Wideoszkolenie: Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Jak powinna przebiegać procedura utworzenia i zatwierdzania UPUL? Jak w UPUL ujmować rozbieżności w użytku pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym? Jak skutecznie egzekwować konieczność wykonania obowiązków, w tym działań pielęgnacyjnych przez właścicieli? Co w sytuacji, gdy nie jest opracowana inwentaryzacja, a właściciel chce z tego obszaru pozyskać drewno? Co należy zrobić, kiedy w ewidencji lasów są błędne dane właścicieli?


Wideoszkolenie kierowane do pracowników starostw powiatowych, zajmujących się nadzorem nad lasami niepaństwowymi

UPUL niewykonany na czas? - Zobacz, jakie działania należy podjąć
Wciąż zastanawiasz się, w jaki sposób prowadzić skuteczny nadzór nad lasami niepaństwowymi i potrzebujesz uporządkowania swojej wiedzy w tym zakresie? Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia praktyka, który podczas wideowarsztatów realizowanych w czasie rzeczywistym wyjaśni skąd i w jaki sposób starostwo może pozyskać dodatkowe fundusze na utworzenie UPUL, jak prowadzić egzekucję względem właścicieli lasów, a także wyjaśni, w jaki sposób dokonać zmiany użytku leśnego na rolny. Ponadto prelegentka omówi takie zagadnienia jak efektywnie gospodarować lasami miejskimi, jak radzić sobie z nieuporządkowanymi sprawami własności lasu czy też jak w nadzorze ujmować prawo łowieckie.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Procedura sporządzenia UPUL — jak przeprowadzić proces utworzenia UPUL?
 • Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać dotację, od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych?
 • W jaki sposób egzekwować od właścicieli wykonywania czynności przewidzianych w UPUL — np. wykonanie zasadzenia itp.
 • Współwłasność działki leśnej — co w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli chce wyciąć las? Czy powinien mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli, czy większości? Co jeżeli część współwłaścicieli się nie zgadza?
 • Leśne zakłady doświadczalne — jak skutecznie z nimi współpracować?
 • Jak sobie radzić z brakami kadrowymi i niedoświadczonymi leśnikami? W jaki sposób zwiększyć zainteresowanie specjalistów pracą w strukturach administracyjnych?
 • Co w sytuacji, gdy nie jest opracowana inwentaryzacja, a właściciel chce z tego obszaru pozyskać drewno?

Szczegółowy program szkolenia:

1. W jaki sposób przygotować procedurę zapytania ofertowego/przetargu na opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu bądź inwentaryzacji? Opracowanie dokumentacji urządzeniowej lasu

 • Procedura przygotowawcza do przeprowadzenia przetargu
 • Procedura sporządzenia UPUL - jak przeprowadzić proces utworzenia UPUL?
 • Przeprowadzenie procesu zapytania ofertowego do wykonania UPUL/inwentaryzacji
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wyłonienie firmy zajmującej się wykonaniem UPUL
 • Jak tworzyć Uproszczone plany urządzenia lasu - procedury, etapy postępowania
 • Czy starosta powinien zlecić wykonanie UPUL wyłączenie dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych?
 • Jak klasyfikować powierzchnie do utworzenia UPUL? Kiedy najlepiej utworzyć inwentaryzację?
 • Jeżeli właścicielem działki leśnej jest firma, która na własny koszt realizuje UPUL, czy powinna być zachowana procedura 60 dni na odwołanie?
 • Jak rozumieć kwestię związaną z 60-dniowy termin wyłożenia UPUL, w odniesieniu do 30 dniowej możliwości składania zastrzeżeń i wniosków w sprawie planu przez właścicieli nieruchomości - co z pozostałymi 30 dniami?
 • Jak wykonawca UPUL ma podejść do rozbieżności pomiędzy ewidencją lasów a stanem faktycznym? Czy powinno być to weryfikowane na etapie tworzenia dokumentacji? Co w sytuacji, gdy nowo utworzony dokument nie jest zgodny ze stanem faktycznym?
 • Czy i w jaki sposób można łączyć tereny leśne tak, aby opracować jeden Uproszczony Plan Urządzenia Lasu zamiast kilku inwentaryzacji?
 • Na jakiej podstawie aneksować UPUL?
 • Co w sytuacji, gdy UPUL nie zostanie wykonany na czas? Co można zrobić w takiej sytuacji?
 • Co może zrobić starostwo w sytuacji, gdy firma nie wywiązała się z opracowaniem UPUL i pozostają oni bez dokumentacji?
 • Jak powinna przebiegać procedura odwoławcza od UPUL do SKO?
 • Zatwierdzenie UPUL - czy konieczne jest zawiadomienie wszystkich właścicieli obszarów leśnych o zmianach w dokumentacji?
 • W jaki sposób starosta powinien zatwierdzać dokumentację? W jaki sposób właściwie zatwierdzić UPUL?
 • Jaki dokument należy utworzyć w przypadku, kiedy występuje duże rozdrobnienie nieruchomości leśnych? Czy można połączyć je obszarowo i utworzyć UPUL zamiast kilkunastu inwentaryzacji?


2. Finansowanie utworzenia dokumentacji nadzorczej – skąd i na co starostwo może pozyskać dodatkowe fundusze na czynności nadzorcze?

 • Finansowanie UPUL - skąd pozyskiwać dodatkowe środki na wykonanie dokumentacji?
 • Skąd pozyskać fundusze na wysokie koszty związane z prowadzeniem nadzoru?
 • Koszty dojazdów do obszarów - jak sobie z nimi radzić, kiedy teren leśny jest bardzo rozdrobniony?
 • Skąd starostwo może pozyskać dodatkowe fundusze na utworzenie ewidencji lasów?
 • Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać dotację od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych?
 • Jak sobie radzić z wysokimi kosztami administracyjnymi pełnienia nadzoru nad lasami?


3. Egzekucja czynności pielęgnacyjnych spoczywających na właścicielach obszarów leśnych – w jaki sposób skutecznie nakłonić właścicieli do wykonywania ich obowiązków?

 • Jak skutecznie egzekwować od właścicieli wykonanie zadań ujętych w UPUL?
 • Egzekucja obowiązków właścicieli - jak egzekwować konieczność wykonania obowiązków przez właścicieli działek? Jakie kroki można podjąć?
 • Co powinien zrobić starosta w przypadku, gdy pozostali właściciele lasów, mimo obowiązku sporządzenia UPUL, nie zlecają wykonania takiej dokumentacji?
 • Jak sobie radzić z zaniedbywaniem przez właścicieli gospodarki leśnej?
 • Jak rozwiązać sytuację, w której właścicielem lasu jest osoba starsza, która nie ma możliwości wykonania czynności i działań pielęgnacyjnych?
 • Jak zmusić właścicieli do dbania o powierzchnie leśne poprzez wykonywanie odpowiednich zabiegów?
 • W jaki sposób starosta może ukarać właścicieli lasów prywatnych, którzy nie realizują gospodarki leśnej?
 • Co w sytuacji, gdy działka ma kilku współwłaścicieli, którzy nie mogą dojść do porozumienia przy jej gospodarowaniu?
 • W jaki sposób egzekwować od właścicieli wykonywania czynności przewidzianych w UPUL - np. wykonanie zasadzenia itp.
 • Jakie są metody do wyegzekwowania od właściciela lasu wykonania zrębu?
 • Postępowanie egzekucyjne względem właścicieli lasów
 • Jak zobowiązać właściciela lasu do legalizacji pozyskanego drewna?


4. Zmiana użytku leśnego na rolny – jak poprawnie interpretować zapisy artykułu 13 ustawy o lasach?

 • Zmiana użytku leśnego na rolny - szczegóły procedury zmiany
 • Zmiana użytku leśnego na rolny - trudności przy zmianie użytku działki
 • Zmiana lasu na użytek rolny - jak rozumieć i stosować przepisy zawarte w artykule 13 ustawy o lasach?
 • W jaki sposób należy dokonać zmiany użytku leśnego na rolny?,
 • Zasady wylesienia użytku
 • Jak starostwa mogą zapobiegać i przeciwdziałać nielegalnym wylesieniom?
 • Co w sytuacji, gdy działka ma status leśnej, a od kilkudziesięciu lat znajduje się na niej budynek mieszkalny - osoba stawiająca budynek nie zgłosiła tego faktu i do tej pory nie zostało to wyłapane podczas kontroli - co należy zrobić w takiej sytuacji


5. Co robić w momencie, kiedy działka leśna nie ma uregulowanego stanu prawnego? Na jakich zasadach wydawać decyzje administracyjne? W jaki sposób zidentyfikować właściciela takiej działki? Cechowanie drewna na działkach prywatnych

 • Jak postępować w przypadku, gdy obszar leśny nie jest uregulowany pod względem własności? Na jakiej podstawie określić prawdziwego właściciela?
 • Kto według przepisów jest właścicielem działki i jakie ma prawa względem niej?
 • Brak uregulowanych kwestii właścicielskich - co w sytuacji, gdy właściciel lasu mieszka w innej części kraju i nie chce podjąć się wykonania czynności, jakie leżą po jego stronie?
 • Potwierdzenie prawdziwości właściciela - kogo można traktować jako właściciela powierzchni leśnej w świetle aktualnych przepisów?
 • W jaki sposób egzekwować od właścicieli uregulowania spraw np. własnościowych, które muszą wykonać na własny koszt, a są one niezbędne do właściwego utworzenia dokumentacji?
 • Co w sytuacji, gdy działka leśna ma kilkunastu współwłaścicieli, a jeden z nich chce uzyskać zgodę na wycinkę drzew na własny użytek?
 • Jak radzić sobie z nieuporządkowanymi sprawami własności lasu?
 • Jak radzić sobie z rozdrobnioną własnością?
 • Potrzeby właściciela a odlesienie powierzchni nieruchomości
 • Współwłasność działki leśnej - co w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli chce wyciąć las? Czy powinien mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli czy większości? Co jeżeli część współwłaścicieli się nie zgadza?
 • Właściciel lasu a posiadacz samoistny - w jaki sposób określić, kto jest właścicielem działki?
 • Co należy zrobić, kiedy w ewidencji lasów mamy błędne dane właścicieli? Jak możemy odnaleźć właściciela działki?
 • Naturalne sukcesje leśne - czy jest obowiązek informowania właścicieli o przekwalifikowaniu nieruchomości?
 • Jak reagować w sytuacji nielegalnego pozyskania drewna?
 • Jak postępować w przypadku zgłoszenia kradzieży z terenu leśnego?
 • Cechowanie drzew i wystawienie legalności jego pozyskania
 • Jak w UPUL ujmować rozbieżności w użytku pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym?
 • Dokonywanie zmian w ewidencji gruntów - jak dokonywać zmiany, jeżeli nie dla wszystkich lasów wykonana jest odpowiednia dokumentacja?
 • Jak radzić sobie z rozbieżnościami pomiędzy ewidencją lasów a stanem faktycznym - co zrobić w sytuacji, gdy według ewidencji lasów na danej powierzchni znajduje się las, do którego zostają przypisane w UPUL różnego rodzaju czynności, a w rzeczywistości go tam nie ma?
 • Zwarty kompleks leśny - czy jeżeli droga biegnie przez las, to dalej można podciągnąć pod definicję czy nie
 • Co w sytuacji gdy nie jest opracowana inwentaryzacja, a właściciel chce z tego obszaru pozyskać drewno?
 • Co w sytuacji, gdy obszar leśny nie ma inwentaryzacji, a trzeba wykonać działania, ponieważ drzewo stanowi zagrożenie?
 • Co w sytuacji, kiedy las został odkupiony od agencji/gminy/przedsiębiorstwa i posiada plany wydane na podstawie innych decyzji - czy w takim przypadku wydawać decyzje zezwalające na zabiegi w lesie?
 • Co zrobić, kiedy trzeba szybko usunąć drzewa powalone w wyniku wichury?
 • Jak wykonywać czynności leśne w rezerwatach?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba prywatna dokonuje zakupu terenu np. wcześniej użytkowanego przez gminę, na którym znajduje się las i chce podjąć w nim jakieś działania np. wyrąb drzew. Ze względu na wcześniejsze użytkowanie przez gminę, starostwo nie ma odpowiedniej dokumentacji. Na jakiej podstawie może wydać decyzję zezwalającą na wycinkę? Czy w pierwszej kolejności należy sporządzić niezbędną dokumentację tego obszaru leśnego?


6. Sytuacje problematyczne niewynikające wprost z przepisów i ustawy o lasach

 • Jaki obszar według aktualnych przepisów można określić jako las? Jakie obszary według przepisów nie są kwalifikowane do określenia jako las?
 • Jak skutecznie prowadzić gospodarkę leśną - zabiegi i pielęgnacja lasu
 • Postępowanie/procedury postępowania po zrębie - jakie czynności powinny zostać wykonane, aby odnowić teren?
 • Jakie działania może podejmować starostwo, aby zwiększać świadomość właścicieli odnośnie konieczności prowadzenia gospodarki leśnej?
 • Jakie działania może podjąć starostwo, kiedy przy wypełnianiu czynności zarządczych okazuje się, że teren leśny wykorzystywany jest jako śmietnisko?
 • Gospodarowanie lasami miejskimi - jak radzić sobie z takimi powierzchniami?
 • Jak prowadzić gospodarkę leśną na terenie około 800m?
 • Określanie ochronności użytków leśnych - w jaki sposób można to jednoznacznie określić?
 • W jaki sposób można ograniczyć wyręby dewastacyjne?
 • Jak w nadzorze nad lasami ujmować prawo łowieckie?
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - czy za każdym razem należy wykonywać ten dokument?
 • Leśne zakłady doświadczalne - jak skutecznie z nimi współpracować?
 • Jak prawidłowo ustalić granice działki?
 • Do kiedy mieszkańcy mogą pozyskiwać decyzje na wycinkę z działki, na której/przez którą zaplanowana jest inwestycja? Gdzie i w jaki sposób urzędnik może sprawdzić wiarygodność takiej informacji uzyskanej od właściciela działki?
 • Czy jeżeli dla danego obszaru leśnego została opracowana inwentaryzacja, to na jakiej podstawie można zezwolić właścicielowi lasu na wycinkę znajdujących się tam drzew?
 • Orzeczenia w zakresie prowadzenia nadzoru
 • Co zrobić, kiedy porozumienie z nadleśnictwem na nadzór nad lasami zostanie zerwane?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nie cały teren lasów objęty jest nadzorem przez nadleśnictwo?
 • Co w sytuacji, gdy nie wszystkie obszary leśne objęte są nadzorem nadleśnictwa, a właściciel złoży wniosek na teren, który tym nadzorem objęty nie jest?
 • Jak radzić sobie z brakami kadrowymi i niedoświadczonymi leśnikami? W jaki sposób zwiększyć zainteresowanie specjalistów pracą w strukturach administracyjnych?
 • Czy osoba sprawująca nadzór nad lasami powinna mieć odpowiednie środki do nadzoru zabiegów?
 • Jak radzić sobie z dużą powierzchnią lasów w rozproszeniu? Jak skutecznie planować pracę i łączyć nadzór w terenie z czynnościami administracyjnymi?
 • Jak skutecznie zdobywać wykwalifikowaną kadrę do realizacji zadań nadzorczych?
 • Wydawanie decyzji uznaniowych - czym konkretnie się kierować?
 • Problematyka rozczłonkowanych gruntów leśnych
 • Jak efektywnie zaplanować wykonywanie działań nadzorczych? Skąd pozyskiwać doświadczonych pracowników?

Prowadzący

Anna Chmielińska-Bernacka— Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Realizuje bezpośredni nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz prowadzi działania w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie terytorialnym na stanowiskach kierowniczych: gmina i powiat.

Magister ochrony środowiska oraz magister prawa i administracji. Doktorantka studiów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Realizowała staż zagraniczny w Ministerstwie Środowiska w Hamburgu w wydziale Planowania Przestrzennego, Prawa i Ochrony Zasobów Naturalnych.

Posiada doświadczenie zawodowe w pisaniu projektów dofinansowujących działalność samorządów.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia