Wideoszkolenie: Kontrola i nadzór nad fundacjami w starostwach

Jak powinna przebiegać kontrola fundacji? Jakie zadania fundacji może monitorować starostwo, które pełni nadzór nad fundacją? Co podlega pod jego kompetencje, jakich informacji może wymagać od fundacji, a jakich nie? Jak poprawnie interpretować źródła finansowania fundacji pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Na co starostwo powinno zwrócić szczególną uwagę, co powinno być alarmujące?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCCPoland jest skierowane do pracowników starostw powiatowych sprawujących nadzór nad fundacjami funkcjonującymi w powiecie.

Dowiedz się jakie czynności może podjąć starostwo w celu kontroli fundacji
Czy masz wątpliwości co do kontroli oraz nadzoru nad fundacjami? W 5 godzin możesz się ich pozbyć! Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi: Jakie pisma zastosować w momencie, gdy fundacja złamała przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Czy fundacje mają obowiązek składać sprawozdania do starosty? Czy likwidację fundacji należy zgłaszać do sądu?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaki zakres kontroli i czynności obejmuje starostę na rzecz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Jakie przychody i źródła finansowe podlegają pod przepisy tej ustawy?
 • Jakie dokumenty i oświadczenia obowiązują fundacje do dostarczenia na mocy ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
 • Co zrobić, jeśli fundacja złamie zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Jakie procedury powinien wdrożyć starosta, jakie są dalsze kroki postępowania i czynności prawne?
 • Jak współpracować z fundacją? Jakimi narzędziami może posłużyć się starosta, aby egzekwować od fundacji informacje o aktualnym składzie członków zarządu i komisji rewizyjnej? Co może zrobić starosta w sytuacji, gdy fundacja nie odpowiada na wezwania pisemne?
 • Jak prawidłowo interpretować statut fundacji — na co zwrócić uwagę, gdzie powinna zapalić się czerwona lampka, że coś jest nie tak?
 • W jaki sposób wybrać likwidatora fundacji? Kto może nim zostać oraz jakie są jego obowiązki?
 • Jak starosta może doradzić i pomóc fundacjom w rozszerzeniu ich działalności?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory potrzebne przy likwidacji fundacji (wzory, które starosta może przekazać fundacji)
 • Wniosek o likwidację fundacji
 • Wzory potrzebne przy rejestracji fundacji (wzory, które fundacja musi przekazać do KRS)
 • Wzór pisma wysyłany do fundacji w celu zadań realizowanych na rzecz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Wzór uchwał (dla fundacji)

Szczegółowy program szkolenia:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych- jakiej dokumentacji może wymagać starostwo od fundacji? Jak poprawnie przeprowadzić kontrole pod kątem tej ustawy?

