Wideoszkolenie: Dokumentacja Niebieskie Karty

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Konsekwencje zmian Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w procedurze Niebieskie Karty. Jak powołać i zorganizować pracę zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych? Regulamin zespołu interdyscyplinarnego. Jakie nowe obowiązki ma zespół interdyscyplinarny, a jaką rolę wyznaczono przewodniczącemu? Kto wszczyna procedurę NK? Jak prowadzić monitoring? Rozpatrywanie skarg, a ochrona danych osobowych

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy zajmują się procedurą "Niebieskie Karty". Do udziału zapraszamy również przedstawicieli straży miejskiej, policji, Żandarmerii Wojskowej, placówek oświaty i sądów

Jak powinna wyglądać modyfikacja druków ze względu na dynamikę sytuacji rodziny?
Rozporządzenie rady ministrów z dnia 6 września wchodzi w życie 28.09.2023. Zmieniają się procedury Niebieskie Karty, a także wzory pism i wniosków, które należy przygotować od nowa. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma komplet nowych wzorów dokumentów oraz prezentację, która jest jak obszerny podręcznik dla pracowników OPS z prowadzenia dokumentacji Niebieskie Karty, a także nowe, zaktualizowane wzory pism, które skrócą czas przygotowania do absolutnego minimum. Szkolenie poprowadzi pracownik jednego z większych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce. Prawnik, z dużym doświadczeniem w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego oraz członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I,II,III kadencji przy MRPiPS. Nasza ekspertka odpowie na każde pytanie podczas wideoszkolenia online. Jeżeli nie widzisz w programie szkolenia zagadnienia, o którym chciałbyś usłyszeć - zadaj swoje pytanie na czacie, a doświadczona prelegentka na pewno nie zostawi Cię bez odpowiedzi. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023
 • Omówienie nowego regulaminu zespołu interdyscyplinarnego
 • Jak zorganizować pracę ZI? Do jakich czynności ZI może upoważnić przewodniczącego?
 • Jaką dokumentacją posługuje się ZI, a jaką grupy diagnostyczno-pomocowe? Omówienie projektów druków i formularzy
 • Jak ZI powinien monitorować realizację procedury NK oraz pracę grup diagnostyczno-pomocowych? Rozpatrywanie skarg na członków grup diagnostyczno-pomocowych
 • Czy pracownik socjalny powołany do grupy diagnostyczno-pomocowej może być jednocześnie przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego?
 • Przekazywanie dokumentacji procedury Niebieskie Karty do innych gmin

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Nowy regulamin zespołu interdyscyplinarnego

Wzory dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych, m.in.:

 • Powołanie grupy diagnostyczno- pomocowej, wniosek o rozszerzenie składu grupy diagnostycznopomocowej
 • Protokoły z posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych
 • Wniosek o wytypowanie osoby do prac w grupie diagnostyczno-pomocowej
 • Zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy o wszczęciu procedury NK pod nieobecność; zaproszenie, wezwanie,
 • Skierowanie sprawcy na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne/psychologiczno-terapeutyczne wraz z pouczeniem
 • Karta monitoringu procedury Niebieskie Karty
 • Zawiadomienie o popełnieniu przez sprawcę wykroczenia
 • Protokół zakończenia procedury Niebieskie Karty, informacja o zakończeniu procedury NK
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • Zawiadomienie sądu opiekuńczego/zawiadomienie o demoralizacji małoletniego
 • Wzory druków związanych z zapewnieniem dziecku ochrony na podst. art. 12a ustawy o przemocy domowej (pouczenie rodziców/opiekunów dziecka, oświadczenie osoby przejmującej opiekę nad dzieckiem, powiadomienie sądu)

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jeżeli wypełnimy NK na podstawie tego, co mówi świadek, to czy NK-A sporządzamy w obecności osoby doznającej przemocy?
 • Czy grupę poszerzamy na podstawie uchwały zmieniającej, czy nową uchwałą wskazując, że poprzednia traci moc?
 • Co w przypadku, kiedy dziecko doznające przemocy jest z naszego terenu, ale uczy się w szkole z innego miasta, z którym nie mamy podpisanego porozumienia? Czy bez porozumienia możemy zaprosić na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej pedagoga/wychowawcę z tej szkoły?
 • Co, jeśli osoba odmówiła przyjścia i nie chce pomocy?
 • Z jaką częstotliwością przeprowadzać monitoring w ciągu 9 miesięcy?
 • Co, jeżeli jedno z dzieci było świadkiem przemocy i przeprowadziło się do babci, która mieszka na terenie innej gminy, a w naszej gminie pozostały 2 osoby doznające przemocy?
 • Czy w sprawie rozwodowej na wniosek sądu można przesłać dokumentację zgromadzoną w ramach prowadzonej procedury NK?
 • Kto podpisuje wniosek do GKRPA?

Zespoły interdyscyplinarne

 • Czy zespół może wydać zaświadczenie o procedurze NK dla osoby zainteresowanej?
 • Czy pracownik socjalny powołany do grupy diagnostyczno-pomocowej może być jednocześnie przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego?
 • Czy dyrektor szkoły może wskazać zastępcę wójta do prac ZI?
 • Czy przewodniczący może być członkiem ZI?
 • Czy po powołaniu nowego ZI należy zmienić miejski program przeciwdziałania przemocy?
 • Czy komendant, dyrektor szkoły i przewodniczący komisji powinni być członkami ZI?
 • Czy do ZI obowiązkowo należy powołać przedstawiciela organizacji pozarządowej?

Procedura Niebieskie Karty osoby chorej psychicznie i jej rodziny

 • Jakie zachowania osób chorych psychicznie wymagają interwencji pogotowia i policji?
 • Czy można stosować procedurę Niebieskie Karty wobec sprawcy, który ma zaburzenia psychiczne?
 • Czy osoba chora psychicznie powinna być traktowana jak osoba zdrowa, jeśli nie chce się leczyć i nadużywa przemocy? Czy to, że jest chora, daje jej większe prawa do krzywdzenia innych?
 • Jakie zastosowanie ma Niebieska Karta dla osób, które doznają przemocy i jednocześnie cierpią na niepełnosprawność intelektualną?
 • Co w przypadku, gdy sprawcą przemocy jest osoba chora psychicznie, z którą przez jej schorzenie nie można nawiązać logicznego kontaktu? Kobieta nie wyraża zgody na wgląd w jej historię medyczną, natomiast matka chorej osoby nie chce złożyć wniosku o przymusowe leczenie i nie chce współpracować z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej
 • Czy można powołać kuratora do grupy diagnostyczno-pomocowej, która przeprowadza jednorazowy wywiad w rodzinie, w której jest Niebieska Karta i robi to na wniosek grup diagnostyczno-pomocowych??
 • Co w przypadku, gdy ofiara przesyła do Zespołu Interdyscyplinarnego różne dokumenty, nagrania na CD lub zdjęcia?

Co powinno się znaleźć w dokumentacji NK?

 • Wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia NK
 • Jakie adnotacje urzędowe i czyje notatki służbowe powinien gromadzić pracownik socjalny?
 • Jakie powinny być druki wewnętrzne? Wzory druków
 • Jak powinna wyglądać modyfikacja druków ze względu na dynamikę sytuacji rodziny?
 • Jak redagować plan pracy z rodziną w celu modyfikacji sytuacji rodziny na bieżąco? Jakimi drukami się posługiwać i w jaki sposób je redagować, aby zmiany sytuacji rodziny mogły być nanoszone systematycznie?
 • Czy formularze do NK powinny być zatwierdzone uchwałami Rady Gminy, czy regulaminem?
 • Czy właściwe jest gromadzenie i powielanie dokumentacji w NK? (formularze, protokoły, notatki)
 • Czy każda wizyta pracownika socjalnego, rozmowa z osobą doświadczającą przemocy, wizyta w szkole i pozyskanie dokumentacji ze szkoły powinna być udokumentowana? Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji szkolnej?
 • Czy pracownik socjalny ma obowiązek gromadzenia dokumentacji na nośnikach CD udostępnianych przez sprawcę lub ofiarę przemocy? A jeśli tak, to w jakim celu powinniśmy je gromadzić? Czy powinniśmy je przeglądać czy jedynie przekazać policji i prokuraturze?
 • Jak przechowywać dokumentację? Czy każdy dokument powinien być w oddzielnej zamkniętej teczce czy w segregatorach?
 • Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez osobę doznającą przemocy domowej, a co gdy miejsce zamieszkania zmienia osoba stosująca przemoc? Czy ZI ma obowiązek przekazać dokumentację procedury NK do innej gminy? Kiedy prowadzi się równolegle działania przez dwa Zespoły Interdyscyplinarne w dwóch gminach?

Czy do każdej czynności należy sporządzać notatkę?

 • Notatka służbowa policjanta i pracownika socjalnego z wizyty w środowisku w ramach procedury NK – wzory
 • Kto i kiedy może powołać zastępcę przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • Czy ofiara i sprawca powinni wypełnić klauzulę przetwarzania danych osobowych do NK?
 • Czy strona ma prawo robić notatki z protokołów spotkania grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy można wnioskować do komendanta o udostępnienie notatek służbowych do dokumentacji prowadzonej NK w sytuacji gdy dzielnicowy nie udostępnia notatek ani w formie ustnej ani pisemnej?
 • Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie? Czy dzielnicowy każdorazowo powinien sporządzać notatkę z wizyty? Komu powinien przekazywać notatki służbowe – na rzecz przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, czy koordynatora grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Jak ważne są notatki pracownika socjalnego i policjanta? Jak je sporządzać, by wykazać, że sytuacja w rodzinie się zmienia? Jak często powinno się robić notatki? Czy należy odnosić się w nich do planu pracy z ofiarą, który ustaliliśmy na pierwszym spotkaniu?
 • Czy dzielnicowy powinien przekazywać swoje notatki do Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • Jak często powinny wpływać notatki z monitorowania sytuacji rodziny od policjanta, ze szkoły, od pracownika oświaty? Czy konieczna jest dokumentacja każdego członka diagnostyczno-pomocowej? Jak powinna wyglądać dokumentacja pracy każdego członka diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy w dokumentacji NK, dzielnicowy musi umieścić dodatkową notatkę dotyczącą realizacji zadań, do których zobligowało go rozporządzenie?
 • Jaki zapis dotyczący pracy socjalnej powinien znaleźć się w dokumentacji NK?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w karcie czynności kuratora sądowego? Wzór karty czynności kuratora sądowego
 • Czy kurator sądowy jest uprawniony do wszczynania NK?
 • Komu kurator sądowy przekazuje informację o konieczności założenia NK?
 • Czy prokurator może być członkiem zespołu interdyscyplinarnego? Jakie mogą być przesłanki czynu zabronionego? Jaki zgromadzony materiał daje nam podstawę do zawiadomienia organu sprawiedliwości o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole? Jak konstruować protokół? Wzór

 • Co warto zawrzeć w protokole końcowym? Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole?
 • Jak prowadzić protokół? Jakie dokumenty mogą dostarczać do teczki rodziny członkowie diagnostyczno-pomocowej? Czy pedagog szkolny, policja, nauczyciel mogą dołączyć swoją opinię do teczki?
 • Jak często diagnostyczno-pomocowej powinny sporządzać protokół?
 • Jak powinien wyglądać protokół z diagnostyczno-pomocowej lub z zakończenia NK?

Jak powinno wyglądać zakończenie procedury NK?

 • Czy można zamknąć procedurę, gdy sprawca i ofiara nie mieszkają razem, nie dochodzi do przemocy ale w prokuraturze toczy się sprawa o znęcanie?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby zamknąć Niebieską Kartę?
 • Czy jest możliwość zakończenia procedury NK na podstawie braku zasadności?
 • Jaka dokumentacja jest najważniejsza przy podjęciu decyzji o zamknięciu procedury NK?
 • Jak realizować procedurę, kiedy ofiara nie współpracuje w celu zrealizowania planu pomocy?
 • Na jakie przepisy możemy się powoływać, aby zakończyć procedurę NK?
 • Jaka jest procedura w przypadku sprzecznej opinii członków diagnostyczno-pomocowej? Kto zamyka NK?
 • Z jakich zapisów wynika, że procedurę zamyka tylko zespół osoby doznającej przemocy?
 • Jak przeprowadzić wznawianie Niebieskich Kart w tej samej rodzinie, w której sprawcą okazuje się inna osoba? (często występuje przy sprawach rozwodowych)
 • Jakie działania można realizować z rodziną po zamknięciu procedury?
 • Czy przemoc w rodzinie OPS monitoruje po zamknięciu NK? W jaki sposób ją dokumentować? Jak długo po zamknięciu NK powinien być systematyczny kontakt pracownika socjalnego z ofiarą? Skąd wiadomo, że sprawca realizuje ustalony wspólnie plan, czy chodzi do psychologa, co robi aby realizować plan ustalony przez zespół interdyscyplinarny?
 • Co w sytuacji, kiedy sprawca się wyprowadzi?
 • Jakie dokumenty wypełnia ZI na ostatnim spotkaniu?
 • W jaki sposób strony są poinformowane o zakończeniu sprawy?
 • Co powinien zawierać protokół z zamknięcia NK?
 • Jakie kroki podejmować/czy podejmować jeśli rodzina, ani ofiara ani sprawca, nie chce współpracować?

W jakim zakresie udostępniać informacje? Na ile te informacje są jawne?

 • Komu można udostępnić dokumentację ZI? Czy potrzeby jest pisemny wniosek? Jak go rozpatrzyć?
 • Czy można udostępnić sprawcy obecnie dokumentację dotyczącą procedury Niebieskiej Karty na jego wniosek?
 • Czy udostępniamy dokumentację ZI na potrzeby toczącego się postepowania karnego, cywilnego, przed sadem rodzinnym? Jakie są konsekwencje nie udostepnienia dokumentacji?
 • Czy można przekazać kopię części dokumentacji np. NK A osobie doznającej przemocy?
 • Jakie zająć stanowisko w sprawie zwalniania z tajemnicy, w myśl ustawy o przemocy (oświadczenie o poufności)?
 • Czy zespół interdyscyplinarny może przesyłać policji lub prokuraturze zgromadzoną dokumentację jako materiał dowodowy?
 • Czy zeznania złożone przez ofiarę powinny być ujawnione sprawcy? Czy ma on prawo do wglądu w dokumenty z grup diagnostyczno-pomocowych dotyczących ofiary?
 • Czy ofiara przemocy może zażądać ksero NK jako dowód do przedstawienia w sądzie?
 • Czy właściwe jest udostępnianie dokumentacji NK osobom fizycznym?
 • Czy możliwe jest wydawanie zaświadczeń o toczącej się procedurze osobie doznającej przemocy jeśli wystąpi z takim wnioskiem?
 • Czy wystąpienie o dokumentację przez organ śledczy czy ścigania, tj. policja czy prokuratura musi mieć kształt wniosku o udostępnienie danych osobowych z podaniem podstawy prawnej? Czy jako podstawę prawną przekazania danych osobowych można uznać sygnaturę akt lub znak pisma?
 • Czy możliwe jest przekazanie dokumentacji na wniosek Sądu Biskupiego gdzie toczy się postępowanie o unieważnienie związku małżeńskiego?
 • Czy można udostępniać dokumentację osobie pokrzywdzonej?
 • Jakie dokumenty może udostępniać pracownik socjalny (administracyjne i karne) sprawcy, a jakie ofierze? Jak postąpić w sytuacji zapytania o dokumentację NK na wniosek adwokata sprawcy? Na jakie przepisy może powołać się pracownik socjalny w przypadku prośby o udostępnienie informacji z NK?
 • Co można zrobić i na jakie artykuły się powoływać w przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji radcy prawnemu sprawcy?
 • Czy radca prawny, adwokat może brać udział w zebraniu ZI? Na jakie artykuły się powoływać jeśli nie może wziąć udziału?
 • W jakich sytuacjach dokumentacja NK może być przekazana do policji?
 • W jaki sposób i w jakiej formie przekazujemy dokumentację do sądów i prokuratury- oryginały, czy kserokopię? Czy kserokopia dokumentacji wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem? Czy prawidłowe jest udostępnianie dokumentacji w formie pojedynczych opinii i druków czy całościowo?
 • Czy w dokumentacji NK powinna znaleźć się adnotacja o jej udostepnieniu organom sprawiedliwości? Jaki mamy czas na przekazanie dokumentacji odpowiednim organom?
 • Czy właściwe jest przekazanie dokumentacji na wniosek sądu cywilnego na bazie postępowania cywilnego np. proces cywilny o ochronę dóbr osobistych? Czy sprawca i ofiara mają wgląd do takiej dokumentacji? Czy możemy zwrócić się do sądu cywilnego, mając na uwadze art. 9 c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, o rozważenie możliwości wyłączenia jawności tych danych, które mogą mieć wpływ lub ujawnienie ich może stanowić zagrożenie dla osób - świadków lub osób zgłaszających się do NK? Jakie informacje mogą być utajnione?
 • Czy można udostępniać informacje z NK organizacjom pozarządowym, urzędom miast (np. pismo informujące w sprawie mieszkania socjalnego z zasobów miasta)?
 • Czy sądom okręgowym w sprawach rozwodowych udostępniamy tylko formularz, czy wszystkie zebrane dokumenty z NK?
 • Na kim spoczywa obowiązek powiadomienia sądu lub prokuratury, o wgląd w sytuację rodzinną? Do kogo w pierwszej kolejności trafia podejrzenie popełnienia przestępstwa?
 • Kto sporządza pismo o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury? Czy pismo do sądu lub prokuratora musi nastąpić z automatu?
 • Jak należy wypełnić formularz Niebieskiej Karty C jeśli osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie może zgłosić się na posiedzenie diagnostyczno-pomocowej?

Jakie są założenia ustawy "antyprzemocowej"?

 • Jakie są nowe uprawnienia Policji?
 • W jakich sytuacjach można wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie? Na czym będzie on polegał?
 • Czy nowe nakazy i zakazy mogą być stosowane również podczas nieobecności w mieszkaniu osoby stosującej przemoc?
 • Komu należy doręczyć nakaz/zakaz?
 • Co w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc odmówi przyjęcia nakazu lub zakazu?
 • Czy od wydanego zakazu lub nakazu będzie można się odwołać?
 • Czy nowe przepisy określają odległość, jaka powinna dzielić sprawcę i ofiarę przemocy w rodzinie?
 • Kiedy nakaz lub zakaz tracą moc?

Który podmiot jest uprawniony do wszczynania procedury NK?

 • Co rozumiemy przez pojęcie „dokumentowania czynności” w przypadku policjanta, pracownika socjalnego i kuratora sądowego?
 • Jakie są wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK?
 • Który podmiot jest uprawniony do wszczynania procedury NK, jeśli jest podejrzenie stosowania przemocy?
 • Co zrobić, gdy w niebieskiej karcie nie ma numeru telefonu do żadnej ze stron?
 • Co w sytuacji gdy osoba zgłaszająca przemoc wobec dziecka zamieszkuje w innej gminie? Np. babcia zgłasza, że matka dziecka jest sprawcą przemocy?
 • Jak postępować w przypadku anonimowego zgłoszenia o przemocy w rodzinie a domniemana ofiara zaprzecza występowaniu przemocy, brak innych członków rodziny i świadków?
 • Czy są sytuacje, w których OPS przekazuje wszczęcie procedury NK do policji?
 • Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?
 • Kiedy jest przemoc? Czy można zgłosić tylko przemoc fizyczną? Jak traktowana jest przemoc psychiczna, np. nękanie?
 • Jak rozpoznać, czy jest konflikt rodzinny czy przemoc?
 • Jak prowadzić procedurę, jeśli występuje wyraźny konflikt rodzinny? Jak zapobiegać przypadkom bezpodstawnego wszczynania NK?
 • Czy pracownik socjalny może założyć NK dla osób niemieszkających razem? Czy można założyć NK byłemu mężowi, który notorycznie nachodzi żonę?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy ofiara zamieszkuje w innej gminie niż sprawca, albo cała rodzina zamieszkuje za granicą?
 • Czy można założyć Niebieską Kartę na wniosek obcokrajowca? Co w przypadku, gdy obcokrajowiec nie ma stałego pobytu?
 • Czy w przypadku podejrzenia stosowania przemocy seksualnej instytucja, która otrzymała zgłoszenie ma obowiązek powiadomić organy ścigania z urzędu?
 • Czy w sytuacji zaniedbania pracownik socjalny ma obowiązek złożyć wniosek do Sądu o wgląd w sytuacje rodziny, która wykazuje duże chęci współpracy i poprawy swojej sytuacji?
 • Czy w sytuacji otrzymania NK z innej gminy, gdzie rodzinie był przyznany asystent rodziny, należy z automatu przyznać tej rodzinie asystenta?
 • Czy oświadczenia o poufności grupy diagnostyczno-pomocowej muszą znajdować się w każdej NK, jeśli inspektor ochrony danych stworzył oświadczenia imienne do przetwarzania danych osobowych w zakresie posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych dla każdego z powołanych członków?
 • Jaka linię obrony powinien zastosować pracownik socjalny, któremu zostały postawione zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków w ramach procedury NK?
 • Jak przebiega prowadzenie grupy diagnostyczno-pomocowej jeżeli ofiara nie odbiera telefonu i nie ma z nią kontaktu?
 • Czy w obecnej sytuacji do grupy diagnostyczno-pomocowej należy powoływać pracownika oświaty?
 • W jaki sposób prawidłowo sporządzić lokalną diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie?
 • Czy koordynatorzy pieczy zastępczej z PCPR mogą wdrożyć procedurę NK?
 • Jak dokumentujemy listę obecności członków, oświadczenia o zachowaniu poufności danych w przypadku zdalnych posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych i zespołu interdyscyplinarnego?
 • Który akt prawny reguluje konieczność kwitowania odbioru formularza B niebieskiej karty?
 • Czy należy założyć NK w rodzinie, w której mąż pracuje za granicą i stosuje przemoc podczas pobytu w domu?
 • Czy do każdej karty A zakładać kartę C?
 • Czy powinien być regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • Jaką dokumentację powinien gromadzić koordynator grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy przewodniczący ZI może być koordynatorem grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy nieletnią, która jest sprawcą przemocy, można wezwać na grupę diagnostyczno-pomocową samą czy w obecności matki- ofiary?
 • Czy konieczne jest posiadanie członka Zespołu z organizacji pozarządowej?
 • Czy kurator może założyć NK?
 • Czy powinno rozpoczynać się nową procedurę w sytuacji, gdy procedura istnieje?
 • Jak długo może funkcjonować Zespół Interdyscyplinarny bez Przewodniczącego? (Przewodniczący zrezygnował ze swojej funkcji i jego obowiązki pełni Zastępca)
 • Kto podpisuje pisma informujące o kolejnym spotkaniu grupy diagnostyczno-pomocowej do członków grupy?
 • Ile członków minimum powinna liczyć grupa diagnostyczno-pomocowa?
 • Jakie działania należy wpisać w indywidualny plan pomocy?
 • Czy stosowana jest praktyka dyżurnego pracownika ds. przemocy po godzinach pracy OPS?
 • Kto może reprezentować dziecko na grupie diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy należy założyć NK w rodzinie, w której mąż pracuje za granicą i stosuje przemoc podczas pobytu w domu?
 • Czy pedagodzy szkolni powinni do NK przedstawiać diagnozę rodziny?
 • Czy dokumenty do sądu i innych instytucji podbija Przewodniczący ZI czy Kierownik OPS?

Jak powinno wyglądać zawiadomienie o przekazaniu formularza członkom grupy diagnostyczno-pomocowej?

 • Czy w dokumentacji powinien pojawić się dowód na to, że przewodniczący ZI powiadomił członków o wpłynięciu NK? Czy maile do członków ZI są wystarczającym dowodem?
 • W jakiej formie członkowie ZI powinni potwierdzić otrzymanie i zapoznanie się z NK? Ile czasu na potwierdzenie powiadomienie o NK ma członek ZI?
 • Jak powinien być sporządzony formularz o zapoznaniu się z NK przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy OPS ma obowiązek powiadomienia dzielnicowego o wszczęciu procedury NK?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie do właściwego komisariatu lub dzielnicowego o wdrożeniu procedury NK przez OPS (bez obecności dzielnicowego)? Jakie informacje powinny się pojawić w zawiadomieniu i w jakim czasie? Czy takie zawiadomienie powinno znaleźć się w dokumentacji NK?
 • Jak ma wyglądać zawiadomienie prokuratury o wszczęciu postępowania?
 • Czy zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy muszą być załączone do procedury? Jak postąpić w sytuacji, gdy zawiadomienie nie jest skuteczne? Czy ponowienie zawiadomienia wykonujemy w formie pisemnej?
 • W jakiej formie powinno być potwierdzenie o zawiadomieniu wszczęcia NK? Czy w dokumentacji powinno się znaleźć potwierdzenie nadania przesyłki?

Jak wypełniać formularz w sposób prawidłowy?

 • Czy przewodniczący z upoważnienia może powołać inne osoby wskazane na wniosku grupy?
 • Czy należy zawrzeć porozumienie z sądem, GOPS i gminną komisją?
 • Czy uchwała musi być ogłoszona w dzienniku wojewódzkim?
 • Jak należy wypełnić formularz Niebieskiej Karty C jeśli osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie może zgłosić się na posiedzenie diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy koordynatorem GR może być Przewodnicząca ZI?
 • Czy do każdej NK należy powołać grupę diagnostyczno-pomocową?
 • Kto wypełnia formularz A? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Kiedy następuje wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" – w przypadku braku możliwości wypełnienia formularza z uwagi na nieobecność ofiary, zły stan zdrowia ofiary, czy ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia?
 • Czy można założyć NK bez obecności ofiary?
 • Czy rozmowę przez telefon i wypełnienie karty D można traktować jako spotkanie diagnostyczno-pomocowej?
 • W jaki sposób sporządzić protokół ze zdalnego posiedzenia diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy jest możliwość odmówienia wdrożenia procedury z powodu błędnie wypełnionego formularza?
 • Jaka jest właściwa procedura dotycząca umieszczania daty urodzenia? W formularzu D jest pytanie o datę urodzenia, a w nowelizacji ustawy – wiek. Która forma umieszczania tej informacji jest poprawna?
 • Czy członek komisji alkoholowej może wypełnić formularz NK?
 • Czy przy każdym zdarzeniu powinniśmy wypełniać formularz A? Czy tylko przy pierwszym zdarzeniu? Czy ilość wypełnionych kart wpływa na przebieg sprawy?
 • Jak prawidłowo wypełnić kartę C? Wzór
 • Czy członkiem diagnostyczno-pomocowej może być ksiądz?

Najbardziej problematyczne przypadki w OPSach:

 • Kto zawiadamia sąd? Zespół interdyscyplinarny czy grupa diagnostyczno-pomocowa?
 • Jakim dokumentem poszerzamy grupę? Czy zarządzeniem?
 • Czy karta monitoringu ma być do każdej procedury NK?
 • Czy monitoring ZI wszystkich NK może odbywać się podczas posiedzeń ZI, które odbywają się co 2 miesiące?
 • Niebieska Karta wpłynęła 21.09.2023 r. Czy realizujemy procedurę wg starego rozporządzenia czy wg nowego? Nie mamy jeszcze wybranego przewodniczącego i jego zastępcy.
 • Czy oprócz przewodniczącego i zastępcy musi być powołany sekretarz ZI?
 • Czy kierownik zespołu interwencji kryzysowej OPS, mający wykształcenie pedagogiczne, może zakładać NK?
 • Czy w grupie diagnostyczno-pomocowej może być powołanych dwóch pracowników socjalnych?
 • Czy w sytuacji, gdy policjant nie uczestniczy w pierwszym posiedzeniu grupy diagnostyczno-pomocowej, musimy wstrzymać prace grupy?
 • Co zrobić, gdy policja nie chce współpracować?
 • Czy można do grupy diagnostyczno-pomocowej powołać dwóch pracowników socjalnych i dwóch dzielnicowych?
 • Jeżeli chcemy zamknąć NK i odstąpić od działań, ponieważ stwierdziliśmy, że nie ma przemocy, to czy musimy pisać do sądu wniosek o wgląd w sytuację dziecka?
 • Kto pisze protokół w trakcie spotkania grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Kto wzywa sprawców przemocy i ofiary przemocy?
 • Czy wniosek do sądu w ramach procedury NK o wgląd w sytuację dziecka ma podpisać kierownik OPS, który nie jest w grupie diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy kierownik ma wgląd w dokumentację procedury NK?
 • Czy przewodniczący informuje wszystkich członków ZI o powołaniu grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy pracownik socjalny musi udać się w miejsce zamieszkania ofiary przed posiedzeniem grupy?
 • Czy notatki urzędowe sporządzone w ramach procedury w środowisku powinny być tylko w aktach NK, czy też w dokumentach ośrodka w sprawie danej rodziny?
 • Jeżeli wiemy, że osoba doznająca przemocy nie może dotrzeć na posiedzenie grupy, ponieważ jest osobą starszą i niechodzącą, to czy formularz NK C można sporządzić w jej miejscu zamieszkania?
 • Kto podpisuje zaświadczenia o zgłoszeniu się do programu i jego ukończeniu?
 • Jeżeli chcemy w skład grupy powołać kuratora społecznego, to do kogo występujemy o oddelegowanie?
 • Czy przedstawiciel ZI może podpisywać pisma w imieniu zespołu?
 • Co, jeżeli sprawca i pokrzywdzony trzykrotnie nie zgłaszają się na posiedzenia grupy?
 • Czy przy pracy socjalnej z ofiarą należy przeprowadzić z nią wywiad środowiskowy?
 • Czy formularz NK A założony przez policję może odebrać członek grupy, jeżeli nie ma członka ZI?
 • Czy w pismach posługujemy się inicjałami sprawcy i ofiary, czy pełnymi danymi?
 • Czy przewodniczący ZI pracujący w OPS na stanowisku pracownika socjalnego może być członkiem grupy?
 • Czy przewodniczący informuje wszystkich członków ZI o wpłynięciu NK?
 • Czy NK A dostarczona do ośrodka przechodzi przez e-kancelarię?
 • Jak często muszą być odwiedziny w trakcie monitoringu?
 • Czy wszyscy członkowie ZI dowiadują się o NK dopiero na posiedzeniu ZI?
 • Została wszczęta procedura NK w lutym 2023 r. Dziecko ze sprawcą mieszkają na naszym terenie, a matka dziecka mieszka w innym mieście. Prowadziła z nią działania inna grupa, która zakończyła procedurę. Nie mamy NK D ze sprawcą. Czy można ją wypełnić po ponownym wezwaniu sprawcy? Czy NK C powinniśmy wypełnić z matką dziecka?
 • Czy na pierwszym posiedzeniu grupy można odstąpić od prowadzenia dalszej procedury?
 • Czy druki stosowane w całej procedurze muszą zostać przyjęte uchwałą ZI?
 • Co, jeżeli w rodzinie jest założonych kilka NK?
 • Jeżeli jedna karta jest na ofiarę, a w drugiej karcie ta sama osoba jest sprawcą, to w jaki sposób prowadzić procedurę?
 • Jeżeli procedurę NK umorzy komenda powiatowa policji lub sąd, to czy na podstawie przepisu art. 207 k.k. zamykamy procedurę?

 • Czy sprawca i ofiara nie muszą razem mieszkać?
 • W jaki sposób wygląda procedura NK, jeżeli jest podział terenu w GOPS na pracowników socjalnych i ofiara mieszka na obszarze pracy drugiego pracownika socjalnego? Czy jeden pracownik socjalny odwiedza ofiarę a drugi sprawcę?
 • Jak wygląda procedura NK, jeżeli ofiara i sprawca zamieszkują w innych miejscowościach?
 • Czy mamy mieć porozumienie z referatem oświaty?
 • Co należy rozumieć poprzez monitorowanie procedury NK?
 • Jeżeli chcemy powołać do grupy konkretnego wychowawcę, to czy trzeba wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły, żeby oddelegować go do prac grupy?
 • Czy pracownik socjalny powołany do grupy diagnostyczno-pomocowej może być jednocześnie przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego?
 • W jaki sposób koło gospodyń działa w obszarze przeciwdziałania przemocy ?
 • Czy zawiadomienie do osoby, której nie było w domu podczas założenia NK podpisuje policjant?
 • Kto będzie podpisywać decyzję o powołaniu grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy konieczne jest zawieranie porozumień także z organizacją pozarządową? Czy tylko z instytucjami?
 • Czy przy wyborze przewodniczącego i jego zastępcy trzeba również wybrać sekretarza?
 • Czy zespół może upoważnić przewodniczącego do powoływania grup diagnostyczno-pomocowych?
 • Czy nowy powołany ZI musi opracować nowy program ds. przeciwdziałania przemocy domowej?
 • Czy można wystąpić z pismem do przedstawicieli, o których mowa w przepisie art. 9 a ust. 3 o wskazanie członka do ZI przed uprawomocnieniem się uchwały rady miejskiej dnia 15.07.2023r.?
 • Kto wysyła zawiadomienie o wszczęciu NK do osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej pod jej nieobecność?
 • Czy informujemy rodzinę o zakończeniu NK?
 • Czy stosujemy RODO w procedurze NK?
 • Jeżeli osoba stosująca przemoc jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, to czy prowadzimy procedurę NK?
 • Czy na pierwszej grupie diagnostyczno-pomocowej musi być już osoba doznająca i stosująca przemoc?
 • Czy można nie podpisać karty A?
 • Co w przypadku, gdy lekarz odmawia badania ODP, a osoba zgłasza ten fakt?
 • Co z regulaminem pracy dla pracowników socjalnych poniedziałek-piątek w godzinach 7-15?
 • Jeżeli wpłynie do ZI NK po 22 czerwca, to czy przewodniczący powołuje grupę diagnostyczno-pomocową w ciągu 3 dni?
 • Czy zespół powinien być informowany o wyroku sprawcy przemocy?
 • Ile razy wzywamy na grupę diagnostyczno-pomocową, jeżeli osoba się nie zgłasza? Czy do skutku?
 • Czy asystent rodziny może być członkiem ZI?
 • Czy monitoring sytuacji dziecka, który w świetle Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynika z zadań gminy, o których mówi ustawa?
 • Czy dokumentowany monitoringu będzie udokumentowaniem pracy socjalnej?
 • Co w sytuacji, gdy rodzina nie będzie chciała wpuścić pracownika socjalnego na monitoring?
 • Czy przy wyborze przewodniczącego i jego zastępcy trzeba również wybrać sekretarza?
 • Czy skład grup diagnostyczno-pomocowych może być taki sam, jak skład ZI i grup roboczych?
 • Jeśli jako OPS zakładamy NK, to na chwilę obecną również nie możemy przekazać kopii policji?
 • Jak powinna wyglądać procedura przekazania procedury NK w momencie przeprowadzenia się do innej gminy? Dostaliśmy przekazany druk NK rodziny, która przeprowadziła się do nas z innej gminy i nasz pracownik kontynuował monitoring, po czym po kilku miesiącach z tejże gminy dostaliśmy informację, że u nich procedura NK w danej rodzinie została zakończona z uwagi na wyprowadzkę. Czy w tym momencie musimy zakładać kartę na nowo, czy możemy bazować na tym, co zostało nam przekazane?
 • Czy zespół miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy i zespół osoby stosującej przemoc (oba zespoły) kończą procedurę swoimi protokołami?
 • Co to jest przemoc domowa? Przemoc domowa, a konflikt w świetle proponowanych zmian
 • Czy nowe regulacje zapobiegną bezpodstawnemu wszczynaniu procedury NK?
 • Kim jest osoba doznająca przemocy domowej i czy musi zamieszkiwać ze sprawcą przemocy domowej?
 • Czy dziecko - świadek przemocy domowej jest osobą doznającą przemocy i jakie są tego konsekwencje dla prowadzenia procedury?
 • Kiedy zespół interdyscyplinarny kieruje osobę stosującą przemoc do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych i programach psychologiczno-pedagogicznych?
 • Jakie są konsekwencje dla osoby stosującej przemoc domową, w przypadku odmowy uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych?
 • Jaka jest rola przewodniczącego ZI? Jak powołać zastępcę przewodniczącego i jakie zadania można mu przekazać?
 • Sposób powołania i skład zespołu interdyscyplinarnego. Co powinny zawierać porozumienia będące podstawa powołania zespołu
 • Jakie nowe zadania spoczną na zespole Interdyscyplinarnym? Jak to wpłynie na skład i organizację pracy Zespołu?
 • W jaki sposób zespół interdyscyplinarny ma prowadzić monitoring w trakcie procedury NK?
 • Sposób powołania i skład grup diagnostyczno-pomocowych. Czy każdorazowo trzeba powołać asystenta rodziny i kuratora sadowego?
 • Omówienie procesu poszerzania grupy diagnostyczo-pomocowej
 • Zadania grupy diagnostyczno-pomocowej. Co należy do zadań pracownika socjalnego, a co do funkcjonariusza policji?
 • Co to znaczy, ze grupa uznaje brak zasadności prowadzenia działań i odstępuje od działań? Czy ta decyzja podlega kontroli?
 • Jak w praktyce może wyglądać informowanie przewodniczącego zespołu o efektach podjętych działań przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Omówienie przesłanek wyłączenia ZI do prowadzenia procedury NK. Kto wnioskuje? Kto podejmuje decyzję o wyłączeniu? Kto prowadzi procedurę NK w następstwie wyłączenia?
 • Kto jest odpowiedzialny za poinformowanie Komendy Wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji o posiadaniu broni palnej przez osobę podejrzana o stosowanie przemocy domowej?
 • Czym są działania monitorujące prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową po zakończeniu procedury NK?
 • Omówienie zadań gminy i powiatu w świetle nowych proponowanych zmian
 • Gminny i powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej. Kto przedstawia projekt, a kto go monitoruje?
 • Czy udział psychologa jest obowiązkowy w procedurze zapewnienia dziecku ochrony przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej?
 • Kto jest uprawniony do złożenia skargi na działania członków ZI i grup diagnostyczno-pomocowych? Kto rozpatruje skargi i na jakiej podstawie? Jakie są konsekwencje rozpatrywania skarg na podstawie Kodeksu postepowania administracyjnego?
 • Ochrona danych osobowych osób doznających przemocy domowej w świetle proponowanych zmian, w tym postępowania skargowego z tytułu skargi złożonej przez stosującego przemoc domową.
 • Czy członek grupy diagnostyczno-pomocowej może odmówić zeznać w charakterze świadka?
 • Odpowiedzialność karna i służbowa członków ZI oraz grup diagnostyczno- pomocowych z tytułu udostepnienia danych osobowych osobom nieuprawnionym
 • Odpowiedzialność karna w zakresie danych osobowych. Odpowiedzialność administratora danych osobowych za nieuprawnione gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, w tym finansowa.
 • Czy w każdym przypadku należy zawiadomić Policję lub prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Co grozi za zaniechanie tego obowiązku?
 • Kto i w jakim przypadku powinien wystąpić do sądu o wgląd w sytuacje dziecka? Czy przedstawiciele oświaty też są do tego zobowiązani?
 • Jak wygląda zamkniecie procedury przez grupy diagnostyczno-pomocowe?
 • W jaki sposób prowadzić procedury wszczęte, a niezakończone przed wejściem w życie nowych przepisów?

Prowadzący

Agnieszka Górskadyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z wykształcenia prawnik; z pomocą społeczną związana od 2005r., członek Zespołu Monitorującego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ministerstwie I,II i III kadencji; przewodnicząca, a następnie członek Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialna za organizację systemu przeciwdziałania przemocy w gminie; wykładowca akademicki

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
13 marca 2024
od 599.00
14 maja 2024

Podobne szkolenia