Wideoszkolenie: Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – praktyczne omówienie zmian przepisów związanych z przekształcaniem. Komu i kiedy przysługuje pomoc de minimis? Na jakiej podstawie decydować, czy należy przekształcać? W jaki sposób ustalić okresy, stawki i cel użytkowania? Jakie należy przyjmować stawki i jakie okresy? Co ile lat należy waloryzować? Zmiany stawek 1% na 3%, 3% na 1%, a także powyżej 3%. Procedura rozwiązywania użytkowania wieczystego

od 569.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do wydziału nieruchomości, mienia, gruntu, a w szczególności do osób zajmujących się tematyką użytkowania wieczystego, a konkretniej aktualizacją opłat rocznych, zmianą stawek procentowych, pomocą de minimis, a także przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Czy każda zmiana stawki % powinna wiązać się z wyceną nieruchomości?
Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy proces aktualizacji opłat rocznych oraz zmiany stawek procentowych z 1% na 3%, 3% na 1%, a także tych powyżej 3%. Omówimy również kogo i na jakiej podstawie obciążać opłatą roczną za rok bieżący. Doświadczona prelegentka odpowie na najtrudniejsze pytania dotyczące pomocy de minimis, m.in komu i kiedy przysługuje pomoc publiczna, a także omówi przydatne wnioski i wzory pism związane z tą tematyką. Szkolenie z użytkowania wieczystego zawiera także blok tematyczny o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie urzędnicy dowiedzą się o mechanizmie opóźnionego przekształcania oraz o opłatach i waloryzacjach. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma prezentację prowadzącej oraz wzory pism i wniosków, które znacząco ułatwią codzienną pracę związaną z użytkowaniem wieczystym.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kryteria wyboru nieruchomości przeznaczonych w danym roku do aktualizacji opłaty rocznych.
 • Stawki procentowe ustalające wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste; zmiany stawek z 1% na 3%, 3% na 1%, a także powyżej 3%
 • Stawki obowiązujące „pod garażami” (problemy z wysokością stawki przy zbyciu nieruchomości) – przykład: Spółdzielnia Mieszkaniowa posiadła garaże, które wynajmowała – stawka 3% . Nieruchomość została podzielona i sprzedana osobie fizycznej. Co z wysokością stawki? Zmienić 1%? Czy wezwać do przedłożenia oświadczenia?
 • Kogo i na jakiej postawie obciążać opłatą roczną za rok bieżący?
 • Komu i kiedy przysługuje pomoc de minimis?
 • Czego wymagać od wnioskodawcy o pomoc? Czy w 2023 r. można uwłaszczyć nieruchomość z datą 1 stycznia 2019 r.?
 • Co ile należy waloryzować – co rok? Co 3 lata? Czy regularność waloryzacji jest konieczna? Procedura waloryzacji opłat

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór ugody, porozumienia
 • Wymiana korespondencji
 • Wniosek o sprzedaż na rzecz użytkowania wieczystego
 • Wypowiedzenie opłaty rocznej
 • Informacja o wysokości przejęcia opłaty rocznej
 • Informacja o waloryzacji opłaty przekształceniowej

Szczegółowy program szkolenia:

AKTUALIZACJA OPŁAT ROCZNYCH, ZMIANA STAWEK PROCENTOWYCH:

 • Kryteria wyboru nieruchomości przeznaczonych w danym roku do aktualizacji opłaty rocznych w przypadku, gdy w użytkowaniu wieczystym znajduje się znaczna ilość nieruchomości
 • Jakie informacje o aktualizowanej nieruchomości należy zweryfikować?
 • Jakie dokumenty należy zgromadzić do zlecenia wyceny nieruchomości?
 • Czy można aktualizować opłatę roczną nieruchomości nie posiadającej dostępu do drogi publicznej?
 • Operat szacunkowy jako dowód w sprawie o ustalenie nowej wysokości opłaty rocznej – omówienie
 • Kto powinien weryfikować operat szacunkowy?
 • W jaki sposób dokonać oceny operatu szacunkowego?
 • Co w przypadku kiedy operat zawiera błędy, jest nieprawidłowo sporządzony?
 • Jakie elementy powinno zawierać wypowiedzenie opłaty rocznej?
 • Na czym polega aktualizacja wieloetapowa?
 • Wyjaśnienie art. 77 ust. 2a U.G.N. – dotyczy sytuacji, kiedy przez długi czas nie było aktualizacji opłaty rocznej (rozliczenie opłaty w 3 kolejnych latach-na przykładzie)
 • Błędy dyskwalifikujące „wypowiedzenie”
 • Kiedy są przesłanki do odwołania do SKO?
 • Rola Samorządowego Kolegium Odwoławczego w procedurze ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • Postępowanie przed SKO
 • Kiedy i na jakich zasadach zawrzeć ugodę w postępowaniu prowadzonym przez SKO?
 • Jakie są korzyści z zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej?
 • Wysokość opłaty rocznej w trakcie sporu o aktualizację opłaty rocznej
 • Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na wniosek
  Nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2
 • Nakłady konieczne wpływające na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesione przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.
 • Stawki procentowe stosowane ustalające wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
 • Zmiany stawki:
 • - z 1% na 3%
 • - z 3% na 1%
 • Opłaty specjalne
 • Czy każda zmiana stawki % powinna wiązać się z wyceną nieruchomości?
 • Stosowanie stawek wyższych niż 3% PRZYKŁAD: Na gruntach Skarbu Państwa stawki procentowe niezgodne z ustawą powyżej 3% i według art. 221 nie możemy ich zmienić. Wyrok sądu nakazał zmianę stawki na 3%. Jak interpretować ten przepis?
 • Stawki obowiązujące „pod garażami” (problemy z wysokością stawki przy zbyciu nieruchomości) – PRZYKŁAD: spółdzielnia mieszkaniowa posiadła garaże, które wynajmowała – stawka 3% . Nieruchomość została podzielona i sprzedana osobie fizycznej. Co z wysokością stawki? Zmienić 1%? Czy wezwać do przedłożenia oświadczenia?
 • Co w przypadku gdy przedsiębiorca kupuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej magazynami ze stawką 1%? Jak udokumentować zmianę stawki % na co się powoływać?
 • Czy zgłoszona przez użytkownika wieczystego zmiana sposobu użytkowania działki z terenów przemysłowych wpis w EGiB Ba na tereny mieszkaniowe B stanowi podstawę do zmiany stawki %?
  Od kiedy powinno się ustalić obowiązek uiszczania opłaty uwzględniają nową stawkę procentową jeśli wniosek wpłynął pod koniec roku (w listopadzie) a zmiana w ewidencji gruntów i budynków nastąpiła w styczniu nowego roku?
 • Co ma większe znaczenie przy zmianie stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, sam sposób użytkowania działki czy zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 • Czy jest możliwa zmiana stawki na wniosek użytkownika jeśli sposób wykorzystywania nieruchomości został zmieniony z Ba na B zapisem w ewidencji gruntów i budynków a studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla tej działki dalej wskazuje tereny o wiodącej funkcji produkcyjno – usługowej.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 13 marca 2015 r. III CZP 116/14 –omówienie:
 • Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste
 • Zgoda na podział prawny nieruchomości – Oświadczenie właściciela nieruchomości
 • Procedura rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

OPŁATY ROCZNE I TERMINY ICH REGULOWANIA

 • Kogo i na jakiej postawie obciążać opłatą roczną za rok bieżący?
 • Zmiany użytkowników wieczystych. Co w przypadku gdy nie docierają akty notarialne do gminy? Czy da się coś z tym zrobić?
 • Z jakich innych źródeł możemy pozyskać informację o zmianie użytkownika wieczystego?
 • Naliczenie opłaty na tory w miejscu, gdzie działki były zwolnione – w jaki sposób?
 • Przesunięcie terminu płatności – podstawa prawna
 • Analiza przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów
 • Zasadność i skutki pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

POMOC DE MINIMIS

 • Na jakiej podstawie udzielana jest pomoc de minimis?
 • Komu i kiedy przysługuje pomoc de minimis?
 • Stowarzyszenia i kluby sportowe czy pomoc się należy? Jeśli tak to w jakich przypadkach?
 • Komisja Europejska w kontekście pomocy de minimis
 • Czego wymagać od wnioskodawcy o pomoc?
 • Skąd wiedzieć, czy nie wykorzystał już pomocy? Jak zweryfikować zaświadczenia o udzielonej pomocy?
 • Jakie informacje powinien zawierać wniosek o pomoc?
 • Jaki jest górny próg pomocy de minimis? Które 3 lata uwzględniać?
 • Kto powinien zając się pomocą de minimis?
 • Odpłatność w kontekście pomocy
 • Ustalenie wartości wysokości ustalonej pomocy
 • Dopłaty w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis na przykładzie
 • Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis: data udzielonej pomocy, przeliczanie ekwiwalentów wartości udzielonej pomocy w euro
 • Elementy sprawozdania z udzielonej pomocy – omówienie na przykładzie
 • Jakie dokumenty z udzielenia pomocy de minimis kompletować w przypadku kontroli?
 • Co stanowi pomoc de minimis:

- w przesunięciu terminu płatności,
- w przekształceniu z mocy prawa,
- w projektowanych zmianach w ustawie dające roszczenie nabycia prawa własności nieruchomości.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCi – USTAWA Z 20 LIPCA 2018 r., MECHANIZM OPÓŹNIONEGO PRZEKSZTAŁCENIA, OPŁATY, WALORYZACJA

 • Podstawowy zakres nieruchomości objętych uwłaszczeniem
 • Czy ustawa wprowadza kryteria podmiotowe w kwestii przekształcenia?
 • Czy w 2023 r. można uwłaszczyć nieruchomość z datą 1 stycznia 2019 r.?
 • Problem nieruchomości mieszanych. PRZYKŁAD Czy dany budynek może się przekształcić? Od piętna wzwyż mieszkania, na parterze budynek wielousługowy, w ewidencji budynek mieszkaniowo-usługowy . Czy taki budynek się przekształca?
 • W ustawie nie jest napisane wprost, czy budynki świeżo wybudowane na cele mieszkaniowe się przekształcają, czy brane są pod uwagę budynki usługowe przeznaczone na handel, czy usługi i zmieniają w trakcie sposób użytkowania na mieszkalny – czy takie budynki się przekształcają?
 • W jakiej formie należy odmówić przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe?
  Czy można wydać zaświadczenie o przekształceniu jeśli występują rozbieżności miedzy wpisami w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych?
 • Idea opłaty przekształceniowej
 • Kiedy należy ustalić opłatę za przekształcenie z mocy prawa, jeśli na dzień uwłaszczenia opłaty nie ma?
 • Bonifikata od opłat przekształceniowych
 • Bonifikata specjalna 99% czy przysługuje właścicielom, którzy spełniają ustawowy warunek, ale nieruchomość nabyli po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu i przejęli obowiązek regulowania opłaty rocznej?
 • Czy bonifikata 99% od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego lokalu przysługuje wnioskodawcy, który mieszka w innym lokalu?
 • Jak wyliczyć opłatę jednorazową? PRZYKŁAD: Opłatę jednorazową można wnieść w dowolnym czasie w ciągu roku np. we wrześniu. Opłatę wnosi się do 31 marca. Program zalicza wpłaconą opłatę za dany rok, pomniejszając o wpłatę wysokość opłaty jednorazowej. Czy to jest prawidłowe?
 • Czy w przypadku zmiany wysokości udziałów po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu jest zasadne dokonanie zmiany wysokości opłaty za przekształcenie?
 • Zaświadczenie o wysokości przejętej opłaty i okres pozostały do spłaty
 • Procedura waloryzacji opłat
 • Co ile należy waloryzować – co rok? Co 3 lata? Czy regularność waloryzacji jest konieczna?
 • Ustalenie zysku i kosztów procedury waloryzacji
 • Czy odstąpienie od waloryzacji może być zasadne
 • Właściwy wskaźnik waloryzacji, który wybrać? Gdzie uzyskać informację o jego wysokości?
 • Jak obliczyć zwaloryzowaną wysokość opłaty
 • Co podatkiem vat przy waloryzacji? Czy wartość o jaką wzrośnie wysokość rocznej przekształceniowej powiększyć o 23% podatku vat?
 • Informacja o wysokości zwaloryzowanej wysokości opłaty rocznej przekształceniowej – jakie elementy informacyjne powinna zawierać? Jaki adres doręczenia uznaje się za właściwy, celem skutecznego doręczenia?


WINDYKACJA - POSTANOWIENIA SPADKOWE, SPADKOBIERCY, NALEŻNOŚCI

 • Sposoby windykacji należności za przekształcenie
 • Przedawnienia należności związane z windykacją . Jak dopilnować okresów?
 • Postanowienie spadkowe ma późniejszy termin wydania, niż nastąpił zgon – od kiedy spadkobierca przejmuje użytkowanie?
 • Jak i od kiedy naliczać w przypadku postepowania spadkowego? Czy należy to zawrzeć w systemie, czy na piśmie? Procedura rozwiązywania użytkowania wieczystego
 • Nowelizacje dotyczące przekształceń, przekształcenia od 1998
 • Dochodzenia od osób fizycznych – co w przypadku, kiedy brak jest adresu osoby fizycznej?
 • Terminowość wezwań
 • Kierowanie spraw do sądu
 • Procedura komornicza i przedegzekucyjna
 • PRZYKŁAD: Ktoś nie wywiązał się z umowy, nie ponosił opłat, nie wybudował domu, jak rozwiązać użytkowanie wieczyste? Nie ma spadkobierców, pan nie żyje, a nieruchomość jest niezabudowana. Jak odzyskać taki teren? Wprowadzanie danych w system
 • Co w przypadku, kiedy kwoty są maleńkie? Co, jeśli dużo działek jest w użytkowaniu wieczystym, gdzie użytkownik jest na kilku działkach i przez to wynikają małe kwoty?

Prowadzący

Wioleta Błasiak – Starszy Inspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta we Włocławku. Wieloletni pracownik samorządu terytorialnego, od 11 lat na stanowisku do spraw aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu i przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, od chwili wejścia przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., z jednoczesnym naliczaniem opłat przekształceniowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończone studia II stopnia na Wydziale Zarzadzania o kierunku Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 569.00
27 marca 2023

Podobne szkolenia