Wideoszkolenie: Podziały nieruchomości

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Prawne i praktyczne aspekty postępowania przy podziałach nieruchomości. Wydzielanie dróg, służebność gruntowa przy podziałach, czynności geodety

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów nieruchomości, osób zajmujących się podziałami nieruchomości, a także dla wójtów, burmistrzów, prezydentów


Uwaga! Każdy z uczestników otrzyma gotowe wzory pism oraz prezentację
Podczas wideoszkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów, m.in.: wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak postępować w przypadku dróg gruntowych. Powiemy także o podziałach w przypadku braku planu miejscowego (niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych) oraz o rozdzielaniu budynków. Wideoszkolenie poprowadzi praktyk, od ponad 11 lat pracujący na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • Podział nieruchomości niezależny od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Podział nieruchomości rolnych i leśnych
 • Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości
 • Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości
 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, k.p.a. w podziałach
 • Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania art. 94 ust. 2
 • Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
 • Decyzja odmowna niezgodność z mpzp.
 • Decyzje odmowne na podstawie art. 95 pkt 1 i 7
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (93 ust. 1)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości – wydzielenie gruntu pod drogę publiczną art. 98
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 1)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 2)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału rolnego (działki mniejsze niż 0,3000 ha)


Szczegółowy program szkolenia:

I. Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami:

 • Podstawowe kryterium podziału nieruchomości.
 • Przesłanki dopuszczalności dokonywania podziału:

- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nieruchomość jest objęta takim planem (art. 93 ust. 1),
- niesprzeczność podziału z przepisami odrębnymi, jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym (art. 94 ust. pkt 1),
- zgodność podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy (art. 94 ust. 1 pkt 2).

Co przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy była wydana na inną osobę, niż właściciel?

 • Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.
 • Różnice w powierzchniach wydzielanych działek gruntu między wstępnym projektem podziału nieruchomości, a mapą z projektem podziału.
 • Zawieszenie postępowania podziałowego ze względu na opracowywany plan miejscowy.

II. Podział nieruchomości niezależny od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy (art. 95).
 • Cele podziału nieruchomości, których realizacja jest możliwa niezależnie od ustaleń mpzp – ogólne omówienie.
 • Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia budynków przy zniesieniu współwłasności nieruchomości (art. 95 pkt 1).
 • Realizacja roszczeń do części nieruchomości (art. 95 pkt. 4).
 • Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku (art. 95 pkt 7).
  - odległości budynku od granicy,
  - jak przesądzić kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z częścią budynku,
  - kto może sporządzić rzuty kondygnacji budynku.
 • Podział nieruchomości w celu wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych np. PKP (art. 95 pkt 8).
III. Podział nieruchomości rolnych i leśnych:


 • Zakres stosowania przepisów podziałowych do nieruchomości rolnych i leśnych.
 • Objęcie decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości rolnej i leśnej.
 • Warunki dopuszczalności wydzielenia działek rolnych i leśnych o powierzchni poniżej 0,3000 ha:
  - wydzielenie działki gruntu na powiększenie sąsiedniej nieruchomości sąsiedniej,
  - wydzielenie działki gruntu dla regulacji granic między nieruchomościami,
  - wydzielenie działek rolnych i leśnych w okolicznościach wskazanych w art. 95
  - wydzielenie z nieruchomości rolnych i leśnych dróg wewnętrznych.
 • Uchylenie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w związku z uchybieniem terminu 6 miesięcy na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu (art. 93 ust. 2a).
IV. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości:


 • Bezpośrednia lub pośrednia dostępność projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
 • Drogi wewnętrzne wydzielane w ramach podziału nieruchomości.
 • Ciąg pieszo-jezdny a zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
 • Kiedy nie stosujemy warunku zapewnienia dostępu wydzielanym działkom gruntu do drogi publicznej.
 • Służebności drogowe, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
 • Czy służebność powinna być zaznaczona na mapie?
 • Wydzielenie pod drogi publiczne działek gruntu z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela.
 • Kategoria drogi, z czego wynika?
 • Odszkodowanie za działki gruntu, których własność została nabyta z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela.
V. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości:


 • Opłaty za podział nieruchomości.
 • Wszczęcie postępowania podziałowego na wniosek strony.
 • Określenie kto może być stroną postępowania podziałowego.
 • Pełnomocnictwo do podziału nieruchomości.
 • Wniosek o podział nieruchomości oraz dokumenty do wniosku o podział nieruchomości:
  - Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
  - Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
  - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  - Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości.
  - Wstępny projekt podziału nieruchomości. Wymóg sporządzenia na kopii mapy z PODGiK.
  - Dokumentacja geodezyjna sporządzona przy podziale nieruchomości.
 • Wymóg sporządzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości na kopii mapy z PODGiK. Co zrobić w przypadku nieaktualnej mapy.
 • Czy dokumentacja geodezyjna musi być uwierzytelniona przez PODGiK? Braki formalne we wniosku o podział nieruchomości m.in. brak wskazania celu podziału.
 • Uzupełnienie wniosku o podział jedynie w części wynikającej z wezwania. Co zrobić? Czy do wniosku o podział powinny być załączone oryginały, czy kserokopie dokumentów?
 • Czy wypis z rejestru gruntów może być dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości? Czy strona musi zaktualizować dział II KW przed przystąpieniem do podziału nieruchomości?
 • Opinia o podziale nieruchomości w formie postanowienia jako etap postępowania podziałowego.
 • Czy postępowanie w sprawie podziału nieruchomości może kończyć się postanowieniem opiniującym?
 • Instrukcja kancelaryjna w postępowaniu podziałowym (6831 i 6724).Podział budynku usytuowanego na nieruchomości gruntowej.
 • Podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 • Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność.
 • Podział nieruchomości, której współwłaścicielem lub właścicielem jest osoba małoletnia.
 • Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu.
 • Zmiana strony postępowania w toczącym się postępowaniu podziałowym – przeniesienie prawa własności nieruchomości.Procedura k.p.a. przy wniosku o wycofanie lub zmianę.
 • Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu:
  - nieruchomość stanowiąca własność Gminy,
  - realizacja celu publicznego.
 • Śmierć strony w toku postępowania podziałowego.
 • Brak zgody właściciela na podział nieruchomości.
 • Zastosowanie art. 10 k.p.a. przy podziałach nieruchomości z urzędu.
 • Czy gmina może zrezygnować z dokonania podziału nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego?
 • Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
VI. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, k.p.a. w podziałach:


 • Ustalenie podstawy prawnej w postanowieniach i decyzjach.
 • Rodzaje decyzji zatwierdzających podziałach nieruchomości.
 • Czy pozytywna opinia w przedmiocie zgodności podziału nieruchomości z mpzp obliguje do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości?
 • Jakie podmioty otrzymują ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości i czy powinny być one wykazywane w decyzji?
 • Kto powinien dostarczyć ostateczne decyzje podziałowe, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej: geodeta, organ zatwierdzający podział czy wnioskodawca?
 • Podstawa prawna zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
 • Postępowanie odwoławcze.
VII. Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym:


 • Omówienie czynności geodety przy podziałach nieruchomości.

VIII. Orzecznictwo dotyczące podziałów nieruchomości:
Prowadzący

Aleksandra Drozdowska: praktyk, od ponad 11 lat pracuje na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Do obowiązków należy m. in. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rozgraniczeń nieruchomości.

W 2008 r. ukończyła: Geodezja i Kartografia, zakres: Geodezja i systemy informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ukończyła również studia podyplomowe Postępowanie Administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
18 listopada 2022

Podobne szkolenia