Wideoszkolenie: Nowelizacja ustawy w egzekucji administracyjnej

Kiedy po nowelizacji koszty upomnienia się przedawnią? Co zmienia się w kwestii wystawiania tytułów wykonawczych? Jak zmieniają się tytuły wykonawcze? Jak wpłynie na tok postępowania nowa definicja wynagrodzenia? O czym wierzyciel będzie musiał zawiadomić organ egzekucyjny po nowelizacji? Co zrobić z postanowieniami o umorzenie starego zobowiązania z roku 2012 albo 2014? Co robić w przypadku nadpłat? Kiedy, po nowelizacji ustawy, nie powstanie obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów podatkowych oraz wydziałów windykacji do pracowników zajmujących się windykacją, czynnościami przedegzekucyjnymi oraz windykacją i egzekucją administracyjną

Zmiany w egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 roku!
Podczas szkolenia otrzymają Państwo pełne informacje na temat zmian w egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 roku, a przede wszystkim tabelę porównawczą sprzed i po zmianach w egzekucji. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma skrypt z odpowiedzią na każde pytanie z programu szkolenia, a także obszerne wyjaśnienia dotyczące stosowania nowych przepisów zgodnie z nowelizacją. Uczestnicy otrzymają także 6 przydatnych wzorów pism i wniosków zaktualizowanych pod nadchodzące zmiany wraz z wyjaśnieniami jak i kiedy ich używać w świetle nowelizacji. Nasze szkolenie poprowadzi praktyk z dużego Urzędu Miasta Bydgoszczy, a więc macie Państwo pewność, że najnowsze informacje przekaże osoba, która zajmuje się dziesiątkami takich spraw u siebie w urzędzie.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Nowe elementy tytułu wykonawczego. Jak obecnie prawidłowo wypełnić tytuł wykonawczy? Jakie dane musi zawierać, aby był formalnie poprawny?
 • Co w przypadku upomnień poniżej 10krotności upomnienia? Czy w takich sytuacjach nie można wszcząć procedury? Co z dłużnikami poniżej 160zł?
 • Kiedy organ egzekucyjny będzie mógł nałożyć karę pieniężną na zobowiązanego? Jakie są wyłączenia? Czy do kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 168d u.p.e.a. stosuje się odpowiednio przepisy działu IVA k.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a.?
 • Kiedy wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych? Co zmienia się w ustawie w tym kontekście?
 • Nowe reguły przedawnienia kosztów upomnienia. Kiedy po nowelizacji koszty upomnienia się przedawnią?
 • Od jakiej chwili po nowelizacji będą przysługiwać małżonkowi zobowiązanego prawa zobowiązanego? Jakie są to prawa? Czy małżonek zobowiązanego może zgłosić zarzut?
 • Jak należy postąpić przy obliczaniu maksymalnej opłaty egzekucyjnej, jeżeli w egzekucji należności pieniężnej wyegzekwowano i uzyskano w wyniku zapłaty środki pieniężne? (nowy przepis art. 64 § 5a u.p.e.a.)

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Tabela porównawcza co zmienia się w egzekucji administracyjnej (stan na przed zmianą i stan po zmianie)
 • Wzór wezwania do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.
 • Wzór oświadczenia zobowiązanego o stanie majątkowym.
 • Wzór postanowienia w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego.
 • Wzór postanowienia w sprawie sprzeciwu podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową.
 • Wzór postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z urzędu przez organ egzekucyjny będący jednocześnie wierzycielem z przyczyny określonej w art. 33 § 2 u.p.e.a. (art. 59 § 1a u.p.e.a.).
 • Wzór żądania wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 33 § 2 u.p.e.a

