Wideoszkolenie: Warunki techniczne przyłącza

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jaki jest zakres wydawania warunków technicznych przyłącza i w jakich sytuacjach następuje odmowa wydania tych warunków? Jakie zmiany dotyczą przyłączy w zakresie wymogów formalnych, poboru i unikania kar? Co koniecznie trzeba zweryfikować w obecnych regulaminach?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno - kanalizacyjnej, fakturowaniem opłat za wodę, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na prawie wodnym

Kluczowe zapisy w regulaminie - na co szczególnie zwrócić uwagę?
Podczas szkolenia będziemy rozmawiać o tym, jakie zmiany zaszły w procedurze przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej, w szczególności omówimy zmiany dotyczące wydawania warunków technicznych według znowelizowanego prawa budowlanego. Podpowiemy jak bronić się przed karą finansową za opóźnienia w wydawaniu warunków i jaką gromadzić dokumentację pozwalającą na wykazanie, że rzeczywista przyczyna niedochowania ustawowego terminu nie leży po stronie gminy lub przedsiębiorstwa. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jaki sposób uzgadniać zasady przyłącza, z kim to uzgadniać? Kto jest odpowiedzialny za uzgodnienia projektu przyłącza wodociągowego?
 • Jak uniknąć sankcji finansowych związanych z zachowaniem terminowości wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?
 • Jakie wdrożyć procedury związane z nadzorem nad procesem wydawania warunków technicznych?
 • Co rozumieć przez plan zabudowy lub szkic? Kto taki szkic może opracować na mapie zasadniczej?
 • Co robić w sytuacji, gdy może zaistnieć kolizja z innymi sieciami?
 • Czy gmina może nałożyć obowiązek inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza od inwestora?
 • Czy jest jakiś sposób do mobilizacji odbiorców do założenia wodomierza? Jakie jest prawne rozwiązanie w kwestii nakładania kar na odbiorców usług za zerwanie plomby na wodomierzu?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jaki mają wpływ przepisy nowelizacji ustawy na regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków? Do kiedy należy wprowadzić zmiany?

 • Zmiany w procedurze uchwalania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Procedura i zakres zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Kluczowe zapisy w regulaminie - na co szczególnie zwrócić uwagę?
 • Co koniecznie trzeba zweryfikować w obecnych regulaminach?
 • Jakie zapisy mogą być kwestionowane przez organy kontrolne?
 • Czego można wymagać od wnioskodawcy chcącego wybudować przyłącze?
 • W jakich punktach należy zmienić regulaminy w kontekście zmian?
 • Co zrobić w przypadku otrzymania negatywnej opinii organu regulacyjnego?
 • Nowa procedura przyjmowania regulaminu
 • Jak Rada Gminy powinna poprawnie skontrolować nowy regulamin?
 • Wytyczne do sporządzenia projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków
 • Przykładowe zapisy i konsekwencje ich zastosowania w praktyce

2. Jaki jest zakres wydawania nowych warunków przyłączenia do sieci?

 • Co powinny zawierać warunki przyłącza?
 • Jak powinny być skonstruowane warunki techniczne przyłączenia wody?
 • Czy do wniosku należy wymagać aktu własności?
 • Co w sytuacji, kiedy ktoś tylko wynajmuje nieruchomość?
 • Jak powinien wyglądać obowiązek pisemnego potwierdzania złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków?
 • Jak uzgadniać zasady przyłącza, z kim to uzgadniać? Kto ma robić uzgodnienia projektu przyłącza? Jaki jest czas na uzupełnienie wniosku. Czy wnioskodawca może uzupełnić wniosek np. po 6 miesiącach?
 • Czy dokumentację inwestor przedstawia przedsiębiorstwu jedynie do akceptacji, czy do uzgodnienia?
 • Czy można wydawać zmianę warunków technicznych?
 • Czy można wydać warunki z włączeniem się do prywatnej sieci?
 • Czy gmina może wydać warunki na budowę przyłącza o średnicy pozwalającej zamontowanie hydrantu p.poż.?
 • Czy można wydać warunki dla kilku nieruchomości?
 • Czy przedsiębiorstwo, może wymagać projektu przyłącza?
 • Czy wydane warunki techniczne mogą być częścią umowy przyłączeniowej?
 • Czy przyłącze jest wykonywane tylko na podstawie warunków technicznych?
 • Wzór odmowy wydania warunków
 • Czy przedsiębiorstwo może zmienić warunki, które wydało błędnie?
 • Kto występuje do sądu o rozstrzygniecie, w przypadku złożenia dwóch odrębnych wniosków o wydanie warunków?
 • Czy odbiory przyłączy wodociągowych mają być uwzględnione w regulaminie, czy tylko w wydanych warunkach technicznych?
 • Co z odbiorem sieci w sytuacji, kiedy przyłącze zostało wybudowane niezgodnie z warunkami?
 • Czy można wydać warunki jednoczenie na sieć i przyłączenie do sieci?
 • Czyli można wydać warunki, mimo że w MPZP jest to teren, gdzie nie powinno być zabudowy?
 • Czy można wydać warunki techniczne z miejscem włączenia do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce "sąsiada"? Czy przedsiębiorstwo wydaje warunki jedynie włączenia do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych?
 • Czy soboty i niedziele liczą się do ilości dni na wydanie warunków technicznych?
 • A co w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie chce przyłącza, a użytkownik wystąpił o wydanie warunków?
 • Czy we wniosku powinna być zgoda właściciela działki, na której jest położona sieć, na wykonanie wpięcia przyłącza?
 • Czy w wydanych warunkach technicznych można umieścić żądanie, aby przyłącza wody wykonał wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac?
 • Czy wydając warunki techniczne można nakazać odbiorcy budowę sieci głównej?
 • Po czyjej stronie przyłącze jest w eksploatacji, inwestora czy dostawcy wody?
 • Jakie są warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym?
 • Czym różni się wydanie warunków od wydania opinii? Osiedle nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany żąda stwierdzenia czy można podłączyć wodę i odprowadzać ścieki chcąc w pozwoleniu na budowę uwzględnić warunki techniczne. Czy jest taka możliwość i jak to zrobić? Jakie punkty niezbędne są, aby warunki zostały spełnione w obecnie istniejącej sytuacji prawnej?

3. Jak wygląda szkic sytuacyjny i kto może go sporządzić?

 • Co rozumieć przez plan zabudowy lub szkic sytuacyjny?
 • Czy szkic sytuacyjny powinien zawierać informacje techniczne o przyłączu?
 • Skoro w warunkach nie ma informacji o średnicy przyłącza, to czy powinno być to zawarte w szkicu?
 • Czy szkic sytuacyjny może być sporządzony na dowolnej mapie, rysunku, który wskazuje położenie nieruchomości względem sieci?
 • Czy szkic sytuacyjny musi być wykonany przez osobę z uprawnieniami?
 • Kto ma sporządzić szkic sytuacyjny? Inwestor czy projektant?
 • Kto może sporządzić plan sytuacyjny i na jakiej mapie?
 • Czy szkic sytuacyjny ma być na kopii mapy zasadniczej, czy może być to zwykły rysunek odręczny z położeniem wodociągu i budynków?
 • Czy jest obowiązek, aby szkic był na kopii mapy zasadniczej?
 • Aktualna kopia mapy zasadniczej - ile czasu wstecz bierzemy pod uwagę? Czy wnioskodawca może dostarczyć kopię mapy zasadniczej
 • Czy przedsiębiorstwo powinno żądać aktualnej mapy od wnioskodawcy, czy może na podstawie wiedzy, jaką posiada, nanieść na mapie wnioskodawcy sieci, które są niewidoczne?
 • Co jeśli istnieje "podejrzenie", iż dołączona mapa nie jest aktualna. Czy należy wzywać do przedłożenia aktualnej mapy?
 • Czy w regulaminie dostawy wody powinien być zapis o wymaganej mapie zasadniczej do wniosku?
 • Czy można w warunkach przyłączeniowych zrobić zapis o konieczności uzgodnienia planu sytuacyjnego przed przystąpieniem do wykonania przyłącza?
 • Czy można wymagać, by mapa nie była nie starsza niż 3 miesiące?
 • Czy na mapie zasadniczej inwestor może sam zaznaczyć, jak ma być przeprowadzone przyłącze?
 • Czy wnioskodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie planu zabudowy lub planu sytuacyjnego?
 • Co zrobić, gdy plan sytuacyjny złożony przez wnioskodawcę, jest niezgodny z przebiegiem wydanym przez przedsiębiorstwo?
 • Czy należy wymagać na planie sytuacyjnym informacji co do doboru zaworu antyskażeniowego?
 • Czy warunki techniczne mogą być inne niż przebieg zaproponowany przez inwestora? Czy należy dążyć do zgodności pomiędzy złożonym przez inwestora planem a warunkami? Czy szkic na mapie inwestora traktować wyłącznie jako "luźną" propozycję?
 • Czy do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny, a w warunkach wnioskować o przedłożenie planu sytuacyjnego? Czy przedłożenie planu jest obowiązkiem inwestora, czy wyłącznie zaleceniem jego sporządzenia?
 • Czy do wniosku konieczne jest dołączenie mapy zasadniczej? Czy plan sytuacyjny nie powinien zostać wykonany po wykonaniu przyłącza, jeśli jest robione bez zgłoszenia robót?
 • Czy na szkicu może być coś więcej niż określenie przyłącza, w stosunku do istniejących sieci, czy innych obiektów uzbrojenia terenu?

4. Komu można wydać warunki?

 • Czy można wydać warunki podłączenia do sieci w przypadku gdy sieć jest prywatna?
 • Czy przedsiębiorstwo może wydać warunki przyłączeniowe dla sieci wybudowanej przez prywatnego inwestora?
 • Czy właściwe jest wydawanie zaświadczeń o możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla osób ubiegających się o uzyskanie decyzji o warunki zabudowy?
 • Czy mamy obowiązek wydać warunki przyłączenia dla budynku letniskowego, czy też mieszkalnego?
 • Co jeśli wnioskodawca występuje o warunki przyłączenia do pola uprawnego lub terenu przeznaczonego w MPZP pod zalesienie?
 • Czy można wydać warunki jeśli prywatny właściciel sieci złożyłby oświadczenie o tym, że daje prawo do dysponowania siecią przedsiębiorstwu wodociągowemu oraz służebność przesyłu?
 • Czy można uzależniać wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej od podpisania umowy przedwstępnej wykupu sieci w przyszłości? Czy bardziej stosowne byłoby wydanie warunków technicznych w terminie ustawowym (21 dni) i wpisanie zapisów o konieczności zawarcia umowy przedwstępnej np. przed rozpoczęciem budowy?
 • Czy przedsiębiorstwo można wydać warunki przyłączenia do przyłącza osobie, której zostało przekazane przedsiębiorstwu umową użyczenia?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której inwestor zwraca się o wydanie warunków dla kilku lub kilkunastu działek, które zamierza w przyszłości sprzedać? Czy warunki przyłącza należy wydawać obecnemu właścicielowi, czy dopiero następnym właścicielom?

5. Co robić w sytuacji, gdy może zaistnieć kolizja z innymi sieciami?

 • Jakie warunki należy wydać na przyłącze wody przez drogę?
 • Co zrobić gdy dochodzi do kolizji urządzeń, przejścia kanalizacji pod drogami np.: powiatowymi lub wojewódzkimi?
 • Co robić w sytuacji, gdy może zaistnieć kolizja z innymi sieciami, brak wiedzy w temacie sieci np. gazowej?
 • Jakie są warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w sytuacji przebudowy istniejącego przyłącza?

6. W jakich sytuacjach następuje odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci?

 • Czy można odmówić wydania warunków uzasadniając ze dany teren jest przeznaczony w miejscowym planie pod tereny bez prawa zabudowy?
 • Czy możemy wydać warunki na kanalizację i jednocześnie odmówić wydania warunków technicznych przyłączenia do wodociągu jednym pismem, czy konieczne jest wydanie dwóch dokumentów (warunków na kanalizacje i odmowy wyd. warunków na wodociąg)?
 • Inwestor zaznaczył jak chce, żeby przebiegało przyłącze, natomiast przedsiębiorstwo uważa, że powinno być w innym miejscu. Czy odrzucamy wniosek, prosimy o uzupełnienie czy wydajemy warunki informując, że powinno przebiegać w innym miejscu?
 • Czy można odmówić wydania warunków ze względu na słabe ciśnienie?

7. Czy inwestor po wykonaniu przyłącza wodociągowego może przekazać je gminie do eksploatacji?

 • Co w sytuacji jeśli sieć przebiega przez prywatny teren, a sieć została wybudowana dawno i gmina nie posiada zezwolenia od podmiotu, który był w trakcie budowy właścicielem ww. nieruchomości?
 • Czy można wydać warunki na wpięcie do prywatnej sieci, która została wybudowana kilka lat temu, ale do dnia dzisiejszego sieć nie została przekazana gminie przez inwestora?
 • Czy wnioskodawca-inwestor po wykonaniu przyłącza wodociągowego może przekazać gminie do eksploatacji bezpłatnie?
 • Jak wygląda wydanie warunków na urządzenia, które buduje inwestor i przekazuje gminie do eksploatacji? Czy warunki wydajemy po porozumieniu gminy z inwestorem?
 • Czy sieć musi zostać przekazana gminie/przedsiębiorstwu w przypadku budowy sieci przez inwestora prywatnego?
 • Czy gmina musi odkupić sieć od dewelopera, który buduje sieć na swoim prywatnym terenie zgodnie z warunkami technicznymi?

8. Czego możemy wymagać od inwestora?

 • Czy możemy wymagać inwentaryzacji powykonawczej?
 • Czy gmina może nałożyć obowiązek inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza?
 • Czy ciągłe wnioskowanie inwestora o zmianę wydanych warunków technicznych może skutkować naliczeniem opłaty?
 • Czy można zmusić właściciela działki prywatnej do umieszczenia sieci lub przyłącza na jego działce?
 • Czy w związku z nowelizacją prawa budowlanego nie ma obowiązku dokonywania przez inwestora żadnych zgłoszeń do organu architektoniczno-budowlanego, ani sporządzania projektu budowlanego lub obowiązku uzgadniania sporządzonego planu sytuacyjnego z przedsiębiorstwem przed wykonaniem przyłącza?
 • Przyłącze kanalizacyjno-sanitarne jest do granicy działki. Czy inwestor musi wykonać inwentaryzację części wewnętrznej instalacji jeśli podłącza wewnętrzną instalację kanalizacyjno-sanitarną do studzienki przyłączeniowej? Czy jest obowiązek wykonania inwentaryzacji jeśli studzienka przyłączeniowa jest na działce inwestora?
 • Jak podejść do wniosków osoby, która występuje o warunki techniczne do działki, aby otrzymać warunki zabudowy w gminie i nie zna ilości potrzebnej wody, ponieważ chce np. podzielić dużą działkę na kilka mniejszych?
 • Budowa przyłącza wymaga rozbudowy sieci, inwestor sam chce tę sieć rozbudować i we wniosku przedstawia projekt rozbudowy sieci. Czy można wydać warunki przyłączenia do zaprojektowanej sieci przez inwestora?
 • Czy inwestor może zrzec się wynagrodzenia za nową sieć?
 • Co w sytuacji gdy inwestor przedłoży zgodę właściciela istniejącego przyłącza na przyłączenie i wspólne użytkowanie? Czy jest to dopuszczalne?
 • Czy można nałożyć na inwestora obowiązek zintwentaryzowania wybudowanego przyłącza wod-kan?
 • Czy w przypadku budowy 5 budynków usytuowanych szeregowo inwestor ma obowiązek wystąpić o warunki indywidualnie do każdego budynku?
 • Czy można podpisać umowę z osobą, która wykonała przyłącze bez uzyskania warunków technicznych przyłączenia?

9. Przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wg. przepisów nowelizacji prawa budowlanego - pierwsze doświadczenia ze stosowania nowych przepisów

 • Gdzie się kończy przyłącze, za które odpowiada i ponosi odpowiedzialność zarządzający, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność właściciela nieruchomości?
 • Kto jest odpowiedzialny za niezawodne działanie przyłącza? Czy właścicielem jest ta osoba, która sobie to przyłącze zrobiła?
 • Czy odbiorca usług robi sobie przyłącze na własny koszt, czy na koszt gminy?
 • Czy zasuwę na głównej linii powinna naprawiać gmina, czy odbiorca usług? Elementy głównej linii i przyłączy – jak je się dzieli? Do kogo należy odpowiedzialność?
 • Czy budowa odcinków sieci wodociągowej przy udziale przedsiębiorstwa i przyszłego odbiorcy jest dopuszczalna, jeżeli strony wyrażają zgodę (partycypacja w kosztach), ale na dzień złożenia wniosku przedsiębiorstwo nie posiada 100 % środków finansowych na budowę sieci?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy burmistrz nie chce podpisać umowy z inwestorem na przejęcie sieci?
 • Czy w sytuacji, gdy gmina nie ma środków na wybudowanie sieci kanalizacji, a ktoś chciałby się przyłączyć długim przyłączem kanalizacyjnym, czy musi wybudować swoje przyłącze?
 • Czy na działkach prywatnych gmina można przejmować sieć?
 • Czy za przyłącze kanalizacyjne należy uznać cały odcinek od sieci kanalizacyjnej do budynku, w przypadku braku studzienki na działce inwestora?
 • Czy nawiertka jest częścią sieci, czy przyłącza? Czyją własnością jest nawiertka na sieci wodociągowej a w razie uszkodzenia, do kogo należy naprawa?
 • Czy przedsiębiorstwo, które buduje przyłącze, może pobierać opłatę od inwestora za włączenie do sieci, czyli za nawiertkę?
 • Czy można wykonać przyłącze o długości 1 km?
 • Czy gmina może odmówić przyjęcia wybudowanej sieci?
 • Czy możemy żądać od wnioskodawcy, aby do wniosku o podpisanie umowy na kanalizację sanitarną przedstawił inwentaryzację podwykonawczą wykonaną przez geodetę? Czy sieć po stronie inwestora sieć nie wymaga zinwentaryzowania?
 • Czy należy podzielić koszty związane z oczyszczaniem tych ścieków jeżeli oczyszczalnia ścieków odbiera ścieki zarówno poprzez sieć kanalizacyjną oraz punkt zlewny ścieków dowożonych?
 • Kto ponosi koszty zabudowy studni kanalizacyjnej na sieci?
 • Planowana jest budowa siedliska, a wodociąg jest oddalony od działki. Czy gmina powinna doprowadzić do działki rurociąg wodociągowy? W okolicy jest kilka działek, których nie można oddać do użytkowania ze względu na brak wodociągu. Jak regulują to przepisy?
 • Kto powinien zapłacić za budowę odcinka leżącego poza nieruchomością przyłączaną, np. wodociąg jest prowadzony w pasie drogi?
 • Czy jest możliwość ustanawiania służebności przesyłu jeśli koniecznością jest doprowadzenie wody przez działkę sąsiada? Jak uzyskać zgodę? Czy jest możliwość wycofywania zgód?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć nową sieć wodno-kanalizacyjną jeśli jest położona na prywatnej działce, zbudowana zgodnie z projektem i wydanymi warunkami?
 • Co robimy w sytuacji podłączenia wody w zabudowaniach indywidualnych jeśli studzienka jest na działce sąsiada? Ludzie kupili kilka działek od sąsiada i nie mogą się dogadać w sprawie podłączenia do kanalizacji i chcą dodatkowych opłat za możliwość podłączenia do kanalizacji.
 • Czy należy wymienić przyłącze jeśli badanie wody wykazało przekroczenie parametru ołowiu?
 • Jakie są obowiązki gminy w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a jakie są obowiązki przedsiębiorstw?
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z podłączaniem odbiorców do sieci wodociągowej
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „wielkość ładunku zanieczyszczeń” w przypadku konieczności określenia zapotrzebowania na wodę?
 • Czy wystarczą zapotrzebowanie średnie dobowe, czy obowiązkowe jest również maksymalne zużycie?
 • Jaka podstawę prawną ma wystawianie zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków?

10. Jakimi sposobami można egzekwować przyłączenie odbiorcy do sieci i opomiarowanie?

 • Jak zmuszać niektórych właścicieli nieruchomości do wpięcia się do kanalizacji?
 • Jak wyegzekwować dokumentację techniczną? Profil, dobór urządzeń (zestaw wodomierzowy).
 • Jakie jest prawne rozwiązanie w kwestii nakładania kar na odbiorców usług za zerwanie plomby na wodomierzu?
 • Czy jest jakiś sposób do mobilizacji odbiorców do założenia wodomierza?
 • W jaki sposób można przymusić właściciela, aby przeszedł z ryczałtu na odczyt z wodomierza?
 • Co w przypadku kiedy odczytanie zużycia wody z wodomierzy nie jest możliwe ze względu na nieobecność odbiorcy podczas odczytu? Odbiorca podaje wskazanie wodomierza telefonicznie. Jak długo można praktykować taki sposób rozliczenia, aby odbiorca nie zaniżał odczytu?
 • Czy obowiązek fizycznego odczytu należy zawrzeć dodatkowo w umowie?
 • Dłużnik nie wprowadza inkasenta na posesję od kilku lat, zwodził urząd uniemożliwiając dostęp do wodomierza. Jakie pismo skierować do petenta o ustalenie dogodnego dla niego odczytu wody? Wzór pisma na policję o uniemożliwianie odczytu zużycia wody z wodomierza
 • Czy gmina może zakazać podlewania ogródków, czy napełniania basenów z powodu deficytu wody?
 • Czy w świetle obowiązujących przepisów gminy mogą mieszkańcom ograniczyć korzystanie z wody w czasie suszy?
 • Czy wydawać i na jakich zasadach podliczniki na podlewanie ogrodu?


Prowadzący

Kinga Trzaska – praktyk od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się jeszcze m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
19 listopada 2021

Podobne szkolenia