Wideoszkolenie: Windykacja opłat za wodę

Jak prowadzić windykację opłat za wodę w przypadku śmierci właściciela? Skąd pozyskać dane o dłużniku? Jakie są skuteczne metody ściągania należności za wodę? Czy należy naliczać koszty za ponowne podłączenie do wody? Jak pisać wnioski do sądu o postępowaniu windykacyjnym?

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz urzędów miast i gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę

Jak skutecznie ściągnąć należności po osobie zmarłej?
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę lub wyprowadzają się i nie ma informacji, gdzie takich osób szukać. Poruszymy kwestie zmarłych odbiorców, którzy nie uregulowali rachunków, a ktoś bez umowy dalej mieszka w nieruchomości i nie opłaca faktur za wodę. Wyjaśnimy, jak pisać wnioski do sądu o postępowanie windykacyjne; co ile czasu należy wysyłać powiadomienia, czy można odciąć wodę bez zawiadomienia i w jakich przypadkach można tak zrobić.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postępujemy w przypadku, kiedy firma uregulowała zaległe FV, ale nie płaci naliczonych rekompensat 40 euro?
 • Co robimy z przyłączem, jeśli użytkownik umiera? Czy szukamy spadkobierców, jeśli posesja jest uzbrojona w wodę i są opłaty stałe? Czy powinny być naliczane opłaty stałe?
 • Jaki jest okres przedawnienia płatności wody, ścieków?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jakie są koszty blokowania ścieków?
 • Co w przypadku osób, które nie opłacają faktur za wodę i sprzedadzą dom? Co, jeśli nowy właściciel chce podpisać umowę z ZGK? Czy można podpisać z nim nową umowę? Od kogo w takim wypadku ściągnąć należności? Szukać poprzedniego właściciela czy ściągnąć należności od nowego?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika? Skąd pozyskać numer PESEL? Jak współpracować z wydziałem ewidencji ludności?
 • Czy można naliczać opłaty za ponowne podłączenie do wody? Jakie przepisy to regulują?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, wójt, burmistrz, prezydent / powiatowy inspektor sanitarny
 • Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla dłużnika
 • Pouczenie odbiorcy, który uniemożliwia dostęp do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Zawiadomienie o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia wykroczenia
 • Ugoda
 • Protokół o nieściągalności wierzytelności
 • Wniosek o wyjawienie majątku
 • Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy można wysłać upomnienie e-mailem?
 • Odbiorcą był najemca lokalu, umowa z nami i z właścicielem wygasła. Na wodomierzu wciąż jest pobór. Czy ścigać właściciela lokalu?
 • Czy pod nieobecność właściciela można wejść na teren posesji?
 • Jak mobilizować syndyka do spłaty zadłużenia firmy?
 • Czy można udostępnić informację o zadłużeniu przez telefon?
 • Czy spółka może naliczać koszty upomnienia?
 • Co jeśli firma nie ogłosiła upadłości, jest aktywna w KRS-ie, ale nie odbiera korespondencji z adresu tam podanego? Komornik uznał dochodzenie za bezskuteczne. Jak odzyskać pieniądze?
 • Co w sytuacji, gdy postępowanie sądowe jest w toku?
 • Co pierwsze –odcięcie wody czy pozew sądowy ? W jednym liście możemy wysłać dwa wezwania?
 • Co z odbiorcami, którzy zmarli a nie podpisali umowy?
 • Czy po odcięciu wody powinno się nadal naliczać opłatę abonamentową?
 • Czy zasądzone kwoty można rozłożyć na raty?
 • Jakie są opłaty za zamknięcie przyłącza?
 • Co w przypadku nieodebrania korespondencji ? Czy można odciąć wodę?
 • Co zrobić, gdy nakaz wraca od komornika z umorzonym postępowaniem, a kierownik zakładu nie wyraża zgody na odcięcie wody?
 • Czy za niezapłacone euro można zrobić pozew sądowy, pomimo zapłaconych faktur?
 • Czy w protokole zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego można umieścić zapis, że wraz z zamknięciem rozwiązuje się umowa?
 • Czy można popierać opłatę za usługę zaplombowania wodomierza dodatkowego do wody bezpowrotnie zużytej?
 • Jeśli w umowie nie posiadamy zapisu „z chwilą śmierci odbiorcy umowa wygasa”, to czy nadal mamy prawo odciąć dopływ wody? Który przepis prawny mówi, że mamy prawo do odcięcia w przypadku śmierci dłużnika?
 • Czy zakład jako jednostka budżetowa może samodzielnie przekazywać sprawy do komornika i sądu?
 • Są nakazy zapłaty, komornik uznał dochodzenie za bezskuteczne i umorzył postępowanie . Właściciel nieruchomości wyprowadził się. Przyłącze kanalizacyjne zostało zamknięte. Przyszedł syn właścicieli, który nie jest właścicielem, żeby zawrzeć umowę i pisemnie zgodził się spłacić dług matki. W tej chwili nie płaci rat zadłużenia matki, porozumienie wygasło. Czy możemy zamknąć przyłącze kanalizacyjne z powodu długu matki, który zobowiązał się spłacać?

Co więcej:

 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy osoba nie ma tytułu prawnego do lokalu? Co wpisać we wniosku? Na jakiej podstawie została zawarta umowa?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel jest nieosiągalny, wyjechał za granicę, nie ma z nim kontaktu? W mieszkaniu bardzo często zmieniają się lokatorzy, zostawiając zadłużenie. Nie ma możliwości podpisania z nimi umów, ponieważ nikt się nie zgłasza, a nie ma możliwości odcięcia wody
 • Ile wynosi okres przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży usług na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?
 • Dłużnik został zgłoszony do komornika ze względu na brak możliwości wyegzekwowania długu, który został później umorzony. Pracownik w dokumentach nie odnotował faktu umorzenia długu i dalej próbował odzyskać pieniądze z umorzonych faktur. W obecnej sytuacji mamy umorzenia długów z 2017 roku, po części spłacone. W jaki sposób pozbyć się umorzonych zaległości?
 • Czy zarządca może zawrzeć umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, jeżeli posiada upoważnienie do reprezentowania wspólnoty? Czy tylko zarząd może zawrzeć tylko taka umowę?
 • Co rozumiemy pod pojęciem kontrahent?
 • Co zrobić, gdy nowy właściciel przychodzi dopiero po roku od podpisania umowy zakupu lokalu?
 • Co w sytuacji, gdy po dwóch wezwaniach do zapłaty klient dalej nie spłacił zaległości? Czy kierujemy sprawę do sądu czy lepiej rozpocząć procedurę odcięcia wody?
 • Mieszkanie zostało sprzedane rok temu, ale cały czas jest zamieszkiwane przez poprzedniego właściciela i od momentu sprzedaży przestał płacić za rachunki. Nowy właściciel dopiero po roku podpisał umowę i nie chce spłacić długu twierdząc, że nie należy do niego. Kto jest zobowiązany zapłacić długi? Czy w tej sytuacji możemy odciąć wodę?
 • Czy uznajemy za doręczone wezwanie, jeśli było dwukrotnie awizowane?
 • Czy o planowanym odcięciu wody zawiadamiamy urząd gminy i sanepid? Czy wysłanie informacji o terminie odcięcia wody do wójta i sanepidu musi być za potwierdzeniem odbioru?
 • Jak długo można wystawiać prognozy?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik nie odbiera pisma o odcięciu, wysłanego z potwierdzeniem?
 • Jeśli klient nie odbiera korespondencji, to czy możemy odciąć mu wodę?
 • Czym jest pisemne potwierdzenie o korzystaniu z wody?
 • Czy naszym obowiązkiem jest wystąpienie do gminy o akt zgonu?
 • Czy pobieramy opłatę za pobór wody w punkcie zastępczym?
 • Jak postepujemy w sytuacji, gdy mamy podejrzenie, że odbiorca zmarł? Czy czekamy aż pojawi się spadkobierca, a faktury dalej wystawiamy na zmarłego?
 • Co w przypadku, gdy jest umowa wielolokalowa, rozliczamy oddzielnie główny wodomierz i z podliczników (w mieszkaniach) poszczególnych odbiorców (najemców) i jeden z najemców nie płaci za faktury? Nie można się z nim porozumieć, ale też nie można odciąć wody fizycznie, ponieważ pozbawilibyśmy wody innych odbiorców. Niestety nie mamy umowy z tym klientem, ponieważ mieszka w wynajętym mieszkaniu po zmarłej mamie, z którą została zawarta umowa
 • Na jakiej podstawie możemy zwrócić się do gminy o udzielenie informacji o numerze PESEL odbiorcy i w jaki sposób możemy uzyskać jego akt zgonu? Czy gmina musi udzielić nam informacji o spadkobiercach lub o osobach zameldowanych pod danym adresem? Na podstawie jakiego przepisu prawnego można się starać o takie informacje?
 • Czy wymagalność w przypadku ścieków to też 2 lata wówczas, gdy wystawiamy fakturę wstecz?
 • Jeżeli pozew skierowany jest do jednego z małżonków - nakaz na jednego z małżonków, bo tak została zawarta umowa, to co z solidarną odpowiedzialnością małżonków?
 • Czy możemy wymagać spłaty całości zadłużenia przed ponownym podłączeniem? Jak ustalić raty?
 • Czy są jakieś prawne widełki co do pierwszej raty?
 • Czy ugoda wstrzymuje naliczanie odsetek?
 • Co w przypadku rozmrożenia wodomierza? Czy gmina może obciążyć właściciela kosztami wymiany? Czy potrzebna jest do tego ekspertyza wodomierza?
 • Dłużnik wystąpił o ugodę. W dniu zawarcia umowy dłużnik spłacił część zadłużenia. Wcześniej był pozew, zajęcie przez komornika. Nie zdążyliśmy wycofać pozwu, a kolejna rata nie została już spłacona. Co w takiej sytuacji?
 • W jaki sposób odpisać zaległości w przypadku przedawnienia? Na jakiej podstawie to zrobić? Jakieś dokumenty wewnętrzne zrobić?
 • Czy w ugodzie mogą być faktury starsze niż wymagalne, skoro dłużnik oświadcza, że dług przyjmuje?
 • Co, jeśli następuje umorzenie zaległości (podanie o umorzenie)? Czy umarzamy tylko kwotę główną? Czy naliczamy od razu odsetki od tej kwoty i również je odpisujemy? Czy wykazujemy to w sprawozdaniach kwartalnych? Czy takie umorzenie to pomoc de minimis, przy której trzeba wystawić zaświadczenie o pomocy i wykazać w programie SHRIMP?
 • Czy w przypadku osób fizycznych koszty rekompensaty trzeba wpisać w regulaminie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego? Dla przedsiębiorców mamy zapisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym

Rozwiązania problematycznych przypadków dot. windykacji opłat za wodę

 • Co w sytuacji, gdy nikt nie jest zameldowany, a jest zużycie wody i nie można w żaden sposób zamknąć przyłącza?
 • Co, jeśli zasuwa jest na terenie prywatnym?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy komornik nie znajduje dłużnika, a wiemy że ten mieszka w lokalu, tylko nie odbiera poczty?
 • Czy można zmusić odbiorcę do przyjęcia wodomierza przedpłatowego?
 • Co w przypadku braku określonego cennika za odcięcie wody?
 • Czy jest ustalona kwota za montaż i demontaż wodomierza lub przyłącza?
 • Czy gmina powinna pobierać opłaty za odcięcie wody?
 • Czy ZUK może naliczać opłaty za odcięcie wody?
 • Jaka jest podstawa prawna za odłączenie wody i ponowne podłączenie?
 • Czy w przypadku dochodzenia zapłaty od spadkobierców wysyłamy do nich wezwanie do zapłaty, wystawione na osobę zmarłą?
 • Czy o zamknięciu za bezumowne korzystanie wody lub ścieków należy zawiadomić sanepid lub urząd?
 • Co w sytuacji, gdy najemca mieszkania rozwiązał umowę na dostarczanie wody z powodu wyprowadzki, a w tymczasem zamieszkał nowy lokator, który nie pojawił się w spółce, żeby podpisać umowę, a inkasent widzi zużycie na wodomierzu? Na kogo powinniśmy wystawić fakturę za zużytą wodę? Czy faktura może zostać wystawiona na właściciela?
 • Czy kurator daje możliwość uzyskania nakazu?
 • Czy ustalić wysokość kosztów upomnienia, gdy upomnienie dostarcza pracownik?
 • Czy wysyłając fakturę drogą elektroniczną konieczne jest przeslanie faktury w formie papierowej?
 • Czy jeżeli faktura nie dotarła wcześniej mamy prawo naliczać odsetki?
 • Jeżeli nie odetniemy wody 21 dnia, to musimy wysłać nowe zawiadomienie?
 • Czy wezwania do zapłaty muszą mieć potwierdzenie odbioru?
 • Czy wysyłając wezwanie do zapłaty mamy prawo do naliczania kosztów? Jaka jest podstawa prawna do tego?
 • Co, jeśli jest zapis w umowie, że koszt upomnienia ponosi odbiorca, ale nie ma w jakiej wysokości? W jaki sposób naliczyć koszty upomnienia?
 • Czy informacja o naliczeniu kwoty 40 euro musi być zawarta w umowie?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik umiera, a mieszkał sam?
 • W jaki sposób pozyskać dane nabywców, jeśli oni sami nie chcą się zgłosić i zawrzeć umowy, a odciąć wody się nie da?
 • Czy wystawiać faktury na osobę zmarłą, jeżeli nie uzyskamy żadnej informacji o jej zgonie?
 • Czy gmina może wejść na teren nieruchomości i zabezpieczyć wodomierz przed zimą, jeżeli właściciele nie żyją i nie ma żadnych spadkobierców?
 • Co z osobami, które mieszkają w bloku i nie płacą opłaty abonamentowej?
 • Co w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa nie ma zarządcy?
 • Pismo zostało wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ale było dwukrotnie awizowane z informacją, że adresata nie zastano w domu. Co w takiej sytuacji? Czy pismo uważamy za dostarczone?
 • Co w sytuacji, gdy wspólnota nie odpowiada, a umowa jest na odbiorcę?
 • Czy umowę można podpisać tylko z zarządcą wspólnoty mieszkaniowej czy należy zawrzeć osobne umowy z każdym z lokatorów i osobno z zarządcą?
 • Co w przypadku, gdy mieszkanie jest własnością gminy, a spadkobiercy nie spłacają zadłużenia?
 • Jak postępujemy w przypadku niewielkich zadłużenień? Czy opłaca się poszukiwać spadkobierców? Czy należy czekać aż zadłużenie się przedawni?
 • Po jakim czasie dług ulega przedawnieniu?
 • Czy po śmierci odbiorcy możemy montować wodomierze przedpłatowe?
 • Po przejęciu wody od związku międzygminnego niektóre przekazane stany liczników są z lat ubiegłych. Czy można naliczyć koszty za wodę, jeżeli przejęliśmy takich odbiorców?
 • Czy wystawiona faktura na kontrahenta, który nie ma z nami podpisanej umowy, jest dokumentem, na który możemy powołać się w sądzie?
 • Jest czterech współwłaścicieli nieruchomości. Czy umowa musi być zwarta ze wszystkimi współwłaścicielami i czy wszyscy muszą ją podpisać? Czy płacić musi tylko jeden współwłaściciel, jeżeli tylko on tam mieszka?
 • Co w przypadku, gdy wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nie żyje, a zostali najemcy?
 • Jakie jeszcze informacje można uzyskać z gminy oprócz numeru PESEL?
 • W jaki sposób zmusić dłużnika do uregulowania zaległości, jeżeli ma odciętą wodę, nie spłaca zadłużenia, a na koncie ma wyrok sądowy?
 • Czy pracownik ma prawo wejść na posesję podczas nieobecności właściciela, aby zakręcić wodę lub gdy odmawia nam wejścia na nieruchomość?
 • Jak długo syndyk prowadzi postępowanie? Kiedy możemy spodziewać się informacji czy odzyskamy jakieś pieniądze?
 • Czy syndyk ma obowiązek spłacać bieżące faktury?
 • Co w sytuacji, gdy do zakładu zgłosi się nowy właściciel w celu zawarcia umowy na dostawę wody, a ostatni odczyt wody w tej nieruchomości był dwa lata wcześniej, ponieważ poprzedni właściciel nie chciał udostępnić inkasentowi wodomierza do odczytu? Czy wystawiamy fakturę za ostatnie dwa lata na poprzedniego właściciela? Nie znamy adresu do wysłania faktury
 • Jakie terminy należy zachować przed odcięciem?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik zmarł, a żona przebywa za granicą i nie posiada żadnej własności?
 • Czy w przypadku monitów telefonicznych, dla potwierdzenia tego faktu powinniśmy prowadzić rejestr tych rozmów?
 • Na jakiej podstawie zwracamy koszty za odcięcie i ponowne uruchomienie? Czy wystawiamy fakturę?
 • Czy za odcięcie wody należy wystawić fakturę?
 • W jaki sposób zmobilizować mieszkańca do zapłaty zadłużenia, jeżeli odłączyliśmy mu wodę i wystąpił z wnioskiem o ponowne podłączenie?
 • Odbiorca zawarł umowę, ale nie udostępnia inkasentowi wodomierza. Nie ma faktury, więc zalega z opłatami. Korzysta z wody. Brak z nim kontaktu. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Co w przypadku, gdy umowa nie została rozwiązana od półtora roku, a jest nowy właściciel? Faktury zostały wystawiane zgodnie z umową, a zakład dowiedział się o zmianie właściciela dopiero teraz, w związku z dwiema niezapłaconymi fakturami. Jak rozliczyć poprzedniego i nowego właściciela?
 • Zgłosił się nowy właściciel, żeby podpisać umowę, a zadłużenie jest na poprzedniego właściciela. Kto powinien zapłacić? Czy musimy zawrzeć umowę z nowym właścicielem, bez uregulowania zadłużenia poprzedniego?
 • Jeżeli po wysłaniu wezwania do zapłaty przez następne dwa okresy rozliczeniowe nie były wystawione faktury, ponieważ nie było możliwości odczytu wodomierza, to czy możemy w takim przypadku zamknąć przyłącze wodociągowe?
 • Czy gmina jako podmiot dostarczający wodę może odciąć wodę, jeżeli się tym zajmuje?
 • Czy fakturę wystawiona w lipcu 2022r. za okres rozliczeniowy od kwietnia 2020r. do lipca 2022r. należy uważać jako roszczenie przedawnione?
 • Co może być dowodem, że dłużnik mieszka po tym adresem?
 • Czy faktura wystawiona z bieżącą datą, za okres rozliczeniowy od 2019r. do 2022 jest przedawniona?
 • Co zrobić w sytuacji, jeżeli jednostka medyczna nie opłaca bieżących faktur, ponieważ spłaca ugodę?
 • Czy wskazane jest doliczać do wezwania koszty ponaglenia 8,80 zł?
 • Czy należności z umowy na odprowadzanie ścieków przedawniają się po dwóch latach?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty, jeżeli było podwójne awizo? Czy na podstawie takiego wezwania sąd wyda nakaz zapłaty?
 • Co w sytuacji, gdy przychodzi nowy właściciel, ma protokół zdawczo-odbiorczy, ale nie mamy już aktualnych danych do starego właściciela? Gdzie i w jaki sposób powinno się wysłać fakturę rozliczając konto? W jaki sposób ustalić adres?
 • Nadpłata za pobór wody u osoby, która już nie żyje. Nadpłata powstała w 2016 roku, brak informacji o spadkobiercach. Co można zrobić z taką nadpłatą?

Jak radzić sobie z problematycznymi dłużnikami? Jakie są skuteczne metody ściągania należności?

 • Jakie są skuteczne metody ściągania należności od osób, które nie płacą rachunków?
 • Co zrobić, gdy właściciel, który podpisał umowę z ZGK nie płaci rachunków i umiera? Od kogo wtedy ściągnąć należności? Od spadkobierców? Czy można wtedy odciąć wodę bez zawiadamiania, skoro właściciel nie żyje? Co w przypadku, gdy ktoś mieszka w nieruchomości i nie zgłasza się do podpisania umowy, nie płaci rachunków? Czy należności można ściągnąć od kogoś z rodziny?
 • Co w sytuacji, jeśli dłużnik nie spłaci zadłużenia – najpierw kierujemy sprawę do sądu i odcinamy wodę? Czy mamy do wyboru sąd albo odcięcie wody?
 • Czy za pobraną wodę z zastępczego punktu obciążamy dłużnika?
 • Co w sytuacji, gdy wykryto kradzież wody, tzn. „lewe” przyłącze lub w sytuacji, gdy wykryto pobór wody bez wcześniejszego zawarcia umowy?
 • Jak znaleźć spadkobierców? Gdzie szukać spadkobierców i informacji na ich temat? Co, jeśli spadkobierców nie ma? Co, jeśli spadkobierca mieszka w lokalu, ale nie poinformował ZGK o tym, że właściciel nie żyje, korzysta z wody i nie płaci rachunków, a faktury są ciągle wystawiane na zmarłego właściciela?
 • Czy można umorzyć dług jeśli, jest niski, a właściciel zmarł? W jakich przypadkach można umorzyć?
 • Co, jeśli właściciel nieruchomości miał długi za wodę i zmarł? Od kogo ściągnąć należności?
 • Co jeśli jest kilku spadkobierców? Od kogo ściągać należności? Czy należności można ściągnąć już wtedy, gdy toczy się postępowanie spadkowe?
 • Jak postępować w przypadku, gdy nie wiadomo, kto jest właścicielem, nie ma podpisanej umowy, a w lokalu zużywana jest woda?
 • Co z zadłużeniem, gdy było mieszkanie komunalne i zostało przydzielone innemu lokatorowi?
 • Od kogo żądać spłaty, jeżeli w wynajmowanym mieszkaniu został dług, a najemca nie rozwiązał umowy? Od kogo wymagać spłaty – najemcy czy właściciela?
 • Jeśli klient jest niewypłacalny, to czy dług można ściągnąć od kogoś z rodziny?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika, który się wyprowadzi? Skąd pozyskać numer PESEL?
 • Co robić w przypadku osoby, która miała płacone rachunki tylko za wodę, a za ścieki nie, a okazuje się, że do ścieków też była podłączona? Jak ściągnąć należności od takiej osoby za ścieki?
 • Czy informację o zamknięciu ścieków trzeba zgłosić również do sanepidu i wójta/ burmistrza/ prezydenta, tak jak w przypadku zamknięcia wody?
 • Jak zachować się w przypadku firmy, która ogłosiła upadłość, została zlikwidowana, ale ma nieopłacone rachunki? Gdzie wysyłać zawiadomienia w takim wypadku? Jak odnaleźć właściciela firmy?
 • PRZYKŁAD: jest odcięta woda, kontrahent do dzisiaj nie zapłacił. Prawdopodobnie korzysta z prywatnego ujęcia tj. studni. Kwota zadłużenia nie jest duża. Czy sprawę należy skierować do sądu ? Czy są inne możliwości zabezpieczenia zaległości przed przedawnieniem?
 • PRZYKŁAD: kontrahent posiada zaległości, złożył wniosek o rozłożenie na raty. Uznał swoje zadłużenie. Przerywa to bieg przedawnienia. Od kiedy powinniśmy liczyć rozpoczęcie biegu w przypadku, gdy nie spłacono tych rat?
 • Co robić w przypadku osoby, która jest właścicielem i na fakturze widnieją jej dane, a okazuje się, że osoba ta przebywa za granicą? Jak ściągnąć od takiej osoby należności? Jak znaleźć taką osobę ? Gdzie zacząć jej szukać? Gdzie wysyłać zawiadomienia w przypadku takiej osoby?
 • Jak prowadzić sprawy windykacyjne, aby nie generować dużych kosztów, a odzyskiwać pieniądze za wodę? Jak zminimalizować koszty egzekucji?
 • Co w przypadku, jeśli ZGK uznaje osobę za dłużnika, a później okazuje się, że faktura nie dotarła do tej osoby?
 • Co, jeśli umowa podpisana jest na męża, a nieruchomość należy do małżeństwa? Czy windykacja wtedy dotyczy też żony?
 • Co w przypadku, jeśli w budynku mieszka rodzina wielopokoleniowa, umowa jest na osobę niewypłacalną i nikt tam nie płaci rachunków? Czy opłaty można ściągać od innych mieszkańców budynku? Jak to zrobić?
 • Jak prowadzić postępowanie windykacyjne, gdy osoba, która użytkowała wodę wyprowadza się, a ma niezapłacone faktury?
 • Czy właściciel może wypowiedzieć umowę bez opłaconych faktur? Jak zachować się, jeśli dojdzie do takiej sytuacji?
 • Na jakiej podstawie można zdemontować licznik w przypadku, gdy nieruchomość jest niezamieszkiwana?

Jakie są regulacje prawne dotyczące windykacji? Jak pisać wnioski do sądu i komornika dotyczące windykacji? Kiedy można odciąć wodę? Na co trzeba zwracać uwagę?

 • Jakie są procedury, którymi należy się kierować podczas windykacji?
 • Jakie są regulacje prawne prowadzenia windykacji po osobach zmarłych?
 • Kiedy można odciąć wodę? Jakich zasad należy przestrzegać przy odcinaniu wody?
 • Jak zapewnić źródło zastępcze z dostępem do wody po jej odcięciu?
 • Czy należy naliczać dodatkowe opłaty za ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej? Jak je naliczać i na jakiej podstawie?
 • Jak wygląda procedura odbierania należności od osoby, której odcięło się wodę?
 • Jak windykować osoby, które mają podpisaną umowę, a jak windykować osoby, które umowy podpisanej nie mają? Jakie są różnice i co można zrobić w każdym z takich przypadków?
 • Jak można prowadzić windykację bez ingerencji sądu? Kiedy sprawę należy przekazać do sądu i komornika?
 • Jak przekazać sprawę do sądu? Jak pisać wnioski do sądu, aby sąd nie umorzył postępowania windykacyjnego?
 • Do jakiego stopnia może posunąć się pracownik ZGK w postępowaniu windykacyjnym, aby ciągle postępował zgodnie z prawem? Czy zawsze należy działać etycznie z poszanowaniem dłużnika?
 • Jak pisać umowy ugodowe? Co w takich umowach powinno być zawarte? Czy zakład może przyjmować spłaty długu w ratach?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jak to zrobić? Jakie koszty związane są z procedurą blokowania ścieków?
 • Jaki jest schemat działań przy blokowaniu ścieków ? Kto wykonuje blokadę ścieków?
 • W jakich odstępach czasowych wysyłać powiadomienia o braku wpłat?
 • Jak zachować się, gdy wezwanie do zapłaty wraca nieotwarte? Co, jeśli powiadomienie o planowanym odcięciu wody wraca nieotwarte?
 • Czy jeśli list z upomnieniem był awizowany i wrócił bez otwierania, to można uznać, że wiadomość została przekazana?
 • Czy można wysłać dłużnikowi zawiadomienie do pracy? Czy należy w tym celu otrzymać dodatkową zgodę dłużnika?
 • Kiedy zacząć wysyłać powiadomienia o braku wpłat za wodę? Jakie przepisy to regulują?
 • Jak używać systemów wodomierzy przedpłatowych, aby nie kolidowało to z ustawą i przepisami?
 • Czy można używać systemów marki AMPS? Czy można ich używać bez dokumentacji uprawniającej do odcięcia wody?
 • Po jakim czasie dług się przedawnia? Kiedy można umorzyć postępowanie?
 • Czy nastąpiły zmiany w pracy komorników? Jak przekazywać sprawę windykacyjną do komornika?
 • Sądowe wyjawienie majątku
 • Konsekwencje „uchylania się” dłużnika od wykonania obowiązków nałożonych na niego postanowieniem sądu
 • Areszt za złożenie niezupełnego wykazu majątku
 • Obowiązek mówienia prawdy przez dłużnika
 • Wyjawienie majątku w przypadku, gdy dłużnik wyzbył się majątku
 • Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych
 • Ponowny wniosek o wyjawienie majątku

Skuteczne i tanie przerwanie biegu przedawnienia

 • Czy zakład budżetowy musi naliczać koszty upomnienia?
 • Czy jeśli w umowie nie mamy informacji o naliczaniu kosztów za upomnienie, to należy naliczać je w wezwaniu, na co powołać jeśli klient się nie zgadza?
 • Jak postępujemy w przypadku, kiedy firma uregulowała zaległe FV, ale nie płaci naliczonych rekompensat 40 euro?
 • Czy zawezwanie do próby ugodowej i mediacja nie przerywają biegu przedawnienia?
 • Obowiązek pokrycia szkody wynikającej ze zwłoki dłużnika w postaci kosztów wysłania upomnienia
 • Termin płatności a termin wymagalności
 • Co w przypadku, gdy odbiorca nie otrzymał faktury VAT?
 • Jakie są skutki zawarcia ugody?
 • Co robić w przypadku braku odbiorcy?
 • Czy częściowa zapłata kwoty z wezwania wstrzymuje windykację? Wstrzymanie usług dostawy - czy odcięcie dostawy wody równa się z rozwiązaniem umowy?
 • Czy możemy wymagać opłaty za ponowne podłączenie wody?
 • Wskazanie wyroków sądowych dot. odcięcia wody w przypadku częściowych płatności w pełnych okresach obrachunkowych
 • Na jakiej podstawie wymóc na odbiorcy założenie licznika? Aktualnie obciążamy go z ryczałtu, ale tylko za domowników. Odbiorca uprawia warzywa na sprzedaż i twierdzi, że podlewa je z własnej studni, ale podejrzewamy, że korzysta z wody z wodociągu
 • Jak skutecznie przerwać bieg przedawnienia?

Prowadzący

Jan Kurowski - praktyk; od 2014r. pracuje na stanowisku specjalisty koordynatora do spraw windykacji w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z windykacją należności za wodę i ścieki oraz koordynuje współpracę pomiędzy: wydziałem księgowości, kancelarią radców prawnych oraz służbami technicznymi na poziomie Spółki. W latach ubiegłych przez 6 lat zajmował stanowisko specjalisty ds. windykacji w Centrali Zakładu Energetycznego Legnica SA, gdzie odpowiadał za prawidłowy przebieg postępowań sądowych, komorniczych, likwidacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Zakres działania Spółki obejmował obszar byłego województwa Legnickiego. Absolwent dwóch kierunków studiów: mgr prawa oraz mgr administracji - specjalność zarządzanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Psychologia zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowoczesne zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kurs pedagogiczny oraz liczne kursy zawodowe z zakresu windykacji i obsługi klienta. Prelegent posiada wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez: Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/LG/548

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
03 kwietnia 2023
od 539.00
09 maja 2023
od 539.00
06 czerwca 2023
od 539.00
01 sierpnia 2023
od 539.00
05 października 2023
od 539.00
28 listopada 2023

Podobne szkolenia