Wideoszkolenie: Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa w urzędach miast i gmin, sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wybrane inne zagadnienia, w tym z zakresu klasyfikacji budżetowej

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się sprawozdawczością budżetową, do księgowych, głównych księgowych, skarbników

Uwaga - omówimy też jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej
Podczas warsztatów zostanie omówione, jak przygotowywać różne sprawozdania budżetowe, na co warto zwrócić uwagę, oraz w jaki sposób uzupełniać konkretne rubryki w oparciu o konkretne przykłady.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są podobieństwa i różnice między sprawozdaniami Rb-N i Rb-27S?
 • Jak wykazywać ulgi i umorzenia w gminach, w których występują podatki lokalne?
 • W którym kwartale ująć dochody, które przychodzą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego dotyczą?
 • Jak liczyć środki z ubiegłego roku?
 • Sprawozdania zbiorcze, jak je wykonywać? Jak wyglądają w jednostce budżetowej, a jak w jednostce samorządu terytorialnego?
 • Jak prawidłowo przekazywać sprawozdania drogą elektroniczną?
 • Co ujmować w nowych paragrafach finansowych?


Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Na jakich kontach powinniśmy zaewidencjonować wpływy środków z Funduszu Pomocy?
 • Gdzie ująć pożyczkę udzieloną stowarzyszeniu?
 • Czy rozróżniamy należności przypisane z decyzji i nieprzypisane, np. opłatę za reklamę?
 • Czy jest jakiś sposób wyliczenia prawidłowości Rb-N ze sprawozdania Rb-27s?
 • Czy opłata za odpady komunalne powinna być w Rb-N, w wierszu N5.2 czy N5.3?
 • Na jakich kontach powinniśmy zaewidencjonować w organie należności wynikające z realizacji zadań zleconych § 2360?
 • Czy subwencje i należności z urzędów skarbowych księgujemy w organie czy urzędzie?
 • Jeżeli należność w podatku rolnym rozłożono na raty, które zakończą się w roku następnym, to czy raty z roku przyszłego należy przeksięgować na konto 226 i nie wykazywać ich w należnościach w RB-27S w roku bieżącym?
 • Jak sprawdzać sprawozdania jednostek pod względem formalnym i rachunkowym? Czy wszystkie sprawozdania powinny być drukowane?
 • Czy plan na wydatki dla Ukrainy księgujemy w poszczególnych jednostkach realizujących poszczególne zadania z Funduszu Pomocy?

Omówienie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Jak poprawnie przypisywać należności i do jakich grup je zaliczać?

 • Jak poprawnie przypisywać należności i do jakich grup je zaliczać?
 • Czy akcje Portu Lotniczego wykazujemy w papierach wartościowych?
 • Czy rozróżniamy należności przypisane, np. z decyzji i nieprzypisane?
 • W jakiej pozycji należy ujmować należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • W jakiej kolumnie ująć udzieloną pożyczkę dla stowarzyszenia?
 • Czy i jak ujmować przyznane środki lub dotacje przeznaczone na dofinansowanie inwestycji?
 • Ujmowanie depozytów w bankach, jak je ujmować na koniec roku
 • Należności z tytułu rozliczenia podatku VAT
 • Czy w sprawozdaniu należy ujmować kwoty netto czy brutto?
 • Terminy składania sprawozdania
 • Relacje pomiędzy sprawozdaniami RB-N i RB-27S

Omówienie sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

 • Jakie dochody budżetowe ujmowane są w sprawozdaniu RB-27S?
 • Omówienie poszczególnych pozycji sprawozdania
 • Plan i jego zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatków gminy na zakup węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 • Dochody w jakich kwotach – brutto czy netto, wykazywane są w sprawozdaniu
 • Jak wykazywać ulgi w sprawozdaniach sporządzanych przez gminy i miasta na prawach powiatu?

Omówienie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

 • Jakie wydatki budżetowe ujmowane są w sprawozdaniu RB-28S?
 • Omówienie poszczególnych pozycji sprawozdania
 • Zaangażowanie planu wydatków budżetowych
 • Co zrobić, jeżeli nie ma zaplanowanych pozycji wydatków w danej klasyfikacji budżetowej?
 • Planowanie wydatków dotacyjnych w planie finansowym urzędu gminy

System Monitorowania Usług Publicznych

Omówienie sprawozdania RB-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, a w szczególności:

 • Jakie dochody ujmujemy w sprawozdaniu, a jakie nie?
 • Klasyfikacja źródła pochodzenia dochodów
 • Relacja sprawozdania RB-27ZZ ze sprawozdaniem RB-27S,
 • Jak sporządzić sprawozdanie jednostkowe jednostki budżetowej, a jak zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego?

Omówienie sprawozdania RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności:

 • Jak liczyć nadwyżkę z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne oraz wolne środki?
 • Co to jest nadwyżka budżetowa?
 • W jaki sposób finansowany jest deficyt?

Przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną:

 • Jak prawidłowo przekazywać sprawozdania drogą elektroniczną?
 • Mając na uwadze obowiązek elektronicznego przesyłania sprawozdań, to czy jest obowiązek ich drukowania i „trzymania” kopii drukowanej w urzędzie?
 • Jak przekazywać sprawozdania pomiędzy jednostkami drogą elektroniczną?
 • System ePUAP – czy w sytuacji gdy jednostka jest obsługiwana przez urząd, to czy urząd ma sam przesyłać sprawozdania w systemie ePUAP?
 • Centrum Usług Wspólnych funkcjonujące w urzędzie jako referat – czy trzeba przesyłać sprawozdania ePUAPem osobom pracującym razem w danej jednostce?
 • „Wczytywanie” sprawozdań instytucji kultury do systemu [email protected] - jak przekazywać oraz podpisywać sprawozdania do systemu?

Jak klasyfikować wydatki związane z finansowaniem pobytu w RP obywateli Ukrainy:

 • Dochody budżetowe – sprawozdanie RB-27S – jak traktować środki na pomoc obywatelom Ukrainy?
 • Na jakie konkretnie cele przeznaczać środki na pomoc obywatelom Ukrainy i jak je rozliczać?
 • Jak prawidłowo rozliczać środki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy?
 • Jak klasyfikować wydatki w związku z finansowaniem pobytu obywateli Ukrainy?
 • W jakim terminie ma zostać udzielona pomoc obywatelom Ukrainy?
 • Jak rozliczać środki oświatowe na pomoc dla obywateli Ukrainy?

Klasyfikacja budżetowa:

 • Co ujmować w nowych paragrafach klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.)?
 • Czy dochody ujmowane w paragrafie 218 winny być księgowane w organie czy też w jednostce budżetowej?
 • Rozdziały 75023 oraz 75095 – co w nich ujmować?
 • Co Polski Ład „zmienił” w klasyfikacji budżetowej?
 • Pracownicy fizyczni, np. pracownicy zieleni miejskiej – czy koszty związane z ich zatrudnieniem mają być ujęte w dziale usługowym dla danej działalności?
 • Czy paliwo ma być ujęte jako koszty pracownicze?
 • W jaki sposób ujmować koszty związane z np. naprawą ciągnika czy innych urządzeń używanych przez pracowników zieleni miejskiej?

Pozostałe zagadnienia:

 • Czy ujmować podatek VAT, który jest należnością od Urzędu Skarbowego?
 • Na jakich kontach ewidencjonujemy w organie należności wynikające z realizacji zadań zleconych ujmowane w § 236?
 • Czy subwencje i należności z urzędów skarbowych księgujemy w organie czy w urzędzie?
 • Jeżeli należność w podatku rolnym rozłożono na raty, których terminy płatności przypadają na rok następny, to czy te raty dotyczące przyszłego roku należy przeksięgować na konto 226 i nie należy wykazywać ich w należnościach w RB-27S w roku bieżącym?
 • Jak sprawdzać sprawozdania jednostek pod względem formalnym i rachunkowym? Czy wszystkie sprawozdania powinny być drukowane?
 • Czy plan na wydatki dla Ukrainy księgujemy w poszczególnych jednostkach realizujących zadania finansowane z Funduszu Pomocy?
 • Na jakich kontach ewidencjonujemy wpływy środków z Funduszu Pomocy?
 • Które faktury ujmować w zobowiązaniach i w jakim momencie?
 • Jak prawidłowo ujmować środki w drodze?
 • Omówienie sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


Prowadzący

Roman ŻukSkarbnik Miasta Biłgoraja od 2005 r.; wieloletni praktyk w zakresie samorządowych finansów publicznych oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym w szczególności dotyczącego samorządu terytorialnego. Niezależnie, od 2016 r. radca prawny. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego potwierdzone złożonym w 2004 r. egzaminem państwowym. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie bankowości i finansów.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
15 lutego 2023
od 539.00
16 marca 2023
od 539.00
13 kwietnia 2023
od 539.00
26 czerwca 2023
od 539.00
11 września 2023
od 539.00
09 października 2023
od 539.00
04 grudnia 2023

Podobne szkolenia