Wideoszkolenie: Karta Dużej Rodziny

Kwestie sporne przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny. Kiedy nie można wydać Karty? Kiedy w procedurze urzędnik jest zmuszony do wydania decyzji administracyjnej?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się procedurą Karty Dużej Rodziny

W jakich przypadkach wydać kartę dla rodzin patchworkowych?
Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurami od przyjęcia wniosku po wydanie Karty Dużej Rodziny. Podpowiemy i pokażemy na przykładach jak rozwiązać sytuacje sporne i nietypowe. Rozstrzygniemy wątpliwości związane z prowadzonymi postępowaniami z zakresu KDR. Wyjaśnimy, czy uzyskanie Karty Dużej Rodziny będzie łatwiejsze niż do tej pory. Omówimy również dokumenty, których należy wymagać oraz wskażemy systemy, które możemy wykorzystać do weryfikacji danych osobowych. W praktyczny sposób pokażemy, jak stosować obowiązujące przepisy KPA wraz z ustawą o KDR.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Karta Dużej Rodziny a rodziny zastępcze i adopcyjne. Czy od takich rodzin należy pobierać jakieś dodatkowe dokumenty?
 • Co z dziećmi, które miały tradycyjną kartę, a teraz po zmianie otrzymały z automatu kartę elektroniczną? Czy rodzice mogą wyświetlić na swoim telefonie karty dzieci, czy potrzebna jest wizualizacja w systemie KDR?
 • Czy do wniosków przesyłanych drogą elektroniczną dołączane są oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej? Czy do wniosków papierowych należy zeskanować / dołączyć załącznik oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Co zrobić z problemem wizualizacji kart osób, które nie wnioskowały o karty w formie elektronicznej przed dniem nowelizacji ustawy?
 • Czy można wysyłać karty do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
 • Jakie są zasady odpłatności i zwolnienia z opłaty za duplikat i dodatkową formę karty?
 • SI KDR – co robić w przypadku błędów systemu?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie i nietypowe przypadki przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny

 • Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje, jeśli w momencie składania wniosku o przedłużenie karty nie ma 3 dzieci spełniających warunki a dane zostały zanonimizowane?
 • Czy możemy przedłużyć dziecku Kartę Dużej Rodziny, jeżeli dziecko zamieszkało w innej gminie? Czy musimy zarejestrować je jako nową rodzinę?
 • Czy wystarczy, że dziecko wyrażając zgodę napisze zwykłe oświadczenie?
 • Co w sytuacji, gdy system nie przyjmuje adresów zagranicznych? Czy w takiej sytuacji należy przyjąć adres wnioskodawcy?
 • Czy osobom, które nie mieszkają w danej gminie wydaje się decyzję odmowną, jednocześnie przekazując wniosek do częściowego rozpatrzenia w innej gminie? Czy nie ma potrzeby wydania takiej decyzji?
 • Czy w oświadczeniu o władzy rodzicielskiej rodzice wykazują również dzieci z pieczy zastępczej?
 • W systemie nie ma możliwości weryfikacji nauki studentów. Czy możemy bazować na oświadczeniu o nauce? Czy musimy występować do uczelni o potwierdzenie nauki?
 • Klientka i jej trójka dzieci mają wydane Karty Dużej Rodziny. Kobieta wychodzi za mąż i zmienia nazwisko. Rodzi bliźniaki a jej mąż ma jedno swoje dziecko. Składa wniosek dla siebie jako osoby wcześniej już posiadającej kartę, męża jako nowego członka rodziny i dzieci jako nowi członkowie rodziny?
 • Czy wprowadzając wniosek papierowy należy dołączyć zeskanowane oświadczenie do Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny?
 • Czy w aplikacji mObywatel po zmianie danych osobowych na karcie automatycznie pojawi się nowa karta? Czy wcześniejszą kartę należy unieważnić w momencie wydania nowej?
 • Obywatelka z Ukrainy złożyła wniosek na KDR dla całej rodziny: mąż + trójka dzieci. Mąż czeka na decyzję odnośnie czasowego pobytu, tj. przedłużenie, ale ma także wydane od wojewody pozwolenie na pracę do sierpnia 2022 r. Matka i dzieci są w Polsce na podstawie nadania PESEL(ukr). Czy prawidłowe jest wystawienie decyzji odmownej? Co dalej, jeśli decyzja wygasła i czeka na przedłużenie?
 • Sytuacja z rodziną Ukraińców: Jak prawidłowo interpretować art. 5 pkt 2 ustawy KDR? W pkt 2 jest napisane - art. 159 ust 1 i art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach? Jeśli interpretować to literalnie, to czy obywatelowi Ukrainy nie należałaby się karta, gdyż istotne jest tu „i”, nie ma napisane „lub”, „albo” itp. Jak to interpretować?
 • Obywatelka Ukrainy złożyła wniosek o KDR, ale cały czas czeka na decyzję od wojewody. Złożyła wniosek o zawieszenie postępowania. Jak długo możemy czekać?
 • Czy dla małżonka rodzica posiadającego już KDR także należy się karta, w przypadku 2 wspólnych dzieci i rodzic z jednym swoim oraz pomimo braku przysposobienia prawnego dziecka żony? Dzieci nie mają karty
 • Czy w sytuacji, kiedy mamy małżeństwo: Tata ma jedno swoje dziecko z poprzedniego związku, mama dwójkę swoich. Wychowują te dzieci razem. Czy KDR się im należy? Co, jeśli np. ta dwójka dzieci nie mieszka z nimi?
 • Związek nieformalny. Jedno wspólne dziecko i po dwoje dzieci z innym partnerem. Mieszkają w jednej gminie, natomiast dwoje dzieci mężczyzny w innej gminie. Jak przyznawać karty? Czy mężczyzna ma prawo do karty, jeżeli dwójka jego dzieci z poprzedniego związku nie mieszka z nim w naszej gminie? Czy ten pan może złożyć u nas wniosek o kartę tylko dla siebie? Czy system nas o tym poinformuje, czy sami musimy to kontrolować?
 • Czy karta należy się dzieciom w tych przypadkach: dwójka dzieci do 25 r. ż., uczące się oraz dziecko powyżej 25 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności na czas określony.
 • Czy mając jedynie podpis kwalifikowany, można pracować w systemie SiKDR, w sytuacji, kiedy chcę odpowiadać na pisma, wnioski, czy prosić o uzupełnienie?
 • Co z dziećmi, które miały tradycyjną kartę, a teraz po zmianie otrzymały z automatu kartę elektroniczną? Czy rodzice mogą wyświetlić na swoim telefonie karty dzieci, czy potrzebna jest wizualizacja w systemie KDR?
 • Czy do wniosków przesyłanych drogą elektroniczną dołączane są oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej?
 • Czy do wniosków papierowych należy zeskanować / dołączyć załącznik oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Czy można wysyłać karty do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
 • Czy jesteśmy zobowiązani do przesyłania sprawozdań- jeśli tak, to jakie?
 • Co zrobić w momencie, gdy karta została wydana i strona po kilku dniach zauważyła błąd, np. w nazwisku? Jakie kolejne kroki należy podjąć?
 • Dziecko żyło 5 dni, a były to lata 80-te. Dziecko nie miało nadanego nr PESEL, rodzice dostarczyli akt urodzenia i akt zgonu. Czy na tej podstawie można wydać kartę?

W jaki sposób przyjmować wnioski? Komu przyznać kartę - weryfikacja uprawnień

 • Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty. Ustalanie uprawnień na przykładach:

- dzieci uczące się i dzieci, które były na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
- rodzice i małżonkowie rodziców (w tym seniorzy),
- osoby w związkach niezalegalizowanych,
- dzieci przyjęte w ramach pieczy zastępczej,
- dzieci adoptowane,
- dzieci z „rodzin patchworkowych”,
- rodzice ograniczeni i pozbawieni władzy rodzicielskiej,
- opiekunowie prawni i osoby niepełnosprawne,
- obcokrajowcy.

 • Rozwód, separacja małżonków, pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej a prawo do Kart/y.
 • Składanie wniosku przez osobę niebędącą członkiem rodziny. Czy ta forma jest dopuszczalna?
 • Utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny.
 • Czy niepełnosprawność jest czynnikiem warunkującym bezwzględne prawo do posiadania karty? W jakim przypadku osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może otrzymać kartę?
 • Rola osoby w rodzinie jako czynnik warunkujący terminy ważności kart.
 • Jakie są konsekwencje błędnego wyniku rozpatrzenia wniosku? Praktyczne przykłady.

Karta Dużej Rodziny a dane osobowe. Co powinien wiedzieć urzędnik?

 • Obowiązek gromadzenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procedurze KDR. Czy klient jest obowiązany do jej podpisania?
 • Dane osobowe - jak je sprawdzić i potwierdzić zgodność?
 • Osoby uprawnione do weryfikacji danych osobowych. Procedury pozwalające na zweryfikowanie danych osobowych.
 • Weryfikacja danych osobowych a gromadzenie kopii przedłożonych dokumentów.
 • Archiwizacja danych osobowych w formie papierowej. Jak długo należy przechowywać dane?
 • W jaki sposób zachować ostrożność w przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej? Czy należy wprowadzić jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
 • Czy Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej?
 • PESEL istotą weryfikacji członka rodziny. Co zrobić gdy go nie nadano?