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy w związku z rezygnacją nadawania klauzuli wierzyciel będzie potrzebował innej informacji przy składaniu wniosku o wpis hipoteki?
 • W jakich przypadkach wystawiamy od razu tytuł wykonawczy bez wcześniejszego upomnienia?
 • Kiedy należy wystawić upomnienie w przypadku, gdy jest wydana decyzja ostateczna przez SKO? Sprawa dotyczy zwrotu dotacji. Czy sprawa tocząca się przed SKO zawiesza termin biegu przedawnienia?
 • Czy biorąc pod uwagę przepis art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może zaliczyć na związane z tym długiem należności uboczne?
 • Naliczyliśmy opłatę przekształceniową i wystawiliśmy fakturę. Są to należności cywilnoprawne, które przedawniają się po 3 latach, ale wartość opłaty przekształceniowej można ustalić z góry, co nie spełnia warunku świadczenia okresowego. Czy przedawnienie tej opłaty przedawnia się po 3 latach?

Pytania urzędów w sprawie egzekucji administracyjnej:

 • Tabela porównawcza co zmienia się w egzekucji administracyjnej (stan na przed zmianą i stan po zmianie)
 • Jakie są sprawdzone sposoby na ściągalność?
 • Czy coś zmienia się w kwestii wystawiania tytułów wykonawczych po nowelizacji?
 • Czy koszty też się przedawniają?
 • Co w przypadku upomnień poniżej 10krotności upomnienia? Czy w takich sytuacjach nie można wszcząć procedury? Co z dłużnikami poniżej 160zł?
 • Jak wygląda sprawa egzekucji u osób z nieuregulowaną sytuacją prawną, jeżeli chodzi o nieruchomości czy działki?
 • Jakie są sposoby wzywania do zapłaty?
 • W jaki sposób ponawiać wezwania?
 • Jak w praktyce powinien przebiegać kontakt z urzędem skarbowym?
 • Kiedy po nowelizacji koszty upomnienia się przedawniają?
 • PRZYKŁAD: Teraz mieliśmy taki przykład ze wystawiliśmy kilka tytułów, dzwoniliśmy do urzędu skarbowego o tok postepowania, bo zbliża się przedawnienie nie, a US postępowanie umorzył i my mamy poł roku na znalezienie jego dochodów, przecież to urzędy skarbowe, oprócz tego obciążają nas oplata manipulacyjna, te długi danego wierzyciela przekraczają. Co w takiej sytuacji?
 • Jak wygląda cały proces wystawiania tytułów wykonawczych? Co wpisywać w konkretnych rubrykach? Gdzie wpisać nazwę urzędu, gdzie burmistrza, jaki NIP – gminy czy urzędu?
 • Jakie przepisy stosować przy przedawnieniach należności?
 • Co zrobić z postanowieniami o umorzenie starego zobowiązania z roku 2012 albo 2014? Co robić w przypadku nadpłat?

I. Zmiany dotyczące środków egzekucyjnych

 • Jak wpłynie na tok postępowania nowa definicja wynagrodzenia, zawarta w art. 1a pkt 7 u.p.e.a.?
 • Zbieg egzekucji. Jakie zmiany czekają organy egzekucyjne?
 • Jakie obecnie dane zobowiązanego muszą być zawarte w zawiadomieniu o zastosowaniu środka egzekucyjnego?
 • Czy organ egzekucyjny będzie mógł wskazać w zawiadomieniu o zajęciu prawa majątkowego dane małżonka zobowiązanego?
 • Czy w protokole zajęcia i odbioru ruchomości ujmowane będą dane małżonka zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym? Czy mogą się tam znaleźć dane aktualnego właściciela ruchomości, na której ustanowiono zastaw skarbowy oraz podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową, oraz podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową?
 • Jakie inne dane zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego powinny się w nim znaleźć? Czy można wskazać dane podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową lub dane dłużnika rzeczowego?
 • Czy bank nadal będzie mieć 7 dni na przekazanie wierzytelności zgromadzonych na rachunku bankowym?
 • Co zmieni się w przypadku egzekucji z akcji rejestrowych?
 • Czy bank będzie mieć obowiązek przekazywania środków pieniężnych uzyskanych z rachunku VAT oraz z innych rachunków bankowych odrębnymi poleceniami przelewu?
 • Czy w obwieszczeniu o licytacji ruchomości do publicznej wiadomości podaje się adres zobowiązanego? Jakie dane zobowiązanego można podać do publicznej wiadomości w przypadku licytacji?
 • Czy konieczne jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych obwieszczenia o licytacji ruchomości?
 • Czy organ egzekucyjny będzie zobowiązany ustawą usunąć obwieszczenie o licytacji oraz zaprzestać jego publikacji w określonym terminie?
 • Kiedy nabywca ruchomości będzie mógł zapłacić cenę wywołania gotówką?
 • Kto nie może uczestniczyć w licytacji?
 • Egzekucja z ruchomości. Jakie dane zobowiązanego organ egzekucyjny może podać do publicznej wiadomości w postępowaniu przetargowym?
 • Czy w przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości należącej do podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową, organ egzekucyjny będzie doręczał wezwanie do zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej także temu podmiotowi?
 • Jak po nowelizacji będzie wyglądać opis i oszacowanie nieruchomości?
 • Czy nowelizacja ustawy wprowadza jakieś ograniczenia obrotu gotówkowego w egzekucji z nieruchomości?
 • W jaki sposób organ egzekucyjny będzie publikować obwieszczenia o licytacji nieruchomości? Czy wierzyciel lub zobowiązany będą mieć wpływ na wybór sposobu?
 • Kto nie będzie mógł uczestniczyć w licytacji nieruchomości? Jakie zmiany wprowadzone zostały do ustawy?
 • Jak powinien postąpić organ egzekucyjny, w przypadku gdy po zaliczeniu środków pieniężnych na wszystkie tytuły wykonawcze pozostają środki pieniężne?
 • Jak będzie wyglądać podział kwoty uzyskanej z egzekucji?
 • Postępowanie zabezpieczające (zarządzenie zabezpieczenia). Jakie zmiany zostaną wprowadzone do tego postępowania?
 • Kiedy organ egzekucyjny będzie mógł nałożyć karę pieniężną na zobowiązanego? Jakie są wyłączenia? Czy do kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 168d u.p.e.a. stosuje się odpowiednio przepisy działu IVA k.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a.?
 • Jak wygląda sprawa egzekucji u osób z nieuregulowaną sytuacją prawną, jeżeli chodzi o nieruchomości czy działki?


II. Zmiany organizacyjne w działaniu wierzyciela lub organu egzekucyjnego (elementy tytułów wykonawczych, zmiany w zakresie poszukiwania majątku, wszczęcie postępowania) oraz nowy uczestnik postępowania (,,podmiot, który uzyskał korzyść majątkową”):

 • Modyfikacja brzmienia odesłania do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Co się zmieni?
 • Kiedy wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych? Co zmienia się w ustawie w tym kontekście?
 • Czy można wezwać zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu? Jakie elementy musi zawierać wezwanie organu, a jakie elementy musi zawierać oświadczenie zobowiązanego?
 • Jaką odpowiedzialność może ponieść zobowiązany (po nowelizacji ustawy) za niezłożenie oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu?
 • W jaki sposób wszcząć postępowanie egzekucyjne w przypadku, gdy wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym? Czy organ egzekucyjny nadal nadaje klauzulę o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji?
 • W jaki sposób wszcząć postępowanie egzekucyjne w przypadku wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym? Czy nadal wymagane jest nadanie klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji?
 • Nowe elementy tytułu wykonawczego. Jak obecnie prawidłowo wypełnić tytuł wykonawczy? Jakie dane musi zawierać, aby był formalnie poprawny?
 • Czy dane małżonka zobowiązanego powinny być wskazane w tytule wykonawczym? Kiedy taki obowiązek zaistnieje?
 • Jakie elementy formalne będzie musiał posiadać dalszy tytuł wykonawczy? Czy w tej kwestii coś się zmienia?
 • Jakie elementy formalne będzie musiał zawierać kolejny tytuł wykonawczy? Jakie zmiany przygotował ustawodawca?
 • Czy odpis kolejnego tytułu wykonawczego trzeba doręczyć zobowiązanemu, małżonkowi zobowiązanego, niebędącemu zobowiązanym właścicielowi przedmiotu hipoteki przymusowej lub podmiotowi, który uzyskał korzyść majątkową?
 • Czy po ponownym wydaniu tytułu wykonawczego (art. 26d u.p.e.a.) wierzyciel będzie nadal występować do organu egzekucyjnego o nadanie temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji?
 • Czy tytuł wykonawczy zawsze musi zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela oraz jej stanowisko służbowe?
 • Kim jest ,,podmiot niebędący zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli”? Kiedy dane takiej osoby będą musiały pojawić się w tytule wykonawczym?
 • Jaka jest podstawa prowadzenia egzekucji przeciwko podmiotowi, który uzyskał korzyść majątkową?
 • Jakie prawa w postępowaniu posiada podmiot, który uzyskał korzyść majątkową?
 • Wpływ układu ratalnego na egzekucję. Czy w przypadku niezapłacenia kolejnej raty należności pieniężnej i zwiększenia dochodzonej należności pieniężnej należy wystawić zmieniony tytuł wykonawczy?
 • O czym wierzyciel będzie musiał zawiadomić organ egzekucyjny po nowelizacji?
 • Czy organ egzekucyjny ma prawo żądać od banków informacji dotyczących małżonka zobowiązanego?
 • Jakie są sposoby wzywania do zapłaty? W jaki sposób ponawiać wezwania?
 • Jak w praktyce powinien przebiegać kontakt wierzyciela z urzędem skarbowym?
 • PRZYKŁAD: Teraz mieliśmy taką sprawę - wystawiliśmy kilka tytułów wykonawczych, dzwoniliśmy do urzędu skarbowego z zapytaniem o tok postępowania, bo zbliża się przedawnienie, a urząd skarbowy postępowanie umorzył i my mamy pół roku na znalezienie jego dochodów, a oprócz tego obciążają nas opłatą manipulacyjna, która przekracza zaległości zobowiązanego. Co w takiej sytuacji?
 • Jak wygląda cały proces wystawiania tytułów wykonawczych? Co wpisywać w konkretnych rubrykach? Gdzie wpisać nazwę urzędu, gdzie burmistrza, jaki NIP – gminy czy urzędu?
 • Jakie przepisy stosować przy przedawnieniach należności?
 • Co zrobić z postanowieniami o umorzenie starego zobowiązania z roku 2012 albo 2014?


III. Koszty upomnienia. Zmiany i ważne zagadnienia:

 • Nowe reguły przedawnienia kosztów upomnienia. Kiedy po nowelizacji koszty upomnienia się przedawnią?
 • Przepisy intertemporalne w przedmiocie kosztów upomnienia. Kiedy przedawnią się koszty upomnienia powstałe przed wejściem w życie nowelizacji?
 • Co w przypadku obowiązków wynoszących mniej niż 10-krotność kosztów upomnienia? Czy w takich sytuacjach nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego? Co z takimi dłużnikami?


IV. Środki zaskarżenia:

 • Od jakiej chwili po nowelizacji będą przysługiwać małżonkowi zobowiązanego prawa zobowiązanego? Jakie są to prawa? Czy małżonek zobowiązanego może zgłosić zarzut?
 • Sprzeciw małżonka zobowiązanego. Kiedy małżonek taki sprzeciw może złożyć? Jakie są podstawy? Jaki ma charakter postępowanie wywołane sprzeciwem?
 • Małżonek zobowiązanego złożył sprzeciw bezpośrednio do wierzyciela, zamiast za pośrednictwem organu egzekucyjnego. Czy wierzyciel już może rozpocząć rozpoznawanie sprzeciwu?
 • Sprzeciw małżonka zobowiązanego. Co należy zbadać w trakcie postępowania wyjaśniającego?
 • Sprzeciw małżonka zobowiązanego. Jakie elementy musi zawierać postanowienie w sprawie sprzeciwu?
 • Jakie czynności musi wykonać wierzyciel, gdy postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego stanie się ostateczne?
 • Co robi organ egzekucyjny po ostatecznym oddaleniu lub uznaniu sprzeciwu małżonka zobowiązanego?
 • Czy małżonkowi zobowiązanego trzeba doręczyć zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego u dłużnika zajętej wierzytelności, protokół zajęcia prawa majątkowego, protokół zajęcia i odbioru nieruchomości lub protokół odbioru dokumentu?
 • Czy po nowelizacji u.p.e.a. podmiotowi, który uzyskał korzyść majątkową przysługuje jakiś środek zaskarżenia na prowadzoną przeciwko niemu egzekucję? A jeżeli tak, to jaki?
 • Skarga na czynność egzekucyjną. Czy organ egzekucyjny może wstrzymać realizację środka egzekucyjnego? Czy może to zrobić po nowelizacji organ nadzoru?

V. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego:

 • Czy organ egzekucyjny będący jednocześnie wierzycielem wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli do zawieszenia dochodzi przed wszczęciem egzekucji?
 • Jak organ egzekucyjny będący jednocześnie wierzycielem będzie podejmować zawieszone postępowanie egzekucyjne przed wszczęciem egzekucji?
 • Co może zrobić wierzyciel, będący jednocześnie organem egzekucyjnym, jeżeli dostrzeże, że w sprawie zaistniała jedna z okoliczności wskazanych w art. 33 § 2 u.p.e.a.?
 • Co może zrobić wierzyciel, niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym, jeżeli dostrzeże, że w sprawie zaistniała jedna z okoliczności wskazanych w art. 33 § 2 u.p.e.a.?

VI. Koszty egzekucyjne. Zmiany i ważne zagadnienia:Czy koszty egzekucyjne też się przedawniają?

 • Kiedy – po nowelizacji ustawy – nie powstanie obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej?
 • Jak będzie obliczana opłata egzekucyjna?
 • Jak należy postąpić przy obliczaniu maksymalnej opłaty egzekucyjnej, jeżeli w egzekucji należności pieniężnej wyegzekwowano i uzyskano w wyniku zapłaty środki pieniężne? (nowy przepis art. 64 § 5a u.p.e.a.)
 • Czy można pobrać opłatę za czynność egzekucyjną w przypadku sporządzenia przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny protokołu zawierającego oświadczenie zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu, zarówno na miejscu
 • u zobowiązanego oraz w urzędzie obsługującym organ egzekucyjny?
 • Naliczanie kosztów przesłania pism organu egzekucyjnego sporządzonych w ramach podejmowanych czynności egzekucyjnych. Jak będzie to wyglądać po nowelizacji?
 • Czy wierzyciel cywilnoprawny w egzekucji przejętej przez administracyjny organ egzekucyjny będzie ponosił powstałą w prowadzonej łącznie egzekucji opłatę naliczoną na podstawie art. 64 § 5 u.p.e.a., tj. opłatę egzekucyjną pobieraną przez organ egzekucyjny w przypadku zapłaty należności do tego wierzyciela, jeżeli wyegzekwowanie jej od zobowiązanego nie będzie możliwe (art. 64c § 3 pkt 1 u.p.e.a.)?
 • Kiedy wygaśnie układ ratalny w przedmiocie kosztów egzekucyjnych?
 • Instytucja tymczasowego zajęcia ruchomości. Kiedy koszty faktycznie poniesione przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w związku z dokonaniem tymczasowego zajęcia ruchomości będą uznawane za wydatki egzekucyjne?
 • Czy zmieni się kolejność zaspokajania opłaty egzekucyjnej (art. 115 u.p.e.a.)?


Prowadzący

Seweryn Robaczewski - Główny Specjalista w Referacie Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Równolegle wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii. W 2017 r. ukończył studia na kierunku prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. W 2020 r. ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. W 2021 r. złożył z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy pod numerem BD-1620. W Urzędzie Miasta Bydgoszczy zatrudniony od 2017 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia