Wideoszkolenie: Ewidencja miejscowości, ulic i adresów - nagranie

Jak rozwiązać problem podobnie brzmiących nazw ulic? Co należy zrobić z numerem porządkowym w związku z rozbiórką budynku? Jak przygotować prawidłowo zawiadomienie o zmianie numeracji porządkowej budynku? W jaki sposób przyłączyć przysiółek do miejscowości samodzielnej? Czy domki letniskowe mogą mieć nadane numery porządkowe? Jaka jest kara dla gminy za niedokonanie zmian? Jak należy postępować, kiedy jest zdublowana numeracja porządkowa? Zasady wprowadzania nazw ulic.

od 399.00 zł

Nagranie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się numeracją porządkową budynków, nadawaniem nazw ulic oraz ewidencją miejscowości ulic i adresów; zapraszamy pracowników wydziałów: geodezji, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, budownictwa

Jak przygotować prawidłowo zawiadomienie o zmianie numeracji porządkowej budynku (omówienie problemu oraz orzecznictwa sądowego w tym zakresie
Wykupując dostęp do nagrania, dowiedzą się Państwo, jaka jest podstawa prawna dotycząca procedury zmiany granicy miejscowości, jak aktualizować i porządkować numerację oraz jak prawidłowo nadawać nazwy ulic, np. w przypadku ulic wewnętrznych. Dyrektor wydziału geodezji odpowie na wszystkie pytania z programu oraz omówi rozporządzenie dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Oprócz możliwości obejrzenia nagrania udostępnimy także kompletną dokumentację potrzebną do pracy przy ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a także skrypt z odpowiedziami na pytania z programu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co jeżeli ktoś złoży wniosek na nieobowiązującym wzorze, tylko w formie pisma lub prześle w formie elektronicznej?
 • Co jeżeli osoba nie uzupełni braków we wniosku, pomimo wezwania? Czy stanowi to podstawę do wydania odmowy?
 • Droga projektowana w MPZP przejęta i wydzielona granicami przez gminę. U nas w starostwie nie wydadzą właścicielom nieruchomości sąsiednich pozwolenia na budowę, nawet jeśli jest użytek Tp. Właściciele przychodzą do gminy. Kupili działkę MN i nie mogą się budować. Co w tej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy na jednej działce, w której znajdują się dwa ciągi zabudowy szeregowej, a pośrodku jest droga, która jest nazwana ulicą bez wydzielonej działki? Czy trzeba będzie tę drogę później wydzielić?
 • Czy na drodze wewnętrznej, będącej własnością osoby prywatnej, mamy obowiązek umieszczania tabliczki z nazwą ulicy?
 • Mamy wniosek o nadanie budynku dla budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to teren po żwirowni z zakazem zabudowy. Nie załączono mapy z lokalizacją budynku ani nie widnieje w ewidencji gruntów. Faktycznie w terenie jest to blaszak, kiosk, niezwiązany z gruntem. Czy wezwać do przedłożenia mapy?
 • Co zrobić w przypadku wycofania wniosku o ustalenie nr. porządkowego? Czy wystarczy tylko adnotacja, że wniosek został wycofany? Czy trzeba wysyłać jakieś pismo do wnioskodawcy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Posługiwanie się jednym numerem porządkowym przez wiele osób zamieszkujących różne nieruchomości - wzór pisma
 • Prawidłowe przygotowanie zawiadomienia o zmianie numeracji porządkowej budynku wzór pisma
 • Dostosowanie ewidencji miejscowości, ulic i adresów do przepisu dot. niestosowania jednego numeru porządkowego dla wielu budynków położonych na tej samej nieruchomości - wzór pisma
 • Rozbiórka budynku - wzór pisma
 • Podobne brzmienie nazwy ulic - odmienne warianty postępowania - wzory pism
 • Uchwała - zmiana nazwy ulicy
 • Uchwała - nadanie nazwy ulicy
 • Uchwała - przedłużenie nazwy ulicy
 • Uchwała - zwolnienie z opłaty
 • Uchwała dot. wystąpienia z wnioskiem o zmianę miejscowości
 • Projekt uchwały - skwer
 • Projekt uchwały - zniesienie nazw miejscowości
 • Projekt uchwały - wystąpienie do ministra
 • Przykład projektu - zmiana miejscowości
 • Wzór - dwa identyczne adresy
 • Wzór - informacja o nadaniu numeru z urzędu
 • Wzór - nadanie nazwy ulicy
 • Wzór - nadanie numeru obiektom
 • Wzór - nadanie numeru
 • Wzór - numery w jednej nieruchomości
 • Wzór - uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 • Wzór uchwały zbiorczej
 • Wzór - ustalenie numeru dwa wejścia
 • Wzór - wyrażenie zgody na nadanie nazwy
 • Wzór pisma o wyrażenie zgody na nadanie nazwy
 • Wzór protokołu z posiedzenia zespołu ds. nazewnictwa
 • Wzór - przypisanie nr do budynku
 • Wzór - zawiadomienie o zmianie numeru
 • Wzór - zawiadomienie o usunięciu numeru
 • Wzór - zaświadczenie o numerze porządkowym
 • Uzasadnienie do projektu rozporządzenia
 • Przykład opinii wojewody
 • Przykładowa uchwała dotycząca wystąpienia z wnioskiem o zmianę miejscowości
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas szkolenia:

 • Czy na budynek gospodarczy będący dawną stodołą, która jest zaadaptowana na cele mieszkaniowe można nadać numer?
 • Co jeżeli pole namiotowe ma charakter czasowy?
 • W jaki sposób zweryfikować oświadczenie właściciela budynku gospodarczego do 35m2, która twierdzi, że czasowo w nim przebywa? Czy do nadania numeru porządkowego wystarczające jest samo oświadczenie?
 • Czy istnieje podstawa prawna regulująca to jakich dokumentów możemy żądać przy budynku znajdującego się w trakcie budowy?
 • Jeżeli na jednej nieruchomości dzieci wybudują drugi dom obok domu rodziców, to czy możemy mu nadać odrębny numer porządkowy?
 • Działka z dwoma budynkami mieszkalnymi. Stary dom ma nadany numer, drugi nowy mieszkalny dom jest bez numeru. Właściciele chcą przenieść numer ze starego budynku na nowo wybudowany i na starym nadać całkiem inny, nowy numer. Czy jest to możliwe?
 • Co jeżeli ktoś złoży wniosek na nieobowiązującym wzorze, tylko w formie pisma lub prześle w formie elektronicznej?
 • Co jeżeli osoba nie uzupełni braków we wniosku, pomimo wezwania? Czy stanowi to podstawę do wydania odmowy?
 • Co w sytuacji, gdy na działce, gdzie jest już nadany numer prognozowany, sąsiad
 • Jeżeli na nieruchomości znajdują się dwa budynki i jeden z nich wyburzymy, to czy z wyburzonego budynku możemy przenieść numer na nowy?
 • Czy przysługuje jakieś odwołanie od odmowy? Jeżeli tak, to do kogo jest składane i w jakim terminie?
 • Wybudowano budynek, któremu nadano kolejny numer na wniosek właściciela. Jest problem z dojazdem karetki. Właściciel po latach chce zmienić numer. Czy można to zrobić? Jak to wygląda od strony formalnej?
 • Czy właściciel nieruchomości musi wskazać dlaczego / na jakiej podstawie jest zainteresowany zmianą numeru?
 • Czy pobieramy opłatę za pełnomocnictwo?
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego dla budynku restauracji. Czy pobieramy opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia?
 • Jeżeli ktoś kiedyś nadał numer 1a, to czy teraz należy zmienić na 1A?
 • Czy zawiadomienie o nadanym numerze otrzymuje tylko właściciel?

MODUŁ I

 • Nazewnictwo ulic i placów
 • Czy nadawanie nazwy drogi oznacza to samo, co nadanie nazwy ulicy?
 • Zmiany w ustawie o drogach publicznych
 • Droga projektowana w MPZP przejęta i wydzielona granicami przez gminę. U nas w starostwie nie wydadzą właścicielom nieruchomości sąsiednich pozwolenia na budowę, nawet jeśli jest użytek Tp. Właściciele przychodzą do gminy. Kupili działkę MN i nie mogą się budować. Co w tej sytuacji?
 • Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem możemy nadać numer dla budynku prognozowanego?
 • Czy potrzebna jest zgoda właścicieli na nadanie nazwy ulicy?
 • Uzyskanie pisemnej zgody właściciela drogi wewnętrznej

MODUŁ II

 • Uzyskanie pisemnej zgody właściciela drogi wewnętrznej c.d.
 • Czy wystarczy sam wniosek o nazwanie drogi prywatnej, czy muszą odbyć się konsultacje społeczne?
 • Czy w przypadku drogi wewnętrznej, stanowiącej własność gminy, wójt musi wydać pisemną zgodę, czy wystarczy sama inicjatywa i projekt uchwały?
 • Jaka podstawa prawna mówi o tym, że nie mamy obowiązku przeprowadzać konsultacji?
 • Czy podczas wprowadzania nazw ulic w danej miejscowości należy przeprowadzić konsultacje społeczne?
 • Jeśli wszyscy mieszkańcy ulicy wystąpili z wnioskiem na piśmie o nadanie nazwy ulicy, to czy trzeba przeprowadzać konsultacje społeczne?
 • Czy powinniśmy wcześniej poinformować mieszkańców mieszkających przy drodze, na którą chcemy nadać nazwę ulicy?
 • Do urzędu wpłynął wniosek od właścicieli ulicy prywatnej, którzy chcą nadać nazwę. Czy jest jakiś przepis prawa, który pozwala urzędowi odmówić nadania nazwy?
 • Czy można nadać nazwę ulicy działce, która w ewidencji gruntów widnieje jako rola, a nie droga, ale w rzeczywistości pełni funkcję drogi?
 • Działka w PZP przeznaczona jest pod drogę, ale fizycznie służy jako droga, która jest własnością prywatną. W ewidencji gruntów ma oznaczenie „rola”. Czy przed wystąpieniem z wnioskiem do rady gminy o nadanie nazwy właściciel musi zmienić klasyfikację na drogę?
 • Prywatny właściciel działki drogowej, działka oznaczona R. Wokół drogi buduje się obecnie około 5 nowych budynków. Czy można nadać nazwę ulicy wewnętrznej, jeśli jest to użytek R? Czy musi być to klasoużytek dr?
 • Czy można nadać nazwę drodze, która ma użytek dr, ale w EGIB jest wpisana „własność nieustalona”? Przy tej drodze mieszkają ludzie chcą się zameldować, ale nie mogą, bo nie ma nazwy?

MODUŁ III

 • Jak zmienić użytek? Jaka procedura?
 • Na jakiej podstawie zobowiązać właściciela do zmiany użytku drogi wewnętrznej? Jaki wydział się tym zajmuje?
 • Czy do nadania nazwy drodze wewnętrznej niezbędne jest jej urządzenie, czyli utwardzenie?
 • Co w sytuacji, gdy na jednej działce, w której znajdują się dwa ciągi zabudowy szeregowej, a pośrodku jest droga, która jest nazwana ulicą bez wydzielonej działki? Czy trzeba będzie tę drogę później wydzielić?
 • Co w sytuacji, gdy nie mamy zgody jednego właściciela na nadanie nazwy ulicy?
 • Co się dzieje, jeżeli jeden ze współwłaścicieli drogi prywatnej nie żyje i nie ma ustanowionego spadku?
 • Czy o zgodę zastępczą do sądu występuje gmina czy większość współwłaścicieli?
 • Czy powinno się odmówić nadania numeru porządkowego do czasu nadania nazwy ulicy, jeżeli budynki są przy drodze bez nazwy ulicy?
 • Co zrobić, gdy nie mamy wszystkich zgód? Czy jest inne wyjście poza drogą sądową? Czy zgoda musi być od każdego z osobna?
 • Co zrobić, gdy na 15 współwłaścicieli 12 wyraziło zgodę a 3 z nich milczy? Czy traktować to jako milczące załatwienie sprawy?
 • Czy w przypadku nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej również powinna być pisemna zgoda właścicieli?
 • Czy sam wniosek właściciela można traktować jako zgodę?
 • Czy konieczny jest wniosek właściciela o nadanie nazwy na gruntach prywatnych?
 • Jeżeli będziemy mieć zgodę jednego właściciela drogi wewnętrznej, a jeszcze nie wprowadziliśmy nazwy ulicy, a w trakcie postępowania zwiększy się krąg właścicieli, to czy musimy wystąpić o kolejne zgody?
 • Co w sytuacji, gdy uzyskamy zgodę właściciela przed podziałem działki, a on później sprzeda wydzielone działki? Czy musimy jeszcze raz uzyskać zgodę współwłaścicieli o nadanie nazwy ulicy?
 • Kiedy nadajemy nazwę ulicy?
 • Wpłynął wniosek o nadanie numeru dla ulicy, która nie ma nazwy. Na nienazwanej ulicy jest więcej działek, a w przyszłości będzie wybudowanych więcej domów. Czy lepiej nadać nową nazwę ulicy czy nadać kolejny numer z ulicy, która jest w pobliżu?

MODUŁ IV

 • Jeżeli droga jest własnością osoby prywatnej, to czy musi ona dawać swoje propozycje nazwy ulicy?
 • Czy właściciel może decydować o nazwie drogi wewnętrznej?
 • Co, jeżeli właściciele nie zgadzają się na nazwę ulicy?
 • Są miejscowości wiejskie, w których w latach 80. powstały osiedla domków jednorodzinnych i nadano nazwy tym osiedlom. Obecnie w tych miejscowościach na terenach prywatnych powstają mini osiedla z drogami wewnętrznymi. Czy można im nadać nazwy?
 • Co zrobić w przypadku, gdy mieszkańcy przy drodze, będącej własnością gminy mają numery i chcą nazwę ulicy, ale jednak nie wszyscy?
 • Co w sytuacji, gdy w miejscowości nie ma ulic, a działka została podzielona na dużą liczbę działek z przeznaczeniem mieszkaniowym? Czy należy nadać w miejscowości pierwszą nazwę ulicy?
 • Wniosek o nadanie nazwy zaułkowi. Czy musi być wszystko w załączniku graficznym? Czy konkretna działka musi mieć nazwę?
 • Czy jedna działka może mieć dwie nazwy ulic? Czy należy robić podział działki?

MODUŁ V

 • Jak nadawać nazwy nowych ulic i placów?
 • Czy poprawny zapis przy ul. Żurawia czy przy ulicy Żurawiej?
 • Zasady nazewnictwa ulic
 • Czy musi być powołany zespół ds. nazewnictwa?
 • Komisję ds. nazewnictwa powołujemy uchwałą czy zarządzeniem?
 • Kto może wchodzić w skład takiej komisji? Radca prawny, pracownik czy radny?
 • Regulamin/zasady kształtowania nazewnictwa
 • Opinia jednostek pomocniczych
 • Czy urząd może samodzielnie przydzielać nazwy ulic?
 • Czy uchwała z nazewnictwa ulic wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji?
 • Czy cechy powinny znaleźć się w uchwale?
 • Czy konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zmiany nazwy ulicy?
 • Jak nadać nazwę mostowi, który znajduje się na terenie dwóch gmin?

MODUŁ VI

 • Co, jeśli droga przebiega w ten sposób, że połowa jest w jednej miejscowości, a druga połowa według osi ulicy znajduje się w drugiej miejscowości?
 • Czy można przedłużyć nazwę ulicy o część drogi wybiegającej poza granice obrębu miasta?
 • W jaki sposób przygotować uchwałę zbiorczą aktualizującą wykaz nazw ulic?
 • Co z nazwą, którą nadano dawno i brak jest uchwały? Czy trzeba podjąć nową uchwałę?
 • Czy gmina może podjąć uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego, jeżeli wydział komunikacji podlega pod starostwo?
 • Wykaz ulic
 • Czy na drodze wewnętrznej, będącej własnością osoby prywatnej, mamy obowiązek umieszczania tabliczki z nazwą ulicy?
 • W jakim czasie od podjęcia uchwały o nadanie nazwy nowej ulicy należy zamontować tabliczkę? Skąd wziąć wzór tabliczki?
 • Skąd wziąć wzór tabliczki?
 • Numeracja porządkowa budynków
 • Czy nadajemy numer tylko na budynki czy na można też nadać na obiekty budowlane, które znajdują się w planie w terenach budowlanych?
 • Czy nadajemy numery porządkowe tylko na budynki mieszkalne?
 • Jakie są rodzaje budynków całkowicie wyłączonych z nadawania numerów porządkowych?
 • Czy budynkom prognozowanym i w budowie nadajemy numery porządkowe?
 • Domek holenderski
 • Czy możemy nadać numer porządkowy rodzinnym ogrodom działkowym?
 • Jak numerować kilka domków letniskowych na wynajem, znajdujących się na jednej nieruchomości i należących do jednego właściciela?
 • Czy nadajemy numery porządkowe na budynek kościoła i osobno na budynek plebanii?

MODUŁ VII

 • Pola namiotowe
 • Garaże
 • Świetlica - kontener
 • Budka z jedzeniem
 • Jeśli osoba wystąpiła o nadanie numeru porządkowego na działkę, na którą otrzymała pozwolenie na budowę, lecz na działce jeszcze nic nie zostało rozpoczęte, to można tam nadać numer porządkowy?
 • Czy powinniśmy nadawać numer porządkowy na samowolę budowlaną?
 • Czy numer porządkowy ustala się tylko na budynki ujawnione w EGiB?
 • Czy można nadać numer porządkowy, jeżeli wnioskodawca określi, że budynek jest w trakcie budowy, a w ewidencji gruntów i budynków będzie określony symbolem „R”, a nie „Bp”?
 • Czy można nadać numer dla budynku, który jest faktycznie użytkowany jako mieszkalny, ale nie zmieniono w ewidencji sposobu użytkowania?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla budynku na działce o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Czy można nadawać numerację porządkową dla budynków, które nie mają potwierdzonego odbioru budowy przez nadzór budowlany?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla nieujawnionego na mapie domku letniskowego?

MODUŁ VIII

 • Co w przypadku, gdy nadamy numer na budynek gospodarczy, ktoś tam zamieszkuje i udowadnia to istnieniem pieca, pomieszczeń mieszkalnych, ale starostwo powiatowe przy nanoszeniu numeracji się nie zgadza?
 • Jak nadać numer porządkowy, jeśli budynek nie jest naniesiony w ewidencji gruntów i budynków, ale interesant mówi, że jest to budynek gospodarczy?
 • Czy gmina może ponieść konsekwencje, jeżeli nie zgłosi do nadzoru samowoli budowlanej nadając numer?
 • Czy budynki letniskowe należy sklasyfikować jako budynki do stałego lub czasowego przebywania ludzi?
 • Co w przypadku, gdy budynek letniskowy nie jest wniesiony na mapie, ale jest w terenie i właściciel składa wniosek o nadanie nr. porządkowego? Czy musi zlecić ujawnienie geodecie? Czy można nadać numer porządkowy i jak jego opisać w zawiadomieniu?
 • Mamy wniosek o nadanie budynku dla budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to teren po żwirowni z zakazem zabudowy. Nie załączono mapy z lokalizacją budynku ani nie widnieje w ewidencji gruntów. Faktycznie w terenie jest to blaszak, kiosk, niezwiązany z gruntem. Czy wezwać do przedłożenia mapy?
 • Czy można nadać numer porządkowy, jeśli pod danym adresem jest ktoś zameldowany, ale nie jest to osoba, która jest wnioskodawcą lub właścicielem nieruchomości?
 • Czy zgodnie z prawem budowlanym można przebywać i zameldować się w budynku gospodarczym?
 • Jeżeli nadaliśmy numer prognozowany i później powstał budynek, to czy zmieniamy status w systemie? Na wniosek czy z urzędu?
 • Czy w zawiadomieniu o ustaleniu numeru porządkowego powinniśmy napisać jaki jest to budynek, np. budynek w trakcie budowy, budynek prognozowany lub budynek istniejący? Czy nie jest to wymagane?
 • Budynek prognozowany- posiada dokumentację, ale nie ma go fizycznie. Po wybudowaniu domu nikt nie przychodzi aktualizować jego statusu. Czy gmina powinna zainteresować się statusem budynku, czy należy czekać na dokument potwierdzający od mieszkańca?
 • Jak ma się status budynku do wzoru wniosku, w którym nie jest określone wskazanie statusu budynku?
 • Na jakiej podstawie mamy wpisywać status budynku w zawiadomieniu o nadaniu numeru budynku, jeśli nie jest on wymagany we wniosku? Czy możemy we wniosku dodać informację dot. statusu budynku?
 • Czy w systemie dla budynków planowanych, dla których klient złożył wniosek o nadanie numeru, nadajemy status „funkcjonujący” czy „planowany”? Czy wydajemy zaświadczenie?

MODUŁ IX

 • Kiedy w systemie można oznaczyć budynek, jako gotowy do użytkowania, a kiedy, że jest w trakcie budowy?
 • Na jakiej podstawie stwierdzamy, na jakim etapie budowy jest budynek lub czy jest to prognozowany budynek? Wniosek nie zawiera takich danych. Z ustawy też nie wynika, że mamy prawa wymagać dokumentów potwierdzających status budynku
 • Budynek fizycznie stoi i jest użytkowany, ale w systemie pokazuje się jako w trakcie budowy. Co gmina może zrobić, żeby wyegzekwować od mieszkańca zmianę statusu budynku?
 • Czy we wniosku wnioskodawca powinien wskazać jaki status ma budynek?
 • Jeżeli nadamy nr budynku na wniosek, a będzie to budynek prognozowany i właściciel mając zaświadczenie o nadaniu numeru będzie chciał zameldować się pod tym numerem, a w rzeczywistości budynek nigdy nie powstanie i na działce bez budynku będą zameldowani ludzie, co wtedy?
 • Czy wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą wystąpić o nadanie numeru porządkowego?
 • Czy wnioskującym o nadanie numeru porządkowego może być tylko właściciel nieruchomości, czy może być to również osoba zameldowana w danym domu?
 • Jak rozumieć pojęcie "osoba niezainteresowana"?
 • Co w przypadku, gdy osoba zainteresowana złożyła wniosek o ustalenie numeru porządkowego na pole namiotowe, a właściciel będzie się sprzeciwiał takiemu stanowi?
 • Co w sytuacji, gdy właściciele zmarli i nie przeprowadzono postępowania spadkowego? Kto może złożyć wniosek o nadanie numeru porządkowego? Kogo należy zawiadomić?
 • Na jednej działce 108/10, która ma 20 właścicieli są budynki i każda z osób ma swój domek, ale działka nie jest podzielona. Czy jeden ze współwłaścicieli może wystąpić o nadanie numeru tylko dla swojego budynku, bez zgody pozostałych właścicieli działki?
 • Czy można samemu opracować wzór wniosku o nadanie numeru dla obiektu?
 • Jakie dokumenty musi przedłożyć właściciel, który wynajął firmie budynek gospodarczy do produkcji rolniczej pod działalność gospodarczą, aby nadać mu ner porządkowy?
 • W jakim terminie należy wydać zawiadomienie od dnia złożenia wniosku?
 • Czy do wniosku o ustalenie numeru porządkowego musi być dołączona klauzula informacyjna dot. RODO? Czy musi być podpisana przez wnioskodawcę i właściciela?
 • Czy klient powinien załączyć mapkę poinwentaryzacyjną budynku, jeżeli budynku nie ma w bazie?
 • Czy w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne, czy może być odręczne upoważnienie?
 • Czy do wniosku o nadanie numeru porządkowego, zgodnie z ustawą możemy wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dodatkowe dokumenty związane z nadaniem tego numeru?
 • Czy można wymagać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów?
 • Czy obowiązuje termin 30 dni rozpatrzenia sprawy od dnia złożenia wniosku? Jeśli sprawa się przedłuża, to czy musimy powiadomić o przedłużeniu na podstawie przepisów k.p.a.?
 • Co zrobić w przypadku wycofania wniosku o ustalenie nr. porządkowego? Czy wystarczy tylko adnotacja, że wniosek został wycofany? Czy trzeba wysyłać jakieś pismo do wnioskodawcy?
 • Czy zawsze do wniosku o nadanie numeru porządkowego interesant powinien podpisać oświadczenie?
 • Czy przepis art. 47a ust. 6 pkt 5 mówi o tym, że wniosek zawiera informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek wg danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków?
 • Czy na zawiadomieniu można umieszczać w rozdzielniku dane z imienia i nazwiska oraz adresu dot. pozostałych właścicieli nieruchomości?
 • Czy w zawiadomieniu o ustaleniu numeru porządkowego musimy zapisywać konkretny rodzaj budynku, że ustalamy numer porządkowy dla budynku w trakcie budowy, a nie konkretnie dla budynku mieszkalnego w trakcie budowy?
 • Czy w zawiadomieniu należy wpisać, że numer został ustalony dla obiektu budowlanego?
 • Czy nadając numer porządkowy musimy sprawdzić, czy budynek w ogóle istnieje? Co z budynkami na zgłoszenie, które nie widnieją na mapach lub z budynkami, które dopiero dostały pozwolenie na budowę? Czy jako urzędnicy mamy to weryfikować?
 • W jaki sposób sformułować zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku, który nie jest wybudowany?
 • Czy w zawiadomieniu musimy wskazywać współrzędne x i y?

MODUŁ X

 • Jak powinno wyglądać ustalenie numeru porządkowego dla parku lub parkingu w kontekście treści zawiadomienia oraz prawidłowej aktualizacji EMUiA? Jaki powinien być typ obiektu? W którym miejscu powinien zostać wstawiony punkt na mapie? Czy ma być to wjazd do parku czy środek poligonu?
 • Czy w zawiadomieniu o ustaleniu numeru budynku wystarczy wpisać „wieś” czy „przysiółek wsi” także?
 • Jak odmówić nadania numeru porzadkowego?
 • W jaki sposób nadawać numery porządkowe? Czy należy zaczynać od centrum miasta czy od końca miejscowości?
 • Jest ustalona numeracja po starych istniejących numerach, a pomiędzy nimi pojawiają się nowe - jak je numerować?
 • Powstaje nowy budynek przed budynkiem o numerze 1. W jaki sposób należy zanumerować ten budynek, żeby nie zaburzyć numeracji porządkowej?
 • Jak rozumieć pojęcie „osoba zainteresowana”?
 • Czy można nadać budynkowi dwa numery, jeżeli są dwa wejścia do budynku z dwóch różnych ulic, a bramka wraz z furtką znajdują się na jednej ulicy? Czy należy brać pod uwagę wejście do budynku czy wejście na działkę?
 • Jak weryfikować czy osoba zainteresowana nie składa wniosku o nadanie drugiego numeru budynku dla kondygnacji?
 • Co w sytuacji, gdy budynek nie ma numeru, bo posługuje się numerem obok? Do bazy nie można wpisać dwóch jednakowych numerów, a właściciel nie chce mieć innego
 • Właściciel budynku mieszkalnego, którego część została zaadoptowana na osobny lokal mieszkalny z odrębnym wejściem, prosi o nadanie odrębnej numeracji z literką, dołączając zaświadczenie ze starostwa o ustanowieniu samodzielności lokalu. Czy można nadać numer w tym przypadku?
 • Gmina posiada budynek socjalny, który ma nadany numer porządkowy. Znajdują się w nim mieszkania, które nie są wyodrębnione. Mieszkańcy chcą złożyć wnioski o dodatek węglowy. Czy w tej sytuacji urząd gminy musi wyodrębnić mieszkania i nadać im numery?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jeden dom jednorodzinny nieposiadający wyodrębnionych lokali, posiada dwa numery porządkowe 10 i 10a. Nowy spadkobierca, który jest jednocześnie współwłaścicielem domaga się wyjaśnienia, skąd wzięły się dwa numery. Adres 10 i 10a funkcjonuje w ewidencji ludności od lat 50-tych. W urzędzie nie ma żadnych informacji na ten temat. Jak postąpić w tej sytuacji?
 • W miejscowości, w której nie ma nazw ulic na jednej działce zlokalizowany jest jeden budynek mieszkalny. Ma on nadany jeden numer porządkowy "13". Mieszkańcy tego domu, dwie rodziny, żyją osobno i mają dwa osobne wejścia od podwórza. Czy w tej sytuacji można nadać dwa numery porządkowe np. 13A i 13B? Czy można wnioskować o zdjęcia budynku, na których widać wejścia główne?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś chce nadać drugi numer na dom, ponieważ są dwa osobne wejścia główne?
 • Jeśli na jednej działce jest jeden budynek z dwoma wejściami, to czy możemy nadać dwa odrębne numery porządkowe?
 • Czy można nadać więcej niż jeden numer porządkowy na budynek, który jest wybudowany na dwóch działkach ewidencyjnych i posiada jeden identyfikator? Zostało wydane pozwolenie na budowę na jeden budynek, ale posiada dwa wejścia główne. Czy w tym przypadku dozwolone jest nadanie dwóch numerów adresowych?
 • Jeżeli na jednej działce znajduje się więcej niż jeden budynek mieszkalny, to czy dla każdego nadajemy numer? Czy można nadać numer dla budynku widniejący w EGiB jako gospodarczy?

MODUŁ XI

 • Co w sytuacji, gdy budynek jest w jednym obrębie, a wjazd na nieruchomość jest z innego obrębu? Jak nadać adres? Ta sama gmina
 • Opłaty
 • Jak dokonać przenumerowania? Wysyłamy zawiadomienia do mieszkańców czy podejmujemy uchwałę?
 • Jak należy postępować w przypadku zdublowanej numeracji porządkowej?
 • Co, jeśli jest zmiana adresu i są nieścisłości w księgach wieczystych, w meldunkach, w aktach notarialnych?
 • Czy PRG informujemy poprzez wprowadzenie nazwy ulicy do aplikacji EMUiA? W jaki sposób informujemy GUS? Czy wysłać uchwałę z pismem przewodnim?
 • Czy informować policję, straż, pogotowie o nadaniu nowej nazwy ulicy?
 • Jeśli kiedyś na budynek jednorodzinny został nadany numer 25/1, to czy należałoby go zmienić? Czy lepiej zostawić, ponieważ jest unikalny?


Prowadzący

Kamila Lewińska -Dyrektor Wydziału Geodezji, geodeta miasta w Urzędzie Miasta Płocka. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad zadaniami z zakresu ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią oraz gospodarką nieruchomościami. Absolwentka studiów na kierunku geodezja i kartografia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej, systemów informacji przestrzennej na Politechnice Warszawskiej oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia