Wideoszkolenie: Nielegalny pobór wody

Jakie przepisy regulują likwidację nielegalnych przyłączy - praktyczne zastosowanie. Jakie procedury wdrożyć po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej? Jak naliczać i egzekwować opłaty za wodę po wykryciu nielegalnego przyłącza? Sprawdzone praktyki walki z nielegalnym poborem wody

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się nielegalnym poborem wody oraz nielegalnym odprowadzaniem ścieków

Ekspert wytłumaczy, jak naliczać należności z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków!
Wideoszkolenie PCC Poland to przydatna wiedza dotycząca wykrywania i naliczania opłat za nielegalny pobór wody oraz nielegalne odprowadzanie ścieków. Pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji omówi sposoby wykrywania nielegalnych przyłączy, naliczania opłat, procedury oraz różne przypadki nielegalnego korzystania z usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Przygotujemy Państwa na każde wyzwanie w pracy! Program szkolenia oparty jest o przypadki, z jakimi zetknęli się Państwo w codziennej pracy. Ponad 50 odpowiedzi na różne pytania, dotyczące nielegalnych przyłączy i sposobów postępowania w określonych sytuacjach. Od początku wideoszkolenia będą Państwo mogli również zadawać własne pytania, a prelegent-praktyk podzieli się swoimi rozwiązaniami. Żaden uczestnik nie pozostanie sam ze swoim problemem!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Dłużnik nadal wprowadza ścieki do sieci, choć dwukrotnie przyłącze było zamykane. Odblokował samowolnie. W art. 28 ustawy nie wprost mowy o uszkodzenie plomby na sieci kanalizacyjnej, która została założona przez nas a uszkodzona przez dłużnika. Na jaki przepis się powołać?
 • Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć?
 • Czy wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej to nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych?
 • Jakie kroki powinien podjąć ZGK po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Co w wypadku nieuregulowania należności naliczonych przez ZGK z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków?
 • Czy można ponownie zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków po uregulowaniu należności przez osoby, które dokonały nielegalnego poboru wody lub odprowadzenie ścieków?
 • Jak poradzić sobie jeśli klienci zakładają na wodomierze magnesy zaburzające ich pracę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, Wójt, Burmistrz, Prezydent / Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla dłużnika
 • pouczenie odbiorcy, który uniemożliwia dostęp do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • zawiadomienie o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia wykroczenia
 • ugoda

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie

 • Mieliśmy anonimowe zgłoszenie nielegalnego poboru wody z hydrantu. Po dotarciu naszych pracowników na miejsce zauważono, że koło hydrantu leży odłączony już wąż strażacki. Koledzy zrobili dokumentację fotograficzną. Sprawca nie przyznał się do kradzieży i stwierdził, że nie są to żadne dowody i nie zapłaci. Jak postępujemy w takiej sytuacji?
 • Czy zamiast grzywny sąd może nałożyć karę w formie zapłaty nawiązki sądowej na rzecz wodociągów?
 • Mimo zamontowania podliczników zgodnie z umową, zdarza się, że mieszkańcy podłączają pod podlicznik długi wąż ogrodowy i zasilają nim urządzenia przyłączone do kanalizacji. Czy można w takim wypadku rozliczać pobór wody z podlicznika przez pół roku, od kwietnia do września? Czy zgodnie z przepisami należy stworzyć standardowe umowy dla wszystkich klientów (podlicznik tylko kwiecień - wrzesień), żeby zapobiec takim sytuacjom?
 • Czy po otrzymaniu informacji z urzędu gminy, że dotychczasowy kontrahent nie żyje, od razu można odciąć wodę?
 • Właściciel zmarł, a rozliczenie z tytułu dostarczenie wody odbywało się na podstawie ryczałtu. Nieruchomość była przez rok zamknięta, nikt jej nie użytkował. We wrześniu zgłosił się do zakładu syn zmarłego w celu podpisania umowy oraz ewentualnego opłacenia zadłużenia za wodę. Czy w tym przypadku należy naliczyć opłaty za wodę za ten okres? Czy można to zrobić bez zachowania procedury odcięcia?
 • Czy możemy naliczyć opłatę za wodę przez okres od zgonu do pojawienia się nowego właściciela zgodnie z ryczałtem?
 • Dlaczego protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego jest wydawany przed podpisaniem umowy?

1.Nielegalne pobieranie wody i nielegalne wprowadzanie ścieków.

 • Co w sytuacji, gdy wykryto kradzież wody, tzn. „lewe” przyłącze lub w sytuacji, gdy wykryto pobór wody bez wcześniejszego zawarcia umowy?
 • Jak wykryć i zalegalizować nielegalne przyłącza? Jakie są metody wykrywania nielegalnych przyłączy? Czy można naliczyć opłaty za wodę wykorzystaną przez nielegalne przyłącze?
 • Jak wykryć nielegalne przyłącza? Na co zwrócić uwagę?
 • Jak można zlikwidować nielegalne przyłącza?
 • Co, jeśli właściciel posesji nie chce wpuścić pracowników, aby usunęli nielegalne przyłącze?
 • Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć?
 • Jak udowodnić właścicielowi nielegalnego przyłącza ile wody zużył?
 • Jak obliczyć opłaty z tytułu nielegalnego poboru wody lub nielegalnie odprowadzonych ścieków?
 • Czy można naliczyć opłaty właścicielowi nielegalnego przyłącza Czy należy mu się grzywna, jak to wyliczyć?
 • Czy karać mieszkańców za nielegalny pobór wody? W jaki sposób? Jak zbierać dowody?
 • Czy właściciela nielegalnego przyłącza możemy ukarać np.: w formie grzywny? Jakiej wysokości powinna być to grzywna?
 • Jak kierować sprawy do sądu o nielegalnych przyłączach?
 • Jakie konsekwencje może ponieść właściciel nielegalnego przyłącza?
 • Czy można ponownie zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków po uregulowaniu należności przez osoby, które dokonały nielegalnego poboru wody lub odprowadzenie ścieków?

2. Zmiana, zatrzymanie lub utrata właściwości metrologicznych wodomierza?

 • Jak poradzić sobie jeśli klienci zakładają na wodomierze magnesy zaburzające ich pracę?
 • Jak walczyć z kradzieżami na wodomierzach jednostrumieniowych?
 • Czym są magnesy neodymowe i jak sobie z nimi poradzić w przypadku kradzieży na wodzie?
 • Uszkodzone lub zerwane plomby na urządzeniach pomiarowych.
 • Zrywanie lub uszkadzanie plomb umieszczonych na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym.

3.Co, jeśli mieszkańcy mają spływ na wody opadowe do kanalizacji sanitarneji oczyszczalnia ścieków nie może nadążyć z oczyszczaniem podczas dużej ulewy?

 • Jak sprawdzić, czy ktoś ma spływ wody opadowej do kanalizacji sanitarnej?
 • Bezumowne odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.
 • „Wody opadowe i roztopowe” nie są już zaliczane do ścieków od dnia 23 sierpnia 2017r.
 • Zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej.
 • Wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

4. Co jeśli ktoś kradnie wodę z hydrantów?

 • Co jeśli straż pożarna nadużywa wody z hydrantów do gaszenia pożarów?
 • Jak współpracować ze strażą pożarną?
 • Nielegalny pobór wody z hydrantu nieposiadającego zamontowanego na stałe urządzenia pomiarowego?
 • Opomiarowanie przepływu w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym hydrantów przeciwpożarowych mogących spowodować wtórne zanieczyszczenie wody w instalacji bytowo-gospodarczej.

5. Kontrola mieszkańców: kto posiada, a kto nie posiada przyłączy. Czy ci, co nie posiadają, gminnej sieci wodociągowej, a dodatkowo ma własną studnię głębinową?

 • W jaki sposób można wykryć nielegalne przyłącza?
 • Jakie są aspekty prawne dotyczące likwidacji nielegalnych przyłączy do wodociągów oraz kanalizacji?
 • Jakie przepisy regulują likwidację nielegalnych przyłączy? Jak stosować je w praktyce ?
 • Dłużnik odcięty od sieci kanalizacyjnej. Egzekucja komornicza bezskuteczna. Ustalono, iż wpompowuje pod osłoną nocy ścieki wężem do studzienki kanalizacyjnej. Jak Można go ukarać za taki proceder?
 • Dłużnik nadal wprowadza ścieki do sieci choć dwukrotnie przyłącze było zamykane. Odblokował samowolnie.
 • W art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nie ma wprost mowy o uszkodzenie plomby na sieci kanalizacyjnej, która została założona przez nas a uszkodzona przez dłużnika. Na jaki przepis się powołać ?
 • Co zrobić gdy odcięcia nie można dokonać –klient nie wpuszcza do domu?
 • Odbiorca posiada zbiornik bezodpływowy (szambo) na ścieki i nieczystości, lecz opróżniał je nielegalnie – kto winien jest zainteresować się tym procederem.

6. Nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych Czy to jest nielegalnekorzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych ? Nielegalny pobór wody to:

 • Pobór wody lub odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy, przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tej okoliczności.
 • Korzystanie z sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej za pośrednictwem przyłącza wykonanego nielegalnie lub za pośrednictwem instalacji wewnętrznej innego podmiotu.
 • Pobieranie wody z ujęcia własnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowania urządzenia do pomiaru ilości odprowadzonych ścieków bytowych.
 • Odprowadzanie ścieków nie spełniających dopuszczalnych norm, substancji toksycznych, łatwopalnych itp.
 • Odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Pobieranie wody z urządzeń wodociągowych, wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy.
 • Nie dopuszczanie przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Nawiązka na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 • Nawiązka a ustawowe formy popełnienia czynów z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Jakie kroki powinien podjąć ZGK po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem ? Co w takiej umowie powinno być zawarte?
 • Skutki zawarcia ugody.

7. Co w wypadku nie uregulowania należności naliczonych przez ZGK z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków?

 • Konsekwencje „uchylania się” dłużnika od wykonania obowiązków nałożonych na niego postanowieniem sądu.
 • Areszt za złożenie niezupełnego wykazu majątku.
 • Obowiązek mówienia prawdy przez dłużnika.
 • Ponowny wniosek o wyjawienie majątku.
 • Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wyjawienie majątku w przypadku, gdy dłużnik wyzbył się majątku.

8. Przekazywanie spraw do komornika.

Prowadzący

Jan Kurowski - specjalista koordynator do spraw windykacji w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, związane z windykacją należności za wodę i ścieki oraz koordynuje współpracę pomiędzy: wydziałem księgowości, kancelarią radców prawnych oraz służbami technicznymi na poziomie Spółki. W latach ubiegłych przez 6 lat zajmował stanowisko Specjalisty ds. windykacji w Centrali Zakładu Energetycznego Legnica SA, gdzie odpowiadał za prawidłowy przebieg postępowań sądowych, komorniczych, likwidacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Zakres działania Spółki obejmował obszar byłego województwa Legnickiego. Absolwent dwóch kierunków studiów: mgr prawa oraz mgr administracji - specjalność zarządzanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Psychologia zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowoczesne zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikacja radcowska - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu. Kurs pedagogiczny oraz liczne kursy zawodowe z zakresu prowadzenia windykacji oraz obsługi klienta.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
06 lutego 2023
od 539.00
26 kwietnia 2023
od 539.00
28 czerwca 2023
od 539.00
23 sierpnia 2023
od 539.00
17 października 2023
od 539.00
15 grudnia 2023

Podobne szkolenia