Wideoszkolenie: Warunki techniczne przyłącza do sieci wod-kan

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jaki jest zakres wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? W jakich sytuacjach następuje odmowa wydania tych warunków? Jakie zmiany dotyczą przyłączy w zakresie wymogów formalnych, poboru i unikania kar?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno - kanalizacyjnej, fakturowaniem opłat za wodę, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na prawie wodnym

Jakich dokumentów wymagać od inwestorów przy wydawaniu warunków technicznych przyłącza?
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak wygląda prawidłowa procedura przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, na co zwracać uwagę przy wydawaniu warunków technicznych oraz jak uniknąć kar finansowych za opóźnienia w wydawaniu warunków. Prelegentka podpowie, jaką dokumentację gromadzić, aby wykazać, że rzeczywista przyczyna niedochowania ustawowego terminu nie leży po stronie gminy lub przedsiębiorstwa. Dołącz do grona zadowolonych uczestników szkolenia, oto opinia jednego z nich "Bardzo dobrze i szeroko omówiony temat z przedstawieniem przykładów, precyzyjne odpowiedzi na zadawane pytania, bogate materiały szkoleniowe, osoba prowadząca szkolenie świetnie zorientowana w omawianej tematyce, w przystępny i zrozumiały sposób podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem."

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak uniknąć sankcji finansowych związanych z zachowaniem terminowości wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?
 • PRZYKŁAD: dłużnik nie wprowadza inkasenta na posesję od kilku lat. Zwodził urząd uniemożliwiając dostęp do wodomierza. Jakie pismo skierować do petenta o ustalenie dogodnego dla niego odczytu wody?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć nową sieć wodno-kanalizacyjną, jeśli jest położona na prywatnej działce, zbudowana zgodnie z projektem i wydanymi warunkami?
 • Co robimy w sytuacji podłączenia wody w zabudowaniach indywidualnych, jeśli studzienka jest na działce sąsiada?
 • Gdzie się kończy przyłącze, za które odpowiada i ponosi odpowiedzialność zarządzający, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność właściciela nieruchomości?
 • Jakie wdrożyć procedury związane z nadzorem nad procesem wydawania warunków technicznych?
 • Co zrobić, gdy dochodzi do kolizji urządzeń, przejścia kanalizacji pod drogami np. powiatowymi lub wojewódzkimi?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Informacja o ilości wody pobranej na cele ppoż w x r
 • Umowa wydania warunków przyłączenia - wzór
 • Protokół odbioru przyłącza
 • Protokół odczytu wodomierzy
 • Protokół usunięcia awarii
 • Protokół z przeglądu urządzeń wodociągowych
 • Protokół zamontowania, wymiany wodomierza
 • Umowa przejęcia sieci - wzór
 • Warunki przyłączenia do sieci wodnej
 • Wezwanie do usunięcia braków we wniosku
 • Wniosek rozwiązanie umowy
 • Wniosek wydanie warunków przyłączenia
 • Wniosek zawarcie umowy
 • Wydłużenie terminu wydania warunków przyłączenia do sieci
 • Zarządzenie w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Zgłoszenie odbioru przyłącza


Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy wezwanie do uzupełnienia wniosku musi być pisemnie?
 • Czy wymaga się dołączenia do wniosku aktualnej mapy zasadniczej?
 • Czy możemy obowiązkowo wymagać do wniosku o warunki techniczne wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów?
 • Czy w przypadku braku numeru działki we wniosku, po rozmowie telefonicznej, klient musi osobiście stawić się i dopisać daną informację?
 • Czy wnioskodawcą o wydanie warunków może być osoba nieposiadająca tytułu prawnego do nieruchomości?
 • Czy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, jeśli projektant występuje w imieniu inwestora? Czy należy pobrać opłatę skarbową?
 • Czy o warunki przyłączenia może wystąpić jeden z trzech współwłaścicieli? Czy musi posiadać zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie przyłącza?
 • Czy można zobowiązać inwestora do uzgodnienia przebiegu przylącza po wydaniu warunków, a przed wykonaniem przyłącza?
 • Czy przedsiębiorstwo może wymagać dodatkowych załączników, np. profil podłużny przyłącza czy schemat podejścia wodomierzowego?
 • Kiedy inwestor musi złożyć wniosek o zmianę warunków?
 • Co z kwestią zaworów odkażających? Kto montuje i ponosi opłaty? Czy można zobowiązać mieszkańców do założenia takiego zaworu w każdym budynku?
 • Czy obowiązek założenia zaworu powinien być określony w regulaminie?
 • Czy można wydać warunki przyłączenia do istniejącego przyłącza, wykonanego przez prywatnego inwestora?
 • Czy można wydać warunki budowy sieci?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć sieć wybudowaną przez prywatnego inwestora?
 • Czy trzeba wymagać dokumentu potwierdzającego możliwość zastosowania materiałów, z których będą wykonane przyłącza wodociągowe?
 • Czy miejsce przyłączenia nie powinno być wykonane przez przedsiębiorstwo?
 • Co, jeśli inwestor wybudował przyłącze, a później zgodził się na podłączenie do niego innym sąsiadom celem ułatwienia? Czy sąsiedzi mogą się do niego podłączyć?
 • Czy po wybudowaniu przyłącza wodociągowego przez inwestora i zgłoszeniu do odbioru, koszt wodomierza i montaż należy do przedsiębiorstwa?
 • Czy można nieodpłatnie przejąć wybudowaną sieć od prywatnego inwestora?
 • Co, jeśli prywatny inwestor buduje hale magazynowe i potrzebuje zapewnienia wody na cele przeciwpożarowe? Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić dostawę wody na cele przeciwpożarowe?
 • Czy w momencie odbioru przyłącza inwestor powinien posiadać plan sytuacyjny z uwzględnieniem wydanych warunków?
 • Czy inwestor może zrzec się wynagrodzenia za nową sieć?
 • Czy przedsiębiorstwo może odmówić przejęcia sieci ze względu na mały pobór?
 • Co, jeśli w dawno już wydanych warunkach nie ma zawartej informacji o zaworach odkażających?
 • Jak powinna wyglądać procedura legalizacji przyłącza?
 • Mamy klienta, który faktycznie ma możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, znajdującej się po drugiej stronie drogi, pokrytej nowym asfaltem. Zarządca drogi nie pozwala jej naruszyć. Co w takim przypadku? Czy powinniśmy wydać warunki i poinformować klienta, aby ustalił to z zarządcą drogi? Czy wydajemy odmowę wydania warunków?
 • Czy za awarie na przyłączu odpowiada właściciel, a za wymianę wodomierza przedsiębiorstwo?
 • Czy pozostała część przyłącza (za pierwszą studzienką), finansowanego przez prywatnego inwestora, tworzy sieć gminną?
 • Czy przydomowa przepompownia ścieków jest elementem przyłącza?
 • Która studzienka w przypadku dwóch i więcej jest rozgraniczająca pomiędzy przyłączem a instalacja wewnętrzną?
 • Kto pokrywa koszty wybudowania studzienki?
 • Co w przypadku, gdy lokalna przepompownia jest za studzienką i jest już na instalacji?
 • Co w przypadku, kiedy prywatny inwestor wybudował sieć niezgodnie z planem rozbudowy wodociągów? Czy przedsiębiorstwo lub gmina powinna dążyć do przejęcia sieci?
 • Na wniosek inwestora wydano warunki na budowę przyłącza wod-kan, który postanowił, że wykona tylko przyłącze wody i wybuduje przydomową oczyszczalnię ścieków. Czy może zrezygnować z przyłącza kanalizacji?

Zasady procedury wydawania warunków przyłączenia do sieci - od czego najlepiej zacząć?

 • Komu można wydać warunki przyłączenia do sieci ?
 • W jakiej formie potwierdzić inwestorowi wpływ wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci?
 • Czy wezwanie do uzupełnienia wniosku musi być pisemnie?
 • Czy wymaga się dołączenia do wniosku aktualnej mapy zasadniczej?
 • Czy możemy obowiązkowo wymagać do wniosku o warunki techniczne wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów?
 • Czy w przypadku braku numeru działki we wniosku, po rozmowie telefonicznej, klient musi osobiście stawić się i dopisać daną informację?
 • Czy wnioskodawcą o wydanie warunków może być osoba nieposiadająca tytułu prawnego do nieruchomości?
 • Czy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, jeśli projektant występuje w imieniu inwestora? Czy należy pobrać opłatę skarbową?
 • Czy o warunki przyłączenia może wystąpić jeden z trzech współwłaścicieli? Czy musi posiadać zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie przyłącza?
 • Czy można zobowiązać inwestora do uzgodnienia przebiegu przyłącza po wydaniu warunków, a przed wykonaniem przyłącza?
 • Czy przedsiębiorstwo może wymagać dodatkowych załączników, np. profil podłużny przyłącza czy schemat podejścia wodomierzowego?
 • Czy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych konieczne jest wypełnienie deklarowanego zużycia?
 • Czy musimy potwierdzać przyjęcie wniosku wysłanego pocztą z zagranicy?
 • Czy jeżeli szkic sytuacyjny jest sporządzony na mapie zasadniczej i nie ulega zmianie przy wykonaniu, to można go potraktować jako plan sytuacyjny?
 • Jeśli jest wykonane przyłącze, ale będzie zmieniany przebieg (inne miejsce włączenia), to inwestor musi składać wniosek o wydanie warunków technicznych?
 • Jak należy traktować wniosek o przyłączenie dla projektowanego budynku mieszkalnego, czy tak samo jak dla istniejącego budynku mieszkalnego?
 • Co powinny zawierać warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Jak powinny być skonstruowane warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Czy do wniosku należy wymagać aktu własności?
 • Co w sytuacji, kiedy ktoś tylko wynajmuje nieruchomość?
 • Jak powinien wyglądać obowiązek pisemnego potwierdzania złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków?
 • Jak i z kim uzgadniać zasady przyłączenia?
 • Jaki jest czas na uzupełnienie wniosku. Czy wnioskodawca może uzupełnić wniosek np. po 6 miesiącach?
 • Czy dokumentację inwestor przedstawia przedsiębiorstwu jedynie do akceptacji, czy do uzgodnienia?
 • Czy można wydawać zmianę warunków przyłączenia ?
 • Czy można wydać warunki z włączeniem się do prywatnej sieci?
 • Czy gmina może wydać warunki na budowę przyłącza o średnicy pozwalającej zamontowanie hydrantu p.poż.?
 • Czy można wydać warunki dla kilku nieruchomości?
 • Czy przedsiębiorstwo, może wymagać projektu przyłącza?
 • Czy wydane warunki techniczne mogą być częścią umowy przyłączeniowej?
 • Czy przyłącze jest wykonywane tylko na podstawie warunków przyłączenia do sieci?
 • Czy przedsiębiorstwo może zmienić warunki, które wydało błędnie?
 • Kto występuje do sądu o rozstrzygniecie, w przypadku złożenia dwóch odrębnych wniosków o wydanie warunków?
 • Czy odbiory przyłączy wodociągowych mają być uwzględnione w regulaminie, czy tylko w wydanych warunkach przyłączenia ?
 • Co z odbiorem sieci w sytuacji, kiedy przyłącze zostało wybudowane niezgodnie z warunkami?
 • Czy można wydać warunki jednoczenie na sieć i przyłączenie do sieci?
 • Czyli można wydać warunki, mimo że w MPZP jest to teren, gdzie nie powinno być zabudowy?
 • Czy można wydać warunki techniczne z miejscem włączenia do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce "sąsiada"? Czy przedsiębiorstwo wydaje warunki jedynie włączenia do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych?
 • Czy soboty i niedziele liczą się do liczby dni na wydanie warunków przyłączenia ?
 • A co w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie chce przyłącza, a użytkownik wystąpił o wydanie warunków?
 • Czy we wniosku powinna być zgoda właściciela działki, na której jest położona sieć, na wykonanie wpięcia przyłącza?
 • Czy w wydanych warunkach przyłączenia można umieścić żądanie, aby przyłącza wody wykonał wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac?
 • Czy wydając warunki przyłączenia do sieci można nakazać odbiorcy budowę sieci głównej?
 • Po czyjej stronie przyłącze jest w eksploatacji, inwestora czy dostawcy wody?
 • Jakie są warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym?
 • Czym różni się wydanie warunków od wydania opinii? Osiedle nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany żąda stwierdzenia czy można podłączyć wodę i odprowadzać ścieki, chcąc w pozwoleniu na budowę uwzględnić warunki techniczne. Czy jest taka możliwość i jak to zrobić? Jakie punkty są niezbędne, aby warunki zostały spełnione w obecnie istniejącej sytuacji prawnej?
 • Kiedy inwestor musi złożyć wniosek o zmianę warunków?
 • Co z kwestią zaworów odkażających? Kto montuje i ponosi opłaty? Czy można zobowiązać mieszkańców do założenia takiego zaworu w każdym budynku?
 • Czy obowiązek założenia zaworu powinien być określony w regulaminie?


Szkic sytuacyjny i plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - kto je sporządza?

 • Jak wygląda szkic sytuacyjny i kto może go sporządzić?
 • Co rozumieć przez plan zabudowy lub szkic sytuacyjny?
 • Czy szkic sytuacyjny powinien zawierać informacje techniczne o przyłączu?
 • Skoro w warunkach nie ma informacji o średnicy przyłącza, to czy powinno być to zawarte w szkicu?
 • Czy szkic sytuacyjny może być sporządzony na dowolnej mapie, rysunku, który wskazuje położenie nieruchomości względem sieci?
 • Czy szkic sytuacyjny musi być wykonany przez osobę z uprawnieniami?
 • Kto ma sporządzić szkic sytuacyjny? Inwestor czy projektant?
 • Kto może sporządzić plan sytuacyjny i na jakiej mapie?
 • Czy szkic sytuacyjny ma być na kopii mapy zasadniczej, czy może być to zwykły rysunek odręczny z położeniem wodociągu i budynków?
 • Czy jest obowiązek, aby szkic był na kopii mapy zasadniczej?
 • Aktualna kopia mapy zasadniczej - ile czasu wstecz bierzemy pod uwagę? Czy wnioskodawca może dostarczyć kopię mapy zasadniczej?
 • Czy przedsiębiorstwo powinno żądać aktualnej mapy od wnioskodawcy, czy może na podstawie wiedzy, jaką posiada, nanieść na mapie wnioskodawcy sieci, które są niewidoczne?
 • Co jeśli istnieje podejrzenie, iż dołączona mapa nie jest aktualna. Czy należy wzywać do przedłożenia aktualnej mapy?
 • Czy w regulaminie dostawy wody powinien być zapis o wymaganej mapie zasadniczej do wniosku?
 • Czy można w warunkach przyłączeniowych zrobić zapis o konieczności uzgodnienia planu sytuacyjnego przed przystąpieniem do wykonania przyłącza?
 • Czy można wymagać, by mapa nie była nie starsza niż 3 miesiące?
 • Czy na mapie zasadniczej inwestor może sam zaznaczyć, jak ma być przeprowadzone przyłącze?
 • Czy wnioskodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie planu zabudowy lub planu sytuacyjnego?
 • Co zrobić, gdy plan sytuacyjny złożony przez wnioskodawcę, jest niezgodny z dokumentem wydanym przez przedsiębiorstwo?
 • Czy należy wymagać na planie sytuacyjnym informacji co do doboru zaworu antyskażeniowego?
 • Czy warunki przyłączenia mogą być inne niż przebieg zaproponowany przez inwestora? Czy należy dążyć do zgodności pomiędzy złożonym przez inwestora planem a warunkami? Czy szkic na mapie inwestora traktować wyłącznie jako "luźną" propozycję?
 • Czy do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny, a w warunkach wnioskować o przedłożenie planu sytuacyjnego? Czy przedłożenie planu jest obowiązkiem inwestora, czy wyłącznie zaleceniem jego sporządzenia?
 • Czy do wniosku konieczne jest dołączenie mapy zasadniczej? Czy plan sytuacyjny nie powinien zostać wykonany po wykonaniu przyłącza, jeśli jest robione bez zgłoszenia robót?
 • Czego jeszcze poza ustawowymi zapisami możemy wymagać od inwestora?
 • Kto powinien wiedzieć czy posiadana mapa zasadnicza jest aktualna?
 • Czy na szkicu może być coś więcej niż określenie przyłącza, w stosunku do istniejących sieci, czy innych obiektów uzbrojenia terenu?
 • Czy można wydać warunki podłączenia do sieci w przypadku gdy sieć jest prywatna?
 • Czy przedsiębiorstwo może wydać warunki przyłączeniowe dla sieci wybudowanej przez prywatnego inwestora?
 • Czy właściwe jest wydawanie zaświadczeń o możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla osób ubiegających się o uzyskanie decyzji o warunki zabudowy?
 • Czy mamy obowiązek wydać warunki przyłączenia dla budynku letniskowego, czy też mieszkalnego?
 • Co jeśli wnioskodawca występuje o warunki przyłączenia do pola uprawnego lub terenu przeznaczonego w MPZP pod zalesienie?
 • Czy można wydać warunki jeśli prywatny właściciel sieci złożyłby oświadczenie o tym, że daje prawo do dysponowania siecią przedsiębiorstwu wodociągowemu oraz służebność przesyłu?
 • Czy można uzależniać wydanie warunków przyłączenia do sieci od budowy sieci wodociągowej od podpisania umowy przedwstępnej wykupu sieci w przyszłości? Czy bardziej stosowne byłoby wydanie warunków przyłączenia w terminie ustawowym (21 dni) i wpisanie zapisów o konieczności zawarcia umowy przedwstępnej np. przed rozpoczęciem budowy?
 • Czy przedsiębiorstwo można wydać warunki przyłączenia do przyłącza osobie, której zostało przekazane przedsiębiorstwu umową użyczenia?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której inwestor zwraca się o wydanie warunków dla kilku lub kilkunastu działek, które zamierza w przyszłości sprzedać? Czy warunki przyłącza należy wydawać obecnemu właścicielowi, czy dopiero następnym właścicielom?
 • Co robić w sytuacji, gdy może zaistnieć kolizja z innymi sieciami?
 • Jakie warunki należy wydać na przyłącze wody przez drogę?
 • Co zrobić gdy dochodzi do kolizji urządzeń, przejścia kanalizacji pod drogami np. powiatowymi lub wojewódzkimi?
 • Co robić w sytuacji, gdy może zaistnieć kolizja z innymi sieciami, brak wiedzy na temat sieci np. gazowej?
 • Jakie są warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w sytuacji przebudowy istniejącego przyłącza?
 • W jakich sytuacjach następuje odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci?
 • Czy można odmówić wydania warunków uzasadniając, że dany teren jest przeznaczony w miejscowym planie pod tereny bez prawa zabudowy?
 • Czy możemy wydać warunki na kanalizację i jednocześnie odmówić wydania warunków przyłączenia do wodociągu jednym pismem, czy konieczne jest wydanie dwóch dokumentów (warunków na kanalizację i odmowy wyd. warunków na wodociąg)?
 • Inwestor zaznaczył jak chce, żeby przebiegało przyłącze, natomiast przedsiębiorstwo uważa, że powinno być w innym miejscu. Czy odrzucamy wniosek, prosimy o uzupełnienie czy wydajemy warunki informując, że powinno przebiegać w innym miejscu?
 • Czy można odmówić wydania warunków ze względu na słabe ciśnienie?
 • Czy inwestor po wykonaniu przyłącza wodociągowego może przekazać je gminie do eksploatacji?
 • Co w sytuacji, jeśli sieć przebiega przez prywatny teren, a sieć została wybudowana dawno i gmina nie posiada zezwolenia od podmiotu, który był w trakcie budowy właścicielem ww. nieruchomości?
 • Czy można wydać warunki na wpięcie do prywatnej sieci, która została wybudowana kilka lat temu, ale do dnia dzisiejszego sieć nie została przekazana gminie przez inwestora?
 • Czy wnioskodawca-inwestor po wykonaniu przyłącza wodociągowego może przekazać gminie do eksploatacji bezpłatnie?
 • Jak wygląda wydanie warunków na urządzenia, które buduje inwestor i przekazuje gminie do eksploatacji? Czy warunki wydajemy po porozumieniu gminy z inwestorem?
 • Czy sieć musi zostać przekazana gminie/przedsiębiorstwu w przypadku budowy sieci przez inwestora prywatnego?
 • Czy gmina musi odkupić sieć od dewelopera, który buduje sieć na swoim prywatnym terenie zgodnie z warunkami przyłaczenia?
 • Czy możemy wymagać inwentaryzacji powykonawczej?
 • Czy gmina może nałożyć obowiązek inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza?
 • Czy ciągłe wnioskowanie inwestora o zmianę wydanych warunków przyłączenia może skutkować naliczeniem opłaty?
 • Czy można zmusić właściciela działki prywatnej do umieszczenia sieci lub przyłącza na jego działce?
 • Czy w związku z nowelizacją prawa budowlanego nie ma obowiązku dokonywania przez inwestora żadnych zgłoszeń do organu architektoniczno-budowlanego, ani sporządzania projektu budowlanego lub obowiązku uzgadniania sporządzonego planu sytuacyjnego z przedsiębiorstwem przed wykonaniem przyłącza?
 • Kto ponosi koszt zamontowania zasuwy na sieci budowanej 20 lat temu - przedsiębiorstwo czy inwestor?
 • Czy zasuwa na przyłączu jest niezbędnym elementem do działania sieci?
 • Czy jeżeli jest wymagany montaż zasuwy na przyłączu w obrębie własnej działki, to przedsiębiorstwo ma zapewnić tę zasuwę?
 • Czy można wymagać przedstawiania zgód do zawiadomienia o rozpoczęciu robót?
 • Jak zapobiec aby inwestor dobrze dokonał wpięcia i nie uszkodził wodociągu?
 • Jak odebrać przyłącze, jeżeli nie ma dostępu do inwentaryzacji ?
 • Czy można wymagać badania wody przy odbiorze?
 • Jak wygląda wniosek inwestora o przedłużenie wydanych warunków przyłączenia do sieci?
 • O ile może nastąpić prolongata warunków?
 • Czy z wnioskiem o wydanie o warunków na daną działkę może wystąpić tylko jej właściciel lub osoba mająca inną formę własności?
 • Od kiedy powinna być podpisana umowa na zaopatrzenie w wodę i ścieki? Czy od momentu daty wydania warunków?
 • Czy okres ważności warunków to czas na wykonanie i odbiór techniczny przyłącza?
 • Co zrobić, gdy inwestor przychodzi po odbiór końcowy 20-30 i więcej lat po wybudowaniu przyłącza?
 • Kto sporządza plan sytuacyjny?
 • PRZYKŁAD: właściciel jest w posiadaniu działki, na której stoi stary dom. Ma przyłącze. Planuje wybudować kilka budynków różnego przeznaczenia, jaki ma złożyć wniosek?
 • Czy cały proces wykonania przyłączy, od wydania warunków do protokołów końcowych, ma się zamknąć w dwóch latach?
 • Jak postępujemy w przypadku starych warunków, dla których został uzgodniony projekt, a inwestor nie wykonał ich w terminie ważności? Czy trzeba wydać nowe warunki, jeżeli spółka nie ma technicznych możliwości świadczenia usług?
 • Czy przy odbiorach można wymagać atestów na zastosowany materiał?
 • Czy można pobierać opłaty za uzgodnienia warunków?
 • Czy muszą być wydane warunki przyłączenia do sieci, gdy nie ma technicznych możliwości zapewnienia dostaw PPOZ ze względu na starą infrastrukturę?
 • Do kogo będą należeć przyłącza jeżeli nie zostały przekazane ?
 • Czy można odmówić montażu podlicznika, liczącego wodę bezpowrotnie zużytą?
 • Czy w przypadku umowy na ścieki można zmusić właściciela nieruchomości do przejścia z ryczałtu na montaż wodomierza?
 • Kto ponosi koszt nawiertki i zasuwy na przyłączu?
 • Czy można odmówić wydania warunków, gdy przyłącze przyszłego odbiorcy zakłóci dostawę wody innym odbiorcom?
 • Czy można odmówić przejęcia sieci z jakiegokolwiek powodu ?
 • Kiedy kończy się termin 21 dni? Datą na wydanych warunkach czy datą odbioru inwestora?
 • Czy przedsiębiorstwo może narzucić umieszczenie wodomierza w studni wodomierzowej?
 • Co w przypadku, gdy w materiałach i na mapach jest inna średnica wodociągu niż w rzeczywistości? Czy w warunkach określimy średnicę przyłącza?
 • Czy można wydać warunki przyłączenia do przyłącza, które jest własnością prywatną, gdy właściciel przyłącza wyrazi na to zgodę?
 • Czy możemy zmienić zapisy w wydanych warunkach, jeśli popełniliśmy błąd formalny lub pisarski?
 • W warunkach technicznych określamy obowiązek inwestora do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza?
 • Czy w przypadku budowy 5 budynków usytuowanych szeregowo inwestor ma obowiązek wystąpić o warunki indywidualnie do każdego budynku?
 • Czy można wymagać od prywatnego inwestora budowę studni wodomierzowej na włączeniu do sieci przedsiębiorstwa, która stanowiłaby granicę świadczenia usługi dostawy wody?
 • Jakie są obowiązki gminy w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a jakie są obowiązki przedsiębiorstw?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „wielkość ładunku zanieczyszczeń” w przypadku konieczności określenia zapotrzebowania na wodę?
 • Czy wystarczą zapotrzebowanie średnie dobowe, czy obowiązkowe jest również maksymalne zużycie?
 • Jaka podstawę prawną ma wystawianie zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków?
 • Czy można wydać warunki przyłączenia do istniejącego przyłącza, wykonanego przez prywatnego inwestora?
 • Czy można wydać warunki budowy sieci?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć sieć wybudowaną przez prywatnego inwestora?
 • Czy trzeba wymagać dokumentu potwierdzającego możliwość zastosowania materiałów, z których będą wykonane przyłącza wodociągowe?
 • Czy miejsce przyłączenia nie powinno być wykonane przez przedsiębiorstwo?
 • Co, jeśli inwestor wybudował przyłącze, a później zgodził się na podłączenie do niego innym sąsiadom celem ułatwienia? Czy sąsiedzi mogą się do niego podłączyć?
 • Czy po wybudowaniu przyłącza wodociągowego przez inwestora i zgłoszeniu do odbioru, koszt wodomierza i montaż należy do przedsiębiorstwa?
 • Czy można nieodpłatnie przejąć wybudowaną sieć od prywatnego inwestora?
 • Co, jeśli prywatny inwestor buduje hale magazynowe i potrzebuje zapewnienia wody na cele przeciwpożarowe? Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić dostawę wody na cele przeciwpożarowe?


Odbiór przyłącza

 • Czy w momencie odbioru przyłącza inwestor powinien posiadać plan sytuacyjny z uwzględnieniem wydanych warunków?
 • Kto sporządza protokół z przyłączenia do sieci? Kto musi go podpisać?
 • Czy wymagamy zgody, jeżeli włączenie ma nastąpić do sieci prywatnej?
 • Co w sytuacji, jeżeli warunki są wydane na przyłączenie do sieci, która znajduje się w działce prywatnej i sąsiad nie wyraża zgody dla inwestora na wejście w swój terem, celem włączenia przyłącza do sieci? Czy w takim przypadku może wystąpić o warunki na przyłączenie od przyłącza drugiego sąsiada, który wyraża zgodę?
 • Czy możemy wydać warunki na przyłącze od przyłącza?
 • Co w przypadku, gdy właściciel, który ma 2 nieruchomości na jednym przyłączu i sprzedaje jedną nieruchomość? Czy możemy wymagać od nowego właściciela wykonania nowego, niezależnego przyłącza?
 • Jak zweryfikować właściciela nieruchomości?
 • Czy o warunki przyłączenia może wystąpić jeden z np. trzech współwłaścicieli? Czy musi posiadać zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie przyłącza?
 • Czy przy odbiorze przyłącza przedsiębiorstwo może wymagać inwentaryzacji geodezyjnej?


Przejęcie sieci od inwestora prywatnego

 • Czy na działkach prywatnych gmina można przejmować sieć?
 • Za jaką kwotę przedsiębiorstwo może odkupić sieć prywatną od inwestora?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy właściciel prywatnej sieci zwróci się do przedsiębiorstwa o rekompensatę za świadczenie usług dostawy wody przez przedsiębiorstwo na jego urządzeniu?
 • Czy można porozumieć się z inwestorem, że on kupuje materiały, a przedsiębiorstwo realizuje budowę?
 • Jeśli polityka gminy zakłada budowę i przejmowanie prywatnych sieci tylko tam, gdzie ustanowiony jest MPZP, to w jaki sposób świadczyć usługi dostawy wody na prywatnych sieciach?
 • Jeżeli jest ustanowiona służebność przesyłu, to czy można wydać warunki przyłączenia do tej sieci, jeżeli przebiega przez prywatną działkę inwestora?
 • Czy właściciel działki, przez która przebiega sieć wodociągowa, należąca do przedsiębiorstwa, może odmówić zgody na włączenie przyłącza sąsiedniej działki?
 • Czy w warunkach możemy narzucić zaprojektowanie odcinka sieci w przypadku, gdy przed i za działką inwestora są inni potencjalni odbiorcy?
 • Czy można pobierać opłaty za włączenie prywatnej sieci?
 • Za jaką kwotę przedsiębiorstwo powinno odkupić sieć po 10 latach od jej wybudowania? Czy w wycenie można uwzględnić amortyzację i jej naturalne zużycie?
 • Czy możemy wydać warunki przyłączenia do sieci, jeśli dana sieć nie jest zinwentaryzowana i nie jest widoczna na mapach zasadniczych, ale wiemy, którędy przebiega? Czy dla przedsiębiorstwa jest to bezpieczne?
 • Czy umowa o zaopatrzenie w wodę powinna być podpisana dopiero po dostarczeniu do przedsiębiorstwa mapki, czy zaraz po zamontowaniu urządzenia pomiarowego?
 • Czy przedsiębiorstwo ma prawo nie wydać zapewnia wody na cele przeciwpożarowe do projektowanego przyłącza?
 • Jeśli własność nieruchomości została przeniesiona na inną osobę, a wpis do ksiąg wieczystych jeszcze nie został uaktualniony, to czy możemy wymagać okazania aktu notarialnego przy podpisywaniu umowy?
 • Jak powinien wyglądać plan sytuacyjny? Czy na mapie powinny być wszystkie informacje z warunków?
 • Budowa przyłącza wymaga rozbudowy sieci, inwestor sam chce tę sieć rozbudować i we wniosku przedstawia projekt rozbudowy sieci. Czy można wydać warunki przyłączenia do zaprojektowanej sieci przez inwestora?
 • Czy inwestor może zrzec się wynagrodzenia za nową sieć?
 • Czy przedsiębiorstwo może odmówić przejęcia sieci ze względu na mały pobór?
 • Co, jeśli w dawno już wydanych warunkach nie ma zawartej informacji o zaworach odkażających?
 • Jak powinna wyglądać procedura legalizacji przyłącza?
 • Czy jeśli sieć wodociągowa przebiega przez prywatny grunt, to wnioskujący o przyłącze musi mieć zgodę tego właściciela na wejście w teren i wykonanie przyłącza?
 • Czy po zmianie warunków, termin ich ważności się wydłuża, czy pozostaje pierwotny?


Problematyczne przypadki z życia wzięte - Co w przypadku, kiedy prywatny inwestor wybudował sieć niezgodnie z planem rozbudowy wodociągów? Czy nieruchomość niezabudowana, na której woda jest używana tylko do podlewania zieleni, ma być podłączona do kanalizacji?

 • Mamy klienta, który faktycznie ma możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, znajdującej się po drugiej stronie drogi, pokrytej nowym asfaltem. Zarządca drogi nie pozwala jej naruszyć. Co w takim przypadku? Czy powinniśmy wydać warunki i poinformować klienta, aby ustalił to z zarządcą drogi? Czy wydajemy odmowę wydania warunków?
 • Czy za awarie na przyłączu odpowiada właściciel, a za wymianę wodomierza przedsiębiorstwo?
 • Czy pozostała część przyłącza (za pierwszą studzienką), finansowanego przez prywatnego inwestora, tworzy sieć gminną?
 • Czy przydomowa przepompownia ścieków jest elementem przyłącza?
 • Która studzienka w przypadku dwóch i więcej jest rozgraniczająca pomiędzy przyłączem a instalacja wewnętrzną?
 • Kto pokrywa koszty wybudowania studzienki?
 • Co w przypadku, gdy lokalna przepompownia jest za studzienką i jest już na instalacji?
 • Co w przypadku, kiedy prywatny inwestor wybudował sieć niezgodnie z planem rozbudowy wodociągów? Czy przedsiębiorstwo lub gmina powinna dążyć do przejęcia sieci?
 • Na wniosek inwestora wydano warunki na budowę przyłącza wod-kan, który postanowił, że wykona tylko przyłącze wody i wybuduje przydomową oczyszczalnię ścieków. Czy może zrezygnować z przyłącza kanalizacji?
 • Czy przedsiębiorstwo wodociągowe powinno zapewnić wodomierz ogrodowy?
 • Czy długość przyłącza wodociągowego może być podstawą odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci?
 • Jak postępujemy, jeżeli przedsiębiorstwo nie widzi przeszkód technicznych wykonania przyłącza do przyłącza wodociągowego?
 • Czy niewystarczająca wydajność ujęcia może być przesłanką do odmowy wydania warunków?
 • Czy musimy wydawać warunki na wybudowanie sieci w drodze wewnętrznej, której gmina nie jest właścicielem?
 • Czy gmina powinna wydawać warunki dot. hydrantów i zapewnienia ppoż.?
 • Czy można odmówić warunków uzasadniając, że teren w miejscowym planie jest bez prawa zabudowy?
 • Czy jest jakiś termin przejęcia sieci wybudowanej przez prywatnego inwestora od czasu odbioru technicznego?
 • Jak długo jest ważny plan sytuacyjny wykonany do wydanych warunków?
 • PRZYKŁAD: Co w sytuacji, gdy sieć została wybudowana dawno przez osobę prywatną i nie została przekazana, a gmina nie posiada dokumentacji na wybudowanie sieci która przebiega przez teren osoby prywatnej,? Co w tej sytuacji gdy właściciel się zmienił i zwrócił z wnioskiem o usunięcie sieci z jego działki.? Czy po otrzymaniu od niego pisma, wzywającego do usunięcia sieci, możemy wystąpić o ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej?
 • Czy można wydać warunki na włączenie w sieć innemu odbiorcy na tej samej działce?
 • Kto usuwa awarię na przyłączu wodociągowym, na terenie nieruchomości odbiorcy?
 • Czy powinno się wydać warunki podłączenia do sieci wodociągowej (do celów bytowych) po wcześniejszym sprawdzeniu hydrantu na sieci, znajdującego się przy wnioskowanej nieruchomości, jeśli hydrant nie ma odpowiedniej wydajności?
 • Jak wydać warunki przyłączenia do wodociągu, do projektowanych np. trzech budynków jednorodzinnych na działce?
 • Czy można zmusić właściciela nieruchomości do przejścia z ryczałtu na montaż wodomierza?
 • Czy montaż nawiertki (wcinki) powinien być po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego?
 • Czy w przypadku wydania warunków przyłączenia do sieci z opomiarowaniem w studni wodomierzowej można narzucić jej średnicę?
 • Do kogo należy zawór przed wodomierzem?
 • Czy możemy odmówić montażu podlicznika liczącego wodę bezpowrotnie zużytą?
 • Czy nieruchomość niezamieszkała, zabudowana (z budynkiem), na której nie jest obecnie pobierana woda, ma być podłączona do kanalizacji?
 • Czy nieruchomość niezabudowana, na której woda jest używana tylko do podlewania zieleni, ma być podłączona do kanalizacji?
 • Przyłącze kanalizacyjno-sanitarne jest do granicy działki. Czy inwestor musi wykonać inwentaryzację części wewnętrznej instalacji jeśli podłącza wewnętrzną instalację kanalizacyjno-sanitarną do studzienki przyłączeniowej? Czy jest obowiązek wykonania inwentaryzacji jeśli studzienka przyłączeniowa jest na działce inwestora?
 • Jak podejść do wniosków osoby, która występuje o warunki przyłaczenia do działki, aby otrzymać warunki zabudowy w gminie i nie zna ilości potrzebnej wody, ponieważ chce np. podzielić dużą działkę na kilka mniejszych?
 • Co w sytuacji, gdy inwestor przedłoży zgodę właściciela istniejącego przyłącza na przyłączenie i wspólne użytkowanie? Czy jest to dopuszczalne?
 • Czy można podpisać umowę z osobą, która wykonała przyłącze bez uzyskania warunków przyłączenia?
 • Gdzie się kończy przyłącze, za które odpowiada i ponosi odpowiedzialność zarządzający, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność właściciela nieruchomości?
 • Kto jest odpowiedzialny za niezawodne działanie przyłącza? Czy właścicielem jest ta osoba, która sobie to przyłącze zrobiła?
 • Czy odbiorca usług robi sobie przyłącze na własny koszt, czy na koszt gminy?
 • Czy zasuwę na głównej linii powinna naprawiać gmina, czy odbiorca usług?
 • Do kogo należy odpowiedzialność za awarie na głównej linii i przyłączach?
 • Czy budowa odcinków sieci wodociągowej przy udziale przedsiębiorstwa i przyszłego odbiorcy jest dopuszczalna, jeżeli strony wyrażają zgodę (partycypacja w kosztach), ale na dzień złożenia wniosku przedsiębiorstwo nie posiada 100 % środków finansowych na budowę sieci?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy burmistrz nie chce podpisać umowy z inwestorem na przejęcie sieci?
 • Czy w sytuacji, gdy gmina nie ma środków na wybudowanie sieci kanalizacji, a ktoś chciałby się przyłączyć długim przyłączem kanalizacyjnym, czy musi wybudować swoje przyłącze?
 • Czy za przyłącze kanalizacyjne należy uznać cały odcinek od sieci kanalizacyjnej do budynku, w przypadku braku studzienki na działce inwestora?
 • Czy nawiertka jest częścią sieci, czy przyłącza? Czyją własnością jest nawiertka na sieci wodociągowej a w razie uszkodzenia, do kogo należy naprawa?
 • Czy przedsiębiorstwo, które buduje przyłącze, może pobierać opłatę od inwestora za włączenie do sieci, czyli za nawiertkę?
 • Czy można wykonać przyłącze o długości 1 km?
 • Czy gmina może odmówić przyjęcia wybudowanej sieci?
 • Czy możemy wymagać od wnioskodawcy, aby do wniosku o podpisanie umowy na kanalizację sanitarną przedstawił inwentaryzację podwykonawczą wykonaną przez geodetę?
 • Czy sieć po stronie inwestora sieć nie wymaga zinwentaryzowania?
 • Kto ponosi koszty zabudowy studni kanalizacyjnej na sieci?
 • PRZYKŁAD: Planowana jest budowa siedliska, a wodociąg jest oddalony od działki. Czy gmina powinna doprowadzić do działki rurociąg wodociągowy? W okolicy jest kilka działek, których nie można oddać do użytkowania ze względu na brak wodociągu. Jak regulują to przepisy?
 • Kto powinien zapłacić za budowę odcinka leżącego poza nieruchomością przyłączaną, np. wodociąg jest prowadzony w pasie drogi?
 • Czy jest możliwość ustanawiania służebności przesyłu jeśli koniecznością jest doprowadzenie wody przez działkę sąsiada? Jak uzyskać zgodę? Czy jest możliwość wycofywania zgód?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć nową sieć wodno-kanalizacyjną jeśli jest położona na prywatnej działce, zbudowana zgodnie z projektem i wydanymi warunkami?
 • PRZYKŁAD : Ludzie kupili kilka działek od sąsiada i nie mogą się dogadać w sprawie podłączenia do kanalizacji czy jest dopuszczalne pobieranie dodatkowych opłat za możliwość podłączenia do kanalizacji?
 • Co robimy w sytuacji podłączenia wody w zabudowaniach indywidualnych, jeśli studzienka jest na działce sąsiada?
 • Czy należy wymienić przyłącze, jeśli badanie wody wykazało przekroczenie parametru ołowiu?
 • Jakimi sposobami można egzekwować przyłączenie odbiorcy do sieci i opomiarowanie?
 • Jak mobilizować niektórych właścicieli nieruchomości do wpięcia się do kanalizacji?
 • Czy można egzekwować dokumentację techniczną (profil, dobór urządzeń zestaw wodomierzowy)?
 • Jakie jest prawne rozwiązanie w kwestii nakładania kar na odbiorców usług za zerwanie plomby na wodomierzu?
 • Czy odbiorcy mogą wybrać sposób rozliczenia wg ryczałtu lub odczyt z wodomierza?
 • Co w przypadku, kiedy odczytanie zużycia wody z wodomierzy nie jest możliwe ze względu na nieobecność odbiorcy podczas odczytu? Odbiorca podaje wskazanie wodomierza telefonicznie. Jak długo można praktykować taki sposób rozliczenia, aby odbiorca nie zaniżał odczytu?
 • Czy obowiązek fizycznego odczytu należy zawrzeć dodatkowo w umowie?
 • Dłużnik nie wpuszcza inkasenta na posesję od kilku lat, uniemożliwiając dostęp do wodomierza. Jakie pismo skierować do petenta o ustalenie dogodnego dla niego odczytu wody?
 • Czy w świetle obowiązujących przepisów gminy mogą mieszkańcom ograniczyć korzystanie z wody w czasie suszy?
 • Na jakich zasadach możemy dopuścić podliczniki na podlewanie ogrodu?
 • Za co może być naliczona kara?
 • W którym miejscu kończy się przyłącze – na studni rozprężnej czy przepompowni w przypadku przyłącza kanalizacyjnego w systemie grawitacyjno-tłocznym?
 • Skoro przyłącze kanalizacyjne mamy do pierwszej studzienki kanalizacyjnej od strony budynku bądź do granicy nieruchomości, to odcinek w ulicy jest już siecią? Czy możemy wymagać projektu?

Prowadzący

Kinga Trzaska – praktyk od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się jeszcze m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
16 sierpnia 2023
od 499.00
22 września 2023
od 499.00
17 listopada 2023

Podobne szkolenia