Wideoszkolenie: Inwentaryzacja CUW

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Najważniejsze elementy dotyczące inwentaryzacji CUW - cel, czynności przygotowawcze oraz metody prowadzenia inwentaryzacji; Czy każda jednostka zobowiązana jest do posiadania własnej instrukcji inwentaryzacyjnej? Czy jednostki mogą prowadzić tylko księgi inwentarzowe w formie elektronicznej? Kto ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników centrów usług wspólnych, urzędów miast i gmin zajmujących się obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i placówek oraz dla tych, którzy zastanawiają się nad utworzeniem centrum usług wspólnych w gminie

Sprawdzone zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji
Podczas szkolenia omówione zostaną procedury dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez centra usług wspólnych. Powiemy, jak krok po kroku przygotować się do inwentaryzacji, podzielić zadania, określić skład komisji, harmonogram inwentaryzacji oraz najczęstsze błędy i nieprawidłowości, aby otrzymali Państwo rzetelną i kompleksową wiedzę z tego zakresu. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy jeśli w polityce wewnętrznej jest zapis, że nie wpisuje się drobnego sprzętu (np. dziurkacza), to czy musi on nadal podlegać ewidencji, nawet ilościowej? Czy nadal trzeba wpisać taki sprzęt na arkusze?
 • Jak powołuje się zespoły spisowe? Czy komisja inwentaryzacyjna może być również zespołem spisowym?
 • Kto wydaje zarządzenie do protokołu zniszczeń wyposażenia szkoły? Czy do zbiorów bibliotecznych dodajemy wartościowo bezpłatne podręczniki z ministerstwa?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji? Czy obowiązkiem jest mieć dla każdej jednostki osobne instrukcje inwentaryzacyjne?
 • Czy pracownik CUW musi jechać do szkoły, czy inwentaryzację przeprowadzają dyrektorzy?
 • Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?
 • Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Arkusz spisu z natury
 • Instrukcja obiegu dokumentów
 • Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
 • Harmonogram inwentaryzacji na 20... rok
 • Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Wzór oświadczenia, że składniki majątku ujęte w arkuszach spisowych wygenerowanych automatycznie z systemu informatycznego zostały spisane
 • Oświadczenie w sprawie uzgodnienia ewidencji
 • Wzór oświadczenia wstępnego
 • Oświadczenie o dowodach źródłowych
 • Zawiadomienie - wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych
 • Polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald oraz weryfikacji
 • Polecenie przeprowadzenia spisu z natury
 • Wzór - Potwierdzenie salda należności z kontrahentem
 • Protokół inwentaryzacji kasy
 • Protokół z inwentaryzacji aktywów dokonanej w drodze potwierdzenia sald oraz weryfikacji
 • Protokół z inwentaryzacji pasywów dokonanej w drodze weryfikacji
 • Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze uzgodnienia sald
 • Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji
 • Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji
 • Sprawozdanie opisowe Zespołu Spisowego z przebiegu spisu z natury
 • Upoważnienie do pobrania druków ścisłego zarachowania
 • Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji okolicznościowej (doraźnej)
 • Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji rocznej środków trwałych

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Spis z natury odbył się 13.03.2023. Czy kolejny spis trzeba przeprowadzić do 13.03.2027, czy mamy czas do końca roku 2027?
 • Kto wydaje zarządzenie przy inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przy przekazaniu majątku jednostki likwidowanej z dnia 31.08?
 • Jakie powinny być procedury przy inwentaryzacji przeprowadzanej przy pomocy programu komputerowego przez odczyt kodów?
 • Czy wydruki arkuszy są drukami ścisłego zarachowania?
 • Czy przed rozpoczęciem inwentaryzacji czytnikiem kodów należy sporządzić wydruk stanów z ewidencyjną ilością czy bez ilości majątku, a dopiero po zakończeniu spisu drukujemy arkusze spisowe z faktycznym stanem? Które arkusze są drukami ścisłego zarachowania?
 • Jak oznaczyć etykietą składniki majątku - klocki lego lub kosiarkę? Podczas inwentaryzacji będą te składniki sczytane kolektorem danych. Czy możemy założyć zeszyt dla danej lokalizacji i nakleić etykietę?
 • Szkoła prowadzi księgi inwentarzowe. Czy CUW również prowadzi księgi każdej jednostki?
 • Czy w przypadku braku inwentarza w pomieszczeniu występują wydruki arkuszy zerowych, czy są one drukami ścisłego zarachowania?
 • Czy instrukcja jest obowiązkowa dla CUW-u?
 • Czy w składzie komisji powinni być pracownicy CUW-u, a nie pracownik szkoły?
 • Czy na jednym arkuszu spisu z natury mogą być szczytane środki trwałe i niskocenne składniki majątku? Czy na oddzielnych arkuszach powinny być spisane środki trwałe i pozostałe składniki?
 • Jeżeli w instrukcji jest zapis o inwentaryzowaniu wartości niematerialnych i prawnych metodą spisu z natury, to czy należy je spisywać?
 • Czy majątek powinniśmy przypisać do pracownika - komputer, który używa, czy do pomieszczenia, w którym pracuje? Czy w związku z tym pracownik powinien podpisać dokument, że ponosi odpowiedzialność za ten sprzęt?
 • W bibliotece szkolnej wykonujemy spis z natury czy skontrum?
 • Po przeprowadzonej inwentaryzacji nasz system czytnikiem generuje arkusz spisu z natury już z wyceną składników majątku. Czy jest to prawidłowe?
 • Czy arkusz może nazywać się „wyceną arkusza” czy arkusz „spisu z natury”?
 • Które przepisy prawne mówią, że środki trwałe i pozostałe środki muszą być wykazywane na oddzielnych arkuszach?
 • Inwentaryzację nieruchomości oraz znajdującym się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się drogą spisu z natury raz na 4 lata w dowolnym dniu w roku. Czy to są lata kalendarzowe? Jeżeli spis był dokonany w lipcu 2020r., to musimy przeprowadzić inwentaryzację do lipca 2024r. czy do grudnia 2024 roku?
 • Jak spisać majątek, który jest przekazywany w formie użyczenia osobom fizycznym - laptopy dla uczniów, opaski dla seniorów?
 • Czy osoba odpowiedzialna materialnie to dyrektor jednostki?
 • Działamy na podstawie instrukcji gospodarki majątkiem ustalonej przez organ prowadzący. Instrukcja jest za ogólna dla wszystkich jednostek obsługiwanych. Czy powinniśmy wprowadzić instrukcje dla jednostek obsługiwanych?
 • Jeśli szkoła prowadziłaby inwentarz, to czy też znakuje wyposażenie i odpowiada za oznakowanie majątku przed inwentaryzacją?

Najważniejsze założenia inwentaryzacji - Kto i na czyj wniosek może przeprowadzać inwentaryzację? Jak utworzyć komisję? Kto może być jej członkiem?

 • Kto wydaje zarządzenie o terminie inwentaryzacji: dyrektor CUW czy dyrektor szkoły?
 • Kto wydaje zarządzenie do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przy zmianie dyrektora w jednostce obsługiwanej?
 • W jakim przypadku dyrektor jednostki obsługiwanej może lub powinien wydawać zarządzenie i przeprowadzić inwentaryzację w jednostce, którą zarządza?
 • Ile osób powinno być w komisji inwentaryzacyjnej?
 • Czy te same osoby mogą być w komisji inwentaryzacyjnej i w zespołach spisowych?
 • Czy dyrektor CUW może zawrzeć pisemne porozumienie z dyrektorem szkoły odnośnie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania członków komisji spisowej?
 • Czy pracownik CUW musi być w jakiś sposób oddelegowywany do prac w komisji inwentaryzacyjnej? Czy stanowi o tym tylko zarządzenie dyrektora CUW?
 • Czy pracownik księgowości obsługujący jednostkę musi być w komisji inwentaryzacyjnej?
 • Czy pracownicy księgowości mogą przeprowadzać inwentaryzację w szkole?
 • Czy pracownik CUW może zrobić inwentaryzację poza godzinami pracy na umowę zlecenia, czy ma obowiązek przeprowadzić inwentaryzację w godzinach pracy?
 • Kto powinien powoływać komisję? Czy powinien zrobić to dyrektor CUW, czy dyrektor szkoły, czy powołują razem?
 • Kto może być członkiem komisji z CUW, jeżeli jest czterech pracowników: dyrektor, główny księgowy, księgowy, specjalista ds. płac? (Mamy 4 pracowników CUW, w tym dyrektor i główny księgowy. Kogo dać do komisji Kto robi spis zbioru bibliotecznego?)
 • Jeżeli osobą materialnie odpowiedzialną jest dyrektor szkoły, to czy może on być przewodniczącym komisji?
 • Czy można zawrzeć umowę zlecenia z osobami do inwentaryzacji, jeżeli są tylko 3 osoby w jednostce?
 • Czy te same osoby mogą być w komisji inwentaryzacyjnej w kilku jednostkach?
 • Czy komisja inwentaryzacyjna może być również zespołem spisowym?
 • Czy podczas inwentaryzacji w bibliotece musi być obecna bibliotekarka, czy nie musi jej być?
 • Czy w przypadku śmierci dyrektora i przejęciu obowiązków przez p.o. dyrektora w szkole, należy przeprowadzić inwentaryzację?
 • Czy mogą być umowy wolontariackie?
 • Gdzie powinny znajdować się księgi - w szkołach czy w CUW-ie?
 • Jak inwentaryzować zbiory biblioteczne?
 • Czy w inwentaryzacji przeprowadzanej raz na 4 lata księgozbiór jest wykazywany w jednej kwocie na arkuszu?
 • Czy obowiązkiem jest mieć dla każdej jednostki osobne instrukcje inwentaryzacyjne?
 • PRZYKŁAD: z dniem 1 września gmina przekazuje stowarzyszeniu szkołę podstawową. W drodze umowy gmina ma przekazać majątek do nieodpłatnego użytkowania. Czy dyrektor CUW powinien wydać zarządzenie w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i szkoła powinna najpierw przekazać majątek gminie z dniem 31 sierpnia? Czy z dniem 1 września gmina przekazuje dopiero majątek stowarzyszeniu?
 • Jak prawidłowo określić datę przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i przekazania majątku nowemu dyrektorowi, jeżeli wiemy, że dyrektor odchodzi z dniem 31 miesiąca, a nowy dyrektor powołany jest od 1 dnia miesiąca?
 • W jaki sposób przeprowadzić spis majątku, który jest zamontowany na terenie miasta, np. słup ogłoszeniowy?
 • Czy przy przekazaniu/zamontowaniu majątku instytucja powinna posiadać zgodę burmistrza/wójta podczas spisu?
 • Jeżeli jednostka została włączona do CUW mając już określone instrukcje, to obowiązują ją stare czy nowe?
 • Czy dla CUW-u obieg dokumentów ustala dyrektor CUW?
 • Kto wydaje zarządzenie do protokołu zniszczeń wyposażenia szkoły?
 • Czy do zbiorów bibliotecznych dodajemy wartościowo darmowe podręczniki z ministerstwa?
 • Kto powinien podpisywać czeki? Czy może/powinien robić to dyrektor?
 • Analityki prowadzone w szkole - konto 0.13, książka inwentarzowa 221, odpłatności
 • Czy powinna być jedna polityka rachunkowości dla szkoły?
 • Jak mogą pomóc nowe techniki: kodownice, metkownice, programy?
 • Czy bibliotekarka może być w komisji powołanej do zbiorów bibliotecznych?
 • Czy CUW ma obowiązek prowadzenia ksiąg inwentarzowych bibliotek szkolnych i przedszkolnych? Czy tylko prowadzi kontrole stanów?
 • Biblioteki 0.13, 0.14 – kwestia odpisywania podręczników
 • PRZYKŁAD: od 1 stycznia na podstawie porozumienia CUW przejmuje bibliotekę publiczną i dom kultury. W jaki sposób powinno się przejąć zgromadzone zbiory?
 • PRZYKŁAD: raz na 2 lata przeprowadzamy inwentaryzację pozostałych środków trwałych, natomiast środków trwałych raz na 4 lata - czy jest to prawidłowe?
 • Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?
 • Czy jednostki mogą prowadzić tylko księgi inwentarzowe w formie elektronicznej?
 • Gdzie powinny znajdować się księgi inwentarzowe - w jednostkach obsługiwanych czy w CUW-ie?

Jak powołuje się zespoły spisowe?

 • Jak się powołuje zespoły spisowe?
 • Czy komisja powołuje zespoły spisowe?
 • Czy dyrektor szkoły może powołać komisję ze swoich pracowników i przeprowadzić inwentaryzację, a do CUW-u dostarczyć tylko arkusze spisowe?
 • Kto może być w zespole spisowym? Czy mogą być pracownicy szkoły?
 • Czy powołanie zespołów spisowych na podstawie umowy zlecenia dotyczy szkół czy również instytucji kultury?
 • Czy pracownika szkoły trzeba zatrudnić na umowę cywilnoprawną i wówczas powołać go do zespołu spisowego szkoły?
 • Czy w komisji spisowej powinna być osoba z CUW?
 • Czy członkowie komisji (pracownicy CUW) z tytułu udziału w komisji otrzymują dodatek specjalny?

Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury

 • Skąd obecnie pobieramy arkusze spisowe?
 • Kto ma przeprowadzić spis z natury: pracownicy, obsługa szkoły czy pracownicy CUW?
 • Czy musimy zrobić spis z natury ręcznie, czy mogą być wydruki bez ilości i wartości?
 • Czy można zrobić arkusz spisowy w ten sposób, że pobiera się ten arkusz i w nim zawiera się informację, że przeprowadza się inwentaryzację zgodnie z załącznikiem nr 1, ale bez czytników?
 • Czy można komputerowo zrobić załącznik w Excelu (bo tak jest łatwiej liczyć)? Czy jednak musi być to nanoszone ręcznie na arkusz spisowy?
 • Czy jeśli zapisze się w polityce wewnętrznej, że nie wpisuje się drobnego sprzętu (np. dziurkacza), to czy musi to nadal podlegać ewidencji, nawet ilościowej? Czy nadal trzeba wpisać taki sprzęt na arkusze?
 • W jaki sposób należy zinwentaryzować laptopy? Czy należy je inwentaryzować na arkuszach spisu z natury co roku? Jeżeli tak, to co w przypadku laptopów przekazanych do zdalnej nauki uczniom na podstawie umowy użyczenia?
 • Kto powinien robić spisy?
 • Kto robi wycenę składników majątkowych na arkuszu spisu z natury?
 • Czy powinny być robione zerowe arkusze spisu z natury, jeżeli chodzi o stan magazynu środków żywnościowych, czy wystarczy sam protokół potwierdzający stan zerowy magazynu?
 • Czy na arkuszach spisu z natury należy przeprowadzić inwentaryzację pustych druków ścisłego zarachowania - arkuszy spisu z natury?
 • Czy przy spisie z natury wpisujemy wartości wg faktur zakupu?
 • Co w sytuacji, gdy zamówiony jest różny asortyment - czy koszty należy dzielić proporcjonalnie?
 • Czy do księgi ilościowej powinno wpisywać się każdą rzecz, czy można wybrać próg? Czy do ilościówki też wpisujemy rzeczy od 300 do 500 zł? A od 500 do 10.000 zł, to są już pozostałe środki trwałe?
 • Gdzie można odnaleźć aktualny podział księgi inwentarzowej (działy, konto i treść)? - konto 013
 • Czy ilościówka to każda zakupiona rzecz?
 • PRZYKŁAD: w szkole będzie utworzone publiczne przedszkole. Jak przeliczać koszty na jednego ucznia?
 • Czy w spisie z natury muszą być wpisane wszystkie pozycje książek?
 • Czy spis z natury powinna wyceniać księgowa, która obsługuje daną szkołę?
 • Jeżeli dyrektor przedstawi komisji dokumenty typu porozumienie/zgodę/przekazanie w sprawie zamontowania środka trwałego/wyposażenia, to czy wtedy można wpisać go do arkusza spisowego?

Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?

 • Jakie są podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji?
 • Jaki jest cel inwentaryzacji?
 • Jakie są metody inwentaryzacji?
 • Jakie są typy i rodzaje inwentaryzacji?
 • Jakie są terminy przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku?
 • Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji? Spis z natury, weryfikacja dokumentów, potwierdzenie sald, pozostałe
 • Jakie są czynności przygotowawcze?
 • Jak przygotować pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji?
 • Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych
 • Etapy prac inwentaryzacyjnych:
  • organizacja inwentaryzacji
  • kontrola przebiegu inwentaryzacji
  • dokumentacja inwentaryzacyjna
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?
 • Kto sporządza protokół różnic inwentaryzacyjnych?
 • Jak często inwentura w szkole, a jak często w jednostkach kultury?

Inwentaryzacja – najważniejsze informacje dla pracowników CUW

 • Jaki powinien być podział obowiązków pracowników?
 • Jak powinna wyglądać instrukcja obiegu dokumentów?
 • Co w przypadku, gdy CUW ma tylko jednego pracownika?
 • Kto powinien stworzyć instrukcję obiegu dokumentów?
 • Czy CUW może robić zamówienia publiczne w imieniu innych jednostek?
 • Kto wycenia inwentaryzację?
 • Kwestia rozliczania, przepisywanie konkretnych rzeczy
 • Kto ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie?
 • Czy instrukcja inwentaryzacyjna powinna być w szkole, czy powinna być wspólna?
 • Jeśli inwentaryzację przeprowadzałyby szkoły, to czy pracownicy powinni przekazywać informację do CUW-u celem części finansowej?
 • Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy na zakup artykułów do szkoły, czy musi to zrobić dyrektor CUW-u?
 • Czy szkoły powinny akceptować politykę rachunkowości i instrukcję inwentaryzacyjną?
 • Czy jeśli obsługujemy 5 szkół, to tworzymy 5 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, które podpisują odpowiednio dyrektorzy szkół?
 • Czy w ramach potwierdzenia sald na 31 grudnia uzgadniamy salda z rodzicami dzieci przedszkolnych?
 • Kto powinien wydać zarządzenie w sprawie gospodarowania majątkiem - kierownik CUW czy kierownik jednostki obsługiwanej? Kto powinien określić zasady ewidencjonowania majątku?
 • Co w sytuacji, gdy poprzednia jednostka przekazuje protokołem majątek nowej jednostce, a obowiązywały w niej inne zasady ewidencji?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za eksponaty muzealne w muzeum?
 • Czy przy sczytywaniu kodów nie używa się tradycyjnych druków arkuszy, które są drukami ścisłego zarachowania?
 • Jakie rodzaje ksiąg inwentarzowych prowadzą jednostki?
 • Czy wydane nauczycielom laptopy weryfikujemy poprzez potwierdzenie salda na 31.12?
 • Czy majątek powinniśmy przypisać do pracownika, który używa sprzętu lub wyposażenia do pracy, czy do pomieszczenia, w którym pracuje?

Prowadzący

Ewa Pręt - praktyk z 35 letnim doświadczeniem zawodowym, dyrektor z 26 letnim doświadczeniem, w tym 6 lat dyrektor szkoły, a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW. Z wykształcenia nauczyciel matematyki


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia