który opisywane zagadnienia i procedury często ilustruje przykładami z życia oraz prezentuje adekwatne do omawianych przypadków orzeczenia sądów administracyjnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
14 października 2022
od 409.00
02 grudnia 2022

Podobne szkolenia