 • Jak powinna przebiegać kontrola fundacji pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Jak w praktyce przebiega taka kontrola?
 • Jakie czynności może podjąć starostwo w celu kontroli fundacji? Z jakich narzędzi może korzystać starosta?
 • Jakie procedury powinny być przestrzegane, aby poprawnie przeprowadzić kontrolę fundacji?
 • Z jakich obowiązków musi wywiązać się fundacja, aby spełnić przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
 • Jak wymusić na fundacji przesłanie oświadczeń, wniosków, które są zobowiązani dostarczyć staroście? Jak skutecznie domagać się tej dokumentacji? Z jakich podstaw prawnych może korzystać starosta? Jakimi innymi środkami, takimi jak wezwanie do sądu lub kara grzywny może posługiwać się starosta w takiej sytuacji?
 • Kiedy i w jakich przypadkach starostwo może przeprowadzić kontrolę fundacji? Co podlega pod taką kontrolę? Jakich rzeczy nie powinien sprawdzać podczas kontroli?
 • Jakiej dokumentacji może wymagać starosta od fundacji, aby rzetelnie sprawdzić, czy fundacja przestrzega ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Co w sytuacji, gdy fundacja odmawia udostępnienia takich dokumentów?
 • Czy starostwo ma występować z zapytaniem do fundacji o dokumenty wymagane ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czy fundacja sama powinna wysyłać obowiązujące ją druki?
 • Jakich terminów musi przestrzegać fundacja w zakresie dostarczenia staroście dokumentacji związanej z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
 • Jak często fundacja ma wysyłać oświadczenie związane z przyjmowaniem lub nieprzyjmowaniem płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy fundacja nie złożyła żadnego obowiązującego oświadczenia? Co zrobić, jeśli w takiej sytuacji występuje brak kontaktu z fundacją?
 • Jakie kroki należy podjąć, kontrola potwierdzinie prawidłowości w działaniu fundacji oraz okaże się, że działania fundacji naruszają zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Jakie procedury wdrożyć?
 • Jakie pisma zastosować w momencie, gdy fundacja złamała przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
 • Co, jeśli fundacja zgłosi, że wzięła pieniądze w gotówce - np. fundacja powie, że ktoś dał im 100 tys. zł w gotówce? Jaka w takiej sytuacji jest procedura postępowania organów ?
 • Jaki zakres majątkowy fundacji podlega pod ustawę? Jakie wpływy finansowe wliczają się w zakres ustawy, a które nie?
 • Co zrobić, gdy fundacja sugeruje, że nie ma narzędzi do wykonania obowiązkowych czynności związanych z ustawą?
 • Jaki jest zakres obowiązków fundacji związany z centralnym rejestrem beneficjentów rzeczywistych?
 • Jaki jest zakres obowiązków starosty związany z centralnym rejestrem beneficjentów rzeczywistych?
 • Kto powinien zgłaszać dane do rejestru beneficjentów rzeczywistych? Kto powinien się zapisać- cały zarząd, komisja rewizyjna czy tylko prezes?
 • Jak starosta może przeciwdziałać praniu pieniędzy przez fundację?

2. Kontrola, nadzór nad fundacją – jakie są obowiązki starosty, który pełni nadzór nad fundacją? Co podlega pod jego kompetencje?

 • Czym różni się fundacja od stowarzyszenia?
 • Jakie są różnice między nadzorem a kontrolą?
 • Jaki zakres obowiązków ma starosta w stosunku do fundacji? Jakie czynności może podjąć, a jakich nie? Jakie są konkretne obowiązki starosty, które powinien wykonać w przypadku kontroli fundacji?
 • Do jakiego momentu starosta może ingerować, sprawując nadzór fundacji w funkcjonowanie fundacji?
 • Jakiego zakresu informacji i wyjaśnień może wymagać starosta od fundacji, nad którą sprawuje kontrolę? W co może ingerować, a w co nie?
 • Jakie sposoby nadzoru może zastosować starosta? Na czym polega taki nadzór?
 • Z jakich metod i narzędzi może skorzystać starosta, sprawując czynności nadzorcze?
 • Jak starosta powinien reagować, gdy fundacja nie odpowiada na wezwania pisemne?
 • Jakie kroki może wystosować starosta w stronę fundacji, jeśli nie spełni ona swoich zadań statutowych? Na jakie przepisy prawne oraz ustawowe w takiej sytuacji może powołać się starosta?
 • Z jakich kompetencji może korzystać starosta podczas kontroli fundacji?
 • Kiedy starosta może wnioskować do fundacji o sprawozdanie z działalności?
 • Kiedy zwracać się do fundacji o dokumentację, tak aby była ona po okresie rozliczeniowym?
 • Czy można przeprowadzić kontrole fundacji, bez konkretnej podstawy jak np. zgłoszenia o nieprawidłowościach? Czy takie działania są legalne z perspektyw prawnej?
 • Na jakiej podstawie starosta może przeprowadzić kontrole?
 • Jakie uprawnienia ma starosta, aby wykonać kontrolę w momencie, gdy zostanie do niego zgłoszona uwaga, że są nieprawidłowości w funkcjonowaniu fundacji?
 • Jakie formy dostępności kontaktu z fundacją może przyjąć starosta w sytuacji, gdy zostanie zgłoszony do starostwa zarzut: nieprawidłowość w zakresie działalności fundacji?
 • Czy fundacje mają obowiązek składać sprawozdania do starosty?
 • Czy starosta może ingerować w wewnętrzne problemy fundacji?
 • Jakie dokumenty powinien mieć skompletowane starosta, aby formalnie prawidłowo prowadzić dokumentację nadzoru nad fundacjami?
 • Co zrobić, aby zachęcić fundacje do współpracy i informowania starostę o zmianach w aktualizacji władzy, stanu zarządu i działaniu fundacji czy zawieszeniu działalności fundacji? Jak egzekwować od fundacji takie informacje?
 • Jaki zakres zadań może realizować starosta, aby monitorować czy cele, jakie ma fundacja, zostały zrealizowane?
 • W jakim zakresie starosta może weryfikować zadania, z których ma się wywiązać fundacja?
 • W jaki sposób starosta ma prawo ustalić, czy organizacja działa zgodnie z prawem?
 • Jak współpracować z fundacją, które nie chce współpracować oraz nie odbiera korespondencji listownej? Przepisy prawne na poparcie egzekwowania informacji
 • Jak prawidłowo analizować dokumenty udostępniane i dostarczane przez fundacje oraz jakie są to dokumenty?
 • Czy starosta powinien posiadać regulamin kontroli fundacji?
 • Kiedy można dokonać niezapowiedzianej kontroli fundacji? Czy jest to legalne z punktu prawnego?
 • Jakie uprawnienia posiada starosta do kontroli nad fundacjami, które pozyskują dofinansowania?
 • Na co powoływać się podczas kontroli, jeśli w przypadku stowarzyszeń są zapisy i artykuły w ustawie, na mocy których można wymagać od nich dokumentów, więc jak i na co powoływać się w przypadku fundacji, gdy takich artykułów i zapisów prawnych nie ma?
 • Jak należy postępować, aby zobowiązać fundacje do zmiany statusu?
 • Jak zobowiązać fundacje do zmiany błędnej decyzji, która została przez nich uchwalona?
 • Jak starosta powinien interpretować źródła finansowania fundacji? Jak analizować pozyskiwanie i wydawanie środków finansowych przez fundację- na co zwrócić uwagę, co powinno być dla starosty alarmujące?
 • Jak rozumieć statut fundacji o innym źródle finansowania fundacji?
 • Jeśli fundacja posiada inne źródła finansowania, to jaki ma obowiązek zaksięgowania i raportowania takiej sytuacji? Jak dokonuje się interpretacji takich danych z punktu widzenia starosty?
 • Jaką metodą odczytywać dokumenty, wyciągi, które obrazują, ile funduszy fundacja posiada z dotacji, a ile spoza dotacji? Jaki zakres kontroli w takim przypadku obejmuje starostę? Na co zwrócić uwagę, co jest najistotniejsze w tej dokumentacji, no to reagować?
 • Jak powinien prawidłowo wyglądać statut fundacji - na co zwrócić uwagę, gdzie powinna zapalić się czerwona lampka, że coś jest nie tak?
 • Jak pomagać fundacji w tworzeniu dokumentacji, którą muszą prowadzić oraz w realizacji zadań statutowych fundacji?

3. Rejestracja i likwidacja fundacji- co może zrobić starostwo, aby pomóc fundacji w procesie rejestracji jak i likwidacji działalności fundacji?

 • Co może zrobić starosta, aby pomóc w założeniu fundacji?
 • Jakich wskazówek podczas zakładania fundacji może udzielić starosta fundacji w procesie rejestracji? Jak pomóc w rejestracji w KRS? Jakie druki wskazać fundacji, które są potrzebne do rejestracji? Jak przygotować fundacje na to, jaki jest okres może trwać wydawanie takiej decyzji o pozwoleniu na założenie fundacji? Powiadomienie fundacji o tym, czy rejestracja jest płatna, czy nie oraz w jakiej formie mogą spodziewać się odpowiedzi ze strony KRS? Jakie dokumenty musi przygotować fundacja, aby zarejestrować się KRS? Jaka jest terminowość składania takich dokumentów?
 • W jaki sposób starosta może pomóc organizacji w rozszerzeniu działalności fundacji?
 • Jak pokierować prawidło fundacje w momencie, gdy dojdzie do zmian np. w zarządzie czy w komisji rewizyjnej- gdzie fundacja musi to zgłaszać? Jaką dokumentację potrzebuje?
 • Jak odpowiedzieć fundacji na pytanie, czy sama musi podjąć pracę na konstruowaniem uchwały czy może korzystać z gotowego wzoru?
 • Co w sytuacji, gdy sąd, który orzeka w KRS, wpisuje daną fundację do rejestru, jednak nie przesyła staroście kompletu dokumentów, brakuje statutu i załączników, które są wymagane?
 • Jak wygląda składanie wniosku o likwidację fundacji?
 • Czy likwidację fundacji należy zgłaszać do sądu?
 • Jakie przepisy prawne obowiązują, aby zlikwidować fundację, przypadku gdy:
  • zmniejsza się liczby osób w zarządzie i członków fundacji
  • występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu fundacji
  • jest brak kontaktu ze strony fundacji
  • fundacja samoistnie nie może podjąć się procesu likwidacji
 • Jakie są koszty likwidacji fundacji?
 • Kiedy fundacja może wnioskować o likwidację działalności? W jakich przypadkach może przystąpić do likwidacji?
 • Jakie wymagania powinna spełnić fundacja, aby przystąpić do procesu likwidacji?
 • Jak starosta może pomóc fundacji w likwidacji swojej instytucji?
 • Jakie są zasady likwidacji fundacji?
 • Jaką dokumentację musi skompletować fundacja, aby zlikwidować fundację?
 • Jak od strony starosty przebiega proces likwidacji działalności fundacji?
 • Gdzie fundacja może złożyć wniosek o likwidację?
 • Jakie są terminy składania wniosków o likwidację? Jakich terminów fundacja musi przestrzegać?
 • Jakie uchwały fundacja musi posiadać, aby przystąpić do procesu likwidacji?
 • W jaki sposób wybrać likwidatora fundacji? Kto może być takim likwidatorem? Jakie są jego obowiązki?
 • Kto może wnioskować o zamknięcie i likwidację fundacji?
 • Jak wygląda likwidacja fundacji, która posiada majątek?
 • Jak dokonać usunięcia fundacji w momencie, kiedy dostanie już ona zlikwidowana?
 • Co zrobić, gdy fundacja przestanie działać, jednak przez lata nie podejmuje likwidacji? Jak ubiegać się o zwrot należności związany z postępowaniem sądowym, kuratorem przydzielonym przez sąd oraz wszelkich wydatków z tym związanych od fundacji, z którą nie ma kontaktu?
 • Jak składać wniosek o likwidację, kiedy nie jest znany skład członków zarządu i nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że minima zostały naruszone?

Prowadzący

Kamil Matuszewski– główny specjalista w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Od 2015 roku zajmuje się nadzorem nad organizacjami pozarządowymi w tym prowadzeniem ewidencji klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych i ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Do jego zadań należy m.in. analiza regulaminów i statutów organizacji, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz dokonywanie wpisów i adnotacji w ewidencjach.

Oprócz tego zajmuje się również czynnościami stricte związanymi z nadzorem nad organizacjami – analizą wpływających skarg i zastrzeżeń, oceną zasadności podjęcia działań nadzorczych w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach oraz wsparciem organizacji w procesie ich likwidacji.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
21 czerwca 2024

Podobne szkolenia