Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania? Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty?

od 399.00 zł

Nagranie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Dłużnik nie odbiera wezwania i innej korespondencji - podwójnie awizo. Czy traktujemy to jako dostarczone i prowadzimy dalej postępowanie?
Gwarantujemy, że podczas dostępu do nagrania prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy, jakie działania podjąć wobec dłużnika, jak zmusić go do spłaty zadłużeń, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania należności. To jedyne takie nagranie na rynku.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany, z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym?
 • Co w przypadku starego dłużnika alimentacyjnego, który ma w obiegu prawnym decyzję uznającą za uchylającego się, aktualnie przyszedł na wywiad, ale nie zarejestrował się w PUP, czy występujemy z kolejnym wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo?
 • Co zrobić, jeżeli komornik odpowie, że nie jest w stanie ustalić nowego adresu?
 • Wypełnianie wniosku na fundusz. Co powinno być wpisywane w oświadczeniu wnioskodawcy w sprawie: „do alimentacji są zobowiązani…” Co tutaj należy wpisać i co później można z tym zrobić?
 • Co zrobić, jeśli złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury z art. 209 k.k., a za jakiś czas decyzję uznającą uchylimy, co z tym zawiadomieniem, czy w jakiś sposób informować prokuraturę o tym fakcie?
 • Czy zawiadomienie do prokuratury wysyłamy co roku po przyznaniu świadczenia z funduszu?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują "na czarno"?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja o rozpoczęciu realizacji
 • Wezwanie do dłużnika
 • Wniosek o podjęcie działań
 • Wniosek o ściganie jako organ pomocy
 • Wniosek o ściganie jako organ wł. dłużnika
 • Wygaśnięcie decyzji o uznaniu dłużnika
 • Wzór decyzji-odmowa ulgi w spłacie należności
 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Fundusz alimentacyjny 1 za 1 - przyznanie

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas szkolenia:

 • Czy jako OWD możemy złożyć zapytanie do Policji o ustalenie miejsca zamieszkania?
 • Czy klauzula RODO może być dodana do wezwania na wywiad?
 • Czy mając problem z ustaleniem adresu możemy wysłać pismo do OWW?
 • Co zrobić, gdy dłużnik spłacił zadłużenie, a nadal w obiegu jest decyzja uznająca go za uchylającego się?
 • Czy możemy wydać decyzję nie wskazując, na które dziecko jest wydana?
 • Która data jest dla nas istotna – data wpłaty przez dłużnika, czy data księgowania u komornika?
 • Czy możemy przyjmować wpłaty bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego?
 • Dłużniczka miała zwrócone prawo jazdy. W nowym okresie świadczeniowym nie dokonuje żadnych wpłat. Czy możemy ponownie wystąpić z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy?
 • Czy dłużnik powinien pisać pismo o zwrot prawa jazdy?
 • Czy dłużnik powinien złożyć wniosek o uchylenie decyzji uznającej go za uchylającego się w momencie, kiedy spłaci dług?
 • Kiedy wygaszamy decyzję?
 • Czy składamy zawiadomienie do prokuratury, gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym?
 • Dłużnik alimentacyjny za granicą został zobowiązany do płacenia wierzycielce bieżących alimentów. Ma dług, ponieważ u nas był wcześniej FA. Jak skutecznie ściągnąć dług?
 • Jako organ właściwy zatrzymaliśmy prawo jazdy dłużnikowi, który zmienił adres zamieszkania. Który organ w tej sytuacji ma rozpatrzeć wniosek o zwrot prawa jazdy?
 • W 2015 roku otrzymaliśmy od naczelnika US postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego dot. konkretnego tytułu wykonawczego na daną kwotę. Komornik pomniejszył kwotę zobowiązania dłużnika. Czy zrobił to słusznie?
 • Na jakiej podstawie prawnej uchylić decyzję, jeżeli dłużnik nie wywiązywał się z decyzji ratalnej?
 • Dłużnik alimentacyjny ma zadłużenie w kilku gminach. W jednej z nich złożył o częściowe umorzenie alimentów ze względu na złą sytuację życiową. W tej gminie wpłaca min. 50% zasądzonych alimentów. Dokumenty zostały nam przekazane jako gminie właściwej dłużnika. Jakie kroki podjąć, aby poprawnie wydać decyzję? Jaką decyzję najlepiej wydać w tej sytuacji?
 • Czy dług z zaliczki alimentacyjnej należy zgłaszać do BIG?
 • Czy zastrzeżenie o uchyleniu decyzji o rozłożeniu na raty w razie braku wpłaty powinno być w sentencji? Czy może zostać zapisane w uzasadnieniu?
 • Na który przepis należy się powołać w przypadku rat – przepis art 162 § 1 pkt 2 czy, art 162 § 2 k.p.a.?
 • Co jeżeli dorosłe dziecko udzieli pełnomocnictwo rodzicowi?
 • Czy w przypadku, gdy otrzymamy dokumenty z innej gminy to wzywamy dłużnika na wywiad alimentacyjny?
 • Komornik przesłał wierzycielce alimenty w miesiącu, a którym nie miał informacji, że świadczenia zostały wypłacone. Decyzja nie dotarła do komornika, ponieważ nie uprawomocniła się. Czy stanowią to nienależnie pobrane świadczenia? Wierzycielka została poinformowana, że podczas pobierania FA nie może pobierać pieniędzy od dłużnika, czy komornika.
 • Czy nienależnie pobrane świadczenia z FA możemy potrącić ze świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Nienależnie pobrane świadczenie zostało rozłożone na raty, których osoba nie spłaca. Co w tej sytuacji?
 • Zagadnienie przepisu art. 5a Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu i rentę socjalną. Złożył wniosek o FA. Czy dochód dzielimy na dwie osoby, czy jedną?
 • Czy wydając decyzję dłużnikowi o rozłożeniu na raty z zastrzeżeniem należy w podstawie prawnej podać przepis art. 162 par. 1 ust. 2?
 • Została wydana decyzja, prawo jazdy jest zatrzymane. Dłużnik za każdym razem stawia się na wywiad alimentacyjny i składa oświadczenie majątkowe. Jest zarejestrowany w PUP, ale nie szuka pracy. Co w takim przypadku?
 • Dłużnik zgłosił się na wywiad, był zarejestrowany w PUP. Wysłaliśmy wniosek o aktywizację zawodową. Otrzymaliśmy pismo z PUP, że dłużnik stracił status osoby bezrobotnej. Czy powinniśmy wezwać go na wywiad i zobowiązać go do ponownego zarejestrowania?
 • Czy wnioski o ściganie do prokuratury wysłaliśmy tylko do spraw, dla których wypłacamy obecnie świadczenia z FA?
 • Osoba uprawniona mieszka z babcią, ponieważ mama wyprowadziła się z domu. Matka wskazała nowe miejsce zamieszkania. Babcia póki co nie ma ustanowionej opieki nad córką - sytuacja jest w zawieszeniu. Bedzie składany wniosek do sadu o ustalenie rodziny zastępczej. Wstrzymaliśmy matce wypłatę świadczeń. Zleciliśmy wywiad w miejscu zamieszkania dziecka oraz wezwałam matkę do złożenia wyjaśnień. Czy poprawnie?
 • Co ze wstrzymanymi świadczeniami?

MODUŁ I

 • Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – cała procedura od wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika do zakończenia postępowania
 • Jak prawidłowo i skutecznie prowadzić postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Ustawa z dnia 07 września 2007 r.
 • Kto i dlaczego wszczyna postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Jakie działania możemy podejmować wobec dłużnika alimentacyjnego?

MODUŁ II

 • Kto wszczyna postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Kto egzekwuje należności dłużnika alimentacyjnego?
 • Co robimy, gdy mamy wniosek, jesteśmy organem właściwym dłużnika i...?

MODUŁ III

 • Co robimy, gdy mamy wniosek, jesteśmy organem właściwym dłużnika i...? c.d.
 • Jak poprawnie wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

MODUŁ IV

 • Jak poprawnie wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych? c.d.
 • W jakiej sytuacji składa się wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego?
 • A kiedy można prawo jazdy zwrócić?
 • Co oznacza, że ktoś posiada "status dłużnika alimentacyjnego"?
 • Czym jest przestępstwo z art.209 kodeksu karnego?

MODUŁ V

 • Kto składa wniosek o ściganie za przestępstwo z art.209 kodeksu karnego?
 • Czy potrzebujemy posiadać informację o miejscu zamieszkania dłużnika, aby złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji?
 • Jak często jest składany wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji?
 • Wniosek o przestępstwo z art.209 kodeksu karnego
 • Kiedy kończymy postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego?

MODUŁ VI

 • A co jak dłużnik mieszka z rodzicem dziecka pobierającym w jego imieniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Jakie Biura Informacji Gospodarczej działają w Polsce?
 • Po co wpisujemy informacje do Biur Informacji Gospodarczej?
 • Jakie mamy obowiązki wobec Biur Informacji Gospodarczej?
 • A kiedy możemy dłużnika wykreślić z BIG?

MODUŁ VII

 • Kogo wpisujemy do Krajowego Rejestru Zadłużonych?
 • Z jakiego tytułu należności może mieć dłużnik alimentacyjny?
 • Jakie są cechy należności dłużnika alimentacyjnego?
 • Jakie możemy zastosować ulgi w spłacie należności?
 • Czy można zastosować art.30 ust.2 do zaliczki alimentacyjnej?
 • Jakie możemy zastosować ulgi w spłacie należności?

MODUŁ VIII

 • Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
 • Czy fundusz alimentacyjny jest świadczeniem związanym z niepełnosprawnością?
 • Czy coś zmieniło nowe rozporządzenie?
 • Na co uważać, gdy świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznajemy osobie pod opieką opiekuna prawnego?
 • Kto składa wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Które decyzje wysyłamy komornikowi?
 • O czym informujemy dłużnika alimentacyjnego?

MODUŁ IX

 • Kiedy przyznając fundusz alimentacyjny w trybie zł za zł możemy się pomylić?
 • O jakiej zmianie ustawy z 2021 zdarza się nam zapomnieć?
 • W jakich sytuacjach powstają nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

MODUŁ X

 • W jakich sytuacjach powstają nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego? c.d.
 • Kto wydaje decyzję w sprawie zastosowanie ulgi w spłacie należności?
 • Co to znaczy "niezgodnie z kolejnością" (art.28 ust 1)?
 • Kiedy zmiana sytuacji ma wpływ na fakt, czy świadczenia się należą?

MODUŁ XI

 • Odpowiedzi na pytania uczestników, którzy zadali je w trakcie szkolenia
 • Wyjaśnienie zagadnień, które sprawiają trudność

Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska– praktyk, od 19 lat Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach codziennej pracy w OPS przygotowuje wzory decyzji i pism z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz tworzy procedury postępowania umożliwiające sprawną realizację ustaw w dużym OPS-ie. Zarządza działem, który obsługuje rocznie ponad 2000 dłużników alimentacyjnych.

Z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia