Wideoszkolenie: Procedura zabezpieczenia dziecka - nagranie

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Obszerne zmiany w procedurze zabezpieczenia dziecka. Rola i uprawnienia OPS i pracownika socjalnego w procedurze zabezpieczenia dziecka z rodziny. Czym powinien kierować się pracownik socjalny przy podejmowaniu decyzji o zabezpieczeniu dziecka? Kto powinien zająć się zabezpieczeniem dziecka po godzinach pracy OPS? Kto ponosi koszty transportu dziecka podczas realizacji procedury jego zabezpieczania? Omówienie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

od 399.00 zł

Nagranie PCC Poland skierowane do pracowników ośrodka pomocy społecznej, którzy zajmują się procedurą zabezpieczenia dzieci od rodzin w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Grzywny związane ze zmianami w procedurze zabezpieczenia dziecka
Dostęp do nagrania gwarantuje wiedzę o tym, jak zmieniły się zasady udziału policji w odebraniu dzieci, jakie są nowe sposoby wnioskowania o wsparcie policji w czynnościach pracowników socjalnych, a także jak zmienił się sposób przewozu odebranego dziecka. Usłyszą także Państwo o dużych zmianach z ustawą Kamilka, jakie będą nowe zadania i obowiązki pracowników socjalnych, a także jakie kary grożą pracownikom OPSów za brak podjęcia działań. Otrzymają także Państwo kwestionariusz szacowania ryzyka przy odebraniu dzieci. Dowiedzą się także Państwo, jak dokonać oceny wstępnej oraz jakimi przepisami kierować się podczas wydawania decyzji o zabezpieczeniu dziecka. Przekażemy wiedzę dotyczącą przebiegu procedury zabezpieczenia dziecka z rodziny w różnych przypadkach, zgodnie z przepisami prawa.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są uprawnienia pracownika socjalnego i okoliczności pozwalające na korzystanie z procedury zabezpieczenia dziecka
 • Jaka jest odpowiedzialność karna i dyscyplinarna pracownika socjalnego za niedopełnienie obowiązków służbowych?
 • Czy zasadne jest zabezpieczenie dzieci od matki, która nie jest w nałogu? Czy brak wypełniania obowiązku szkolnego przez matkę może pozbawić ją praw rodzicielskich?
 • Czy pracownik socjalny powinien zająć się procedurą zabezpieczenia dziecka na wezwanie pedagoga szkolnego? Kto odpowiada za zabezpieczenie dziecka, jeśli problem został zgłoszony w szkole, ale zagrożenie życia i zdrowia wynika z sytuacji panującej w domu?
 • Co może grozić OPS w przypadku niepotwierdzenia istnienia zagrożenia dobra dziecka?
 • Prawidłowe dokumentowanie przeprowadzonych czynności - jaką dokumentację gromadzić? Jak radzić sobie w przypadku braku regulacji prawnych?
 • Propozycje podstawowych elementów porozumień między urzędem a ośrodkiem pomocy społecznej w sprawie współpracy

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zażalenie na czynność odebrania dziecka na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Pouczenie dla rodzica/opiekuna o prawie do złożenia zażalenia w sytuacji odebrania dziecka
 • Oświadczenie osoby/instytucji przejmującej opiekę nad odebranym dzieckiem o powierzeniu dziecka przez pracownika socjalnego
 • Protokół z czynności podjętych przez pracownika socjalnego w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
 • Zawiadomienie Sądu Rejonowego o odebraniu dzieci
 • Przykłady prawidłowo wypełnionych dokumentów podczas czynności odebrania dzieci – protokoły z czynności służbowych, załączniki do protokołów, czyli działania wezwanych służb – Policja, ochrona zdrowia, pouczenie dla rodzica, któremu odbieramy dziecko, oświadczenie osoby, której powierzamy dziecko, „Niebieska Karta – A”, zawiadomienia sądu o odebraniu dzieci
 • Postanowienie sądu sankcjonujące czynność odebrania dziecka
 • Przykład protokołu ze zdarzenia, podczas którego nie było podstaw do odebrania dziecka i odstąpiono od czynności przewidzianych art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas szkolenia

 • Czy pracownik socjalny po godzinach pracy powinien uczestniczyć w zabezpieczeniu dziecka?
 • Na jaką podstawę prawną należy powołać się, gdy ma dojść do zabezpieczenia dziecka w szpitalu tuż po porodzie z tytułu niewydolności wychowawczej?
 • Co w przypadku, gdy wiemy, że matka nie poradzi sobie z opieką nad dzieckiem (jest niepełnosprawna i sama sobie nie radzi)?
 • Czy pracownik socjalny PCPR może wziąć udział w interwencyjnym zabezpieczeniu dziecka?
 • Przyjazny Patrol w Lublinie – czy ten projekt się sprawdza?
 • Czy wręczamy pouczenie o możliwości złożenia zażalenia rodzicom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających?
 • Co jeżeli dziecko samo przychodzi do ośrodka i zgłasza pracownikowi socjalnemu przemoc? Czy możemy przeprowadzić z nim rozmowę?
 • Czy pracownik socjalny może na osobności rozmawiać z dzieckiem?
 • Co w sytuacji, gdy dziecko nie chce iść do babci, a chce trafić do chrzestnej, która nie jest z nim spokrewniona?

Moduł I

 • OBSZERNE ZMIANY W PROCEDURZE ZABEZPIECZENIA DZIECKA 2024 - omówienie
 • Zmiany, które weszły w życie od 22.06.2023 r.
 • Co oznacza usunięcie z ustawy zapisu „bezpośrednie” zagrożenie życia lub zdrowia dziecka?

Moduł II

 • Co oznacza usunięcie z ustawy zapisu „bezpośrednie” zagrożenie życia lub zdrowia dziecka? c.d.
 • Kolejne zmiany, które są uchwalone, ale wejdą w życiu w dniu 15.02.2024 r.
 • Ciekawa propozycja Senatu do tzw. Ustawy Kamilka, która jednak nie weszła

Moduł III

 • Jak dokonać wstępnej oceny i na jakiej podstawie mamy stwierdzić zagrożenie życia i zdrowia dziecka? Czym się kierować przy podejmowaniu decyzji o zapewnieniu ochrony dziecka? Co bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności?
 • Czy stan po spożyciu alkoholu przez rodzica takie zagrożenie stwarza?
 • Co oznacza usunięcie z ustawy zapisu „podczas wykonywania czynności służbowych”? Czy pracownicy socjalni będą musieli pełnić dyżury w nocy lub będą wzywani do interwencji przez Policję w weekendy i w czasie wolnym od pracy, czy będziemy pracować całodobowo?

Moduł IV

 • Czy stan po spożyciu alkoholu przez rodzica takie zagrożenie stwarza? c.d.
 • Czy funkcjonariusz policji może zostawić dziecko pod opieką rodziny?

Moduł V

 • Kto powinien zająć się odebraniem dziecka po godzinie 15.30? Odebranie dziecka z rodziny po godzinach pracy OPS
 • Czy powinien być dyżurny pracownik socjalny, który będzie mógł pojechać na interwencję po godzinach pracy?
 • Wzór pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową – rozporządzenie weszło w życie 23 czerwca 2023 r.
 • Jakie są przesłanki zapewnienia ochrony dziecku przez pracownika socjalnego?

Moduł VI

 • Jakie są przesłanki zapewnienia ochrony dziecku przez pracownika socjalnego?
 • Kto odpowiada za przewóz dzieci?
 • Jak bezpiecznie przewozić odebrane dzieci?
 • Kto dowozi dziecko do placówki? Z ustawy wynika jasno, że powinna to być gmina ale policja ma obowiązek zabezpieczyć transport dziecka do końca. Czy to oznacza konieczność dziecka przez dwa samochody?
 • Kto przewozi dziecko na badania?
 • Czy pracownik socjalny może przewozić odebrane dziecko własnym środkiem transportu? Jeśli tak, to w jakim wieku powinno być dziecko?
 • Kto przewozi dziecko, jeżeli MOPS nie dysponuje samochodem? Czy policja może przetransportować dziecko?
 • Kto ponosi koszty w przypadku transportu dziecka taksówką?
 • Problemy ze współpracą z przedstawicielami ochrony zdrowia w procedurze zapewnienia ochrony dziecku

Moduł VII

 • Udział Policji przy zabezpieczeniu dziecka
 • Udział Policji wg. rozporządzenia
 • Co zrobić, gdy policjant odmówi wezwania pogotowia?
 • Jeżeli jedna ze służb nie widzi przesłanki przemocy, to czy jest podstawa do odebrania dziecka?
 • Co to jest przemoc w rodzinie? Czy każde negatywne zachowanie rodzica wobec dziecka jest przemocą?

Moduł VIII

 • Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego. Metody i narzędzia oceny ryzyka krzywdzenia dziecka
 • Tabela: zestawienie czynników ryzyka krzywdzenia dziecka
 • Rozpoznawanie przemocy seksualnej wobec dziecka

Moduł IX

 • Rozpoznawanie przemocy seksualnej wobec dziecka c.d.
 • Ocena ryzyka. Algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka. Kwestionariusz dla przedstawicieli ochrony zdrowia - do wykorzystania przez OPS
 • Kto ma obowiązek zgłosić narażenie dobra dziecka? Podstawa prawna obowiązku zawiadamiania organów ścigania i sądu opiekuńczego.
 • Czy rodzic może pozostawić dziecko bez opieki w domu lub na podwórku? Czy prawo definiuje granicę wieku, poniżej której dziecka nie można zostawić bez opieki nawet na krótki czas? Czy dzieci powyżej 8. roku życia mogą opiekować się młodszym rodzeństwem w nocy?
 • Czy pracownik socjalny ma prawo zabezpieczyć dziecko, które zostało przyprowadzone do OPS przez matkę pod wpływem alkoholu? Czy w tej sytuacji nastąpiło zagrożenie zdrowia i życia?
 • Czy zasadne jest odebranie dzieci matce, która nie jest w nałogu? Czy brak wypełniania obowiązku szkolnego przez matkę może pozbawić ją praw rodzicielskich?
 • Czy w sytuacji podejrzenia i anonimowych zgłoszeń typu: dziecko płacze, jest bite - czy pracownicy MOPS mogą oglądać dziecko? Jaką mamy możliwość dopytywania sąsiadów o sytuację dziecka w rodzinie, w związku z uzyskanym zgłoszeniem?
 • Procedura zapewnienia ochrony dzieci z powodu niezdiagnozowanej choroby psychicznej rodzica/opiekuna
 • Czy może grozić OPS proces karny w przypadku nie potwierdzenia istnienia zagrożenia dobra dziecka? Pod jakim kątem przygląda się sędzia skardze złożonej przez rodziców?

Moduł X

 • Odpowiedzialność pracownika socjalnego za przekroczenie kompetencji lub za niedopełnienie obowiązków służbowych? Jaka jest odpowiedzialność karna pracownika socjalnego?
 • Jak skonstruować pismo do sądu? Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Wzór wniosku
 • Wzór wniosku do sądu
 • Jak przygotować się do kontroli aby wszystkie dokumenty były gromadzone z obowiązującymi przepisami?
 • Problem z różnorodnością interpretacji przepisów. Jak radzić sobie w sytuacjach gdzie brakuje regulacji prawnych?
 • Prawidłowe dokumentowanie przeprowadzonych czynności. Dokumenty, które musi wypełnić pracownik socjalny. Wzory przydatnych dokumentów
 • Najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • Pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej

Moduł XI

 • Gdzie można umieszczać dzieci odebrane rodzicom?
 • Komu z rodziny można przekazać dzieci jeśli rodzice, z różnych przyczyn, nie mogą zająć się dziećmi?
 • Jak wygląda procedura przekazania dziecka rodzinie nie zamieszkującej razem?
 • Jak postępować, gdy nie ma bliskich osób? Procedura umieszczania dzieci w instytucjonalnej formie wsparcia przez pracownika socjalnego
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy w miejscu zabezpieczenia dziecka nie ma najbliższej rodziny i przewozimy dziecko do zawodowej rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, a na miejscu okazuje się, że nie jest możliwe umieszczenie dziecka z uwagi na zbyt dużą liczbę dzieci i następuje odmowa przyjęcia dziecka po 15:30?
 • Ad. 3 w sytuacji kryzysowej
 • Jak współpracować z odebranym dzieckiem? Kto odpowiada za opiekę nad dzieckiem: pracownik socjalny czy asystent rodzinny?
 • Rola asystenta rodziny przy niewydolności wychowawczej rodziców lub opiekunów
 • Jak chronić bezpieczeństwo i spokój psychiczny dziecka?
 • Czy każda interwencja, w której dochodzi do odbioru dziecka wymaga objęcia rodziny procedurą Niebieskiej Karty?
 • Czy wystarczającym będzie założenie NK rodzinie w dniu interwencji i odebrania dziecka?
 • Czy zawsze należy zakładać procedurę Niebieskie Karty, także przy zaniedbaniu?
 • Odbieramy dziecko, a podczas interwencji dowiadujemy się o sytuacji traumatycznej. Rozłączamy rodzinę i wiemy, że dziecko do tej rodziny w najbliższym czasie na pewno nie wróci. Czy rozpoczynamy procedurę Niebieskie Karty? Sprawa zostaje skierowana do sądu, dziecko jest izolowane. Jak dalej prowadzić procedurę, gdy nie będzie już razem sprawcy i małoletniej ofiary

Prowadzący

Małgorzata Rabczewska– praktyk, specjalista pracy socjalnej oraz specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynator Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, koordynator grup roboczych ds. procedury „Niebieskie Karty”. Wieloletni wykładowca Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, m.in. z zakresu polityki społecznej oraz administracji publicznej, trener podczas licznych szkoleń dot. procedury NK i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autor licznych publikacji naukowych z zakresu pomocy społecznej oraz lokalnej polityki społecznej. Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie specjalność Samorząd i Polityka Lokalna, ukończone liczne szkolenia i kursy specjalistyczne, w tym specjalizacja I stopnia w zakresie pracy socjalnej, certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia