Wideoszkolenie: Zespół interdyscyplinarny

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - omówienie zmian. Jak powołać i zorganizować pracę zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych? Jakie nowe obowiązki ma zespół interdyscyplinarny, a jaką rolę wyznaczono przewodniczącemu? Kto wszczyna Procedurę NK? Kto zamyka procedurę NK? Rozpatrywanie skarg na ZI. Dokumentacja zespołu i grup diagnostyczno-pomocowych

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dla zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, asystentów rodziny i wszystkich pracowników socjalnych, którzy zajmują się procedurą „Niebieskie Karty”

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wchodzi w życie już 22 czerwca!
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy wchodzi w życie już 22 czerwca. Podczas szkolenia doświadczona prelegentka opowie o najważniejszych zmianach, między innymi jakie dokumenty należy przygotować w pierwszej kolejności, aby powołać zespoły interdyscyplinarne na podstawie nowych przepisów czy omówienie zadań gminy i powiatu w świetle nowych przepisów. Otrzymają Państwo najnowsze wzory pism i wniosków, które znacząco przyspieszą pracę każdego pracownika OPS zajmującego się zespołami interdyscyplinarnymi i grupami diagnostyczno-pomocowymi. Wzory te zapewnią pełną dokumentację dotyczącą zespołów interdyscyplinarnych i procedury Niebieskie Karty. Oprócz tego każdy z uczestników szkolenia otrzyma nowy, zaktualizowany skrypt, który jest jak obszerny podręcznik do pracy po zmianach w ustawie.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie dokumenty należy przygotować w pierwszej kolejności, aby powołać Zespoły Interdyscyplinarne na podstawie nowych przepisów?
 • Co zmienia się w zakresie przetwarzania danych osobowych? Jakie nowe dane mogą być przetwarzane przez zespół interdyscyplinarny i grupy diagnostyczno-pomocowe?
 • Czy nowe regulacje zapobiegną bezpodstawnemu wszczynaniu procedury NK?
 • Czy dziecko - świadek przemocy domowej jest osobą doznającą przemocy i jakie są tego konsekwencje dla prowadzenia procedury? Czy w każdym przypadku, gdy dziecko jest świadkiem przemocy domowej, należy informować Sąd rodzinny?
 • Kiedy i na czyj wniosek Zespół interdyscyplinarny kieruje osobę stosującą przemoc do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych i programach psychologiczno-pedagogicznych?
 • Co to jest przemoc domowa? Przemoc domowa, a konflikt w świetle zmian. Omówienie zadań gminy i powiatu w świetle nowych przepisów
 • Omówienie procesu poszerzania grupy diagnostyczo-pomocowej

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory dokumentów wewnętrznych zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych (powołanie grupy diagnostyczno- pomocowej, wniosek o rozszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienie sprawcy o wszczęciu procedury NK pod jego nieobecność, zaproszenie, wezwanie, wzory protokołów z prac grup diagnostyczno-pomocowych, protokół z zakończenia procedury "Niebieskie Karty", powiadomienie o zakończeniu procedury "Niebieskie Karty")
 • Wzory druków związanych z zapewnieniem dziecku ochrony (pouczenie rodziców/opiekunów dziecka, oświadczenie osoby przejmującej opiekę nad dzieckiem, powiadomienie sądu)

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatnich terminów szkolenia:

 • Czy możliwe jest upoważnienie przewodniczącego ZI do powoływania grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Jaka jest kolejność postępowania dotyczącego przejścia ze starego ZI, a powołania nowego ZI?
 • Czy będzie można zamknąć procedurę przed ukończeniem programu przez sprawcę?
 • Czy wezwanie na grupę można traktować jako zawiadomienie?
 • Co to znaczy, że grupa dokumentuje zakończenie w formie elektronicznej?
 • Co, jeśli członek ZI jest w grupie diagnostyczno-pomocowej i wpłynęła skarga?
 • Jak postępujemy z dokumentacją z monitoringu?
 • Kto jest odpowiedzialny za przewożenie dzieci w trybie przepisu art. 12a?
 • Co z obowiązującymi na dzisiaj gminnymi programami przeciwdziałania przemocy?
 • Czy można zakończyć procedurę, jeśli osoba stosująca przemoc zostanie zobowiązana do leczenia odwykowego, którego nie podejmie?
 • Co z RODO? Czy po powołaniu nowego ZI należy zebrać nowe oświadczenia i wydać upoważnienia do przetwarzania danych?
 • Kto powinien być oddelegowany do pracy w ZI z OPS?
 • Czy pracownik socjalny może być oddelegowany do pracy w ZI i jednocześnie być w składzie grup diagnostyczno-pomocowych?
 • Czy w zespole może być więcej niż jeden przedstawiciel danej instytucji?
 • Jeżeli wiemy, że sąd rodzinny został poinformowany przez inną instytucję, to czy powielamy zgłoszenie?
 • Szkoła wystąpiła o wgląd w rodzinę. Czy ZI też powinien wystąpić?
 • Czy terapeuta z poradni może być członkiem ZI z ramienia służby zdrowia?
 • Czy w ramach współpracy ze służbą zdrowia może to być pielęgniarka prowadząca własną działalność gospodarczą?
 • Ile trwa kadencja nowego ZI?
 • Jeżeli na terenie miasta jest 6 ośrodków zdrowia, to czy porozumienie należy zawrzeć ze wszystkimi?
 • Czy zawieramy porozumienie z sądem?
 • Czy ZI może upoważnić przewodniczącego do powoływania grup?
 • Czy po zmianie ustawy musimy zmienić porozumienie?
 • Czy nie można zawrzeć porozumienia z oświatą miejską, zamiast z każdą szkołą oddzielnie?
 • Czy można podpisać porozumienie, jeżeli komisariat wskazuje dzielnicowego bez podania nazwiska?
 • Czy do wszczęcia procedury musi być NK, czy wystarczy sama informacja?
 • Czy asystent może założyć NK A?
 • Czy program musi być nowy, jeżeli stary obowiązuje?
 • Jeżeli pracownik socjalny jest przewodniczącym ZI, to jak to się ma do bieżącego monitorowania grup diagnostyczno-pomocowych, gdzie ten sam pracownik socjalny będzie członkiem tej grupy?
 • Czy nowy zespół tworzy nowy program?
 • Jeżeli w tym roku został przyjęty program, to czy nowy zespół powinien dokonać aktualizacji programu lub napisać nowy?
 • Czy wszystkich sprawców przemocy należy kierować do programów? Kto będzie egzekwować ten obowiązek?
 • Jeżeli sprawca nie stawia się w ogóle na posiedzenie grup, to w jaki sposób mamy go kierować do uczestnictwa w programach? Czy można go skierować zaocznie?
 • Jaką formę ma mieć powoływanie grupy diagnostyczno-pomocowej przez ZI?
 • Czy po zmianie przepisów procedurę zamyka grupa, a nie przewodniczący?
 • Czy można udostępniać dane zgromadzone w sprawie na wniosek sądu w sprawie o ustalenie opieki nad dzieckiem?
 • Czy ZI ma obowiązek informować o zakończeniu procedury NK strony?
 • Czy należy prosić o zwolnienie z tajemnicy składając zeznania w prokuraturze?
 • Jeśli w trakcie trwania procedury NK zmieni się dzielnicowy, to czy mamy od nowa powoływać grupę?
 • Czy wniosek o wgląd w sytuację dziecka może złożyć przewodniczący ZI, czy musi dyrektor OPS lub imiennie pracownik socjalny?
 • Co w sytuacji, gdy kadencja ZI kończy się w maju? Czy powoływać kolejny raz ZI we wrześniu?
 • Czy do każdej wszczętej sprawy nie powołujemy już grup roboczych, ale grupy diagnostyczno-pomocowe?
 • Czy po powołaniu ZI wg nowych przepisów stare NK będą zamykane przez powołane grupy diagnostyczne?
 • Jeżeli będzie czynna NK, to czy należy zmienić dokumenty na grupy diagnostyczno- pomocowe? Czy zostawiamy bez zmian?
 • Czy zmieniamy nazwę dopiero po powołaniu nowego ZI?
 • Kolejność działań: uchwała rady gminy, powołanie ZI i powołanie grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy grupa diagnostyczno-pomocowa będzie stanowić nową wersję starej grupy roboczej?
 • Kto zawiadamia ZI - instytucja wszczynająca NK?
 • Czy grupy diagnostyczno-pomocowe nadal informują przewodniczącego ZI o efektach działań?
 • Kto podpisuje porozumienie, jeżeli pracodawcą wszystkich szkół jest wójt?
 • Czy w regulaminie ZI może być zapis, że przewodniczący powołuje grupę diagnostyczno-pomocową?
 • Jeżeli członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej zwrócą się o powołanie przedstawiciela oświaty, a uczeń uczęszcza do szkoły w innej gminie, to czy najpierw podpisuje nowe porozumienie, a następnie powołuje pedagoga?
 • Czy porozumienia ze wszystkimi szkołami należy zawrzeć od razu? Czy można zawierać dopiero wtedy, gdy dowiemy się, że w danej szkole potrzebujemy pedagoga, bo w jego szkole uczy się dziecko będące ofiarą przemocy?
 • Czy program gminny zmieniamy dopiero po wprowadzeniu programu rządowego? Czy nie trzeba zaktualizować go po wejściu w życie ustawy?
 • Grupę powołuje zespół czy przewodniczący?
 • W jaki sposób powołujemy ZI?
 • Czy będzie możliwości zamknięcia NK z przyczyny bezzasadności NK?
 • Czy pracownik socjalny może zapewnić dziecku ochronę, jeżeli jest prowadzona procedura NK, a zagrażające dziecku sytuacje dzieją się w weekendy?
 • Co zrobić, gdy policja „wymiguje się” brakiem fotelików?
 • Wskazano, że wypełnienie formularza „Niebieskie Karty" jest już wszczęciem procedury NK. Wskazano również, że to grupa diagnostyczno-pomocowa wszczyna procedurę Niebieskie Karty i decyduje o dalszym postępowaniu. Kiedy rozpoczyna się procedura?
 • Czy grupa diagnostyczno-pomocowa będzie potwierdzać, czy ma zamiar wszcząć procedurę NK?
 • Do kiedy musi być wprowadzony program przeciwdziałania przemocy? Od kiedy musi funkcjonować?
 • Czy kopiować i udostępniać NK komendzie policji, w której zatrudniona jest osoba podejrzana o stosowanie przemocy?
 • Czy możemy przekazywać kopie NK policji w celu prowadzenia dochodzenia na zlecenie prokuratora?

Nowości w programie:

 • Co to jest przemoc domowa? Przemoc domowa, a konflikt w świetle zmian
 • Czy nowe regulacje zapobiegną bezpodstawnemu wszczynaniu procedury NK?
 • Kim jest osoba doznająca przemocy domowej i czy musi zamieszkiwać ze sprawcą przemocy domowej?
 • Czy dziecko - świadek przemocy domowej jest osobą doznającą przemocy i jakie są tego konsekwencje dla prowadzenia procedury? Czy w każdym przypadku gdy dziecko jest świadkiem przemocy domowej należy informować Sąd rodzinny?
 • Kiedy i na czyj wniosek Zespół interdyscyplinarny kieruje osobę stosującą przemoc do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych i programach psychologiczno-pedagogicznych?
 • Jakie są konsekwencje dla osoby stosującej przemoc domową w przypadku odmowy uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych?
 • Jaka jest nowa rola przewodniczącego ZI? Jak powołać Zastępcę Przewodniczącego i jakie zadania można mu przekazać?
 • Sposób powołania i skład Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Co powinny zawierać porozumienia będące podstawą powołania Zespołu
 • Czy należy zawierać porozumienia z podmiotami których przedstawiciele wchodzą w skład tylko grup diagnostyczno-pomocowych?
 • Jakie nowe zadania spoczną na zespole Interdyscyplinarnym? Jak to wpłynie na skład i organizację pracy Zespołu?
 • W jaki sposób Zespół Interdyscyplinarny ma prowadzić monitoring procedury Niebieskie Karty?
 • Sposób powołania i skład grup diagnostyczno-pomocowych. Czy każdorazowo trzeba powołać asystenta rodziny i kuratora sadowego?
 • Omówienie procesu poszerzania grupy diagnostyczo-pomocowej
 • Zadania grupy diagnostyczno-pomocowej. Co należy do zadań pracownika socjalnego, a co do funkcjonariusza policji?
 • Co to znaczy, ze grupa uznaje brak zasadności prowadzenia działań i odstępuje od działań? Czy ta decyzja podlega kontroli?
 • Jak w praktyce może wyglądać informowanie przewodniczącego zespołu o efektach podjętych działań przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez osobę doznającą przemocy domowej, a co gdy miejsce zamieszkania zmienia osoba stosująca przemoc? Czy ZI ma obowiązek przekazać dokumentację procedury NK do innej gminy? Kiedy prowadzi się równolegle działania przez dwa Zespoły Interdyscyplinarne w dwóch gminach?
 • Omówienie przesłanek wyłączenia ZI do prowadzenia procedury NK. Kto wnioskuje? Kto podejmuje decyzję o wyłączeniu? Kto prowadzi Procedurę NK w następstwie wyłączenia?
 • Kto jest odpowiedzialny za poinformowanie Komendy Wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji o posiadaniu broni palnej przez osobę podejrzaną o stosowanie przemocy domowej?
 • Czym są działania monitorujące prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową po zakończeniu Procedury NK?
 • Omówienie zadań gminy i powiatu w świetle nowych przepisów
 • Gminny i powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej. Kto przedstawia projekt, a kto go monitoruje?
 • Czy udział psychologa jest obowiązkowy w procedurze zapewnienia dziecku ochrony przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej?
 • Kto jest uprawniony do złożenia skargi na działania członków ZI i grup diagnostyczno-pomocowych? Kto rozpatruje skargi i na jakiej podstawie? Jakie są konsekwencje rozpatrywania skarg na podstawie Kodeksu postepowania administracyjnego
 • Co zmienia się z zakresie przetwarzania danych osobowych? Jakie nowe dane mogą być przetwarzane przez zespół interdyscyplinarny i grupy diagnostyczno-pomocowe?
 • Kto kończy procedurę NK – grupa diagnostyczno-pomocowa, czy przewodniczący ZI?
 • Na podstawie jakich przepisów – dotychczasowych, czy zmienionych - będziemy prowadzić procedury Niebieskie Karty w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych?
 • Jakie dokumenty należy przygotować w pierwszej kolejności aby powołać Zespoły Interdyscyplinarne na podstawie nowych przepisów?
 • Co oznacza, że Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia?

Co powinno się znaleźć w dokumentacji Niebieskie Karty?

 • Jakie powinny być druki wewnętrzne zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych? Wzory druków
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia NK
 • Jakie adnotacje urzędowe i czyje notatki służbowe powinien gromadzić pracownik socjalny?

Najbardziej problematyczne przypadki występujące w codziennej pracy członków zespołów interdyscyplinarnych i diagnostyczno-pomocowych

 • Jakiego pedagoga powołać, jeśli dziecko nie chodzi do placówki oświatowej?
 • Jak powinno wyglądać zaproszenie do członka grupy, którym jest przedstawiciel oświaty? Jak wysłać zaproszenie bez wskazania, o jakie dziecko chodzi?
 • Czy każdy członek ZI powinien otrzymać NK?
 • W jaki sposób pedagog będzie przygotowany na grupy diagnostyczno-pomocowe, jeśli nie będzie wiedział, o które dziecko chodzi?
 • Na czym skupia się pedagog w swojej notatce?
 • Jeżeli sprawca jest osadzony od kilku miesięcy i nie mamy informacji, aby dopuszczał się ponownie przemocy, to czy można zakończyć NK A?
 • Jeśli członkowie ZI pokrywają się z członkami grupy diagnostyczno-pomocowe, to czy można zamknąć procedurę NK?
 • W jakim czasie po zakończeniu NK musimy poinformować członków grup diagnostyczno-pomocowych? Kiedy przekazujemy pismo o zakończeniu NK?
 • Czy kontakt z rodziną zawsze musi kończyć się protokołem z rozmowy, czy może być w formie notatki służbowej?
 • Co zrobić w przypadku, gdy kierownictwo lokalnego ośrodka zdrowia nie wyraziło zgody na oddelegowanie swojego pracownika do pracy w ZI?
 • Jak prowadzić działania z osobami chorymi psychicznie i kiedy możemy zakończyć taką NK?
 • Czy umorzeniu postępowania w prokuraturze jest jednoznaczne z zamknięciem procedury NK?
 • Kto powinien być pełnomocnikiem dziecka, jeżeli matka stosuje przemoc nad dzieckiem, a ojciec nie żyje?
 • Czy jeśli pracownik socjalny zakłada NK, czy można zrobić ksero dzielnicowemu/policji?
 • Ile razy powinniśmy lub ile razy należy ponawiać wezwania/zaproszenia, jeśli osoba nie reaguje?
 • Co w sytuacji, jeśli osoby w ogóle nie zgłaszają się na wezwania?
 • Co zrobić, jeśli ofiara przemocy chce skopiować wszystkie dokumenty, jakie znajdują się w aktach NK?
 • Czy w skład ZI mogą wchodzić pracownicy OPS z działu administracyjnego, którzy nie są pracownikami socjalnymi i nie mają wykształcenia w tym kierunku?
 • Ofiara przemocy wysłana przez swojego adwokata prosi o kserokopię całej procedury NK. Czy ma prawo otrzymać ją na pisemny wniosek? Czy udostępniamy tylko na pisemny wniosek adwokata lub dopiero sądu?
 • Kilku sprawców w tej samej rodzinie, ale inne ofiary przemocy. Czy w tej sytuacji prowadzimy dwie procedury, czy jedną?
 • Co, jeśli ofiara i sprawca przemocy w ciągu tygodnia wyjeżdżają za granicę, nie przychodzą na żadne wezwania, jest całkowity brak kontaktu - co robić?
 • Jak prowadzić NK, jeśli sprawca zostaje osadzony w zakładzie karnym? Pan jest w areszcie, nie miał jeszcze wyroku, oczekuje na rozprawę, ale jest tam już dłużej niż 3 miesiące. Czy zamykać NK?
 • Czy z każdą szkołą/instytucją, z której zapraszamy członka grupy diagnostyczno-pomocowej, musi być podpisane porozumienie?
 • Czy zamknięcie NK powinno nastąpić w dniu spotkania ZI, czy może jest inna możliwość?
 • Czy na grupie może być 1 członek zdalnie?
 • Czy kontrola pyta, w jaki sposób było prowadzone posiedzenie zdalnie? Czy posiedzenia mogą być telefonicznie czy np. Teams?
 • Jak udokumentować takie spotkanie?
 • Czy wszyscy członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej muszą otrzymać informacje o zakończeniu procedury NK?
 • Czy informację o zakończeniu wysyłać tylko ofierze, czy również sprawcy?
 • Czy prowadzić procedurę w przypadku osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, a jest osobą z zaburzeniami psychicznymi?
 • Czy pełnomocnik strony może uczestniczyć w procedurze?

Jak zorganizować zespół interdyscyplinarny i grup? Jak wygląda poprawne powołanie nowego pracownika do grupy diagnostyczno-pomocowej w trakcie trwania procedury? Kto odpowiada za prowadzenie dokumentacji teczki konkretnej rodziny: grupa diagnostyczno-pomocowa, koordynator czy przewodniczący?

 • Kto jest zwierzchnikiem podczas uczestnictwa w grupie diagnostyczno-pomocowej: ZI czy pracodawca?
 • Kto wypełnia formularz A? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy sprawca lub ofiara mogą nagrywać przebieg grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy w protokole z grup diagnostyczno-pomocowych można wpisać w rubryce "kolejny termin spotkania" - "w zależności od potrzeb", czy musi być wskazana konkretna data?
 • Czy należy odwołać posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej, jeśli jeden członek grupy niespodziewanie musi wziąć urlop w dniu, w którym wcześniej zaplanowano posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej? Czy jeden z członków grupy może być nieobecny? Czy dzielnicowy powinien przekazywać swoje notatki do zespołu interdyscyplinarnego?
 • Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie? Czy dzielnicowy każdorazowo powinien sporządzać notatkę z wizyty? Komu powinien przekazywać notatki służbowe – na rzecz przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, czy koordynatora grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy kurator sądowy jest uprawniony do wszczynania NK?
 • Komu kurator sądowy przekazuje informację o konieczności założenia NK?
 • Jak przebiega prowadzenie grupy diagnostyczno-pomocowej, jeżeli ofiara nie odbiera telefonu i nie ma z nią kontaktu?
 • Czy zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy muszą być załączone do procedury? Jak postąpić w sytuacji, gdy zawiadomienie nie jest skuteczne? Czy ponowienie zawiadomienia wykonujemy w formie pisemnej?
 • W jakiej formie powinno być potwierdzenie o zawiadomieniu wszczęcia NK? Czy w dokumentacji powinno się znaleźć potwierdzenie nadania przesyłki?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie o przekazaniu formularza członkom grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Jak można umawiać członków grupy diagnostyczno-pomocowej na posiedzenie: telefonicznie czy pismem?
 • Czy w dokumentacji powinien pojawić się dowód na to, że przewodniczący ZI powiadomił członków o wpłynięciu NK? Czy maile do członków ZI są wystarczającym dowodem?
 • W jakiej formie członkowie ZI powinni potwierdzić otrzymanie i zapoznanie się z NK? Ile czasu na potwierdzenie powiadomienie o NK ma członek ZI?
 • Jak powinien być sporządzony formularz o zapoznaniu się z NK przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy ZI ma obowiązek powiadomić prokuraturę lub policję za każdym razem, kiedy wpływa NK?
 • Kto i w jaki sposób powinien wystawiać zaświadczenia o odbytych grupy diagnostyczno-pomocowej i o funkcjonowaniu Niebieskie Karty na wniosek osoby zainteresowanej?
 • Czy OPS ma obowiązek powiadomienia dzielnicowego o wszczęciu procedury NK?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie do właściwego komisariatu lub dzielnicowego o wdrożeniu procedury NK przez OPS (bez obecności dzielnicowego)? Jakie informacje powinny pojawić się w zawiadomieniu i w jakim czasie? Czy takie zawiadomienie powinno znaleźć się w dokumentacji NK?
 • Jak ma wyglądać zawiadomienie prokuratury o wszczęciu postępowania?
 • Superwizja pracy zespołu interdyscyplinarnego/grupy diagnostyczno-pomocowej
 • Czy oświadczenia o poufności grupy diagnostyczno-pomocowej muszą znajdować się w każdej NK, jeśli inspektor ochrony danych stworzył oświadczenia imienne do przetwarzania danych osobowych w zakresie posiedzeń grupy diagnostyczno-pomocowej dla każdego z powołanych członków?
 • Czy członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej mogą być przesłuchiwani przez policję jako świadkowie w postępowaniu?
 • Czy wnioskuje się o zwolnienie z tajemnicy służbowej, jeśli jest wezwanie do sądu?
 • Skąd pozyskać środki na funkcjonowanie ZI?
 • Organy nadzorcze - co sprawdzają w pierwszej kolejności i jak przygotować się do kontroli?
 • Czy konieczne jest opracowywanie regulaminu pracy zespołu interdyscyplinarnego? Czy do każdej NK należy powołać grupę diagnostyczno-pomocową?
 • Czy członek komisji alkoholowej może wypełnić formularz NK?
 • Czy radca prawny, adwokat może brać udział w zebraniu ZI? Na jakie artykuły się powoływać, jeśli nie może wziąć udziału?
 • Czy na spotkaniach grupy diagnostyczno-pomocowej może uczestniczyć adwokat sprawcy lub ofiary?
 • Czy możemy zaprosić do grupy diagnostyczno-pomocowej najbliższe lub ważne dla rodziny osoby, które mogą być pomocne w procedurze NK?
 • ZI liczy razem 6 osób. Czy w przypadku tak małego składu osobowego ZI, konieczne jest powoływanie odrębnych grupy diagnostyczno-pomocowej do pracy z rodzinami? Czy Zespół Interdyscyplinarny może prowadzić również czynności należące do grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Jak wygląda poprawne powołanie nowego pracownika do grupy diagnostyczno-pomocowej w trakcie trwania procedury? Np. pedagoga szkoły lub kuratora społecznego
 • Kto odpowiada za prowadzenie dokumentacji teczki konkretnej rodziny: grupa diagnostyczno-pomocowa, koordynator czy przewodniczący?

Skład zespołu interdyscyplinarnego i grupy diagnostyczno-pomocowej. Kto powinien wchodzić w ich skład i w obliczu jakich przypadków?

 • Czy pedagog musi być powołany na członka zespołu interdyscyplinarnego, jeśli wśród ofiar nie ma dziecka?
 • Czy każda z pięciu instytucji powinna mieć swojego przedstawiciela w zespole interdyscyplinarnym? Czy musi być przedstawiciel komisji alkoholowej, gdy nie ma problemu alkoholowego?
 • Czy członkiem grupy diagnostyczno-pomocowej może być ksiądz?
 • Czy prokurator może być członkiem zespołu interdyscyplinarnego?
 • W którym momencie należy powoływać do ZI przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej? Czy dopiero po wpłynięciu NK?

Jakie kompetencje ma przewodniczący ZI?

 • Czy przewodniczącym ZI może być pracownik socjalny, który jest jednocześnie koordynatorem grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy koordynatorem grupy diagnostyczno-pomocowej może być przewodnicząca ZI?
 • Jaka jest rola sekretarza ZI? Dlaczego przewodniczący zajmuje się całą dokumentacją, w sytuacji kiedy może zająć się tym również sekretarz?
 • W jaki sposób przewodniczący informuje o kolejnych posiedzeniach zespołu?
 • Jak odróżnić rolę przewodniczącego ZI, który jest jednocześnie kierownikiem OPS-u?
 • Kiedy podpisujemy pieczątką kierownika OPS-u, a kiedy przewodniczącego ZI? Kiedy role na siebie nachodzą?
 • Do czego zespół może, a do czego nie może upoważnić przewodniczącego uchwałą?
 • Czy przewodniczący zespołu podpisuje protokoły grupy diagnostyczno-pomocowej, czy tylko z posiedzeń zespołu?
 • Czy przewodniczący może tylko zawiadomić o wpływie karty członków ZI i wyznaczyć termin posiedzenia, czy w ciągu trzech dni musi zebrać ZI w celu powołania grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy pracownik socjalny prowadzący procedurę Niebieskie Karty, będący członkiem grupy diagnostyczno-pomocowej, może być jednocześnie przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego?
 • Kiedy zespół może podjąć uchwałę o zamknięciu Karty? Co w sytuacji, jeśli nie mamy kworum na spotkaniu zespołu?
 • W jaki sposób przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego może przestać pełnić funkcję?

Jak skutecznie komunikować się w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy diagnostyczno-pomocowej?

 • Jak nakłonić członków zespołu, aby wykazywali chęci pracy, a nie zostawiali wszystkiego w rękach przewodniczącego i sekretarza zespołu?
 • Jak podzielić role w zespole Interdyscyplinarnym, aby miał charakter interdyscyplinarny?
 • Jak skłonić do większego zaangażowania do działania, np. pedagoga, aby ZI miał szersze spojrzenie na sytuację przemocy w rodzinie?
 • W jaki sposób wyegzekwować notatki do dokumentacji od członków zespołu?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w zespole?
 • Jak ma przebiegać komunikacja grupy diagnostyczno-pomocowej z ZI?
 • Kto decyduje o kierunku pracy grupy?
 • Jaką linię obrony powinien zastosować pracownik socjalny, któremu zostały postawione zarzuty w związku z niedopełnieniem obowiązków w ramach procedury NK?
 • Czy w ramach NK pracownik socjalny z grupy diagnostyczno-pomocowej może zadzwonić, np. do przedszkola lub szkoły, aby dowiedzieć się, jak funkcjonują dzieci?
 • Czy do prowadzenia procedury wystarczą notatki urzędowe sporządzone na podstawie rozmów telefonicznych przez pracowników socjalnych i dzielnicowych, w sytuacji, w której ani sprawca, ani ofiara nie zgłoszą się na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Jak wygląda monitoring sytuacji w rodzinach przez dzielnicowych i pracowników socjalnych?
 • Czy koordynator może wypełnić NK C i NK D przez telefon?
 • Czy rozmowę przez telefon i wypełnienie karty D można traktować jako spotkanie grupy diagnostyczno-pomocowej?

Kto zamyka procedurę Niebieskie Karty?

 • Jaka jest procedura w przypadku sprzecznej opinii członków grupy diagnostyczno-pomocowej? Kto zamyka NK?
 • Czy przy zamknięciu NK muszą być obecni wszyscy członkowie zespołu, czy wystarczy, że nieobecni zostaną powiadomieni o zamknięciu NK?
 • Czy i jak należy informować osobę doznającą przemocy o zamknięciu NK?
 • Czy wszyscy członkowie ZI muszą podpisać się na protokole zakończeniowym?
 • Czy data zamknięcia NK jest taka sama, jak posiedzenia zespołu?
 • Co w przypadku, gdy na posiedzeniu jest tylko 20% członków ZI? Czy można zamknąć Kartę? W jaki sposób powiadamiamy tych nieobecnych?
 • Czy osoba zaproszona na grupę, tj. sprawca - ofiara składają podpis na protokole grupy?
 • Czy pod protokołem muszą podpisać się wszyscy z grupy czy tylko obecni na danej grupie?

Prowadzący

Pracownik jednego z większych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce od 2005 roku. Prawnik, z dużym doświadczeniem w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego oraz członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I,II,III kadencji przy MRPiPS.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
14 lipca 2023

Podobne szkolenia