Wideoszkolenie: Finansowanie pobytu w DPS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak uzyskiwać alimentację od rodziny za pobyt osoby w DPS? Jak znaleźć rodzinę, która przebywa poza granicami? Jak radzić sobie z nagminnymi odwołaniami rodziny od decyzji o płatności? Jakie są sposoby zabezpieczania się przed oszustwami? W jakich okolicznościach można zwolnić osobę z alimentacji?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników OPS,GOPS i MOPS zajmujących się sporządzaniem wywiadów, wydawaniem decyzji oraz podpisywaniem umów dot. umieszczenia osoby w DPS

Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę odpłatności za pobyt w DPS-ie?
Podczas naszego wideoszkolenia omówimy sposoby radzenia sobie z nagminnymi uchyleniami od płatności przez osoby zobowiązane. Powiemy o uzyskiwaniu wywiadu czy alimentacji od rodziny, która przebywa poza granicami państwa. Wytłumaczymy również procedury postępowania - krok po kroku - od momentu powstania zaległości, aż po uzyskanie tytułu wykonawczego. Na przykładach pokażemy, jak rozwiązać sytuacje sporne i nietypowe. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przeprowadzić wywiad z osobą w szpitalu, aby nikt nie mógł nam niczego zarzucić?
 • Jakie są sposoby ustalania miejsca pobytu rodziny za granicą?
 • Jak przebiega procedura egzekwowania od momentu podpisania umowy, aż po powstanie zaległości?
 • W jaki sposób sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym, aby łatwo egzekwować alimentację od rodziny?
 • Jak przebiega procedura kierowania interwencyjnego do DPS-u?
 • PRZYKŁAD: komplet dokumentów został złożony przez rodzinę, pracownik przyjeżdża do szpitala i okazuje się, że nieświadomy pacjent leży na OIT - co należy zrobić?
 • Co zrobić, gdy rodzina nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, osoba starsza nie jest w stanie sama wyrazić zgody i widać ewidentne zaniedbanie starszej osoby?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Oświadczenie pisemne do zobowiązania opłacania pobytu os. w DPS-ie przed wydaniem decyzji
 • Upomnienia o zaległości w uiszczaniu odpłatności
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Wezwanie do wywiadu
 • Decyzja zmieniająca odpłatność za DPS
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie zwrotu wydatków
 • Decyzja do zwrotu opłat wniesionych zastępczo przez gminę
 • Umowa o partycypowaniu w kosztach
 • Decyzja o ustaleniu odpłatności za DPS członków rodziny
 • Decyzja o zwolnienie z odpłatności
 • Decyzja zwalniającego zstępnego z ponoszenia opłat za pobyt w DPS-ie
 • Umowa z DPS-em niepublicznym
 • Wniosek o skierowanie na leczenie
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite
 • Wniosek o umieszczenie osoby chorej w DPS-ie bez zgody
 • Decyzja o skierowaniu do DPS-u zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego
 • Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela – ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Pismo do osoby przebywającej za granicą + pouczenie+ RODO

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Rodzina 4-osobowa, w tym dwoje dzieci, z czego jedno jest niepełnosprawne. Matka pobiera na nie zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł i zarabia 2900 zł, ojciec 5400 zł. Jak prawidłowo ustalić odpłatność? DPS pobiera 500+ na to dziecko. Zawarliśmy umowę na kwotę 600 zł.
 • Co w sytuacji, gdy brakuje oświadczeń o dochodach zstępnych jako załączników do wniosku o skierowanie osoby na pobyt w DPS-ie, ponieważ osoba umieszczana w ośrodku straciła kontakt z dziećmi? Czy biorąc pod uwagę konieczność umieszczenia wydajemy decyzję o skierowaniu osoby bez tych oświadczeń? Co z wywiadami?
 • Ojciec zostawił dzieci zaraz po urodzeniu, a po kilkudziesięciu latach trafił do DPS-u. Gmina właściwa ze względu na jego miejsce zamieszkania domaga się od dzieci ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS-ie. Co w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy rodzina opłaca pobyt w DPS-ie zgodnie z umową i wpływa wniosek o zmianie sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej? Po przeprowadzeniu wywiadu i skompletowaniu dokumentów brakuje decyzji z ZUS. Co, jeżeli okaże się, że osoba jednak nie może być zobowiązana do odpłatności? Czy zwracamy mu pieniądze od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji o zwolnieniu z odpłatności?
 • Co, jeżeli dzieci wnoszą o zwolnienie z odpłatności ojca za DPS i jednocześnie nie podają adresów swoich dzieci?
 • Czy można odstąpić od naliczania odpłatności wstecz? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?
 • Co w sytuacji, gdy syn osoby umieszczonej kończy 18 lat i jest na utrzymaniu matki, która ma rozwód z umieszczonym w DPS-ie? Jak liczyć dochód do alimentacji?
 • Na jaki najdłuższy okres można zawrzeć umowę z osobą zobowiązaną?
 • Czy w przypadku zmiany sytuacji strony rozpoczynamy postępowanie, przeprowadzamy wywiad i wydajemy decyzję zwalniającą?
 • Jeżeli syn zobowiązany do odpłatności za pobyt rodzica w DPS-ie chce ponosić odpłatność, która przekracza 300 %, to czy przeprowadzamy wywiad alimentacyjny i zawieramy umowę?
 • Otrzymaliśmy pisemne odwołanie strony do SKO z dnia 15.01.2024 r. niepodpisane ręcznie przez panią. Wezwaliśmy ją do uzupełnienia braków formalnych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu z 18.01.2024 r. Czy czekamy na uzupełnienie braków i dopiero potem wysyłamy do SKO? Czy wysyłamy dziś, ponieważ mija 7 dzień od dnia złożenia wniosku?
 • Jeżeli pięcioro dzieci jest zobowiązanych, to czy można wydać decyzję jednej osobie, a wobec pozostałych nadal prowadzić postępowanie? Czy musimy zebrać cały materiał dowodowy i zakończyć postępowanie wydaniem jednej decyzji wobec wszystkich zobowiązanych?
 • Osoba została zobowiązana decyzją, nie ponosi opłat. Wniosła prośbę o rozłożenie odpłatności za DPS na raty i nadal nie płaci. Czy możemy uchylić decyzję o rozłożeniu na raty i zobowiązać następną decyzją do zapłaty całości?
 • Co, jeżeli nie uda się nam ustalić adresu dziecka przebywającego za granicą?
 • Co w przypadku, gdy ustalimy kuratora do doręczeń, wydamy decyzję o odpłatności osobie przebywającej za granicą i nie będziemy mogli dokonać egzekucji?
 • Czy oszczędności wliczamy do dochodu?
 • Jeżeli z dochodu wychodzi wyższa odpłatność zobowiązanego, to czy podpisujemy umowę na mniejszą kwotę z uwagi na możliwości finansowe zobowiązanego, czy pozostałą kwotę zwalniamy w decyzji?
 • Jeżeli zostało wydane postanowienie sądu o umieszczeniu osoby w DPS-ie bez jej zgody i jest prowadzone postępowanie o ubezwłasnowolnienie wraz z wyznaczeniem opiekuna prawnego, to czy umieszczamy tę osobę, czy czekamy na ustanowienie opiekuna?
 • Osoba skierowana do DPS posiada własne oszczędności. W jaki sposób należy wyliczyć dochód do ustalenia odpłatności?
 • Czy można wydać decyzję mieszkańcowi na odpłatność 70%? Jeżeli ma oszczędności, to czy można zawrzeć z nim umowę na dowolną dobrowolną kwotę?
 • Co, jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona, a nie ma wyznaczonego kuratora?
 • Jak wyliczyć odpłatność, jeżeli wnuk i syn znajdują się w jednym gospodarstwie domowym, a rodzina składa się z 3 osób?
 • Jeżeli oboje rodzice w tym samym czasie trafią do DPS, to czy osoby zobowiązane będą miały ustaloną odpłatność w stosunku do obojga rodziców?

2. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę odpłatności za pobyt w DPS-ie?

Kogo kierujemy do DPS-u?

 • Czy można wydać decyzję odmowną kierującą do DPS-u, jeśli w zaświadczeniach od lekarzy specjalistów jest jasno zaznaczone, że osoba nie wymaga całodobowej opieki i nie jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • Czy można umieścić w DPS obywatelkę Niemiec, która obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym, a wcześniej prowadziła koczowniczy tryb życia w lesie i nie ma karty stałego pobytu?
 • Czy osoby w Polsce mają ponosić odpłatność za osobę przebywającą za granicą?

Kto kieruje do DPS-u – właściwość miejscowa?

 • Wniosek o skierowanie do DPS i załączniki
 • Czy zmienia się sytuacja osoby umieszczonej w DPS-ie w związku z jej ubezwłasnowolnieniem w trakcie pobytu?

Kto płaci za DPS i wysokość odpłatności (ustalanie kręgu zobowiązanych i wysokości odpłatności)?

 • Podstawy prawne ustalenia odpłatności
 • Czy można wydać decyzję o odpłatności poniżej 70%?
 • Czy ustalając odpłatność osób zobowiązanych zaokrąglamy kwotę?
 • Co, jeżeli osoba, która została obdarowana zobowiąże się, że będzie ponosić odpłatność?
 • Czy decyzję o odpłatności osoby zobowiązanej wysyłamy do wszystkich zobowiązanych?
 • Jeżeli ustalimy umową lub decyzją odpłatność osób zobowiązanych, to czy wpisujemy o tym informację w decyzji ustalającej odpłatność mieszkańca?
 • Czy przy umowach na kwotę, która wychodzi w pełnej wysokości wydaje się decyzję o odpłatności?
 • Od kiedy należy ustalić odpłatność od rodziny, jeżeli przeprowadzenie wywiadów oraz zebranie dokumentacji trwało ponad 2 miesiące?
 • Czy do zobowiązań zstępnych cofamy się z odpłatnością do dnia umieszczenia osoby w DPS-ie?
 • Czy można ustalić odpłatność od daty bieżącej, np. od dnia podpisania umowy?
 • Czy należy zrobić na nowo rozeznanie sytuacji materialnej rodzin zobowiązanych do opłacania za DPS w przypadku, gdy koszty za pobyt w DPS-ie co roku wzrasta? Czy należy zmienić umowę lub decyzję?

Jak ustalać i poszukiwać wstępnych i zstępnych?

 • Jak szukać rodziny w postępowaniu?
 • Wniosek o skierowanie do DPS-u
 • Jakie osoby zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt matki/ojca w DPS-ie?
 • Czy dzieci i wnuki płacą po równo? Czy liczmy proporcjonalnie?
 • Czy konkubina może ponosić opłatę za pobyt konkubiny w DPS-ie?
 • Czy pasierbica jest osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za ojczyma w DPS-ie?
 • Jak znaleźć dzieci przebywające za granicą?
 • Co, jeżeli osoba obdarowana mieszka za granicą i nie znamy jej miejsca zamieszkania?
 • Jak przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązaną za poniesienie odpłatności, przebywającą za granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć? Czy wystarczy w takiej sytuacji tylko oświadczenie o wysokości dochodu?
 • Jak postępować w przypadku dokumentów w języku obcym i kosztami tłumaczeń przysięgłych?
 • Jeżeli nie znamy adresu osoby zobowiązanej, to czy występujemy o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania?
 • Jak wygląda procedura ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu?
 • Jak wytłumaczyć rodzinie konieczność częściowego finansowania pobytu osoby w DPS-ie?
 • Co zrobić, gdy nie zostanie podpisana umowa z rodziną przed umieszczeniem w DPS-ie, a po umieszczeniu rodzina “umywa ręce” od kwestii finansowania pobytu osoby bliskiej?
 • Osoba przed umieszczeniem do DPS-ie przepisuje majątek w zamian za dożywotnią możliwość użytkowania oraz opiekę; osoby otrzymujące darowiznę chcą pomagać osobie, ale w miejscu jej zamieszkania, za pobyt w DPS-ie nie chcą już płacić - czy było to zrobione celowo? Jak chronić się przed nieuczciwą praktyką?
 • Jak należy naliczać odpłatność dorosłego dziecka umieszczonego w DPS-ie, jeżeli zobowiązani są rodzice? Naliczamy oddzielnie na każdego rodzica czy razem? Bierzemy łączny dochód czy na osobę?
 • Czy osoba zobowiązana może odmówić wywiadu i zgodzić się na podpisanie umowy bez podania wysokości dochodu?

W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić wywiady, ustalenie dochodów?

 • Jak dobrze przeprowadzić wywiad, gdy osoba przebywa w szpitalu? Zasady postępowania
 • Jakie warunki musi spełnić taka osoba?
 • Czy wywiad należy przeprowadzić z opiekunem prawnym, który zarządza majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy w przypadku wzrostu kosztu utrzymania w DPS-ie wymagane jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z jego mieszkańcem?
 • Jak często przeprowadzać wywiady środowiskowe z osobami zobowiązanymi do alimentacji?
 • Jak często robić aktualizację mieszkańców, którzy mają zasiłek stały?
 • Czy próbujemy ponownie przeprowadzić wywiad za rok, jeżeli teraz osoba odmówiła jego przeprowadzenia?
 • Jak ustalić faktyczny dochód rodziny - czy zgadza się z tym podanym w wywiadzie?
 • Jaka jest podstawa prawna do wystąpienia z wnioskiem do urzędu lub pracodawcy?
 • Jak ustalić odpłatność 3-osobowej rodziny, jeżeli jest w niej dorosłe dziecko?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oświadczyła, ile otrzymała, a wiemy, że kwota był znacznie większa?
 • W jaki sposób liczyć odpłatności w sytuacji występowania potrąceń komorniczych?
 • Co zrobić, jeśli ktoś miał gospodarstwo rolne, a oddał je w dzierżawę na np. 10 lat - często aby uzyskać świadczenia emerytalne? Czy należy je wliczyć w dochód takiej osoby?
 • PRZYKŁAD: komplet dokumentów został złożony przez rodzinę, pracownik przyjeżdża do szpitala, a pacjent okazuje się nieświadomy, leżący na OIT - co należy zrobić?

Jakie są zasady sporządzania umów?

 • Jaka jest potrzebna dokumentacja do sporządzenia umowy?
 • Jaki jest czas na dostarczenie odpowiedniej dokumentacji?
 • Jak sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym aby łatwo egzekwować alimentację od rodziny?
 • PRZYKŁAD: synowi matki umieszczonej w DPS-ie dochód przekracza o 300 zł; on sam deklaruje 400 zł i wyraża zgodę na sporządzenie umowy. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Jeżeli jedna osoba jest w stanie zapłacić całość, to czy obciążamy pozostałych zobowiązanych?
 • Kto ponosi koszty, gdy jedne dzieci znajdują się na terenie kraju, a inne poza granicami?
 • Jaki wpływ na odpłatność zstępnych mają umowy dożywocia zawarte przez klienta DPS-u np. zapisanie mieszkania jednemu z dzieci?
 • Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej można rozwiązać umowę z kierownikiem ośrodka o dokonywanie opłaty za pobyt rodzica w DPS-ie?
 • Jak sporządzić umowę z osobą samotną?
 • Czy można zachęcać osobę samotną do sprzedaży majątku, aby przez pewien okres sama sobie finansowała pobyt w DPS-ie?
 • Czy sporządzanie umowy, w której osoba zrzeka się po śmierci majątku na rzecz gminy w zamian za dożywotnie finansowanie pobytu w DPS-ie jest legalne? Czy gmina może przejąć dom osoby umieszczonej w DPS-ie za jej zgodą, jeżeli nie ma osób zobowiązanych do alimentacji?
 • Co zrobić z mieszkaniem po śmierci osoby samotnej i umieszczonej w DPS-ie?
 • Kiedy kierować się do sądu ze zgłoszeniem o stanie sprawy spadkowej?
 • Czy od dzieci zmarłej podopiecznej DPS-u należy wyegzekwować odpłatność za matkę?
 • PRZYKŁAD: osoba tuż przed pójściem do DPS-u sprzedała mieszkanie - jej pobyt był wyliczany na podstawie 70% emerytury, a oszczędności nie mogą być ruszone - co zrobić?
 • PRZYKŁAD: bezdzietne małżeństwo, majątek przepisany na sąsiadów niespokrewnionych, brak zapisu w akcie notarialnym o dożywotniej opiece. Co w takim przypadku?
 • PRZYKŁAD: syn chciał umieścić oboje rodziców w DPS-ie, umowy nie podpisał i odciął wszelki kontakt – jak zareagować?

Wydawanie decyzji

 • Kiedy sporządzamy umowę o odpłatności rodziny? Czy przed wydaniem decyzji o odpłatności mieszkańca?
 • Co z osobą, która chce być umieszczona w DPS-ie i cały swój majątek przepisała osobie niezobowiązanej, aktem notarialnym z dożywotnim zastrzeżeniem? Czy możemy odmówić, jeżeli obdarowany musi zapewnić opiekę?
 • Jak przebiega wydawanie decyzji o odpłatności w przypadku, gdy rodzina nie zgodziła się na przeprowadzenie wywiadu?
 • Jeśli strona odmówi wywiadu, to czy musimy wystawić propozycję umowy czy od razu wydajemy decyzję?
 • Czy odmowa wywiadu lub zawarcia umowy musi być na piśmie? Czy wystarczy adnotacja urzędowa?
 • Jeżeli ktoś został zawiadomiony o wszczęciu postępowaniu, przyszła zwrotka odbioru, to czy możemy przyjąć, że odmówił przeprowadzenia wywiadu lub uchyla się od wywiadu? Czy możemy wówczas zaproponować umowę, a jeżeli jej nie podpisze to wystawić decyzję?
 • Jak dokumentować odmowę podpisania umowy w przypadku braku współpracy z zobowiązanym? Czy wystarczająca jest notatka pracownika socjalnego?
 • Czy można wydać decyzję kierującą do DPS-u przy braku danych od klienta o jego zstępnych?
 • Czy rodzina może się odwołać od takiej decyzji?
 • Czy da się zabezpieczyć przed odwołaniami?
 • Ile czasu jest na rozpatrzenie odwołania w sprawie odpłatności za DPS?
 • Jaką dokumentację należy przedstawić SKO, kiedy rodzina się odwołuje od decyzji?
 • Co zrobić, gdy najpierw zostanie umieszczone jedyne dziecko w DPS-ie, a następnie jego rodzic?
 • Jeśli strona odmówi wywiadu, to czy musimy wystawić propozycję umowy czy od razu wydajemy decyzję?
 • Czy odmowa wywiadu lub zawarcia umowy musi być na piśmie? Czy wystarczy adnotacja urzędowa?

Jak wygląda procedura egzekwowania odpłatności: od momentu podpisania umowy/wydania decyzji, aż do powstania zaległości?

 • Opłata zastępcza za pobyt
 • Co, jeżeli dochód netto jest niższy niż wysokość odpłatności?
 • Jeżeli mieszkaniec jest właścicielem użytków rolnych powyżej 1 ha, to czy gmina płaci zastępczo?
 • Co w przypadku, gdy klient umieszczony w DPS-ie płaci 70%, a my jako gmina resztę i po jego śmierci pozostał po nim majątek? Czy jako gmina możemy wystąpić do sądu o to, aby majątek przeszedł na gminę w zamian za dopłatę do DPS-u?
 • Z czego jest finansowana?
 • Jak wygląda procedura finansowania jej na drodze egzekucji z administracji?
 • Wszczęcie postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS-ie
 • Ile wynoszą odsetki?

Jak wygląda przeprowadzanie procedury regulowania należności: od powstania należności, aż do uzyskania tytułu wykonawczego?

 • Po jakim czasie należy złożyć wezwanie do zapłaty?
 • Jak uzupełniać kwotę o kolejne zaległe należności?
 • Co jaki czas należy ponownie wzywać do zapłaty?
 • Po przekroczeniu jakiej kwoty należy złożyć do sądu wniosek o tytuł wykonawczy?
 • PRZYKŁAD: co w przypadku, gdy klient umieszczony w DPS-ie płaci 70%, a my jako gmina resztę i po jego śmierci pozostał po nim majątek? Czy jako gmina możemy wystąpić do sądu o to, aby majątek przeszedł na gminę w zamian za dopłatę do DPS-u?

3. Jak ustalić zwolnienia od opłaty za pobyt w DPS-ie?

 • Jeżeli osoba nie przekracza 300% kryterium dochodowego i jest zwolniona z ponoszenia odpłatności, to czy wydajemy decyzję/pismo i na jaki okres?
 • Kto decyduje o zwolnieniu o odpłatności?
 • Jakie są kryteria zwolnień od odpłatności?
 • W jakich sytuacjach można całkowicie zwolnić od opłaty?
 • Czy do zwolnienia obligatoryjnego wydajemy decyzję administracyjną?
 • Kiedy można zwolnić fakultatywnie?
 • Czy zwolnienie z odpłatności wystawiamy dnia powstania obowiązku odpłatności?
 • Czy można wziąć pod uwagę zaniedbanie emocjonalne lub niepłacenie alimentów?
 • Jaką dokumentację musi przedstawić osoba ubiegająca się o zwolnienie?
 • Na czym się oprzeć przy wydawaniu decyzji o zwolnieniu?
 • W jaki sposób zwolnić z odpłatności ze względu na wydatki na leki osobę, która ma dochód powyżej 300%?
 • Jak dokumentować takie zwolnienie?
 • Czy w przypadku zwolnienia fakultatywnego można w jednej decyzji ustalić odpłatność za DPS i zwolnienie z odpłatności? Czy od razu decyzja o zwolnieniu?
 • PRZYKŁAD: małoletnia została umieszczona w DPS-ie. Obecnie ma 17 lat. Jako noworodek została pozostawiona w szpitalu po urodzeniu przez matkę biologiczną. Następnie małoletnia została umieszczona w pieczy zastępczej. Czy w tej sytuacji należy szukać biologicznej matki i obciążyć ją odpłatnością za małoletnią?

4. Jak wygląda procedura kierowania interwencyjnego do DPS-u i bez zgody? Krok po kroku.

 • Jakie kryteria muszą być spełnione aby móc umieścić osobę w trybie pilnym?
 • Jakie kryteria muszą być spełnione aby móc umieścić osobę bez zgody?
 • PRZYKŁAD: osoba została umieszczona w DPS-ie bez zgody, na postawie decyzji sądu. Zmienił się opiekun, który chce przenieść osobę do DPS-u w innej miejscowości, położonej bliżej swojego miejsca zamieszkania. Jaka jest procedura? Gdzie nowy opiekun ma się zgłosić i czy my dalej będziemy opłacać DPS, jeżeli osoba jest ubezwłasnowolniona?
 • Do kogo się skierować, aby móc skierować interwencyjnie osobę do DPS-u?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do skierowania w trybie interwencyjnym?
 • Jak wygląda procedura w przypadku osoby była bezdomnej i mieszkające w schronisku? Gdy osoba przebywała w szpitalu bez dokumentów?
 • Na co należy zwrócić uwagę podczas rozpatrywania przypadków?
 • Czy tylko decyzją sądu można zmusić do leczenia? Czy jest jakaś alternatywa?
 • Jak pisać wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe umieszczenie w DPS-ie?
 • Jak postąpić z osobą niewyrażającą zgody, ale stwarzającej zagrożenie dla siebie lub otoczenia?

5. Czy ZOL może być alternatywą dla DPS-u?

 • Co jest lepszym rozwiązaniem?
 • Kiedy można kierować do ZOL?
 • Kto zdecyduje gdzie trafi osoba?
 • Na jakiej podstawie?
 • Jaki wpływ na decyzję ma ocena na podstawie skali Barthel?
 • Jakie są dokumenty potrzebne aby zostać umieszczonym w ZOL?
 • Co jest lepszym rozwiązaniem?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy lekarze kierują osobę do ZOL i na OPS spada obowiązek znalezienia miejsca w ZOL? Czy jeżeli dochody są zbyt niskie, to nie ma szans na ZOL?
 • Czy są jeszcze jakieś inne miejsca do których można skierować osobę potrzebującą?
 • Jaki jest czas oczekiwania na DPS, a jaki na ZOL?
 • Czym się różni finansowanie pobytu w DPS a ZOL?
 • Czy mogą grozić konsekwencje zw. nagminnym umieszczeniem w ZOL zamiast w DPS?
 • PRZYKŁAD: co zrobić, gdy rodzina nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, osoba starsza nie jest w stanie sama wyrazić zgody i widać ewidentne zaniedbanie osoby starszej?

6. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28 lipca 2023.

 • Wsparcie krótkoterminowe w DPS-ie
 • Wniosek i postępowanie dot. udzielenia wsparcia krótkoterminowego w DPS-ie
 • Odpłatność za pobyt krótkoterminowy w DPS-ie

Prowadzący

Katarzyna Wołowska - zastępca dyrektoraw OPS w Kluczborku, związana z pomocą społeczną od roku 2007. Wcześniej pracowała na stanowisku pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej. Jest również absolwentką studiów podyplomowych zakresu zarządzania i organizacji w pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej. W swojej pracy zajmuje się nadzorem nad postępowaniami dot. przyznawania świadczeń z pomocy społecznej i wydawaniem decyzji w sprawach pomocy społecznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności: praca socjalna w Częstochowie oraz studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
31 lipca 2024
od 649.00
06 września 2024
od 649.00
29 listopada 2024

Podobne szkolenia