Wideoszkolenie: Środki trwałe w spółkach i ZGK - nagranie

Środki trwałe w spółkach wodociągowych i ZGK - jak klasyfikować środki trwałe? Jakie są różnice pomiędzy modernizacją a remontem? Jak ustalić stawkę amortyzacji i przeprowadzić likwidację środka trwałego? Jak wycenić środek trwały wniesiony aportem? Jak poradzić sobie ze środkiem trwałym nabytym z dotacji?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych zajmujących się środkami trwałymi w spółkach wodociągowych i ZGK

Różnica pomiędzy modernizacją a remontem - najczęstszy problem wodociągów
Praktyk, pracownik RPK w Złotoryi, specjalista ds. księgowości omówi dla Państwa klasyfikację, amortyzację, likwidację i uzyskanie środka trwałego z dotacji. Poznają Państwo zasady prawidłowej identyfikacji i klasyfikacji środka trwałego. Prowadzący, bazując na swoim doświadczeniu w modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Złotoryi na kwotę o łącznej wartości 46 mln. zł, na przykładach omówi dofinansowanie, a także przekaże Państwu przydatne informacje na temat aportu czy inwentaryzacji. Praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień pozwoli Państwu lepiej zrozumieć pracę przy środkach trwałych - od ich klasyfikacji po likwidację.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak klasyfikować środki trwałe?
 • Jak ustalić stawkę amortyzacji?
 • Różnica pomiędzy modernizacją a remontem - najczęstszy problem wodociągów
 • Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego?
 • Jak amortyzować środek wniesiony aportem?
 • Nabywanie środka trwałego z funduszy/dotacji
 • Kto powinien amortyzować - dzierżawca czy wydzierżawiający?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Rozliczenie dotacji i kosztów pośrednich w środkach trwałych powstałych w wyniku inwestycji własnej - arkusz Excel

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas szkolenia:

 • Instalacja fotowoltaiczna KŚT 669. Czy należy płacić podatek?
 • Czy renowacja kanalizacji sanitarnej za pomocą specjalnego rękawa o wartości 500 tys. zł stanowi remont, czy inwestycję?
 • Czy samorządowe zakłady budżetowe przyjmują środki do ewidencji według wartości rynkowej?
 • Czy zakład gospodarki komunalnej może sprzedać pracownikowi stary komputer? Jakie dokumenty przygotować i jak wystawić fakturę VAT?
 • Czy samorządowy zakład budżetowy musi mieć pozwolenie gminy na likwidację środków trwałych, które wcześniej zostały nieodpłatnie przekazane przez gminę?
 • Czy gmina może przekazać samorządowemu zakładowi budżetowemu ciągnik lub inne maszyny w drodze umowy użyczenia?

Moduł I

 • Jak klasyfikować środki trwałe?
 • Jak ustalić stawkę amortyzacji?
 • Jakie są różnicę pomiędzy nową i starą klasyfikacją KŚT?

Moduł II

 • Jak klasyfikować środki trwałe, które składają się z kilku części?
 • PRZYKŁAD: Oczyszczalnia ścieków jako duża inwestycja - jak przypisać, rozdzielić taki środek? Czy przypisywać jako jeden duży środek, czy jako kilka małych? W jaki sposób je rozdzielić? Jak dołączać następne części takiego środka trwałego?
 • Jaka powinna być wartość początkowa środka trwałego? Gdzie powinno być to określone?
 • Co w przypadku nieprawidłowego przydzielenia środka trwałego do grupy? Jak przeprowadzić przeklasyfikowanie środka trwałego?

Moduł III

 • Co w przypadku nieprawidłowego przydzielenia środka trwałego do grupy? Jak przeprowadzić przeklasyfikowanie środka trwałego? c.d.
 • Jak określić, czy coś jest budynkiem, czy budowlą np. stacje, przepompownie?
 • Klasyfikacje zależne od wartości – jak klasyfikować środki trwałe do 10 tysięcy?
 • Jak klasyfikować niektóre maszyny? Czy należy liczyć je w całości, czy dorobione części oddzielnie np. dołączone części do rurociągów?
 • Jak wyodrębnić poszczególne części środków trwałych?
 • PRZYKŁAD: Stacje, przepompownie? Czy stacja uzdatniania wody jest budynkiem czy budowlą? Co z infrastrukturą?

Moduł IV

 • Czy dorobione części oddzielnie np. dołączone części do rurociągów?
 • Czy sieci wodociągowe nabyte na podstawie wykupów i przyłączone do sieci głównej przedsiębiorstwa nie mogą być wprowadzone jako odrębne środki trwałe, tylko powinny zostać dołączone do istniejącej już sieci jako część składowa?
 • Jak klasyfikować środki trwałe dofinansowywane z Unii Europejskiej?
 • Instalacja fotowoltaiczna jako nowy rodzaj środka trwałego – rodzaj nakładów, które wchodzą w wartość początkową. Jakie środki z tego powstają zgodnie z KŚT? Jak wydzielić środek trwały z grupy?
 • Leasing operacyjny i finansowy w środkach trwałych

Moduł V

 • Jak ewidencjonować środki trwałe z leasingu pod koniec roku?
 • Jak traktować budynek socjalny?
 • Jak amortyzować środki trwałe?
 • Jak ustalić stawkę amortyzacji?
 • Jakie są rodzaje amortyzacji?
 • Jak skorygować błędnie naliczoną amortyzację?
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • Amortyzacja podatkowa i bilansowa - jak ma się do tego dofinansowanie unijne lub krajowe?

Moduł VI

 • Amortyzacja podatkowa i bilansowa - jak ma się do tego dofinansowanie unijne lub krajowe? c.d.
 • Amortyzacja bilansowa - stawki ustalane wewnętrznie, które różnią się w ustawie
 • Jak amortyzować środek do 10 tys. i poniżej? Jak inwentaryzować i na ile lat?
 • Zmiany stawek amortyzacji. Kto powinien podjąć decyzję o wydłużeniu okresu ekonomicznej użyteczności?
 • Na wiacie osadu odwodnionego została założona instalacja fotowoltaiczna. Przyjęliśmy to jako zwiększenie wartości wiaty, której amortyzacja wynosi 1% - została zmniejszona po modernizacji oczyszczalni ścieków. Przyczyną była zbyt wysoka cena ścieków. Obecnie chcielibyśmy zwiększyć stawkę amortyzacyjną, ponieważ nie ma już trwałości projektu. Czy musimy sporządzić protokół komisji
 • Czym są umorzenia?
 • Jakich kont używać przy amortyzacji?
 • Jakie są okresy amortyzowania w środkach trwałych?
 • Jak skorygować amortyzację?
 • Co w przypadku obniżenia stawek amortyzacji?
 • Jaką datę rozpoczęcia amortyzacji przyjąć?
 • Datę przyjęcia na magazyn, czy datę z faktury?
 • Procent amortyzacji
 • Co w sytuacji, gdy po przeliczeniu amortyzacji czegoś nam brakuje?
 • Dostaliśmy FV za zakup środka trwałego z dopiskiem, że do momentu zapłaty środek pozostaje własnością sprzedawcy. W jaki sposób mamy bilansowo i podatkowo przyjąć ten środek? Od kiedy zacząć amortyzować?
 • Na jakich zasadach przyjąć środek przyjęty od gminy do ZGK całkowicie zamortyzowany w gminie?
 • Środek został przyjęty, a jeszcze trwają roboty (zwiększenie środka) - co zrobić, kiedy i jak zwiększyć amortyzację?
 • Czy wykonany projekt sieci wodociągowej o wartości 45 tys. zł należy traktować jako środek trwały w budowie?

Moduł VII

 • Czy wymiana wyeksploatowanej sieci wod.-kan. na nową może być traktowana jako modernizacja?
 • Modernizacja i zmiana systemu wizualizacji pompowni ścieków wraz z wymianą trzech masztów antenowych. Czy powinno być to traktowane jako nowy środek trwały?
 • Czy wymiana rury wodociągowej to ulepszenie? Co, jeżeli wymieniony spory odcinek ma takie same parametry jak poprzedni, np. rury mają taką samą średnicę?
 • Czy wymiana rur o takich samych parametrach to remont, jeżeli ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego?
 • Co z wymianą klimatyzacji w biurowcu?
 • Czy można dokonać ulepszenia środka trwałego (nawiertki do nowych przyłączy na istniejącej sieci) o wartości poniżej 10 tys. zł w ciągu roku? Czy stanowi to remont?
 • Jak zakwalifikować remont lub modernizację stacji uzdatniania wody na kwotę około 30 tys. zł?
 • PRZYKŁAD: przy modernizacji oczyszczalni - co z dotychczasowymi częściami, które nie są nowe? Jak je klasyfikować?
 • Jak przebiega modernizacja, środka, który nie został jeszcze w pełni zamortyzowany?
 • PRZYKŁAD: budowanie sieci kanalizacyjnej - projekt za 250 tys., będzie trwał x lat. Mamy projekt całości sieci, a część już została zrobiona. Jak to przyjąć i amortyzować, jeśli nie wiadomo, ile to będzie kosztowało? Czy odnosić się do początkowo przyjętych zasad?
 • Jak ustalić wartość początkową przy budowie środka trwałego?
 • Co w trakcie budowy zaliczyć do środka trwałego?

Moduł VIII

 • Jak wycenić środek trwały, który buduję sie we własnym zakresie?
 • Przyjęcie odpłatne i nieodpłatne środka trwałego
 • Opłaty decyzyjne
 • Jak przeprowadzać likwidację i konserwację środka trwałego?
 • Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego?
 • PRZYKŁAD: Częściowe usunięcie w jednym ciągu ulicy.
 • PRZYKŁAD: Usunięcie części działki, na której jest środek trwały.

Moduł IX

 • Likwidacja ze strony bilansowej i podatkowej - różnice
 • Dokumentacja związana z likwidacją środka trwałego Jaką datę likwidacji środka przyjmujemy - tę, kiedy rozpoczynamy likwidacje, czy tę, kiedy przyjmujemy na złom?
 • Co w przypadku kradzieży środka trwałego, jeśli kradzież nie została zgłoszona na policję? Co z częścią niezamortyzowaną?
 • Jak wycenić likwidację starych środków?
 • PRZYKŁAD: Kiedyś rozebraliśmy środek trwały - teraz chcemy
 • Jak powinna przebiegać konserwacja środka trwałego?
 • Co jaki czas przeprowadzać konserwację środka trwałego?
 • Środek trwały został oddany do użytku w kwietniu 2023 r., a dotację otrzymaliśmy w październiku 2023 r. Czy można rozksięgować na bieżąco?
 • Jak przyjmować dotacje i dofinansowania?
 • Nabywanie środka trwałego z funduszy/dotacji
 • Nabywanie środka trwałego częściowo z funduszy/dotacji, a częściowo z własnych pieniędzy - jak to zamortyzować - co jest kosztem, a co nim nie jest?
 • Dotacje - co z nimi zrobić? Jak to przyjąć i do nich podejść?
 • Czy część odpisów amortyzacyjnych w części dotowanej można księgować w 761 i odpisy umorzeniowe w 071?
 • Czy w systemie księgowym kwota otrzymanych dotacji zaksięgowanych na kontach 840 powinna pokrywać się z kwotą amortyzacji NKUP dotyczącą środków trwałych sfinansowanych z tych dotacji?
 • Jak się zachować przy ewentualnej sprzedaży takiego środka?
 • PRZYKŁAD: wniosek o dofinansowanie/dotacje, jak to traktować inwestycyjnie? Co z nakładami? Co, jeśli się rozmyślimy?
 • Nakłady około inwestycyjne. Jak wygląda procedura przetargowa i koszty z nią związane?
 • Urząd gminy planuje przekazać spółce aportem środki trwałe – stacje uzdatniania wody. Jak je przyjąć i amortyzować? Czy powinniśmy otrzymać zestawienie poszczególnych elementów składających się na te środki trwałe?
 • Jak postępować w przypadku środka trwałego wniesionego aportem?
 • Jak wnieść aport?
 • Wycena środka trwałego wniesionego aportem

Moduł X

 • Jak zlikwidować środek wniesiony aportem?
 • Jak przebiega przekazanie środka trwałego wniesionego aportem?
 • Podwyższenie wartości początkowej środka trwałego
 • PRZYKŁAD: pracownicy wodociągów często myślą, że kiedy wydali więcej na remont, niż zakładali, mogą podwyższyć wartość początkową - czy takie zachowanie jest prawidłowe?
 • Procedura oraz sposoby księgowania dotyczące ujawnienia środka trwałego w przedsiębiorstwie
 • Kiedy możemy odliczyć VAT przy budowie środka trwałego?
 • Czy możemy odliczyć VAT od zakupionego środka trwałego?
 • Transport środka trwałego
 • Co podlega ubezpieczeniu, a co nie?
 • Jak możemy klasyfikować środki trwałe do 10 tysięcy?
 • Co to jest wyposażenie?
 • Czy środki niskocenne powinny być zaliczone do wyposażenia?
 • Na jakiej podstawie zmieniać kwotę środków niskocennych?
 • Jakim dokumentem przyjmować środki niskocenne na magazyn?
 • Jak ewidencjonować środki niskocenne?
 • Kto powinien amortyzować - dzierżawca, czy wydzierżawiający?
 • Kto może wliczyć sobie to w koszty?
 • Czy amortyzować środek trwały z dzierżawy czy najmu?
 • Jaką wartość stawki przyjąć?
 • Współwłasność/udział w środku - wniesienie części w formie umowy
 • Spółka zawarła umowę odpłatnego przejęcia odcinka sieci wodociągowej. Dn 110, długość 80, o mb za 1 zł. Realna rynkowa wartość sieci jest znacznie wyższa. Jak określić wartość początkową przyjętej sieci?
 • Na podstawie podpisanej umowy oraz aktu notarialnego nabyliśmy część sieci kanalizacji sanitarnej. Strony ustaliły wartość transakcji na XXX zł brutto i na taką kwotę wystawiono FV. Na potrzeby podatku od nieruchomości przyjęliśmy wartość wytworzenia podaną przez sprzedającego. W księgach wartość środka trwałego przyjęliśmy na podstawie wartości FV, czyli 1 zł. Czy jest to prawidłowe?
 • Czy można przyjąć wartość sieci podaną przez sprzedającego? Czy powinniśmy zlecić wycenę rzeczoznawcy? Kto dokonuje wyceny? Rzeczoznawca czy komisja w firmie?
 • Użyczenia bezpłatne
 • PRZYKŁAD: jednostki samorządu terytorialnego przekazują środek trwały, który nie był amortyzowany. Jak naliczać koszty w takim przypadku?
 • Jak inwentaryzuje się środki trwałe?
 • Czy pojemniki na śmieci znajdujące się na terenie odbiorców możemy spisywać metodą weryfikacji?
 • Czy powinniśmy inwentaryzować budynek laboratoryjny, w którym jest zespół komputerowy, sprzęt laboratoryjny, klimatyzacja?
 • Jak ma wyglądać inwentaryzacja raz na 4 lata - czy pracownik musi dokładnie spisać wszystkie części?
 • Czy arkusze spisowe można zrobić w komputerze i od razu spisywać?

Moduł XI

 • Czy koszt ustanowienia służebności przesyłu zwiększa wartość ŚT?
 • Co w przypadku, gdy środek trwały został wybudowany i przyjęty do ewidencji, ale po latach właściciel nieruchomości zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności?
 • Co z kosztami za zajęcie pasa drogowego w czasie budowy środka trwałego oraz opłatą za umieszczenie go w pasie drogi do zakończenia inwestycji?
 • Czy koszt nasadzenia roślin wokół parkingu zwiększa nakłady budowy parkingu?
 • Czy koszt nasadzeń zastępczych przy modernizacji sieci wodociągowej wchodzi do wartości inwestycji?
 • Czy koszty zużycia prądu i wody podczas budowy zwiększają wartość początkową środka trwałego?
 • Czy koszt sporządzenia aktu notarialnego dot. podniesienia kapitału zakładowego sp. z o.o., jeżeli kwota podniesienia w całości przeznaczona jest na realizację konkretnej inwestycji, może być kosztem wchodzącym w wartość początkową?
 • Gmina otrzymała dofinansowanie i zamontowano fotowoltaikę na przepompowni i oczyszczalni ścieków. Koszty przyłacza do energetyki poniosło ZGK. Czy opłatę można przyjąć na obcy środek trwały, czy w koszty, jeżeli wartość paneli fotowoltaicznych to 12 tys. zł?
 • Czy promocja powiększa wartość środka trwałego?
 • ZGK sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy wykonała projekt modernizacji stacji uzdatniania wody powyżej 10 tys. zł, który został nieodpłatnie przekazany gminie, ponieważ ona uzyskała dotację, a nie ZGK. SUW jest własnością ZGK. Modernizacja nie będzie środkiem trwałym w ZGK, tylko gminie. ZGK będzie użytkować stację na podstawie umowy użyczenia. Czy poniesione wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej stanowią koszty podatkowe w ZGK?
 • Czy nakładki na wodomierze należy doliczyć do ich wartości, jeżeli wodomierz wymieniany jest co 5 lat, a nakładka może funkcjonować 15 lat?
 • Czy po 5 latach użytkowania wodomierzy z nakładami następuje ich wymiana? Czy wówczas przyjmujemy je jako nowy środek trwały?
 • Jak przyjąć na stan środków trwałych system zdalnego odczytu wodomierzy? Czy w koszty wytworzenia środków trwałych można przyjąć wodomierze z nakładkami?
 • W ubiegłym roku spółka nabyła od osoby fizycznej sieć wodociągową na zasadzie odpłatności w formie kompensaty za przyszłe rachunki za wodę i ścieki. Nabycie w dziale inwestycyjnym, do dnia dzisiejszego nie trafiło z całą dokumentacją wraz z OT do działu technicznego i księgowości. Z jaką datą przyjąć OT? Co z podatkiem od nieruchomości? Dział rozliczeniowy rekompensat może dokonywać dopiero po przyjęciu OT do księgowości. Przyjmujemy wartość do OT z dokumentacji budowy sieci, czy z umowy o nabyciu odpłatnym?

Prowadzący

Jarosław Jańta - specjalista ds. księgowości w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w Złotoryi.

Zakres czynności: prowadzenie ewidencji środków trwałych, praca w komisji likwidacyjnej, rozliczanie wyników inwentaryzacji środków trwałych, sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w tym GUS, biegły rewident), opracowywanie analiz rentowności zakupu środków trwałych, przeprowadzanie analiz finansowych i planów ekonomiczno-finansowych.

W 2020 r. przedsiębiorstwo zakończyło modernizację Oczyszczalni Ścieków w Złotoryi. Projekt o łącznej wartości 46 mln. zł., współfinansowany był środkami z Unii Europejskiej w wysokości 25 mln. zł.

Inne doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Opolu przy Uniwersytecie Opolskim; Izba Rzemieślnicza w Opolu; Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA; Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji; Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.

Zakres czynności: sporządzanie wniosków o dotacje unijne w ramach różnych działań, doradztwo biznesowe oraz prowadzenie szkoleń dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności, zagadnień księgowości oraz sporządzania Biznes Planu.

Wykształcenie zdobyte w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Uzyskane kolejne stopnie zawodowe: Europejski Certyfikat Bankowca, Dyplomowany Pracownik Bankowy przyznawany przez Związek Banków Polskich oraz Specjalista ds. rachunkowości (II stopień certyfikacji).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia