Wideoszkolenie: Retencja wodna i gospodarowanie deszczówką

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak naliczać opłaty związane ze stanem wody? Jak zachęcić mieszkańców do zbierania deszczówki? Jak rozwiązać problemy dotyczące rowów melioracyjnych? Jakie są sposoby na skuteczne przeciwdziałanie odprowadzaniu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wszystkich osób, które zajmują się szeroko pojętym działaniem w ramach Prawa wodnego: zajmują się kwestią deszczówki, naliczaniem opłat za wodę, również w ramach retencji wodnej

Retencja wody jako obowiązek gmin, o którym mało wiadomo
​Nawet jeżeli zakres Twoich obowiązków jest minimalnie związany z Prawem wodnym, to warto posłuchać rad doświadczonego praktyka. Nasza ekspertka zdradzi, jak skutecznie sprawdzać i pilnować, by właściciele nie wprowadzali wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz kto jest zwolniony z opłat retencyjnych. Podpowiemy również, jakie kroki i w jakiej kolejności należy podjąć, by uzyskać pozwolenie wodnoprawne, a także które opłaty ustala gmina. Prelegentka przedstawi również wiele ciekawych i problemowych sytuacji, z jakimi miała styczność w czasie swojej praktyki Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w przypadku parkingu jest obowiązek naliczania opłat za zmniejszenie retencji?
 • Jak ustalić wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej?
 • Czy w przypadku księgi wieczystej, obejmującej 7 działek ewidencyjnych, procent uszczelnienia nieruchomości należy określać dla wszystkich działek łącznie, niezależnie od tego, czy działki sąsiadują ze sobą?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy na terenie gminy nie ma zbiorników do gromadzenia deszczówki?
 • Jakie są możliwości działań zapobiegawczych zniszczeniom i ograniczających populacji bobrów, która zaczyna doprowadzać do realnego zagrożenia (wchodzenie do miasta, blokowanie spływów)?
 • Jak rozwiązać problem braku współpracy mieszkańców w przypadku budowy nowych rowów oraz przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych (przez co są oni zalewani)?
 • Jak uregulować odprowadzanie wód opadowych?

Szczegółowy program szkolenia:

Deszczówka, retencja wody - gospodarowanie deszczówką w teorii i praktyce
Zagospodarowanie/odprowadzanie wód deszczowych przez właścicieli

 • Jak skutecznie przeciwdziałać odprowadzaniu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej?
 • Jak uregulować odprowadzanie wód opadowych?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy na terenie zabudowy wiejskiej(domki jednorodzinne) jest problem z odprowadzaniem deszczówki z posesji na chodnik?
 • Jak wszcząć postępowanie administracyjne w przypadku, gdy nie można wyegzekwować działań związanych z deszczówką względem mieszkańców? Procedura postępowania od A do Z na przykładzie różnych sytuacji
 • Co zrobić, kiedy mieszkaniec, aby odprowadzać deszczówkę, zrobi przyłącze do kanalizacji/burzówki, dróg Wojewódzkich/ Powiatowych (gmina nie jest zarządcą tych dróg)?
 • W jakich przypadkach SKO może uchylić sprawy związane z deszczówką?
 • Czy urząd musi wysłać powiadomienia do właściciela nieruchomości powyżej 3500m2 o wystawienie oświadczeń?
 • Czy jeżeli kończy się pierwszy kwartał, to podmiot ma jeszcze miesiąc na złożenie oświadczenia?
 • Jak rozwiązać problem braku współpracy mieszkańców w przypadku budowy nowych rowów oraz przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych (przez co są oni zalewani)?

Naliczanie opłat retencyjnych – wysokość, rodzaje, zastosowanie. Kiedy i jak należy je naliczać? Kto jest z nich zwolniony?

 • Kiedy stosować opłaty podwyższone?
 • Opłata legalizacyjna- możliwość zalegalizowania urządzeń wodnych - ile wynosi opłata legalizacyjna? Jaka dokumentacja jest niezbędna?
 • Czy są jakieś przypadki zwolnienia z opłaty za usługi wodne?
 • Czy opłaty różnią się kwartałami?
 • Jak pomniejszyć opłaty w przypadkach, gdy na nieruchomości jest studzienka, a nieruchomość nie odprowadza wody deszczowej do kanalizacji zbiorczej - jaką stawkę wtedy brać pod uwagę: 10%, 30%?
 • Kto jest zwolniony z opłaty 3,5 tys. (oprócz np. wszelkich nieruchomości kościelnych)?
 • Co zrobić, jeśli podmiot nie zgadza się z wysokością opłaty i składa reklamację?
 • W jaki sposób rozpatrywać reklamację?
 • Co zmieniło się w opłatach za kanalizację deszczową na nowych zasadach?
 • Jakie opłaty pobiera gmina?
 • Które opłaty ustala gmina?
 • Obliczanie opłaty za kanalizację deszczową: na co zwracać uwagę? Jakie informacje w tej sprawie należy wysyłać do Wód Polskich?
 • Naliczanie opłat: jak je naliczać; od czego zależy ich wysokość; co należy uwzględnić w naliczaniu opłaty?
 • Czy jeśli trwa budowa, to już naliczamy opłaty za usługi wodne?
 • Wody opadowe, a ścieki – omówienie niejasności związanych z kwestiami płatności oraz naliczaniem opłat
 • Jak naliczyć opłatę, jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli?
 • Czy można naliczyć opłatę, jeżeli podmiot uchyla się od złożenia oświadczenia, a nieruchomość się do tego kwalifikuje, co zostało potwierdzone kontrolą (protokół)?
 • Podmiot raz złożył oświadczenie, na podstawie którego została mu naliczona opłata, ale później co kwartał już tego nie robił, pomimo upomnień i wezwań. Została wydana decyzja o naliczeniu opłaty za okres, od którego powinien płacić. Uiścił opłatę, ale dalszych oświadczeń składać nie chce. Jak często należy wydawać decyzje? Za kwartał, czy można co roku?
 • Jeżeli podmiot raz złożył oświadczenie dotyczące swojej nieruchomości i dostał informację, że jest objęty opłatą i zobowiązany do składania kwartalnych oświadczeń, ale tego nie robi, to czy można wystawić informację o naliczeniu co kwartał na podstawie pierwszego i jedynego oświadczenia, które złożył?
 • Czy zgodnie z przepisem art. 552 ust. 2b pkt 2 składanie oświadczeń następuje 30 dni od dnia, w którym upłynął ostatni dzień przypadający na koniec kwartału?
 • Jakie są obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta w związku z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
 • Czy w przypadku parkingu jest obowiązek naliczania opłat za zmniejszenie retencji?
 • Opłaty retencyjne – co, jeśli Kowalski nie zgadza się z naszą informacją, jakie są podstawy nieuznania reklamacji? Czy na naszą decyzję służy skarga do sądu?
 • Współpraca z księgowością czy i kiedy wpłynęły opłaty retencyjne
 • Czy obciążać cmentarze komunalne opłatą retencyjną?
 • Art. 270 ust. 7. Wyjaśnienie problemów dotyczących retencji i opłat retencyjnych w przypadku, kiedy obiekt zajmuje więcej niż 70 % działki. Jak w praktyce ma wyglądać naliczanie opłat? Uczestnicy otrzymają dodatkowo wzór decyzji
 • Jak ustalić wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej?
 • Czy można naliczyć opłatę, jeżeli podmiot uchyla się od złożenia oświadczenia, a nieruchomość się do tego kwalifikuje, co zostało potwierdzone kontrolą?
 • Czy protokół z kontroli stanowi dokument umożliwiający wydanie decyzji o naliczeniu opłaty?
 • Podmiot raz złożył oświadczenie, na podstawie którego została mu naliczona opłata, ale później co kwartał już tego nie robił, pomimo upomnień i wezwań. Została wydana decyzja o naliczeniu opłaty za okres, od którego powinien płacić. Uiścił opłatę, ale dalszych oświadczeń składać nie chce. Jak często należy wydawać decyzje? Za kwartał, czy można co roku?
 • Jeżeli podmiot raz złożył oświadczenie dotyczące swojej nieruchomości i dostał informację, że jest objęty opłatą i zobowiązany do składania kwartalnych oświadczeń, ale tego nie robi, to czy można wystawić informację o naliczeniu co kwartał na podstawie pierwszego i jedynego oświadczenia, które złożył?

Problematyczne przypadki sąsiadów związane z wodami opadowymi, naruszeniem stosunków wodnych

 • Co zrobić w przypadku, gdy wody opadowe z rynien budynku zostały skierowane na sąsiednią działkę?
 • Jak rozwiązać problem, kiedy dochodzi do sytuacji, że mieszkańcy wykopują mini rowki, gdzie z małych strumyków robi się rzeczka i przy terenach wiejskich w okolicach jezior deszczówka ta spływa do jeziora?
 • Czy w przypadku księgi wieczystej, obejmującej 7 działek ewidencyjnych, procent uszczelnienia nieruchomości należy określać dla wszystkich działek łącznie, niezależnie od tego, czy działki sąsiadują ze sobą?
 • Jeśli księga wieczysta obejmuje kilka działek, to czy sumujemy ich powierzchnię, aby sprawdzić, czy posiada wymaganą wielkość?
 • Na nieruchomości jest zbiornik retencyjny, a właściciel nieruchomości sąsiedniej złożył pismo o naruszenie stosunków wodnych, ponieważ zbiornik jest za mały i nie zbiera wody z tej nieruchomości i przelewa się przez nieruchomość? Kto powinien prowadzić postępowanie? Gmina czy Wody Polskie?
 • Jeśli księga wieczysta obejmuje kilka działek, to czy sumujemy ich powierzchnię, aby sprawdzić, czy posiada wymaganą wielkość?

Jakie są sposoby na zdobywanie funduszy na gromadzenie wód opadowych? Wszystko, co musisz wiedzieć o zbiornikach i sieci

 • Czy jedynym programem, z którego można uzyskać fundusze na gromadzenie wód opadowych, jest program z Urzędu Wojewódzkiego?
 • Jak uzyskać fundusze na gromadzenie wód opadowych?
 • Czy można wprowadzić podatek, uchwałę lub zarządzenie w stosunku do deszczówki?
 • Czy można opodatkować odprowadzanie wód opadowych?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy na terenie gminy nie ma zbiorników do gromadzenia deszczówki?
 • Kiedy można wprowadzić zbiorniki do gromadzenia deszczówki?
 • Jaki jest koszt rozbudowy sieci o zbiorniki do gromadzenia deszczówki?
 • Czy jedynym rozwiązaniem w rozbudowie sieci jest zainstalowanie podwójnego rurociągu? Czy można zrobić to inaczej?
 • Jak wygląda technicznie rozbudowa sieci do odprowadzania deszczówki?
 • Jak przeprowadzić renowację zbiornika na deszczówkę?
 • Jak często należy przeprowadzać konserwację zbiornika na deszczówkę?

Bobry – mistrzowie retencji. Czego możemy się od nich nauczyć?

 • Jakie są możliwości działań zapobiegawczych zniszczeniom i ograniczających populacji bobrów, która zaczyna doprowadzać do realnego zagrożenia (wchodzenie do miasta, blokowanie spływów)?
 • Czy można udrażniać cieki, które zostały zablokowane przez działalność bobrów?
 • Kto powinien zajmować się niedrożnościami powstałymi w wyniku działalności bobrów?
 • Do czyich kompetencji należą wszelkie kwestie odszkodowawcze, dotyczące zmian spowodowanych przez bobry (zakres kompetencji należących do marszałka, gminy, RDOŚ)
 • Zapłata odszkodowania w przypadku tam zbudowanych przez bobry (np. koszt wyciągania ciągnika, który ugrzązł)
 • Czy odstrzał bobrów rzeczywiście jest w stanie ograniczyć szkody przez nich wyrządzone?
 • Co może zrobić gmina, kiedy w wyniku działalności bobrów zostały zalane pola uprawne?
 • W jaki sposób rolnicy mogą się starać się o odszkodowanie za straty wyrządzone przez bobry?

Prowadzący

dr inż. Paulina Dembska - Sięka - Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnejw Urzędzie Miasta Nowy Targ, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalistka z zakresu hydrogeologii i ochrony środowiska, autorka publikacji naukowych, rozdziałów w monografiach, opracowań środowiskowych, projektów uchwał rady gminy, prelegentka konferencji. W podległym referacie nadzoruje prowadzenie postępowań administracyjnych m.in. z zakresu zmiany stosunków wodnych na gruncie czy usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Zajmuje się tematyką związaną z ochroną wód i gospodarką wodno-ściekową w gminie, obejmującą w szczególności realizację założeń KPOŚK i kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonując swoje obowiązki współpracuje z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, firmami asenizacyjnymi, przedstawicielami PGW Wody Polskie oraz przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji. Doświadczenie dydaktyczne zdobyła prowadząc zajęcia laboratoryjne, terenowe, projektowe i audytoryjne ze studentami swojej alma mater. Popularyzuje wiedzę dotyczącą jakości wód, w szczególności tych przeznaczonych do spożycia, na swoim blogu www.aquadoktorka.pl i kanale w mediach społecznościowych @aquadoktorka

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia