Wideoszkolenie: Środki trwałe w Starostwach Powiatowych

Jak ewidencjonować zmiany: zbycie, nabycie środków? Jak naliczać amortyzację? Jak rozliczać inwestycje, które są mocno bogate w środki trwałe, np. kompleks szkół, pod kątem przyjmowania środków trwałych na stan? Jak klasyfikować oprogramowanie i sprzęt komputerowy – razem czy osobno? Jak przyjmować na ewidencję siłownię zewnętrzną? Jak klasyfikować koszt dostawy na FV? Co należy uznać jako remont, a co za ulepszenie? Jak traktować znaki turystyczne, które są w pasie drogowym? Kwestia VAT-u


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się ewidencją środków trwałych, ich klasyfikowaniem, amortyzacją, likwidacją, inwentaryzacją, a także do osób z wydziału finansowego oraz księgowości

Dowiedz się, jak klasyfikować poszczególne elementy przy środkach trwałych
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak procentowo rozdzielić budynki przy klasyfikacji, co wchodzi w skład środka trwałego oraz kiedy należy robić korektę roczną, otrzyma gotowe przykłady zarządzeń, uchwał, w których przyjmuje się wycenę średnią, dzięki czemu zaoszczędzi swój czas. Pozna procedury: przyjęcia środka trwałego, amortyzacji, likwidacji, inwentaryzacji. Omówimy również kwestię VAT-u przy środkach trwałych, ujmowanie gruntów Skarbu Państwa w ewidencji, a także przykłady klasyfikacji problematycznych przypadków

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w przypadku klimatyzacji na budynkach, należy traktować ją jako odrębną wartość, czy zwiększenie wartości budynku?
 • Jak wyszczególnić poszczególne elementy np. wyposażenie, meble, gdy są na 40 tys. zł. i składają się z kilku elementów, kiedy budujemy budynek? Czy jako środek trwały, czy wyposażenie?
 • Jak poklasyfikować duże inwestycje na mniejsze?
 • Jak traktować rzeczy, które tworzy się na starych środkach trwałych, np. modernizacja budynku na coś? Jako remont czy duża inwestycja? Czy może lepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja? Jaką wartość przyjmować w takich przypadkach?
 • Skąd należy brać wartość przy przejmowaniu gruntów ze Skarbu Państwa, które nie mają wartości, ponieważ nie są ewidencjonowane wartościowo? Jak należy je wyceniać?
 • Jak przebiega inwentaryzacja w przypadku siłowni zewnętrznej? Czy jest to obiekt chroniony czy nie?
 • Jak przebiega inwentaryzacja gruntów?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Przykłady uchwał, w których przyjmuje się wycenę średnią
 • Przykłady zarządzeń
 • Pisma przydatne do likwidacji środka trwałego
 • Przykład zarządzenia powołania komisji likwidacyjnej
 • Wzory druków LTM

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jakie są przykłady innych źródeł finansowania z kolumny 8 działu 2?
 • Środki trwałe oddane w trwały zarząd do jednostki – grupa 1 i 2. Co gruntami? Kto prowadzi ewidencję?
 • Szyb windowy zwiększa wartość budynku. Czy dźwig w szybie windy stanowi odrębny środek trwały?
 • Jednostka otrzymała z innej jednostki środek trwały na podstawie dowodu PT. Czy możemy wprowadzić środek trwały na podstawie PT? Czy tworzymy własne OT?
 • Czy powinniśmy przyjąć zieleń znajdującą się na gruncie? Są to składniki roślinne, które przyjęte zostały na podstawie decyzji ZRID (gdzie przyjmujemy budynki, ogrodzenie i wymienione składniki roślinne na danej działce - terenach mieszkaniowych) określone w operacie szacunkowym.
 • Starostwo w ramach projektu poniosło nakłady na modernizację budynku innej jednostki. Czy do momentu trwałości projektu (5 lat) przyjmujemy nakłady do swojej ewidencji i je amortyzujemy?
 • Jak powinno się zaklasyfikować alejki, chodniki i oświetlenie na cmentarzu komunalnym (do jakich grup KŚT)?
 • W jakiej formie przekazujemy środki trwałe własnym spółkom, jednostkom organizacyjnym lub obcym podmiotom?
 • Co powinniśmy zrobić z kosztami likwidacji urządzeń na siłowni zewnętrznej / placu zabaw, jeżeli stanowią jeden środek trwały z określoną poszczególną wartością pojedynczych urządzeń? Czy ten koszt likwidacji pomniejsza wartość całego środka trwałego?
 • Sprawozdanie GUS. Dział 1.0 odpisy amortyzacyjne, kolumna dot. gruntów – czy podajemy wartość odpisów amortyzacyjnych przy użytkowaniu wieczystym, czy ta kolumna pozostaje z wartością 0?
 • Jakie są rodzaje nakładów niesfinansowanych w dziale 2 sprawozdania GUS?
 • Czy ewidencja pozabilansowa gruntów Skarbu Państwa może być prowadzona jedynie z określeniem powierzchni? Czy powinna być każdorazowo ustalona wartość gruntu?
 • Jak traktować pojazdy usunięte z pasa drogowego przyjęte przez powiat na podstawie wyroku sądu rejonowego, które następnie są przeznaczane do likwidacji poprzez zniszczenie w koncesjonowanej stacji demontażu pojazdów?
 • Grunt pod drogą powiatową, znajdujący się w ewidencji środków trwałych, powiat nieodpłatnie powinien przekazać część działki na rzecz innej jednostki. Czy prawidłowe jest usunięcie z ewidencji ŚT całej działki z powodu podziału (dok. LT), wprowadzenie do ewidencji ŚT odrębnych działek po podziale w wartości na nowo oszacowanej (dok. OTW) i przekazanie działki w wartości zgodnej ze sporządzonym operatem szacunkowym ( dok. PT)?
 • Jakie KŚT powinien mieć parking wybudowany z budżetu obywatelskiego? Jakie KŚT dla dróg wewnętrznych na obiekcie sportowym?
 • Czy urządzenie pokazujące prędkość zamontowane przy konkretnej drodze zwiększa wartość tej drogi?
 • Czy można przyjąć na stan radar jako osobny ŚT, a nie zwiększać wartość drogi?
 • Czy instalację fotowoltaiczną należy wykazać w załączniku do sprawozdania F-03?
 • Jeżeli na fakturze mamy 2 środki trwałe i jeden koszt transportu, to czy koszt zostaje podzielony na dwa środki?
 • Jak przyjąć samochód VW transporter przekazany protokołem w 100% już umorzony?
 • Czy na dokumencie przyjęcia środka trwałego (OT) jako numer i data dostawy można wpisywać protokół zdawczo-odbiorczy, czy numer nr faktury zakupu? Jeśli środek trwały został zakupiony przez powiat z przeznaczeniem dla innej jednostki, to czy na dowodzie OT w polu miejsce użytkowania lub przeznaczenia wpisujemy powiat i nazwę jednostki, czy tylko samą jednostkę?
 • Czy w przypadku inwestycji realizowanych przez powiat w jednostkach powiatu możemy po zakończeniu inwestycji przekazać saldo konta 080 bezpośrednio dokumentem PT do jednostki bez przyjmowania środka stałego na stan powiatu?
 • JST (powiat) tworzy nową jednostkę - zakład budżetowy, w związku z czym ponosi nakłady inwestycyjne (080- inwestycje). Po zakończeniu inwestycji: JST( powiat) przyjmuje u siebie nakłady inwestycyjne do ewidencji ŚT (dok. OT) 011/080 i przekazuje nowopowstałej jednostce (dok PT) 800/011, czy JST( powiat) przekazuje nakłady inwestycyjne nowopowstałej jednostce 800/080 i nowopowstała jednostka wprowadza u siebie do ewidencji ŚT 011/800?
 • Jak sklasyfikować i przyjąć na stan blat roboczy, który będzie przekazany do innej jednostki w kwocie brutto 12300 zł?
 • Czy przy wprowadzeniu środka trwałego zaznaczamy częstotliwość amortyzacji miesięczną czy roczną?
 • Jeżeli dostaliśmy od gminy działkę aktem notarialnym lub przekazujemy gminie coś aktem notarialnym, czy do tego musi być PT?
 • Czy wbudowane szafy w nowo powstającym budynku zwiększa wartość budynku?
 • Czy modernizacja budynku zwiększa jego wartość?
 • Jeżeli ZDP przekazuje do UM grunt, to czy powinien zrobić to bezpośrednio i ująć to w zestawieniu rocznym, czy przekazać do starostwa powiatowego, które przekaże do UM?
 • Czy koszt nadzoru budowlanego i dokumentacji projektowej może nie być wliczony do wartości początkowej środka trwałego powstałego z inwestycji?
 • Czy opłata za odbiór inwestycji przez Sanepid również wchodzi w wartość początkową środka trwałego?
 • Podnosimy wartość budynku poprzez wymianę dachu pokrytego blachą na dachówkę. Co w tym momencie dzieje się od strony księgowej i ewidencyjnej ze starym pokryciem dachowym?
 • Zrobiliśmy modernizację ogrodzenia, która w rzeczywistości polegała na likwidacji starego ogrodzenia i postawienie nowego. Czy pierwsze usuwamy z ewidencji i wprowadzamy na stan nowe ogrodzenie?
 • Czy koszt tablic informacyjnych należy wliczyć w wartość środka trwałego
 • W związku z mijającą kadencją planowana jest odsprzedaż laptopów radnym kończącym kadencję. Jak powinna wyglądać procedura od strony merytorycznej i księgowej?
 • Jaki dokument należy wystawić w przypadku sprzedaży środka trwałego?
 • Czy przy aktualizacji gruntów Skarbu Państwa należy zwiększyć ich wartość pozabilansowo?
 • Jak inwentaryzować budynki Skarbu Państwa zarządzane przez gminę?
 • Co jeżeli w środkach trwałych pod jednym numerem inwentarzowym są 3 sztuki i wymienione są trzy różne osoby?
 • Czy na podstawie operatu szacunkowego można zwiększać lub zmniejszać wartość nieruchomości, aby uaktualnić jej wartość w księgach ewidencyjnych?
 • Czy doliczamy koszt transportu nas fakturze do zakupionego krzesła lub innego wyposażenia?
 • Czy budynki mieszkalne będące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi nadal mogą być amortyzowane w stawce 2,5%?
 • Czy użytkowanie wieczyste podlega amortyzacji?
 • Z czego dokładnie wynika przepis, że od 01.01.2023 r. budynki niemieszkalne nie powinny być amortyzowane?
 • Czy można przekazać środek trwały jednostce podległej zakupiony z ramach projektu norweskiego po okresie trwałości projektu 5 lat?
 • Pojazdy przejęte przez powiat. Opinia rzeczoznawcy: pojazd nie nadaje się do eksploatacji, naprawa technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona; nie przedstawia żadnej szacunkowej wartości użytkowej i nie nadaje się do obrotu handlowego. Kwalifikuję się do utylizacji-kasacji. Wartość szacunkowa złomu 850,00zł. Czy przyjmować tę wycenę za wartość pojazdu?
 • Czy do celów bilansowych też nie przelicza się amortyzacji na gr. 110?
 • Jeżeli powiat kupuje środek trwały, ale przekazuje go w użyczenie, to czy na druku OT w miejscu użytkowania lub przeznaczenia wpisujemy powiat, czy nazwę danej jednostki?
 • Dokonaliśmy demontażu niskiego płotu z cegły klinkierowej znajdującego się na parkingu przed starostwem, ponieważ ciągle był uszkadzany przez parkujące tam samochody. Kwota na fakturze to 1300 zł. Czy powinniśmy dokonać zmniejszenia wartości parkingu poprzez LT o tę kwotę, nawet jeśli koszt pokrywany był z paragrafu 4300?
 • Czy DPS, domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako budynki mieszkalne są amortyzowane od 01.01.2023 r.?

Klasyfikacja środków trwałych nawet w najtrudniejszych przypadkach – złożonych z wielu elementów, wartości materialnych oraz prawnych. Grupowanie KTŚ

 • Jak przyjmować na ewidencję siłownię zewnętrzną? W jakich wartościach? W jakich kompletach? Poszczególne elementy należy klasyfikować oddzielnie czy razem?
 • Co w sytuacji, gdy trudno jest dopasować środek trwały do danej grupy?
 • Przykłady klasyfikacji problematycznych przypadków
 • Co należy zrobić, gdy dostajemy coś do przetworzenia, a nie ma tego w klasyfikacji?
 • Jakie są grupy klasyfikacji i co w nie wchodzi?
 • Jak klasyfikować boiska sportowe i stadiony, skoro nie są dokładnie określone w KŚT? Czy częściowo powinny być w gruntach, a częściowo infrastruktura? Na co zwracać uwagę przed tworzeniem takich boisk gruntowych?
 • Czy zestaw komputerowy należy grupować razem czy rozczłonkowywać?
 • Jak klasyfikować instalacje fotowoltaiczne? Czy skoro montujemy je na budynku, to należy je traktować jako zwiększenie wartości budynku, czy jako odrębną wartość?
 • Czy w przypadku klimatyzacji na budynkach, należy traktować ją jako odrębną wartość, czy zwiększenie wartości budynku?
 • Czy maszyna jest odrębną częścią?
 • Jak klasyfikować grunty?
 • Jak procentowo rozdzielić nieścisłości przy klasyfikacji w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych?
 • Jak procentowo rozdzielić budynki, które mają ileś lokali?
 • Jak procentowo rozdzielić przy klasyfikacji grunty?
 • Czy jeśli na fakturze oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy są wymienione osobno, to czy powinniśmy brać je osobno, czy dorzucać oprogramowanie do wartości zestawu?
 • Jak klasyfikować zakupiony sprzęt ksero lub drukarkę i tonery – razem czy osobno?
 • Jak wyszczególnić poszczególne elementy np. wyposażenie, meble, gdy są na 40 tys. zł. i składają się z kilku elementów, kiedy budujemy budynek? Czy jako środek trwały, czy wyposażenie?
 • Jak klasyfikować koszt dostawy? Jako środek trwały, pozostałe, czy może brać bez kosztów dostawy?
 • Jak klasyfikować środek trwały, który składa się z wielu elementów?
 • Grupowanie KTŚ
 • Czy wartości materialne i prawne, np. przedłużenie licencji należy wciągać czy nie?
 • Czy jeśli mamy nieruchomość z gruntem, to należy ją uznać za środek trwały z gruntem czy bez? W jakiej formie? Czy lepiej jest to uznać razem, czy oddzielnie?

Przyjmowanie, zakup, zbycie środka trwałego – rozwiązania na wątpliwości przy procedurach. Z jakich systemów warto skorzystać? Jak ustalać wartość początkową środka trwałego?

 • Jak przebiega wprowadzenie środka trwałego?
 • Jak ustala się wartość początkową środka trwałego?
 • Jak traktować środki trwałe w użyczeniu?
 • Jaka jest niezbędna dokumentacja przy przyjmowaniu środków trwałych drogowych na stan?
 • Jak przebiega wycena środków trwałych, gruntów pod drogami, dróg?
 • Jak przyjmować grunty?
 • Jak rozwiązać problem z ustaleniem, czy coś należy do środków trwałych, np. oprogramowanie, subskrypcje?
 • Jak przebiega kwestia scalenia, przyjęcia i przekazania dróg objętych programem, gdy jest tylko nawierzchnia betonowa na drodze, nie jest to mienie, była robiona inwestycja, a należy to przyjąć albo przekazać, jak to zrobić? Co w przypadku, gdy część jest zrobiona na środku, który należy do kogoś innego? Czy są jakieś przepisy, które to normują?
 • Jak liczyć wartość środka trwałego?
 • Czy programy materialno-prawne należy wpisywać do zestawu komputerowego? Niektóre mają licencję, niektóre nie. Czy taka licencja powinna być na rok, czy na stałe?
 • Jak zdać zwiększoną gwarancję na sprzęt? To jest wartość czy usługa?
 • Czy można zaliczać jako środek trwały przedmiot poniżej 10 tys. zł, np. komputer, który kosztuje powyżej 3,5 tys. zł? Czy może być to księgowane?
 • Jak przebiega przekazanie środków trwałych aktem notarialnym, gdy nie ma dokumentów PT? Dostajemy dużo takich gruntów od gmin, jak powinno się to odbywać? Czy tak w ogóle można?
 • Czy, jeśli kupujemy samochód, ubezpieczenie, dodatkowe koła, licencję do mapy, pokrowce, to wchodzi to w skład środka trwałego?
 • Jak przebiega zakup środka trwałego? Co należy wziąć pod uwagę?
 • Jak ewidencjonować zmiany: zbycie, nabycie środków?
 • Drogi, grunty pod drogami, nieruchomości, samochody jako środki trwałe
 • Co należy wiedzieć przy gruntach jako środkach trwałych?

Inwestycje, ulepszenia, remont – jakie są różnice? Szczegółowe przypadki, które ułatwią rozróżnianie Jak rozebrać prawidłowo i zaksięgować inwestycje? Jak rozliczać inwestycje?

 • Nakłady inwestycyjne
 • Ulepszenia, modernizacje
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Co jest remontem, a co ulepszeniem?
 • Co jest kosztem z inwestycji?
 • Jak traktować rzeczy, które tworzy się na starych środkach trwałych, np. modernizacja budynku na coś? Jako remont czy duża inwestycja? Czy może lepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja? Jaką wartość przyjmować w takich przypadkach?
 • Jak rozliczać inwestycje, które są mocno bogate w środki trwałe, np. kompleks szkół, pod kątem przyjmowania środków trwałych na stan?
 • Jak finansować inwestycje? Czy mogą być z wydatków bieżących, czy środki trwałe i pozostałe środki trwałe?
 • Kiedy kończą się inwestycje?
 • Jak modernizować środek trwały?
 • Jakie są różnice między ulepszeniem środka trwałego a remontem?
 • Czy jeśli remontujemy dach, to jest to remont, czy ulepszenie wartości?

Amortyzacja – stawki amortyzacyjne, sposoby naliczania Czy są jakieś zmiany prawne w środkach trwałych przy amortyzowaniu?

 • Jak ustalać stawki amortyzacyjne?
 • Jak umiejętnie wyszukiwać stawki amortyzacyjne?
 • Co to amortyzacja?
 • Od jakiej wartości się amortyzuje?
 • Jak naliczać amortyzację?
 • Jakie są sposoby naliczania amortyzacji?
 • Jakie środki trwałe powinno się naliczać jaką stawką?

Likwidacja środka trwałego – jak przebiega, jakich dokumentów należy dopilnować, aby wszystko domknąć poprawnie

 • Jak sporządzać dokumenty przy likwidacji?
 • Kto powinien tworzyć dokumenty?
 • Kiedy należy tworzyć dokumenty?
 • Jak powołać komisję likwidacyjną?

Środki trwałe Skarbu Państwa, którymi zajmuje się starostwo Czym jest trwały zarząd? Jak wygląda użytkowanie Skarbu Państwa?

 • Czy Skarb Państwa należy ujmować w ewidencji?
 • Skąd należy brać wartość przy przejmowaniu gruntów ze Skarbu Państwa, które nie mają wartości, ponieważ nie są ewidencjonowane wartościowo? Jak należy je wyceniać?
 • Jak inwentaryzować grunty Skarbu Państwa?
 • Jak ujmować grunty Skarbu Państwa w środkach trwałych?

Inwentaryzacja i rozliczanie środków trwałych – jakie są metody, sposoby, z których warto skorzystać? Inwentaryzacja gruntów i poszczególnych grup. Rozliczanie kosztów pośrednich

 • Jak przebiega inwentaryzacja w przypadku siłowni zewnętrznej? Czy jest to obiekt chroniony czy nie?
 • Co w przypadku, gdy na stanie mamy znaki turystyczne, które są w pasie drogowym, przytwierdzone do drogi? Czy są one częścią drogi czy jak należy je traktować?
 • Jak przeprowadzać inwentaryzację, aby była poprawnie zrobiona?
 • Co należy brać pod uwagę przy inwentaryzacji?
 • Gdzie szukać potrzebnych informacji?
 • Jakie są metody przy inwentaryzacji?
 • Jakie aktywa jaką metodą należy inwentaryzować?
 • Jak przebiega inwentaryzacja gruntów?
 • Jak inwentaryzować poszczególne grupy środków trwałych?
 • Które środki trwałe należy inwentaryzować spisem z natury, a które drogą weryfikacji?
 • Jak przebiega tworzenie komisji?
 • Jak tworzyć spis środków trwałych?
 • Jak rozliczać środki trwałe?
 • Kiedy należy robić korektę roczną? W grudniu za cały rok czy w styczniu? Robiliśmy w lutym za styczeń – czy jest to prawidłowe?
 • Jaka jest wymagana dokumentacja przy rozliczaniu kosztów pośrednich na poszczególne środki trwałe?
 • Jak rozliczać koszty pośrednie przy poszczególnych środkach trwałych?
 • Jak wygląda księgowanie środka trwałego?

Środki trwałe. Jak naliczać VAT? Dokumentacja, zarządzenia. Jak przeprowadzić nietypowe transakcje? Jak tworzyć OT?

 • Gdzie należy szukać informacji o zmianach prawnych? Czy są jakieś strony internetowe, portale, na których publikowane są wszystkie zmiany dotyczące środków trwałych?
 • Jak wygląda kwestia VAT przy środkach trwałych?
 • Jaki jest standard rachunkowości środków trwałych 11 lub 9?
 • Co zrobić w przypadku niekompletnej przekazywanej dokumentacji?
 • Jak wygląda kwestia praw autorskich przy np. oprogramowaniach?
 • Jak wdrażać stwarzanie zarządzeń np. przełożonych, jeśli chodzi o obieg dokumentów lub likwidację? Jakie są zasady tworzenia takich dokumentów?
 • Jak aktualizować zarządzenia?
 • Co zmieniły nowe wstawki do umorzeń na lokale i budynki mieszkalne z 1 stycznia 2023?
 • Kto powinien podpisywać dokumenty jako osoba odpowiedzialna?
 • Co powinna zawierać księga inwentarzowa?
 • Czy grunty, którymi zarządzają jednostki samorządu terytorialnego powinny być w ewidencji jednostek powiatowych czy w innych, np. trwałego zarządu? Chodzi o np. grunty pod szkołą
 • Elementy składowe środków trwałych od strony technicznej
 • Jak przenieść środek trwały składający się z kilku elementów?
 • Co ze środkami trwałymi, które wcześniej były ujmowane, a teraz są poniżej 10 tys. zł?
 • Jak wprowadzać kwoty? Jak je uregulować? Jakie są sposoby?
 • Jak tworzyć OT?
 • Czym są środki trwałe?
 • Co wchodzi w zakres środków trwałych?
 • Co wchodzi w skład środka trwałego?
 • Jak należy określić, co jest tylko w ewidencji ilościowej, a co jest środkiem trwałym? Czym to należy określić? Kwotą? Jak to określić?
 • Co zrobić, gdy osoba chce wykupić smartfon, który jest wprowadzony na pozabilansową ewidencję?

Sprawozdanie F03 – wykonaj je prawidłowo i bez korekt

 • Rubryczki do sumowania, odejmowania
 • Jak należy wykonać sprawozdanie F03?
 • Co jest potrzebne do stworzenia sprawozdania?
 • Jakie są programy, które ułatwiają wykonanie sprawozdania F03?
 • Co należy zawrzeć w sprawozdaniu

Prowadzący

Tomasz Chmura - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. Od 15 lat pracownik jednostek samorządu terytorialnego - początkowo Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu, obecnie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, gdzie zajmowałem się m.in. podatkami i opłatami lokalnymi, księgowością budżetową, rozliczaniem i księgowaniem projektów unijnych oraz prowadzeniem ewidencji środków trwałych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia