Wideoszkolenie: Nielegalny pobór wody

Jakie przepisy regulują likwidację nielegalnych przyłączy - praktyczne zastosowanie. Jakie procedury wdrożyć po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej? Jak naliczać i egzekwować opłaty za wodę po wykryciu nielegalnego przyłącza? Sprawdzone praktyki walki z nielegalnym poborem wody

od 439.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się nielegalnym poborem wody oraz nielegalnym odprowadzaniem ścieków

Ekspert wytłumaczy, jak naliczać należności z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków!
Wideoszkolenie PCC Poland da Państwu możliwość uzyskania i utrwalenia praktycznej wiedzy dotyczącej wykrywania i naliczania opłat za nielegalny pobór wody oraz nielegalne odprowadzanie ścieków. Ekspert omówi sposób naliczania opłat, procedury oraz skomplikowane przypadki nielegalnego korzystania z usług wodociągowo-kanalizacyjnych — przygotujemy Państwa na każde wyzwanie w pracy! Co ważne, program szkolenia oparty jest o liczne przypadki z Państwa codziennej pracy! Od początku wideoszkolenia będą mogli Państwo zadawać pytania, a prelegent- praktyk podzieli się swoimi rozwiązaniami. Dzięki temu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Dłużnik nadal wprowadza ścieki do sieci, choć dwukrotnie przyłącze było zamykane. Odblokował samowolnie. W art. 28 ustawy nie wprost mowy o uszkodzenie plomby na sieci kanalizacyjnej, która została założona przez nas a uszkodzona przez dłużnika. Na jaki przepis się powołać?
 • Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć?
 • Czy wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej to nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych?
 • Jakie kroki powinien podjąć ZGK po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Co w wypadku nieuregulowania należności naliczonych przez ZGK z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków?
 • Czy można ponownie zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków po uregulowaniu należności przez osoby, które dokonały nielegalnego poboru wody lub odprowadzenie ścieków?
 • Jak poradzić sobie jeśli klienci zakładają na wodomierze magnesy zaburzające ich pracę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, Wójt, Burmistrz, Prezydent / Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla dłużnika
 • pouczenie odbiorcy, który uniemożliwia dostęp do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • zawiadomienie o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia wykroczenia
 • ugoda

Potrzebujesz konkretnego wzoru, który usprawni Twoją pracę?

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci!

Szczegółowy program szkolenia:

1.Nielegalne pobieranie wody i nielegalne wprowadzanie ścieków.

 • Co w sytuacji, gdy wykryto kradzież wody, tzn. „lewe” przyłącze lub w sytuacji, gdy wykryto pobór wody bez wcześniejszego zawarcia umowy?
 • Jak wykryć i zalegalizować nielegalne przyłącza? Jakie są metody wykrywania nielegalnych przyłączy? Czy można naliczyć opłaty za wodę wykorzystaną przez nielegalne przyłącze?
 • Jak wykryć nielegalne przyłącza? Na co zwrócić uwagę?
 • Jak można zlikwidować nielegalne przyłącza?
 • Co, jeśli właściciel posesji nie chce wpuścić pracowników, aby usunęli nielegalne przyłącze?
 • Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć?
 • Jak udowodnić właścicielowi nielegalnego przyłącza ile wody zużył?
 • Jak obliczyć opłaty z tytułu nielegalnego poboru wody lub nielegalnie odprowadzonych ścieków?
 • Czy można naliczyć opłaty właścicielowi nielegalnego przyłącza Czy należy mu się grzywna, jak to wyliczyć?
 • Czy karać mieszkańców za nielegalny pobór wody? W jaki sposób? Jak zbierać dowody?
 • Czy właściciela nielegalnego przyłącza możemy ukarać np.: w formie grzywny? Jakiej wysokości powinna być to grzywna?
 • Jak kierować sprawy do sądu o nielegalnych przyłączach?
 • Jakie konsekwencje może ponieść właściciel nielegalnego przyłącza?
 • Czy można ponownie zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków po uregulowaniu należności przez osoby, które dokonały nielegalnego poboru wody lub odprowadzenie ścieków?

2. Zmiana, zatrzymanie lub utrata właściwości metrologicznych wodomierza?

 • Jak poradzić sobie jeśli klienci zakładają na wodomierze magnesy zaburzające ich pracę?
 • Jak walczyć z kradzieżami na wodomierzach jednostrumieniowych?
 • Czym są magnesy neodymowe i jak sobie z nimi poradzić w przypadku kradzieży na wodzie?
 • Uszkodzone lub zerwane plomby na urządzeniach pomiarowych.
 • Zrywanie lub uszkadzanie plomb umieszczonych na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym.

3.Co, jeśli mieszkańcy mają spływ na wody opadowe do kanalizacji sanitarneji oczyszczalnia ścieków nie może nadążyć z oczyszczaniem podczas dużej ulewy?

 • Jak sprawdzić, czy ktoś ma spływ wody opadowej do kanalizacji sanitarnej?
 • Bezumowne odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.
 • „Wody opadowe i roztopowe” nie są już zaliczane do ścieków od dnia 23 sierpnia 2017r.
 • Zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej.
 • Wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

4. Co jeśli ktoś kradnie wodę z hydrantów?

 • Co jeśli straż pożarna nadużywa wody z hydrantów do gaszenia pożarów?
 • Jak współpracować ze strażą pożarną?
 • Nielegalny pobór wody z hydrantu nieposiadającego zamontowanego na stałe urządzenia pomiarowego?
 • Opomiarowanie przepływu w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym hydrantów przeciwpożarowych mogących spowodować wtórne zanieczyszczenie wody w instalacji bytowo-gospodarczej.

5. Kontrola mieszkańców: kto posiada, a kto nie posiada przyłączy. Czy ci, co nie posiadają, gminnej sieci wodociągowej, a dodatkowo ma własną studnię głębinową?

 • W jaki sposób można wykryć nielegalne przyłącza?
 • Jakie są aspekty prawne dotyczące likwidacji nielegalnych przyłączy do wodociągów oraz kanalizacji?
 • Jakie przepisy regulują likwidację nielegalnych przyłączy? Jak stosować je w praktyce ?
 • Dłużnik odcięty od sieci kanalizacyjnej. Egzekucja komornicza bezskuteczna. Ustalono, iż wpompowuje pod osłoną nocy ścieki wężem do studzienki kanalizacyjnej. Jak Można go ukarać za taki proceder?
 • Dłużnik nadal wprowadza ścieki do sieci choć dwukrotnie przyłącze było zamykane. Odblokował samowolnie.
 • W art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nie ma wprost mowy o uszkodzenie plomby na sieci kanalizacyjnej, która została założona przez nas a uszkodzona przez dłużnika. Na jaki przepis się powołać ?
 • Co zrobić gdy odcięcia nie można dokonać –klient nie wpuszcza do domu?
 • Odbiorca posiada zbiornik bezodpływowy (szambo) na ścieki i nieczystości, lecz opróżniał je nielegalnie – kto winien jest zainteresować się tym procederem.

6. Nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych Czy to jest nielegalnekorzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych ? Nielegalny pobór wody to:

 • Pobór wody lub odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy, przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tej okoliczności.
 • Korzystanie z sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej za pośrednictwem przyłącza wykonanego nielegalnie lub za pośrednictwem instalacji wewnętrznej innego podmiotu.
 • Pobieranie wody z ujęcia własnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowania urządzenia do pomiaru ilości odprowadzonych ścieków bytowych.
 • Odprowadzanie ścieków nie spełniających dopuszczalnych norm, substancji toksycznych, łatwopalnych itp.
 • Odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Pobieranie wody z urządzeń wodociągowych, wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy.
 • Nie dopuszczanie przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Nawiązka na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 • Nawiązka a ustawowe formy popełnienia czynów z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Jakie kroki powinien podjąć ZGK po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem ? Co w takiej umowie powinno być zawarte?
 • Skutki zawarcia ugody.

7. Co w wypadku nie uregulowania należności naliczonych przez ZGK z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków?

 • Konsekwencje „uchylania się” dłużnika od wykonania obowiązków nałożonych na niego postanowieniem sądu.
 • Areszt za złożenie niezupełnego wykazu majątku.
 • Obowiązek mówienia prawdy przez dłużnika.
 • Ponowny wniosek o wyjawienie majątku.
 • Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wyjawienie majątku w przypadku, gdy dłużnik wyzbył się majątku.

8. Przekazywanie spraw do komornika.

Prowadzący

Jan Kurowskipraktyk od 2014r., pracuje na stanowisku – specjalisty koordynatora do spraw windykacji w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z windykacją należności za wodę i ścieki oraz koordynuje współpracę pomiędzy: wydziałem księgowości, kancelarią radców prawnych oraz służbami technicznymi na poziomie Spółki. W latach ubiegłych przez 6 lat zajmował stanowisko Specjalisty ds. windykacji w Centrali Zakładu Energetycznego Legnica SA, gdzie odpowiadał za prawidłowy przebieg postępowań sądowych, komorniczych, likwidacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Zakres działania Spółki obejmował obszar byłego województwa Legnickiego. Absolwent dwóch kierunków studiów: mgr prawa oraz mgr administracji - specjalność zarządzanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Psychologia zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowoczesne zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikacja radcowska - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu. Kurs pedagogiczny oraz liczne kursy zawodowe z zakresu prowadzenia windykacji oraz obsługi klienta.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
13 października 2022
od 439.00
15 grudnia 2022

Podobne szkolenia