Wideoszkolenie: Kontrola z RIO - odpady komunalne

Jak przygotować się do kontroli RIO w opłacie śmieciowej? Od deklaracji po windykację. Opłata za gospodarowanie odpadami od A do Z wg Regionalnej Izby Obrachunkowej

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się opłatą śmieciową, gospodarką odpadami.


Szkolenie poprowadzi pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zapraszamy na praktyczne warsztaty z precyzyjnymi odpowiedziami na zagadnienia dotyczące przebiegu kontroli RIO krok po kroku. Omówimy m.in. zakres kontroli, jakie dokumenty będą sprawdzane. Przedstawimy prawidłowe prowadzenie dokumentacji, egzekucję opłaty śmieciowej, korekty deklaracji, naliczanie opłat. Gwarancja odpowiedzi na konkretne problemy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co dokładnie będzie kontrolowane w księgowości, jakie dokumenty?
 • Jak wygląda kontrolowanie przez RIO poprawności złożonych deklaracji i zgromadzonej dokumentacji?
 • Czy RIO kontroluje ściągalność tytułów wykonawczych?
 • W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wpłat oraz wystawiania upomnień?
 • Kontrola umów zawieranych z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady
 • Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji zerowej w przypadku zgonu osoby mieszkającej samotnie?
 • Jak należy prowadzić księgowanie wpłat i nadpłat, jak dokumentować dowody wpłat?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy prawo do ulgi dla rodzin wielodzietnych przysługuje wszystkim jej członkom w przypadku, gdy jedno z dzieci mieszkających z rodzicami ma skończone więcej niż 26 lat? Czy powinno się brać pod uwagę art. 2a i 2b Ustawy KDR?
 • Za jakie miesiące należy naliczyć opłatę za uchodźców przybywających z Ukrainy w przypadku, gdy zamieszkiwali w Polsce w okresie od 28 maja do 3 lipca 2022r.? Co w przypadku, gdy mieszkali 5 dni i przenieśli się do innego miasta? Czy wtedy też naliczamy opłatę za cały miesiąc?
 • Czy zamykamy deklarację od sierpnia w przypadku, gdy mieszkaniec zmarł 15 sierpnia?
 • Czy praca za granicą zwalnia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jak możemy zweryfikować, czy podatnik przebywa tam na stałe czy wraca na tydzień do Polski, gdyż pracuje jako kierowca TIR-a? Czy wystarczy samo oświadczenie podatnika?
 • Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości poprzedni właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji zerowej lub oświadczenia, że nieruchomość została sprzedana? Czy organ podatkowy może dokonać odpisu z urzędu z datą sprzedaży zgodną z aktem notarialnym, jeśli są przypadki, że poprzedni właściciele po sprzedaży nieruchomości mieszkają na niej jeszcze przez kilka miesięcy?
 • Ile dni można określić jako część miesiąca przy zmianie zamieszkania między gminami? Czy naliczamy za miesiąc wrzesień, jeżeli ktoś przeprowadzi się 2 września?
 • Zgodnie z uchwałą rady miasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na osobę na miesiąc. Czy w decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi we wspólnocie mieszkaniowej, możemy naliczyć opłatę na podstawie szacunków, czyli średniego miesięcznego zużycia wody na osobę w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy w mieszkaniu nie ma zgłoszonych osób zamieszkałych, właściciel złożył oświadczenie, że nikt nie mieszka, zaś sąsiedzi wezwani na świadków twierdzą, że nie interesują się czy ktoś mieszka obok nich? Ze średniego zużycia wody z ostatnich 2 lat wynika, że mogą przebywać 2 osoby, a właściciel tłumaczy to trwającym remontem mieszkania. Czy możemy przyjąć takie oświadczenie, jeśli roczne zużycie wody to ponad 130 m3?
 • Czy w nieruchomościach mieszanych, w których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciele mogą podpisywać indywidualne umowy z firmą wywozową w zakresie odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 • Co w przypadku, gdy deklaracja jest złożona przez współwłaścicieli nieruchomości i umiera główny współwłaściciel? Czy taką deklarację również należy zamknąć?
 • Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej właściciel może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych, zorganizowanego przez gminę, jeśli minął już termin określony w art. 6c ust. 3a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 • Zgodnie z art. 6 ust. 5a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na 2 lata. Czy wszystkie podmioty posiadające indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych muszą być skontrolowane raz na 2 lata czy ma to być określona grupa z wybranych ulic?
 • Co można poradzić zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, który twierdzi, że mieszkańcy nie zgłaszają faktu zamieszkiwania nowych osób i nie chcą składać oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych w lokalach? Jakie środki prawne może zastosować zarządca?
 • Czy w przypadku śmierci mieszkańca trzeba do deklaracji dołączyć oświadczenie lub akt zgonu? Czy trzeba dodawać oświadczenie przy wyprowadzce mieszkańca na studia? Kiedy należy dołączać dodatkowe dokumenty do deklaracji?
 • Jak wyegzekwować należności z nieruchomości, jeśli deklaracja złożona jest na osobę mieszkającą, niemającą żadnych dochodów?
 • Deklaracja jest na jednego małżonka, powstały zaległości i zostało wysłane upomnienie. Czy w takim przypadku można wysłać TW na niego i współmałżonka? Jeśli tak, jak to zrobić?
 • Czy można założyć hipotekę na współwłasność, jeśli deklaracja i zaległości dotyczą tylko jednego współwłaściciela?
 • Czy na podstawie oświadczenia można zamknąć deklarację w przypadku śmierci mieszkańca, który mieszkał sam i co jakiś czas przychodził do niego córka, syn lub ciocia?
 • Jak złożyć deklarację, jeśli właściciel zgłasza, że mieszkały osoby z Ukrainy od 2 marca do czerwca tego roku? Czy trzeba zrobić przypis od kwietnia jako zmiana gminy, ale jaki odpis, skoro mamy już wrzesień?
 • Mieszkaniec wyprowadza się i pozostawia długi, na które nie zdążyliśmy wysłać upomnienia. Nie mamy wiedzy, gdzie mieszka. Upomnienie zostało wysłane na adres zameldowania i zostało awizowane 2 razy. Zwrotka wraca z adnotacją „nie podjął awizowanej przesyłki”. Czy w takiej sytuacji uznaję upomnienie za doręczone i mogę zrobić TW na adres zameldowania?
 • Deklaracja została złożona przez pana Kowalskiego; pan Kowalski ma kilka TW, które były umarzone przez Urząd Skarbowy na podstawie przepisu art.59 par.2 Ustawy postępowanie egzekucyjne w administracji. Opłata jest wnoszona za 2 osoby. Czy można zamknąć konto dla Kowalskiego i zrobić nowe naliczenie dla pani Kowalskiej, która ma zdolność do zapłaty (ustalono, że pracuje i ma środki)?
 • Jak często wystawiać upomnienia? Czy można raz na kwartał?
 • Czy można wystawić TW w terminie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia i nieopłacenia?
 • Zgodnie z przepisem art. 62 Ordynacji podatkowej postanowienie wydaje się w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych. Czy takie postanowienie wydaje się również, gdy kwota wpłaty nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia?
 • Co z zaległościami poniżej 160 zł?
 • Czy odsetki powinny być zaokrąglone do pełnych złotych w zakresie postanowienia o zarachowaniu wpłaty?
 • Co z dziećmi, które przebywają w internacie i przyjeżdżają na weekendy do domu? Czy powinno się liczyć je do opłaty śmieciowej? Czy można zmniejszyć liczbę osób?
 • Co jest przedmiotem kontroli RIO w odniesieniu do dokumentu deklaracji?
 • Jakie elementy w deklaracji są sprawdzane?
 • Jest wystawiony TW i dostaję wypłatę od komornika wyższą niż TW, bo tymczasem płatnik wpłacił część kwoty. Co zrobić z pieniędzmi od komornika? Czy należy je zwrócić? Czy można zaliczyć na zaległość za wodę lub czynsz mieszkalny?
 • Kiedy wystawiamy DTW?
 • W jaki sposób RIO kontroluje ściągalność tytułów wykonawczych?
 • Jak wygląda kontrola RIO na stanowisku ds. poboru i windykacji opłat za odpady komunalne?
 • Właściciel posiada dom z kilkoma lokalami, ale nie złożył dotychczas żadnej deklaracji, bo deklaracje składają najemcy na podstawie umowy. W dwóch lokalach umieścił osoby z Ukrainy, które przebywały w jednym lokalu od 5 czerwca do 27 czerwca, kolejne osoby od 2 lipca do 20 lipca, a w drugim lokalu inna rodzina od 2 marca do 15 maja. Czy w takiej sytuacji powstanie za nich opłata, jeżeli nie została złożona żadna deklaracja przez właściciela?
 • Jak dokonać kontroli nieruchomości wielolokalowej? Czy prosić o pomoc straż miejską czy policję, aby zweryfikowała każdy lokal pod względem liczby mieszkańców?
 • Czy do wydania decyzji wystarczy dowód w postaci złożenia wniosków przez właściciela o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla osób z Ukrainy?
 • Co zrobić, gdy osoba zmarła w poprzednim roku, a informacja o śmierci dotarła do nas w następnym roku? Co wtedy zrobić z zaległościami z ubiegłego roku?
 • Co robić w przypadku, gdy ktoś wyjedzie za granicę i nie złoży deklaracji zerowej? Czy dalej naliczać opłaty pomimo braku odpadów? Czy można zawiesić konto?
 • Co jest podstawą do uznania czy zaległość jest nadal wymagalna, czy się przedawniła?
 • Czy samo wystawienie TW jest przerwaniem biegu przedawnienia? Czy moment, w którym zostaną pozyskane środki w wyniku egzekucji?


DOKUMENTY W KSIĘGOWOŚCI KONTROLOWANE PRZEZ RIO, ŚCIĄGANIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, EGZEKUCJA OPŁATY

 • Na co mamy się powołać, jeśli ewidencja ludności nie chce nam udzielać informacji o zgonach?
 • Jeśli osoba umiera np. 20 czerwca, to zmianę deklaracji zrobić od 1 czerwca czy od 1 lipca?
 • Jeśli ktoś z rodziny przychodzi i informuje, że osoba zmarła, ale chce zmienić deklarację od 1 sierpnia, ponieważ będzie jeszcze wystawiał śmieci, czy możemy przyjąć taką deklarację?
 • Załóżmy, że dzieci uczęszczają do szkoły poza miejscem zamieszkania, przebywają np. w internacie. W domu pojawiają się na weekend, co tydzień lub dwa. Czy mamy podstawę do tego, żeby zgodnie z przepisami przyjąć deklarację zmniejszającą?
 • Co w przypadku, gdy nastąpił zgon i właściciel złożył deklarację z aktem zgonu oraz oświadczeniem? Czy jest to nadinterpretacja?
 • Osoba, która złożyła deklarację, zmarła, a deklaracja jest złożona na dwie osoby. Jak mamy doprowadzić do tego, żeby druga osoba złożyła deklarację na siebie?
 • Jeżeli wyślemy wezwanie do tej osoby i ona nie stawi się, to co wtedy dalej robimy?
 • Jeśli opłata za odpady komunalne naliczana jest według zużycia wody za rok ubiegły, np. w tym roku 2022 wykazujemy zużycie wody za rok 2021. Czy jest możliwość korygowania naliczenia na podstawie faktur tegorocznych?
 • Jeśli osoba ma postanowienie o nabyciu spadku, czy można mu przelać nadpłatę i czy mamy wydawać jakieś postanowienie?
 • Co zrobić, gdy osoba zmarła w poprzednim roku, a informacja o śmierci dotarła do nas w następnym roku? Co wtedy zrobić z zaległościami z ubiegłego roku?
 • Przedawnienia: co w przypadku, kiedy mamy utrudniony kontakt z urzędem skarbowym, który nie informuje nas w terminie o zastosowanych środkach egzekucyjnych? Co jest podstawą do uznania: czy zaległość jest nadal wymagalna, czy się przedawniła?
 • Co, jeśli tytuł wykonawczy został wystawiony do urzędu skarbowego, następnie my po jakimś czasie dostajemy umorzenie postępowania egzekucyjnego od urzędu skarbowego, to umarzamy to na podstawie decyzji czy postanowienia?
 • Czy jeśli osoba ma wydaną decyzję określającą za rok 2021, przychodzi w czerwcu i chce złożyć deklarację od 1 stycznia 2022, czy mogę przyjąć ją z taką datą, czy od miesiąca, kiedy ją składa, a za te wcześniejsze miesiące wydać decyzję?
 • Jeżeli była zmiana stawki, to podatnik ma obowiązek złożenia nowej deklaracji?
 • Zarządca wspólnoty mieszkaniowej planuje wystąpić o umorzenie odsetek w wysokości 11 zł, czy jest w ogóle możliwe takie umorzenie?
 • Jak RIO podchodzi do kontroli przedawnień, na co zwraca uwagę, jakie są najczęściej popełniane błędy przez organy podatkowe?


Co dokładnie będzie kontrolowane w księgowości, jakie dokumenty?

 • Jak wygląda kontrolowanie przez RIO poprawności złożonych deklaracji i zgromadzonej dokumentacji?
 • Czy RIO kontroluje ściągalność tytułów wykonawczych?
 • W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wpłat?
 • W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wystawiania upomnień?
 • Gdy podatnik oświadczy w deklaracji, że odpady będzie zbierał w sposób nieselektywny, to na podstawie tej deklaracji należy zrobić wymiar (przypis), czy przeprowadzić postępowanie?
 • Jak skutecznie prowadzić egzekucję opłaty śmieciowej: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, współpraca z Urzędem Skarbowym?
 • Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji zerowej w przypadku zgonu osoby mieszkającej samotnie?
 • Jak należy prowadzić księgowanie wpłat i nadpłat, jak dokumentować dowody wpłat?
 • Księgowanie wpłat - co zawrzeć w rozliczeniach kwartalnych, a co w rocznych?
 • Jak powinna być prowadzona ewidencja upomnień, czy należy prowadzić listę dłużników?
 • W jaki sposób przekazać egzekucję opłaty śmieciowej do urzędu skarbowego, wymagana dokumentacja.
 • W jakich przypadkach stwierdza się nadpłaty przy korektach i zmianach w deklaracjach?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy należności za odpady opłaca inna osoba niż zobowiązana do tego w deklaracji – w jakich przypadkach można zaksięgować taką wpłatę, jak uniknąć problemów przy kontroli?
 • Co w przypadku zmiany właściciela, który jest wpisany w deklaracji - czy należy złożyć deklarację zerową i nową deklarację z nowym właścicielem, czy wystarczy dokonać zmiany w deklaracji?
 • Co zrobić w przypadku zgonu - czy opłatę przestać naliczać w miesiącu, w którym nastąpił zgon, czy dopiero od początku kolejnego miesiąca?
 • Co zrobić z powstałym zobowiązaniem w przypadku zgonu i wprowadzenia zmiany w deklaracji dopiero po kilku miesiącach, czy można je umorzyć?
 • Co robić z osobami bezrobotnymi, które nie opłacają odbioru odpadów, bo nie mają dochodów, ale nie zgłaszają się do urzędów, żeby wykazać odpowiednie dokumenty o braku dochodów?
 • Co robić w przypadku, gdy ktoś wyjedzie zagranicę i nie złoży deklaracji - czy naliczać opłaty mimo braku odpadów, czy można zawiesić konto?
 • Jak poprawnie naliczać opłaty w przypadku ogrodów działkowych?
 • Jak poprawnie naliczać opłaty w przypadku nieruchomości letniskowych?
 • W jakich przypadkach możliwe jest rozłożenie opłaty śmieciowej na raty?
 • W jakich przypadkach możliwe jest umorzenie powstałego zobowiązania za opłaty śmieciowe?


JAK PRZEPROWADZANA JEST KONTROLA Z RIO?

 • Jak przebiega kontrola z RIO dot. gospodarki odpadami komunalnymi? Omówienie kontroli krok po kroku.
 • W jaki sposób RIO kontroluje podejmowane uchwały?
 • Jakie zastrzeżenia co do podejmowanych uchwał przedstawiło RIO w skontrolowanych już gminach?
 • Czy RIO sprawdza prowadzenie przez gminę kontroli nieruchomości nieobjętych systemem (nieruchomości niezamieszkałe), czy należy prowadzić wykaz takich nieruchomości?
 • W jaki sposób RIO sprawdza dokumentację osób zameldowanych?
 • Jakie są konsekwencje dla gminy wykazania nieprawidłowości i zastrzeżeń w raporcie pokontrolnym przez RIO?
 • Jakie są wymogi ustawowe odnośnie przeprowadzania kontroli w urzędach przez RIO?
 • W przypadku przeprowadzenia w urzędzie ogólnej kontroli (gospodarka odpadami skontrolowana tylko pobieżnie), kiedy urząd może spodziewać się kolejnej kontroli dot. odpadów?
 • Jakie decyzje administracyjne należy wydać odnośnie przymuszenia do złożenia deklaracji osoby, która pomimo wezwania do złożenia deklaracji nie zrobiła tego?
 • Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji w przypadku nieruchomości, która ma kilku właścicieli?
 • W przypadku, gdy jest więcej niż 1 właściciel danej nieruchomości, a tylko jeden z nich składa deklarację – jak powinna wyglądać dokumentacja potwierdzająca, że pozostali właściciele nieruchomości nie muszą składać już deklaracji?
 • Jak traktować domek letniskowy - w sytuacji, gdy osoba mieszka przez pół roku w jednym domu, a przez pół w drugim, to czy któryś z nich można traktować jako domek letniskowy?
 • Jak powinna wyglądać dokumentacja w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - czy wystarczy samo oświadczenie, że taka nieruchomość jest niezamieszkała, czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty?
 • Czy przy zmianie liczby mieszkańców w deklaracji niezbędne są dodatkowe wyjaśnienia?
 • W jaki sposób powinna być prowadzona dokumentacja, wzory dokumentów?
 • Jak poprawnie określić tytuł posiadania własności w deklaracjach (rodzaje własności i użytkowania)?
 • Czy oświadczenie sołtysa o liczbie mieszkańców wsi można traktować jako dokument przy sprawdzaniu poprawności składanych deklaracji?

Prowadzący

Paweł Kucofan - pracownik RIO w Białymstoku (od początku istnienia Izb, tj. od 1993 roku), prawnik, aktualnie na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Znajomość realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a szczególnie dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości, środków trwałych, itd. W ramach obowiązków służbowych nadzorujący kontrole gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym także dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (doświadczenie trenerskie od 1996 roku).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
12 kwietnia 2023
od 499.00
06 czerwca 2023
od 499.00
01 sierpnia 2023
od 499.00
02 października 2023
od 499.00
28 listopada 2023

Podobne szkolenia