Wideoszkolenie: Wydawanie decyzji ZRID

Decyzje ZRID - jak korygować wnioski, które zostały sporządzone na starych mapach geodezyjnych, nieuwzględniających późniejszych podziałów działek? Co w sytuacji ,gdy inwestor wycofuje się z części inwestycji? Czy wydawane opinie do wniosku ZRID zastępują decyzje wodno-prawne? Jakie są regulacje dotyczące przejmowania działek na Skarb Państwa należących do Wód Polskich?

od 679.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane dla starostw, pracowników wydziału budownictwa, zajmujących się wydawaniem decyzji ZRID

Jak korygować wnioski, które zostały sporządzone na starych mapach geodezyjnych, nieuwzględniających późniejszych podziałów działek?
Szkolenie “Wydawanie decyzji ZRID” to kompleksowe źródło wiedzy dla pracowników starostw i wydziałów budownictwa, którzy pragną zgłębić tajniki procesu wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Prowadzone przez doświadczonego specjalistę w dziedzinie urbanistyki i budownictwa ze Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, szkolenie to zapewnia uczestnikom praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania i kontrolowania dokumentacji projektowej oraz wydawania decyzji ZRID. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań od pierwszych minut szkolenia, na które prowadząca odpowie na żywo, w trakcie szkolenia, od razu po przeczytaniu pytania. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma skrypt z odpowiedziami na wszystkie pytania zawarte w programie szkolenia, co zapewni solidne podstawy do dalszej samodzielnej pracy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak analizować i sprawdzać zgodność dokumentów?
 • Jak postępować w przypadku gruntu oznaczonego jako W? Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty?
 • Czy można wymagać od inwestora budującego drogę poprowadzenia sieci energetycznej do działek sąsiednich, które w przyszłości mają być zabudowane?
 • Jakie wymagania musi spełniać wniosek, który dotyczy poszerzenia pasa drogowego w celu budowy ścieżki rowerowej?
 • Jak postępować z fragmentem działki za pasem drogowym? Czy należy podjąć jakieś działania na takim fragmencie? Jakie nazewnictwo stosować na taki obszar?
 • Czy istniejące zjazdy z drogi muszą być przebudowywane? Czy inwestor ma obowiązek je przebudować?
 • Co zrobić, jeśli zostały złożone dwa wnioski w tym samym momencie dotyczące tej samej działki?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zgodność dokumentów przy wniosku ZRID

 • Jak analizować i sprawdzać zgodność dokumentów?
 • Jak powinny wyglądać poprawnie wypełnione dokumenty?
 • Jak postępować w przypadku błędnych numerów działek zawartych we wniosku?
 • Jakie działania należy podjąć, gdy występuje niezgodność w powierzchniach działek?
 • Kiedy należy wymagać oświadczeń o prawie do nieruchomości?
 • Jak korygować wnioski, które zostały sporządzone na starych mapach geodezyjnych, nieuwzględniających późniejszych podziałów działek?
 • Czy do projektu inwestycji można wymagać projektu organizacji ruchu?
 • Czy w projekcie powinny być zawarte wszystkie elementy oprócz planowanej drogi? Czy można wymagać przekrojów podłużnych i poprzecznych w projekcie?
 • Jakie opinie są niezbędne? Czy opinie zarządu powiatu i województwa są niezbędne?
 • PRZYKŁAD: zarządca omyłkowo nie wpisał wszystkich działek, które są potrzebne do realizacji inwestycji, a decyzja została już wydana. Czy trzeba złożyć nowy wniosek, czy w jakiś sposób skorygować poprzedni?

2. Nieuregulowany stan prawny a wniosek ZRID

 • Jak ustalać strony postępowania przy nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Jak szukać nieustalonych właścicieli gruntów?
 • PRZYKŁAD: powiat realizuje rozbudowę drogi. Prawa strona drogi jest nieuregulowana. Czy grunt, który znajduje się w pasie drogowym, ale inwestycja go nie dotyczy, musi być uregulowany czy nie?
 • Jak postępować z fragmentem działki za pasem drogowym? Czy należy podjąć jakieś działania na takim fragmencie? Jakie nazewnictwo stosować na taki obszar?
 • PRZYKŁAD: zarządcą działki jest powiat/gmina, ale należy ona do Skarbu Państwa. Czy przejmować takie grunty specustawą? Co robić z takim gruntem?
 • Czy może być przywracana własność, jeśli podział nieruchomości jest już zatwierdzony?

3. Decyzje ZRID dla terenów, na których znajdują się cieki stojące lub płynące

 • Jakie są regulacje dotyczące przejmowania działek na stan Skarbu Państwa, należących do Wód Polskich?
 • Czy można, a jeśli tak, to jak podzielić działkę z występującymi na niej wodami stojącymi lub płynącymi? Czy powinno się brać pod uwagę stan w ewidencji, czy najpierw musi być ustalona linia brzegowa?
 • PRZYKŁAD: jest działka należąca do RZGW na której znajdują się wody płynące. Czy można dzielić taką działkę bez wyznaczonych linii brzegowych?
 • Co, jeśli użytek jest oznaczony jako należący do Wód Polskich, a stanowi on własność osoby prywatnej?
 • Jakie pozwolenia są potrzebne, gdy na gruncie znajdują się wody stojące lub płynące?
 • Co wymaga pozwoleń wodno-prawnych?
 • Czy wydawane opinie do ZRID-u zastępują decyzje wodno-prawne?
 • Jak postępować w przypadku gruntu oznaczonym jako W? Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty?

3. Działania inwestycyjne na terenie lasów

 • Czy do wycinki drzew potrzebne jest zezwolenie, czy decyzję podejmuje tylko organ?
 • PRZYKŁAD: droga, która miała przebiegać przez las była już uzgodniona z nadleśnictwem i wydzielono geodezyjnie działki, ale nadleśnictwo zmieniło zdanie i nie chcą zgadzać się na oddanie działki. Kto w tym sporze ma rację i czy decyzja ZRID może zostać wydana?

4. Przebudowa istniejących dróg, problemy obejmujące pas drogowy

 • PRZYKŁAD: projekt budowy nowej drogi zakłada konieczność przebudowy już istniejącej, czy postępowanie przebiega tak samo, jak w przypadku braku takiej potrzeby?
 • Czy istniejące zjazdy z drogi muszą być przebudowywane? Czy inwestor ma obowiązek je przebudować?
 • Czy budowa oświetlenia drogowego niezwiązanego bezpośrednio z inwestycją drogową powinna być zawarta w oddzielnym wniosku?
 • Jakie są procedury zmiany drogi wojewódzkiej na drogę gminną? Jak i w jakich dokumentach należy zmienić później oznaczenie takiej drogi?
 • Co w przypadku, gdy szerokości zjazdów nie spełniają warunków technicznych? Czy inwestor musi nanieść poprawki, czy złożyć nowy wniosek?

5. Wniosek ZRID a budowa/przebudowa ścieżek rowerowych

 • W jakich przypadkach prosić o wyznaczenie innych linii ścieżki rowerowej?
 • Jakie wymagania musi spełniać wniosek, który dotyczy poszerzenia pasa drogowego w celu budowy ścieżki rowerowej?
 • Co zrobić, jeżeli jest słaba czytelność planszy w kwestii budowy dróg, ścieżek i chodników?
 • Budowa/przebudowa sieci energetycznej przy realizacji inwestycji
 • PRZYKŁAD: droga, która ma zostać poszerzona, wiąże się także z przymusem przesunięcia słupa sieci średniego napięcia. Czy decyzją ZRID można przesunąć taki słup na inną działkę?
 • Czy decyzją ZRID można nakazać włączenie słupa średniego napięcia do czyjejś działki?
 • Decyzja ZRID a infrastruktura energetyczna. Jakie prawa ma zakład energetyczny, a na co musi się zgodzić?
 • Czy od inwestora budującego drogę można wymagać poprowadzenia sieci energetycznej do działek sąsiednich, które w przyszłości mają być zabudowane?

6. Współpraca z gminami przy realizacji inwestycji drogowych

 • Jakie są kompetencje gminy przy realizacji inwestycji drogowych?
 • Z kim uzgodnić projekt budowy drogi gminnej/powiatowej, jeśli wchodzić ma ona w pas drogi wojewódzkiej lub krajowej?
 • Czy jeśli gmina rezygnuje z przejęcia dwóch działek, chcąc poprowadzić inaczej planowaną drogę, musi zrobić korektę wniosku? Jak ma postąpić urzędnik? Jakie ma kompetencje w takiej sytuacji?
 • Współpraca powiatu z inwestorami
 • W jakich sytuacjach inwestor może zostać poproszony o przygotowanie nowych map?
 • Na kogo nakładać obowiązki związane z procedurami inwestycyjnymi po wniosku ZRID na terenie powiatu?
 • PRZYKŁAD: inwestor planuje rozbudowę drogi o ścieżkę rowerową, jednocześnie nie chce spełnić warunków technicznych. Starostwo domaga się zaprojektowania pasów technologicznych, na co nie zgadza się inwestor. Co w takim przypadku?
 • PRZYKŁAD: projektant nie zaprojektował kanałów technologicznych. Czy jest to dopuszczalne?
 • Co w sytuacji, gdy inwestor wycofuje się z części inwestycji?
 • Wniosek ZRID, a zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • Czy przy decyzji ZRID obowiązują zapisy MPZP?
 • Gmina chce zbudować drogę, która nie jest zgodna z MPZP. Jakie kroki może podjąć starostwo ? Czy musi przyjąć taki wniosek?
 • Specustawa drogowa – określenie zasad i warunków przygotowania inwestycji
 • Specustawa – istotne zapisy
 • Art. 20a specustawy - jak go interpretować?

7. Nowe i trudne warunki techniczne dróg

 • Co zawierają aktualne przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg?
 • Czym są trudne warunki? Czy w przypadku ZRID-u mają zastosowanie przepisy mówiące o trudnych warunkach?
 • Jak sprawdzać połączenia dróg?

8. Zależność między decyzją ZRID a pozwoleniem na budowę

 • Jakie są różnice pomiędzy decyzją ZRID a pozwoleniem na budowę?
 • W jakich sytuacjach przy decyzji ZRID należy składać wniosek pozwolenia na budowę?

9. Zmiany w decyzjach ZRID, wygaszanie decyzji

 • Zmiany decyzji ZRID, czy jest możliwość zmian, a jeśli tak, to w jakim zakresie?
 • Jakich zmian można dokonywać w trakcie rozpatrywania wniosku?
 • Co zrobić w przypadku zmiany decyzji ZRID? Czy jeśli wchodzą nowe podziały, to można zrobić to zmianą, czy trzeba wystąpić z nową decyzją ZRID?
 • Co, jeśli zmienia się cały zasięg decyzji ZRID?
 • Wygaśnięcie decyzji ZRID - po jakim czasie decyzja wygasa?

10. Dodatkowe zagadnienia

 • Czy można poprowadzić drogę przez zamknięte tereny wojskowe? Czy można dokonać podziału takiego terenu? Kto musi wyrazić zgodę na realizację takiej inwestycji?
 • Jak podejść do zawiadamiania stron wspólnoty mieszkaniowej? Czy trzeba powiadamiać każdego mieszkańca osobno, czy wystarczy ogólne obwieszczenie?
 • Kiedy i w jakiej formie należy umieszczać informację publiczną o planowanych inwestycjach drogowych?
 • Jakie inwestycje podlegają pod ZRID a jakie nie?
 • Jak sprawdzać działki, jeśli mapy są nieczytelne?
 • Czy można okroić zakres inwestycji w sytuacji, gdy działki już zostały przejęte ZRID-em?
 • Jakie niezgodności lub wątpliwości mogą dawać przesłankę do odrzucenia wniosku lub jego skorygowania?
 • Jak powinny być prawidłowo zaznaczone linie rozgraniczające?
 • Co zrobić, jeśli zostały złożone dwa wnioski w tym samym momencie dotyczące tej samej działki?
 • Czy e-Doręczenia również obowiązują przy decyzjach ZRID?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w czasie postępowania, działki których dotyczy inwestycja zostały zmienione na inne?
 • Kiedy i w jakiej formie należy umieszczać informację publiczną o planowanych inwestycjach drogowych?
 • Jak odnosić się do wytycznych ministerstwa, jeśli na stronie jest napisane, że są nieobowiązkowe?
 • Jak postępować z fragmentem działki za pasem drogowym? Czy należy podjąć jakieś działania na takim fragmencie? Jakie nazewnictwo stosować na taki obszar?
 • Jakie są różnice między planowaną inwestycją drogi, a budową torów kolejowych? Czy ostateczną decyzję na budowę torów wydaje starosta czy wojewoda?
 • Czym jest teren niezbędny dla obiektów budowlanych?
 • Co zrobić w przypadku zmiany decyzji ZRID? Czy jeśli wchodzą nowe podziały to można zrobić to zmianą, czy trzeba wystąpić z nową decyzją ZRID?
 • Jak powinna wyglądać wycena odszkodowania za budowę dróg wewnętrznych?


Prowadzący

Katarzyna Lipińska- kierownik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej z kierunku gospodarka przestrzenna. Zajmuje się m.in. nadzorowaniem i koordynacją pracy wydziału, zatwierdzaniem dokumentacji projektowych, wykonywaniem zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji na realizacje inwestycji drogowych czy współpracą z nadzorem budowlanym przy rozstrzyganiu skomplikowanych, zawiłych spraw wynikających z przepisów Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych. Wcześniej pracowała jako specjalista w wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, Główny projektant w Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy oraz projektant we Wrocławskim Biurze Urbanistyki gdzie brała udział w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
25 lipca 2024

Podobne szkolenia