Warunki niezbędne do złożenia wniosku KDR – wniosek, załączniki, w tym wymagane dokumenty.

 • Jakie dane powinien zawierać poprawnie uzupełniony wniosek?
 • Czy urzędnik ma obowiązek przechowywania, kopii dokumentów USC, dowodów osobistych innych dokumentów wymaganych w procedurze?
 • Czy urzędnik ma prawo do odmowy przyjęcia wniosku?
 • Elektroniczny wniosek, kompletowanie załączników, prawidłowe formaty. Na co warto zwrócić uwagę?
 • Czynniki wymuszające ponowne złożenie wniosku (zmiana danych osobowych, zmiana liczby członków rodziny ect.).
 • Procedury postępowania w przypadku wpłynięcia wniosku bezprzedmiotowego, wniosku z brakami w danych osobowych członków rodziny, wniosku bez załączników.
 • Korekta wniosku, zawezwanie do uzupełnienia braków. W którym momencie procedury urzędnik ma prawo zawezwać wnioskodawcę. Wykorzystanie danych znanych z urzędu.
 • Wniosek elektroniczny a wniosek papierowy różnice w obsłudze.

W jaki sposób realizować zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny? Dobre praktyki w pracy z procedurą KDR.

 • Upoważnienie do realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jakie uprawnienia są z tym związane?
 • Karty elektroniczne a aplikacja mObywatel:

- wizualizacja Kart na urządzeniach mobilnych,
- przyznanie uprawnień do wizualizacji kart członków rodziny,
- aplikacja mKDR a mObywatel – punkty wspólne,

 • Iluletnie dziecko może mieć dostęp do karty elektronicznej? Czy karta elektroniczna przysługuje nowo narodzonemu dziecku?
 • Wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem Kart oraz wydaniem ich duplikatu, za obsługę KDR.
 • Gromadzenie i przechowywanie wniosków - stosowanie przepisów kancelaryjnych w praktyce.

Kwestie sporne w procedurze – kwestie nieoczywiste wyjaśnione przez praktyka

 • Kiedy nie mamy prawa do wydania Karty? Szczegółowe omówienie procedur.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych. Kiedy w procedurze urzędnik jest zmuszony do wydania decyzji administracyjnej?
 • Zamieszkanie i zameldowanie a prawo do posiadania Karty w danej gminie. Czy członek rodziny może posiadać ważne karty jednocześnie w dwóch gminach?
 • Prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obcokrajowcy) czynniki niepozwalające na przyznanie prawa do posiadania Kart/y.
 • Różne miejsca zamieszkania członków rodziny a liczba wymaganych wniosków. Czy na jednym wniosku klient może wnioskować o karty dla członków rodziny zamieszkałych w różnych gminach?
 • Procedury związane z informowaniem wzajemnym gmin w przypadku zmiany miejsca zamieszkania członków dużych rodzin. Która z gmin ma prawo do unieważnienia kart/y?
 • Procedury związane z przekazaniem wniosku zgodnie z właściwością. Proces przekazania i obiegu dokumentów krok po kroku.
 • Nabycie aktywności Karty. Co zrobić gdy petent wraca do urzędu, twierdząc, że karta/y jest/są nieaktywna? Jak rozwiązać problem?
 • Zachowanie prawa do posiadania karty w momencie utraty tego prawa przez któregoś członka rodziny. Omówienie problemu na przykładach.
 • Czy wydanie Karty jest ostatnim etapem pozwalającym na zamknięcie postępowania?
 • Wystąpienie okoliczności konieczności zwrotu i unieważnienia karty. Omówienie problemu na przykładach.
 • Postępowanie z Kartami w formie tradycyjnej:

- karty nieważne,
- karty nieodebrane,
- karty z błędami,
- karty zagubione.

 • Problemy z honorowaniem Karty Dużej Rodziny u partnerów Programu. Gdy klienci zgłaszają takie problemy, czy Urzędnik ma obowiązek podjąć jakieś czynności względem partnera?

Prowadzący

Pracownik Urzędu Miasta jednego z miast wojewódzkich, który wydał jedną z pierwszych Kart Dużej Rodziny w Polsce, zajmujący się polityką prorodzinną i społeczną. Prelegent zajmował się studium merytorycznym oraz studium wykonalności we wprowadzeniu jednej z pierwszych miejskich Kart Dużej Rodziny w Polsce. Program nagradzany zarówno w Polsce jak i Europie. Prace nad programem były przykładem i kierunkiem do wprowadzenia obecnej Karty Dużej Rodziny

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
18 października 2022
od 409.00
20 grudnia 2022

Podobne szkolenia